Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Đông Phương Lạc

Điểm hỏi đáp: 5413

Ngày 10 - 11 15 - 11
Điểm 6 6

Tổng: 5413 | Điểm tuần: 12 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 17

Lượt trả lời trong 3 tháng: 358

Những câu trả lời của Đông Phương Lạc:

Vào lúc: 2019-11-08 22:09:52 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{13}{5}=2,6\) Và \(7,5dm=0,75m\)

Sợi dây còn số mét là:

\(2,6-0,75=1,85\left(m\right)\)

   Đáp số: ..........

Vào lúc: 2019-11-08 21:45:29 Xem câu hỏi

\(2x=3y=5z\Rightarrow\frac{2x}{30}=\frac{3y}{30}=\frac{5z}{30}\Rightarrow\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{6}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và gt ta có:

\(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{6}=\frac{x+y-z}{15+10-6}=\frac{5}{19}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{5}{19}.15=\frac{75}{19}\\y=\frac{5}{19}.10=\frac{50}{19}\\z=\frac{5}{19}.6=\frac{30}{19}\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-11-08 21:24:34 Xem câu hỏi

Nếu tuổi bố là 3 phần thì tuổi con là 1 phần như thế.

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Bố:    | - - - | - - - | - - -|

Con:  | - - - | 

Qua sơ đồ rõ ràng:

Số tuổi của bố là:

\(36:\left(3+1\right).3=27\)( tuổi )

Số tuổi của con là:

\(36-27=9\) ( tuổi )

Đáp số: Bố: 27 tuổi

            Con: 9 tuổi

Vào lúc: 2019-11-08 21:21:09 Xem câu hỏi

Vì: \(8100=90.90\)

Nên độ dài 1 canh của đám đất hình vuông đó là \(90\)\(m\) 

Hay: Chiều rộng sân trường đó là \(90\)\(m\)

        Đổi: \(90m^2=0,9dam^2\)

Chiều dài sân trường đó là:

\(135:0,9=150\left(dam^2\right)\)

Chu vi sân trường là:

\(\left(150+0,9\right).2=301,8\left(dam\right)=3018m\)

Đáp số: \(3018m\)

Làm bừa, sai bỏ qua !!!

Vào lúc: 2019-11-08 20:44:42 Xem câu hỏi

Ta có: \(\overline{abcabc}=\overline{abc000}+\overline{abc}\)

                         \(=\overline{abc}.1000+\overline{abc}\)

                         \(=\overline{abc}.\left(1000+1\right)\)

                         \(=\overline{abc.}1001\)

Vì: \(1001⋮7\)và \(1001⋮13\) đồng thời cũng chia hết cho \(11\)

Nên \(\overline{abc}.1001\)cũng chia hết cho 7, 13, 11

Hay: \(\overline{abcabc}\) chia hết cho 7, 13, 11 \(\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2019-11-08 20:40:19 Xem câu hỏi

Ta có:

 \(\overline{abcd}=100\overline{ab}+\overline{cd}=99\overline{ab}+\overline{ab}+\overline{cd}\)

Vì: \(99⋮11\)\(\Rightarrow99\overline{ab}⋮11\)

Mà: \(\overline{ab}+\overline{cd}⋮11\)( gt )

Nên: \(99\overline{ab}+\overline{cd}+\overline{cd}⋮11\)

Hay: \(\overline{abcd}⋮11\)

Vào lúc: 2019-11-08 18:18:39 Xem câu hỏi

\(3n+1⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow\left(3n-3\right)+4⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow3.\left(n-1\right)⋮n-1\)

   Do: \(n-1⋮n-1\forall n\)

\(\Rightarrow3\left(n-1\right)⋮n-1\forall n\)

\(\Rightarrow4⋮n-1\)

\(\Rightarrow n-1\inƯ\left(4\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4\right\}\)

  Ta có bảng sau:

n-1-11-22-44
n02-13-35

Chúc bạn học tốt !!!

Vào lúc: 2019-11-06 22:50:42 Xem câu hỏi

\(a.\)\(a=1.2.3...20+20\)

Do: \(1.2.3...20⋮2\)và \(20⋮2\)

Mà: \(1.2.3...20+20>2\)

Nên \(a\) là hợp số

Vào lúc: 2019-11-06 22:36:22 Xem câu hỏi

Trung bình cộng của k, 58 và 72 là 105

\(\Rightarrow\)Tổng của k, 58 và 72 là:

\(105.3=315\)

\(\Rightarrow\)k có giá trị là:

\(315-58-72=185\)

Đáp số: \(185\)

Vào lúc: 2019-11-06 17:29:24 Xem câu hỏi

\(n=2.3.7-\left(2+3\right).7=42-35=7\)

Vì 7 là số nguyên tố.

\(\Rightarrow\)\(n\)là số nguyên tố.

\(p=36789-1234=35555\)

Vì \(35555⋮5\) và \(35555>5\)

Nên \(35555\)là hợp số.

Hay \(p\)là hợp số.

