Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

•Mυη•

Điểm hỏi đáp: 4320

Ngày
Điểm

Tổng: 4320 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 201

Những câu trả lời của •Mυη• :

Vào lúc: 2020-04-03 19:32:59 Xem câu hỏi

\(\left(x+1\right).\left(x+1\right)=9\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)\left(x+1\right)=\left(-3\right)^2\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=3\\x+1=-3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-4\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{2;-4\right\}\)

Vào lúc: 2020-03-31 20:53:02 Xem câu hỏi

Bài 1 :\(2^{x-5}=32\)

\(\Leftrightarrow2^{x-5}=2^5\)

\(\Leftrightarrow x-5=5\)

\(\Leftrightarrow x=10\)

Vậy x = 10

Bài 2 :

Chiếc diều cao số m sau hai lần thay đổi :

\(20+3-5=18\)( m )

Đáp số : 18 m

Vào lúc: 2020-03-27 19:22:42 Xem câu hỏi

a) -20 < x < 21

\(\Rightarrow x\in\left\{-19;-18;-17;...18;19;20\right\}\)

Tổng là : -19 + (-18) + (-17) + ... + 18 + 19 + 20 = 20

b) -18 < x < 17

\(\Rightarrow x\in\left\{-18;-17;-16;..15;16;17\right\}\)

Tổng là : -18 + (-17) + (-16) + ... + 15 + 16 + 17 = -18

c) -27 < x < 27

\(\Rightarrow x\in\left\{-26;-25;-24;..;25;26;27\right\}\) 

Tổng là : -26 + (-25) + (-24) + ... + 25 + 26 + 27 = 27

d) |x| < 3

\(\Rightarrow x\in\left\{1;-1;2;-2;3;-3\right\}\)

e) |-x| < 5

\(\Rightarrow x\in\left\{1;2;3;4\right\}\)

Hc tốt

Vào lúc: 2020-03-25 19:26:38 Xem câu hỏi

Chiều cao của hình bình hành là :

\(13950:90=155\)( cm )

Đáp số : 155 cm 

Hc tốt_^^

Vào lúc: 2020-03-25 19:25:02 Xem câu hỏi

Số bé là :

\(\left(7-2\right):2=2,5\)

Số lớn là : 

\(7-2,5=4,5\)

Đáp số : Số bé : 2,5

              Số lớn : 4,5

Vào lúc: 2020-03-25 19:22:10 Xem câu hỏi

Diện tích hình bình hành là :

\(34\times0,5=17\)( cm2 )

Đáp số : 17 cm2

Hc tốt_^^

Vào lúc: 2020-03-25 19:18:36 Xem câu hỏi

Để bắt 100 con chuột trong 5 phút cần số con mèo là :

\(100\times5:5=100\)( con mèo )

Cần số con mèo để bắt 100 con chuột trong 100 phút là :

\(100\times5:100=5\)( con mèo )

Đáp số : 5 con mèo

Vào lúc: 2020-03-25 19:12:56 Xem câu hỏi

Diện tích miếng bìa đó là :

\(2,5\times2,5\times5=31,25\)( dm2 )

Đáp số : 31,25 dm2

Học tốt_^^

Vào lúc: 2020-03-25 19:10:48 Xem câu hỏi

Đổi : 18kg = 18000g

Mỗi gói có số gam muối là :

18000 : 240 = 75( gam )

Đáp số : 75g

Vào lúc: 2020-03-25 18:50:37 Xem câu hỏi

Số tiền mà của hàng đã giảm là :

\(50000-40000=10000\)( đồng )

Cửa hàng đã giám giá số phần trăm so với giá định bán là :

\(\frac{10000}{50000}\times100\%=20\%\)

Đáp số : 20%

Vào lúc: 2020-03-24 19:38:35 Xem câu hỏi

Số h/s nữ lớp đó là :

\(50-27=23\)( học sinh )

Số h/s nữ chiếm số phần trăm của cả lớp đó là :

\(23:50\times100\%=46\%\)

Đáp số : 46%

Vào lúc: 2020-03-24 19:32:43 Xem câu hỏi

Tổng số tuổi của 2 số con là :

\(25\times2=50\)( tuổi )

Tuổi của con hiện nay :

\(\frac{\left(50-18\right)}{2}=11\)( tuổi )

Tuổi của bố hiện nay là : 

\(50-11=39\)( tuổi )

Đáp số : Tuổi bố hiện nay : 39 tuổi

               Tuổi con hiện nay : 11 tuổi

Vào lúc: 2020-03-24 14:55:36 Xem câu hỏi

Số lớn nhất có 3 c/s là : 999

Minh phải viết tất cả chữ số đánh dấu số trang sách là : 

\(999+0=999\) ( chữ số )

Đáp số : 999 chữ số

Vào lúc: 2020-03-22 20:06:13 Xem câu hỏi

Hiệu sách đã bán đó lãi số tiền là :

\(75000:100\times25=18750\)( đồng )

Đáp số : 18750 đồng 

Hc tốt

Vào lúc: 2020-03-22 20:00:40 Xem câu hỏi

\(\left(x-3\right)^2=25\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)^2=5^2\)

\(\Leftrightarrow x-3=5\)

\(\Leftrightarrow x=5+3\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Vậy x = 8

Vào lúc: 2020-03-22 19:46:40 Xem câu hỏi

Cả đàn có số con gà là :

\(260:40\times100=650\)( con gà )

Đáp số : 650 con gà

Vào lúc: 2020-03-21 19:54:35 Xem câu hỏi

Trl:

Chiều cao hình tam giác là :

\(0,8\times\frac{7}{4}=1,4\)( cm )

Diện tích hình tam giác là :

\(\frac{1,4\times0,8}{2}=0,56\)( cm2 )

Đáp số : 0,56 cm2

Vào lúc: 2020-03-21 19:41:30 Xem câu hỏi

Trl:

a) | x + 5 | + | 1000 - y | = 0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+5=0\\1000-y=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-5\\y=1000\end{cases}}\)

Vậy \(x;y\in\left\{-5;1000\right\}\)

b) | x + 10 | + | y - 50 | = 0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+10=0\\y-50=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-10\\y=50\end{cases}}\)

Vậy \(x;y\in\left\{-10;50\right\}\)

Vào lúc: 2020-03-21 19:36:04 Xem câu hỏi

( x - 32 ) : 16 - 13 = 48

=> ( x - 32 ) : 16 = 48 + 13

=> ( x - 32 ) : 16 = 61

=> x - 32 = 61 . 16

=> x - 32 = 976

=> x = 976 + 32

=> x = 1008

Vào lúc: 2020-03-18 10:02:28 Xem câu hỏi

\(\left|2020x-2016\right|=-\left|-2015\right|\)

\(\Leftrightarrow\left|2020x-2016\right|=-2015\)

\(\Leftrightarrow\left|2020x-2016\right|\ge0\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{\varnothing\right\}\)

Vậy ...,.

Trang trước Trang tiếp theo