Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Kyotaka Ayanokouji

Điểm hỏi đáp: 9

Ngày
Điểm

Tổng: 9 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 1

Những câu trả lời của Kyotaka Ayanokouji:

Vào lúc: 2020-02-14 21:07:57 Xem câu hỏi

Em xem lại đề bài xem có viết nhầm chỗ nào ko????

Vào lúc: 2019-12-22 20:31:37 Xem câu hỏi

Tại sao \(a^{2016}\le a^2\)

Vào lúc: 2019-10-26 20:54:14 Xem câu hỏi

Bất đẳng thức cosi mình chưa học

Vào lúc: 2019-10-19 19:08:32 Xem câu hỏi

a, \(11x+11y+x^2+xy=\left(11x+11y\right)+\left(x^2+xy\right)=11\left(x+y\right)+x\left(x+y\right)=\left(x+y\right)\left(x+11\right)\)

b. \(255-4x^2-4xy-y^2=255-\left(4x^2+4xy+y^2\right)=255-\left(2x+y\right)^2=\left(15+2x+y\right)\left(15-2x-y\right)\)

Bài 2:

\(x^2-y^2-4x+4=\left(x^2-4x+4\right)-y^2=\left(x-2\right)^2-y^2=\left(x-2-y\right)\left(x-2+y\right)\)

\(=\left(72-2\right)\left(102-2\right)=70.100=7000\) ( x+y=102, x-y=72 )

Vào lúc: 2019-10-19 19:03:03 Xem câu hỏi

\(2x+2x^5=2x\left(1+x^4\right)\)

\(15x^2:30x^2=\left(15:30\right)\left(x^2:x^2\right)=\frac{1}{2}\)

Vào lúc: 2019-10-19 19:01:27 Xem câu hỏi

\(x^2+xy-20y^2\)

\(=x^2+2.x.\frac{1}{2}y+\frac{1}{4}y^2-20y^2-\frac{1}{4}y^2\) 

\(=\left(x+\frac{1}{2}y\right)^2-\frac{79}{4}\)

\(=\left(x+\frac{1}{2}y-\frac{\sqrt{79}}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}y+\frac{\sqrt{79}}{2}\right)\)

Vào lúc: 2019-10-19 17:33:00 Xem câu hỏi

Ta có: \(\left(3n+6\right)+2⋮\left(n+2\right)\) 

           \(3\left(n+2\right)+2⋮\left(n+2\right)\)

Ta thấy 3(n+2) chia hết cho (n+2)

Để 3(n+2)+2 chia hết cho (n+2) thì 2 chia hết cho (n+2)

Lập bảng:

n+212
n-10

Mà n là số tự nhiên, suy ra n=0 

Vào lúc: 2019-10-18 21:05:43 Xem câu hỏi

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}=\frac{2y-4}{6}=\frac{3z-9}{12}=\frac{\left(x-2y+3z\right)-1+4-9}{2-6+12}=\frac{14-6}{8}=\frac{8}{8}=1\) 1

Suy ra x-1=2 = > x=3

           y-2=3 = > y=5

           z-3=4 = > z=7

Vào lúc: 2019-10-18 17:46:37 Xem câu hỏi

2.    \(Q=\left(x-3\right)\left(4x+5\right)+2019\)

        \(Q=4x^2+5x-12x-15+2019\)   

        \(Q=4x^2-7x+2004\)  

        \(Q=\left(2x\right)^2-2.2x.\frac{7}{4}+\frac{49}{16}+2019-\frac{49}{16}\) 

        \(Q=\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2+\frac{32255}{16}\)  

        \(Do\) \(\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2\ge0\forall x\) \(Nên\) \(\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2+\frac{32255}{16}\ge\frac{32255}{16}\)  

        \(\Rightarrow Q\ge\frac{32255}{16}\) 

         \(Vậy\) \(MinQ=\frac{32255}{16}\Leftrightarrow x=\frac{7}{8}\)

3. \(T=4\left(a^3+b^3\right)-6\left(a^2+b^2\right)\)  

   \(T=4\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)-6a^2-6b^2\) 

   \(T=4\left(a^2-ab+b^2\right)-6a^2-6b^2\)  (do a+b=1)

   \(T=4a^2-4ab+4a^2-6a^2-6b^2\) 

   \(T=-2a^2-4ab-2b^2\)

   \(T=-2\left(a^2+2ab+b^2\right)\) 

   \(T=-2\left(a+b\right)^2\)

   \(T=-2.1^2=-2.1=-2\) (do a+b=1)

   

Vào lúc: 2019-10-18 17:19:22 Xem câu hỏi

1. to drink

2. will happen; is not

3. will give; meet

4.donating

5. to recycle

6. to give up

7. to be

8. didn't listen

Vào lúc: 2019-08-13 19:23:43 Xem câu hỏi

Tại sao từ HA là phân giác góc MHN và BH vuông góc với AH lại suy ra BH là phân giác ngoài

Vào lúc: 2019-08-13 15:30:17 Xem câu hỏi

Tia phân giác ngoài là gì

Vào lúc: 2019-08-11 15:13:40 Xem câu hỏi

Cảm ơn nhé

Vào lúc: 2019-07-31 19:57:59 Xem câu hỏi

Cảm ơn bạn

Vào lúc: 2019-07-30 19:15:18 Xem câu hỏi

Giúp mình bài này với