\(q=5.7-2.3=35-6=29\)

Do \(29\)là số nguyên tố.

Nên \(q\)cũng là số nguyên tố.

Vào lúc: 2019-11-06 16:30:59 Xem câu hỏi

\(a.\)Ta có: 

\(\overline{abcd}=100\overline{ab}+\overline{cd}=200\overline{cd}+\overline{dc}\)( Vì \(\overline{ab}=2\overline{cd}\))

                                       \(=201\overline{cd}\)

 Mà \(201⋮67\) nên \(201\overline{cd}⋮67\)\(\left(đpcm\right)\)

\(b.\)Ta có: 

\(\overline{abab}=\overline{ab00}+\overline{ab}=100\overline{ab}+\overline{ab}=101\overline{ab}⋮101\)

Vậy: \(\overline{abab}⋮101\) \(\left(đpcm\right)\)

       

Vào lúc: 2019-11-05 22:15:11 Xem câu hỏi

Câu 1:

\(3^{2x-1}=27\)

\(\Leftrightarrow3^{2x-1}=3^3\)

\(\Leftrightarrow2x-1=3\)

\(\Leftrightarrow2x=4\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Câu 2:

Ta có: \(1000^9=999.1000^8+1000^8\)

Vì: \(999.1000^8>999.999^8=999^9\)và \(1000^8>999^8\)

\(\Rightarrow1000^9>999^9+999^8\)

Hay: \(B>A\)

Vào lúc: 2019-11-05 22:10:18 Xem câu hỏi

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là:

   \(90+16=106\left(m\right)\)

Diện tích mảnh đất đó là:

  \(90106=9540\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(9540m^2\)

Vào lúc: 2019-11-05 22:09:02 Xem câu hỏi

Số số hạng của dãy trên là:

 \(\left(100-1\right):3+1=34\)( số số hạng )

Tổng dãy số trên là:

\(\left(100+1\right).34:2=1717\)

Đáp số: \(1717\)

Vào lúc: 2019-11-05 22:06:31 Xem câu hỏi

Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

    \(50.\frac{3}{5}=30\left(m\right)\)

Chu vi của thửa ruộng đó là:

    \(\left(50+30\right).2=160\left(m\right)\)

Diện tích của thửa ruộng đó là:

     \(50.30=150\left(m^2\right)\)

Đáp số: Chu vi: \(160m\)

             Diện tích: \(150m^2\)

Vào lúc: 2019-11-01 18:16:54 Xem câu hỏi

\(0,8.96+1,6.2\)

\(=1,6.48+1,6.2\)

\(=1,6.50\)

\(=80\)

Vào lúc: 2019-11-01 18:15:40 Xem câu hỏi

\(\left(2x+1\right)^3=125\)

\(\Leftrightarrow2x+1=5\)

\(\Leftrightarrow2x=4\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Vào lúc: 2019-10-31 16:29:53 Xem câu hỏi

\(a.\)\(\left|2x-3\right|=x-1\) \(\left(Đk:x-1\ge0\Leftrightarrow x\ge1\right)\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=x-1\\2x-3=1-x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-x=3-1\\2x+x=1+3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\3x=4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=\frac{4}{3}\end{cases}}\)( T/m điều kiện )

\(b.\)\(\left|2x-1\right|=x+4\)  \(\left(Đk:x+4\ge0\Leftrightarrow x\ge-4\right)\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-1=x+4\\2x-1=-x-4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-x=1+4\\2x+x=1-4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\\3x=3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\\x=1\end{cases}}\) (T/m điều kiện )

\(c.\)\(\left|x-3\right|=x-4\)  \(\left(Đk:x-4\ge0\Leftrightarrow x\le4\right)\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-3=x-4\\x-3=4-x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-x=3+4\\x+x=4+3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}0=7\\2x=7\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{2}\)( T/m điều kiện )

\(d.\)\(\left|2x-8\right|+4x=10\)

\(\Leftrightarrow\left|2x-8\right|=10-4x\)   \(\left(Đk:10-4x\ge0\Leftrightarrow4x\le10\Leftrightarrow x\le\frac{5}{2}\right)\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-8=10-4x\\2x-8=4x-10\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+4x=10+8\\2x-4x=8-10\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}6x=18\\-2x=-2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=18:6\\x=\left(-2\right):\left(-2\right)\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=1\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-10-31 14:25:17 Xem câu hỏi

Ta có:

\(2^{15}+2^{14}+2^{13}\)

\(=2^{13}.\left(2^2+2+1\right)\)

\(=2^{13}.7⋮7\)

\(\Rightarrowđpcm\)

Vào lúc: 2019-10-31 14:23:57 Xem câu hỏi

Theo bài ra ta có: 

\(3x=8y\)\(\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{3}\)\(\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{2y}{6}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và giả thiết ta có:

\(\frac{x}{8}=\frac{2y}{6}=\frac{x-2y}{8-6}=\frac{4}{2}=2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2.8=16\\2y=2.6=12\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=16\\y=6\end{cases}}\)

Trang trước Trang tiếp theo