Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Linh

Điểm hỏi đáp: 1259

Ngày
Điểm

Tổng: 1259 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 33

Những câu trả lời của Linh:

Vào lúc: 2020-03-13 09:32:16 Xem câu hỏi

Ngày thứ nhất An đọc được: 

3/8 . 200 = 75 (trang)

Ngày thứ hai An đọc được:

3/10 . 200 = 60 (trang)

Ngày thứ ba An đọc được;

200 - 75 - 60 = 65 (trang)

Vậy số trang An đọc lần lợt trong ba ngày là 75, 60 và 65 trang 

Vào lúc: 2020-03-13 09:22:06 Xem câu hỏi

a) A = |x| + 2005 có giá trị nhỏ nhất

Vì |x| ≥ 0 <=> |x| + 2005 ≥ 2015 <=> A ≥ 2015

Dấu "=" xảy ra <=> x = 0

Vậy Amin = 2015 <=> x = 0

b) 7x + 14 là số đối của số 714

<=> 7x + 14 = -714

<=> 7x = -728

<=> x = -104

Vậy x = -104

c) B = 2005 - |x - 10| có giá trị lớn nhất 

Vì - |x - 10| ≤ 0 <=> 2005 - |x - 10| ≤ 2015 <=> B ≤ 2015

Dấu "=" xảy ra <=> x - 10 = 0

                        <=> x = 10

Vậy Bmax = 2015 <=> x = 10

Vào lúc: 2020-03-13 09:12:44 Xem câu hỏi

Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(3x-15\right)^2\ge0\forall x\\|-8-y|\ge0\forall x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-15\right)^2+|-8-y|\ge0\forall x\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-15\right)^2+|-8-y|+2020\ge2020\forall x\)

\(\Leftrightarrow A\ge2020\)

Dấu "=" xảy ra:

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3x-15=0\\-8-y=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=5\\y=-8\end{cases}}}\)

Vậy \(A_{Min}=2020\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=5\\y=-8\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-03-13 08:55:37 Xem câu hỏi

g) (31 - 2x)3 = -27

<=> 31 - 2x = -3

<=> 2x = 34

<=> x = 17

h) (x - 2)(7 - x) > 0

Bạn có thể lập bảng xét dấu như này nhé!

x                                        2                                          7
x - 2                  -                     0                       +                  l                      +
7 - x                  +                    l                        +                  0                      -
VT                  -                                              +                                          -

Nhìn lên bxd trên, ta thấy:

(x - 2)(7 - x) > 0 <=> 2 < x < 7 (tmđk)

i) lx + 7l ≥ 3

<=> x + 7 ≥ 3

<=> x ≥ -4

Vào lúc: 2020-03-13 08:35:08 Xem câu hỏi

Gọi số nhà của An là ab 

Theo đề bài. ta có:

=> 6ab - ab6 = 162

=> 600 + ab - 10ab - 6 = 162

=> 594 - 9ab = 162

=> 9ab = 432

=> ab = 48

Vậy số nhà của An là 48

Vào lúc: 2020-03-10 15:31:42 Xem câu hỏi

Ôi, có hay m không làm được? 

Vào lúc: 2020-03-07 23:21:16 Xem câu hỏi

Rồi m học lại hay không là việc của m mà -_- còn gì thì t cũng chỉ là một thành viên của olm và có gì thì t lên ý kiến còn người đó nhận ra hay không là tùy.

