Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Hằng :33

Điểm hỏi đáp: 701

Ngày 07 - 11 08 - 11 09 - 11 10 - 11 11 - 11 12 - 11 13 - 11
Điểm 10 23 6 1 15 51 0

Tổng: 701 | Điểm tuần: 106 | Trả lời 7 ngày qua: 16 | Lượt trả lời trong tháng: 40

Lượt trả lời trong 3 tháng: 276

Những câu trả lời của Hằng :33:

Vào lúc: 2019-11-12 23:48:40 Xem câu hỏi

B= 1/2 + 1/4 + 1/8 +  1/16 + 1/32 + 1/64

B=1/2+1/2^2+1/2^3+1/2^4+1/2^5+1/2^6

=>2B=1+1/2+1/2^2+...1/3^5

=>2B-B=1-1/2^6

=>B=1-1/64

=>B=63/64

Vào lúc: 2019-11-10 23:47:02 Xem câu hỏi

Ta có d đi qua A, D và E thuộc d 

=>D, A, E thẳng hàng  =>^DAB+^BAC+^CAE=180°  =>^DAB+^CAE=90°(1)

Xét tam giác DAB vuông ở D  =>^DBA+^DAB=90°(2) 

Từ (1) và (2)  =>^CAE=^DAB 

Xét tam giác BAD và tam giác ACE có:  ^DAB=^CAE(cmt) 

AB=AC(tam giác ABC cân)  ^ADB=^AEC(=90°) 

=>Tam giác BAD tam giác ACE(g.c.g)

=> BD=AE; EC=AD

Mà DE=AD+AE

=>DE=BD+CE

Vào lúc: 2019-11-10 23:20:58 Xem câu hỏi

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a, chiều rộng là b

=>b=3/5a; b=a-10

Khi đó:

b=3/5a

=>a-10=3/5a

=>a-3/5a=10

=>2/5a=10

=>a=25

=>b=15

Vậy Shcn=25.15=375(cm2)

Vào lúc: 2019-11-10 23:12:44 Xem câu hỏi

Vì a/5=b/4

=>a^2/25=b^2/16

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=>a^2/25=b^2/16

=(a^2-b^2)/(25-16)

=1/9

=>a^2/25=1/9=>a^2=25/9=>a=-5/3;5/3

=>b^2/16=1/9=>16/9=>b=-4/3;4/3

Vậy....

Vào lúc: 2019-11-10 21:18:28 Xem câu hỏi

Vì 3>0

=>Để A đạt gtln

=>1+|3x+4| nhỏ nhất

Vì |3x+4|≥0

=>1+|3x+4|≥1

Dấu "=" xảy ra <=>3x+4=0

                         <=>3x=-4

                         <=>x=-4/3

=>Max A=3<=>x=-4/3

Vào lúc: 2019-11-10 21:03:21 Xem câu hỏi

Vì 48 chia hết cho 2x+1

=>2x+1 thuộc Ư(48)

Vì 2x+1 luôn lẻ

=>2x+1 thuộc {-1;1;-3;3}

Xét:

+)2x+1=-1=>2x=-2=>x=-1

+)2x+1=1=>2x=0=>x=0

+)2x+1=-3=>2x=-4=>x=-2

+)2x+1=3=>2x=2=>x=1

Chỗ này bạn có thể kẻ bảng nhé. Mình viết luôn thế này. 

Vậy x thuộc {-1;0;-2;1}

Vào lúc: 2019-11-10 20:53:37 Xem câu hỏi

Vì 2>0

=>(x-3,5)²+8 đạt gtnn

Vì (x-3,5)²≥0

=>(x-3,5)²+8≥8

Dấu "=" xảy ra <=>x-3,5=0<=>=3,5

Còn lại bạn tự tính nhé! 

Vào lúc: 2019-11-10 19:54:56 Xem câu hỏi

Gọi số học sinh khối 6 là a

=>a chia hết cho 3;5;7;6

=>a thuộc BCNN(3;5;7;6)

Ta có:

BCNN(3;5;7;6)=3.5.7.2=210

=>BC(3;5;7;6) thuộc {0;210;420;630;...}

Vì 300≤a≤450

=>a=420

Vậy số học sinh khối 6 là 420

Vào lúc: 2019-11-10 12:54:15 Xem câu hỏi

a) 2.3.5+9.31

=2.3.5+3.3.31

=3(2.5+3.31)

=>Tổng trên chia hết cho 3

=>Là hợp số 

b) 5.6.7+9.10.11

=5.6.7+9.2.5.11

=5(6.7+9.2 11)

=>Tổng trên chia hết cho 5

=>Là hợp số 

c) 3.4.5-2.29

=3.2.2.5-2.29

=2(3.2.5-29)

