Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

_ Pé Nguyên's _

Điểm hỏi đáp: 149

Ngày 07 - 11 08 - 11 10 - 11 12 - 11
Điểm 0 1 2 12

Tổng: 149 | Điểm tuần: 15 | Trả lời 7 ngày qua: 18 | Lượt trả lời trong tháng: 51

Lượt trả lời trong 3 tháng: 228

Những câu trả lời của _ Pé Nguyên's _:

Vào lúc: 2019-11-12 22:19:50 Xem câu hỏi

\(ƯCLN\left(300;204;528\right)\)

\(300=2^2.3.5^2\)

\(204=2^2.3.17\)

\(528=2^4.3.11\)

\(ƯCLN\left(300;204;528\right)=2^2.3=12\)

Vào lúc: 2019-11-12 22:14:23 Xem câu hỏi

\(5^x-5^{x-2}=600\)

\(5^x-5^x:5^2=600\)

\(5^x-5^x:25=600\)

\(5^x-5^x\cdot\frac{1}{25}=600\)

\(5^x\left(1-\frac{1}{25}\right)=600\)

\(5^x\cdot\frac{24}{25}=600\)

\(5^x=625\Rightarrow5^x=5^4\)

\(\Rightarrow x=4\)

Vào lúc: 2019-11-12 22:00:47 Xem câu hỏi

Câu 1 :

Hổ không ăn cỏ

Câu 2 :

Tàu điện thì có khói bằng niềm tin ???

Vào lúc: 2019-11-12 21:51:37 Xem câu hỏi

\(con\) \(cua\)

Vào lúc: 2019-11-12 21:50:23 Xem câu hỏi

\(\left(a+1\right)+\left(a+2\right)+\left(a+3\right)\)

\(a+1+a+2+a+3\)

\(=a\cdot3+\left(1+2+3\right)\)

\(=a\cdot3+6\)

\(Vì\) \(a\cdot3\)\(⋮\)  \(3\)          \(nên\)\(a\cdot3+6⋮3\)

\(\Rightarrow\left(a+1\right)+\left(a+2\right)+\left(a+3\right)⋮3\)

Vào lúc: 2019-11-12 21:32:31 Xem câu hỏi

\(Intelligent\) \(Qoutient\) \(vô\) \(cực\)

Vào lúc: 2019-11-10 21:37:45 Xem câu hỏi

\(1+4+7+10+...+271+174\)

\(=\left(1+4+7+10+...+271\right)+174\)

\(SSH\) \(của\)\(1+4+7+10+...+271\)

\(\left(271-1\right):3+1=91\left(sh\right)\)

\(Tổng\)\(cuả\)\(1+4+7+10+...+271\)

\(=\left(271+1\right)\cdot91:2=12376\)

\(\Rightarrow\left(1+4+7+10+...+271\right)+174\)

\(=12376+174=12550\)

Vào lúc: 2019-11-10 21:28:26 Xem câu hỏi

Điền dấu > < =:
a) 8,57 + 19,37  >  8,37 + 18,58

b) 7,27 + 8,05 =  8,27 + 7,05

c) 165,7 + 9,76 > 10,76 + 156,7

Vào lúc: 2019-11-10 21:20:20 Xem câu hỏi

1ab x ( 25 + 1) = 2000 + 1ab ( cấu tạo số)
1ab x 125 + 1ab = 2000 + 1ab (nhân 1 số với 1 tổng)
1ab x 125 = 2000 (hai tổng bằng nhau cùng bớt đi 1 số hạng như nhau)
1ab = 2000: 125 = 160
160 x 125 = 20160
Vậy a = 6;

       b = 0

Vào lúc: 2019-11-10 21:10:26 Xem câu hỏi

Ngũ hay mũ bạn ???

Vào lúc: 2019-11-09 21:44:29 Xem câu hỏi

Số đó có bao nhiêu chữ số vậy ???

Vào lúc: 2019-11-09 20:57:05 Xem câu hỏi

\(and\rightarrow but\)

Vào lúc: 2019-11-09 20:48:28 Xem câu hỏi

\(10+11+12=33\)

Vào lúc: 2019-11-09 20:42:08 Xem câu hỏi

Hình như sai đề bạn ak 

Vào lúc: 2019-11-08 22:01:28 Xem câu hỏi

Số đó là 4

Vào lúc: 2019-11-08 21:43:06 Xem câu hỏi

Đăng k thấy chán ak ???

Vào lúc: 2019-11-08 21:26:55 Xem câu hỏi

\(1+1+1+1+...+1=?\)

Vì bạn không cho bao nhiêu số 1 nên

\(1+1+1+1+...+1\in x\)

\(x\inℕ\left(x\ge5\right)\)

Vào lúc: 2019-11-06 20:51:08 Xem câu hỏi

Vi câu hỏi là hiện tượng nên đáp án của câu hỏi

Truyền thuyết Thánh Gióng nhằm giải thích hiện tượng này

A. Tre đằng ngà có màu vàng óng

C. Có nhiều hồ ao để lại

B. Thánh Gióng bay về trời

D. Có một làng được gọi là làng Gióng

Trả lời :

A. Tre đằng ngà có màu vàng óng

Vào lúc: 2019-11-05 21:38:04 Xem câu hỏi

\(\left(2x-1\right)^2-9=0\)

\(\left(2x-1\right)^2=0+9=9\)

\(\left(2x-1\right)^2=3^2\)

\(\Rightarrow2x-1=3\)

\(2x=3+1=4\)

\(x=4\div2=2\)

Vào lúc: 2019-11-05 21:26:26 Xem câu hỏi

Cho vay rồi sao ? Chuyển khoản à ?

Bạn eiiii !!!! Hsau lm ơn đừng cs đăng linh tinh đc k ????

Trang trước Trang tiếp theo