Vào lúc: 2020-03-07 23:12:10 Xem câu hỏi

Thì t đg nói ở góc độ là "đơn giản" và m phải hiểu là m nên học cái cơ bản rồi mới đến nâng cao. Nếu m nói là nó không thể ad trong bài học thì t nghĩ m đg đánh giá sai rồi đấy. Nếu mà không học cái đó thì mãi chỉ là sai thôi -_-

Vào lúc: 2020-03-07 16:20:52 Xem câu hỏi

a) 42 + 3/7 . | 3x - 1 | = 12

<=> 3/7 . | 3x - 1 | = 12 - 42

<=> 3/7 . | 3x - 1 | = -30

<=> | 3x - 1 | = -30 . 3/7

<=> | 3x - 1 | = -90/7 (vô lí)

b) (x - 1/2)(1 + 5x) = 0

<=> \(\hept{\begin{cases}x-\frac{1}{2}=0\\1+5x=0\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=-\frac{1}{5}\end{cases}}\)

c) | 2x - 1 | = | x + 2 |

<=> \(\hept{\begin{cases}2x-1=x+2\\2x-1=-x-2\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}2x-x=1+2\\2x+x=1-2\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}x=3\\x=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-03-07 12:23:50 Xem câu hỏi

a)  Ta có: -9 < x < 8 

=> x \(\in\){-8; -7; -6; ...; 6; 7}

=> Tổng các số x trên là:

-8 + (-7) + (-6) + ... + 6 + 7 

= -8 - (7 - 7) - (6 - 6) - ... - (1 - 1) - 0

= -8

b) -5 < x < 3

=> x \(\in\) {-4; -3; ...; 1; 2; 3}

=> Tổng các số x trên là:

-4 + (-3) + ... + 1 + 2 + 3

= -4 - (3 - 3) - ... - (1 - 1) - 0

= -4

c) | x | < 5 (1)

Vì | x | > hoặc = 0 với mọi x

=> (1) <=> | x | \(\in\){0; 1; 2; 3; 4}

=> x = {0; -1; 1; -2; 2; -3; 3; -4; 4}

Vào lúc: 2020-03-07 12:12:26 Xem câu hỏi

6n -5 \(⋮\)2n - 1

<=> 3(2n - 1) - 2 \(⋮\)2n - 1

<=> 2 \(⋮\)2n - 1

<=> 2n - 1\(\in\)Ư(2) = {-1; 1; -2; 2}

Lập bảng:

2n - 1-11-22
n01-1/23/2
KLtmtmloại loại

Vậy n = {0; 1}

Vào lúc: 2020-03-06 19:09:39 Xem câu hỏi

ohh :)) rồi t còn thấy một lỗi sai cực kì ấn tượng của m nữa nha :)) Vậy nếu m không biết x dương hay âm thì m cũng phá trị tuyệt đối được à? M học ở đâu hay vậy cho t theo học cùng? Để t vd cho m thế này nha :33

VD:

\(|-3-2|=5\)

Nếu bh t coi -3 là x. Trong phép tính này nếu m không xđ x thì m viết ra là \(|-3-2|=-3-2=-5\)

Đúng nhỉ ?

Vào lúc: 2020-03-06 19:01:41 Xem câu hỏi

M sai cái cơ bản rồi mà còn nói. Người khác chỉ cho cái sai mà còn không tiếp thu cho những lần sau.

Vào lúc: 2020-03-05 15:24:59 Xem câu hỏi

ohh :) t không muốn war nhau với m ở đây nha :)) nhưng đây ko phải là bỏ ngoặc m đọc kĩ lại bạn Takigawa trả lời rồi cmt kiểu đó. T nói vậy t dell sợ m đâu còn hơn ngu mà cứ giấu dốt. T không nói nhiều :) cảm ơn

Vào lúc: 2020-03-05 15:15:49 Xem câu hỏi

Huy Hoàng 

Cộng đồng học tập chứ không phải cộng đồng copy nhé. Làm vậy không ưa nổi đâu bạn :)

Vào lúc: 2020-03-05 15:11:12 Xem câu hỏi

bạn Tú, bỏ trị tuyệt đối chứ không phải bỏ ngoặc :)

Lát có bạn khác làm lại cho bạn :)

Vào lúc: 2020-02-25 10:02:20 Xem câu hỏi

a) 3x + 27 = 9

<=> 3x = 9 - 27

<=> 3x = -18

<=> x = -6

Vậy x = -6

b) 2x + 12 = 3(x - 7)