=>Hiệu trên chia hết cho 2

=>Là hợp số 

Vào lúc: 2019-11-10 12:46:09 Xem câu hỏi

Vâng xin lỗi bạn nha. Mình viết sai chỗ đó 

Vào lúc: 2019-11-10 12:40:32 Xem câu hỏi

a) Vì |1/3x+4|≥0

=>-2|1/3x+4|≤0

=>-2|1/3x+4|+5/3≤5/3

Dấu "=" xảy ra <=>1/3x+4=0

                         <=>x=-12

Vậy Amin=5/3 <=>x=-12

b) Vì 3>0

=>(3x+1)²-2 đạt gtnn

Vì (3x+1)²≥0

=>(3x+1)²-2≥-2

Dấu "=" xảy ra <=>3x+1=0

                         <=>3x=-1

                         <=>x=-1/3

Vào lúc: 2019-11-10 11:05:51 Xem câu hỏi

Gọi chiều dài tấm vải thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt là a, b và c

\(\Rightarrow1-\frac{1}{2}a=1-\frac{1}{3}b=1-\frac{4}{5}c\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}a=\frac{1}{3}b=\frac{4}{5}c\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{4c}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{8}=\frac{b}{12}=\frac{c}{20}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

\(\Rightarrow\frac{a}{8}=\frac{b}{12}=\frac{c}{20}=\frac{a+b+c}{8+12+20}=\frac{126}{40}=\frac{63}{20}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{8}=\frac{63}{20}\Rightarrow20a=504\Rightarrow a=25,2\)

\(\Rightarrow\frac{b}{12}=\frac{63}{20}\Rightarrow20b=756\Rightarrow b=37,8\)

\(\Rightarrow c=63\)

Vậy tấm vải 1, tấm vải 2 và tấm vải 3 dài lần lượt là 25,2m; 37,8m và 63m

Vào lúc: 2019-11-10 10:50:29 Xem câu hỏi

\(-8x=-10y\Leftrightarrow\frac{-8x}{40}=\frac{-10y}{40}\Leftrightarrow\frac{-x}{5}=\frac{-y}{4}\Leftrightarrow\frac{-5x}{25}=\frac{-2y}{8}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

\(\Rightarrow\frac{-5x}{25}=\frac{-2y}{8}=\frac{-5x-2y}{25+8}=\frac{396}{33}=12\)

\(\Leftrightarrow\frac{-x}{5}=12\Leftrightarrow-x=60\Leftrightarrow x=-60\)

\(\Leftrightarrow\frac{-y}{4}=12\Leftrightarrow-y=48\Leftrightarrow y=-48\)

Vậy \(x=-60;y=-48\)

Vào lúc: 2019-11-10 10:38:05 Xem câu hỏi

\(a)232-\left(3x+2\right).5=2^3.5^2\)

\(\Leftrightarrow232-\left(3x+2\right).5=200\)

\(\Leftrightarrow\left(3x+2\right).5=32\)

\(\Leftrightarrow3x+2=6.4\)

\(\Leftrightarrow3x=4.4\)

\(\Leftrightarrow\frac{22}{15}\)

\(b)3.5^x-10^0=74\)

\(\Leftrightarrow3.5^x=75\)

\(\Leftrightarrow5^x=25\)

\(\Leftrightarrow5^x=5^2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

\(c)4^{2x+4}=64\)

\(\Leftrightarrow4^{2x+4}=4^3\)

\(\Leftrightarrow2x+4=3\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)

\(d)5^{x-1}+5^x=100\)

\(\Leftrightarrow5^x.\frac{1}{5}+5^x=100\)

\(\Leftrightarrow5^x\left(\frac{1}{5}+1\right)=100\)

\(\Leftrightarrow5^x=\frac{250}{3}\)

Chưa nghĩ ra. Các câu khác tương tự như các câu trên.

Vào lúc: 2019-11-06 18:10:18 Xem câu hỏi

Tự vẽ hình. 

Ta có :

MP vuông góc với MN

NQ vuông góc với MN

=>MP//NQ

=>^MPQ=^NQP(2 góc so le trong)

=>đpcm

Vào lúc: 2019-11-06 13:52:45 Xem câu hỏi

Gọi số gạo bán trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba lần lượt là a, b và c.

Khi đó :a+b+c=715(1)

a-b=12=>b=a-12(2)

a+7=c(3)

Từ (1), (2), (3) 

=>a+a-12+a+7=715

=>3a-5=715

=>3a=720

=>a=240

=>b=240-12=228

=>c=240+7=247

Vậy... 

Vào lúc: 2019-11-05 21:35:19 Xem câu hỏi

Tự gõ link nhé

Vào lúc: 2019-11-05 21:34:48 Xem câu hỏi

Bạn sao chép link nhé. Cái bài của mình bạn thay số phần cung tròn tại mình lm sai số

Vào lúc: 2019-11-05 21:33:05 Xem câu hỏi

https://olm.vn/thanhvien/linhchi_nguyenthi1997

Nếu bạn ko hiểu bạn có thể hỏi cô Linh Chi nhé! Link cô trên nhé!

Vào lúc: 2019-11-05 21:31:03 Xem câu hỏi

Vì M, N thuộc (B; AB)

=>MB=NB(1)

Vì M, N thuộc (A; AB)

=>MA=MB(2)

Từ (1) và (2)

=>B, A nằm trên trung trực của MN(3)

=>AB vuông với MN(vì AB là tt MN có được từ điều 3)

Trang trước Trang tiếp theo