<=> 2x + 12 = 3x - 21

<=> 2x - 3x = -12 - 21

<=> x = 33

Vậy x = 33

c) 2x2 - 1 = 49

<=> 2x2 = 50

<=> x2 = 25

<=> x \(\in\){-5 ; 5}

Vậy x \(\in\){-5; 5}

d) 2|x + 9| = 10

<=> x + 9 = 5 và x + 9 = -5

<=> x = -4 và x = -14

Vậy x \(\in\){-4; -14}

e) Vì x \(⋮\)12 và x \(⋮\)10

=> x \(\in\)BC(12; 10) và -200 ≤ x ≤ 200

Ta có:

12 = 22 . 3

10 = 2 . 5

=> BCNN(12; 10) = 22 . 3 . 5 = 60

=> BC (12; 10) = {0; 60; 120; 180; 240; ...}

Kết hợp với đk -200 ≤ x ≤ 200

=> x \(\in\){0; 60; 120; 180}

Vào lúc: 2020-02-25 09:53:35 Xem câu hỏi

Hình tự vẽ

a) Ta thấy OA < OB (2 < 5)

=> A nằm giữa O và B

=> OA + AB = OB

=> AB = OB - OA

=> AB = 5 - 2 = 3 cm

b) Vì M là trung điểm OB

=> MO = MB = OB : 2 = 2,5 cm

Ta có: OA < OM (2 < 2,5)

=> A nằm giữa O và M

c) Ta có:

OF = OB + BF

BE = OB + OE

Lại có OE < BF

=> OB + BF > OB + OE

=> OF > BE

Vào lúc: 2020-02-25 09:31:34 Xem câu hỏi

a) A = |-x + 8| - 21

Vì |8 - x| ≥ 0 <=> |8 - x| - 21 ≥ -21

Dấu "=" xra <=> 8 - x = 0 <=> x = 8

Vậy Min A = -21 <=> x = 8

b) B= |-x - 17| + |y - 36| + 12

Vì |-x - 17| và |y - 36| ≥ 0

<=> |-x - 17| + |y - 36| ≥ 0

<=> |-x - 17| + |y - 36| + 12 ≥ 12

Dấu "=" xra <=> x = -17; y = 36

Vậy Min B = 12 <=> x = -17; y = 36

c) C = |2x - 8| - 35

Vì |2x - 8| ≥ 0

<=> |2x - 8| - 35 ≥ -35

Dấu "=" xra <=> 2x - 8 = 0 <=> x = 2

Vậy Min C = -35 <=> x =2

Các câu cn lại tương tự, mũ 2 thì ≥ 0 như cái trị tuyệt đối

Vào lúc: 2020-02-25 09:22:09 Xem câu hỏi

a) 3n + 5 \(⋮\)2n

\(\Leftrightarrow\)n + 5 \(⋮\)2n

\(\Leftrightarrow\)2(n + 5) \(⋮\)2n

\(\Leftrightarrow\)2n + 10 \(⋮\)2n

\(\Leftrightarrow\)10 \(⋮\)2n

\(\Leftrightarrow\)2n \(\in\)Ư(10) = {-1; 1; -2; 2; -5; 5; -10; 10}

\(\Leftrightarrow\)\(\in\){1; 5}

b) 2n + 7 \(⋮\)3n + 1

\(\Leftrightarrow\)3( 2n + 7)\(⋮\)3n + 1

\(\Leftrightarrow\)6n + 21\(⋮\)3n + 1

\(\Leftrightarrow\)2(3n + 1) + 19 \(⋮\)3n + 1

\(\Leftrightarrow\)19 \(⋮\)3n +1

\(\Leftrightarrow\)3n + 1 \(\in\)Ư(19) = {-1; 1; -19; 19}

Tương tự với các câu còn lại 

Trang trước Trang tiếp theo