Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Ngoc Han ♪

Điểm hỏi đáp: 1813

Ngày 29 - 06 30 - 06 01 - 07 02 - 07 03 - 07 04 - 07 05 - 07
Điểm 0 3 0 2 0 0 0

Tổng: 1813 | Điểm tuần: 5 | Trả lời 7 ngày qua: 28 | Lượt trả lời trong tháng: 8

Lượt trả lời trong 3 tháng: 178

Những câu trả lời của Ngoc Han ♪ :

Vào lúc: 2020-07-04 21:01:37 Xem câu hỏi

Sửa đề bài : Quãng đường từ nhà Hải đến sân vận động bằng 3/5 quãng đường từ sân vận động đến nhà Nam . Biết quãng đường từ nhà Nam đến sân vận động dài hơn quãng đường từ nhà Hải đến sân vận động là 600m . Tính quãng đường từ nhà Hải đến nhà Nam 

Bài giải :

Coi quãng đường từ sân vận động đến nhà Nam là 5 phần bằng nhau thì quãng đường từ nhà Hải đến sân vận động là 3 phần bằng nhau .

Quãng đường từ nhà Nam đến sân vận động :  |-----|-----|-----|-----|-----|

Quãng đường từ nhà Hải đến sân vận động :    |-----|-----|-----|

Quãng đường từ nhà Hải đến sân vận động là :

     \(600\div\left(5-3\right)\times3=900\)( m )

Quãng đường từ nhà Nam đến sân vận động là :

     \(900+600=1500\)( m )

Quãng đường từ nhà Hải đến nhà Nam là :

     \(1500+900=2400\)( m )

           Đáp số : \(2400\)m

Vào lúc: 2020-07-04 20:53:51 Xem câu hỏi

\(B=\left(1-\frac{2}{2}\right).\left(1-\frac{1}{3}\right).\left(1-\frac{1}{4}\right).\left(1-\frac{1}{5}\right).....\left(1-\frac{1}{2003}\right).\left(1-\frac{1}{2004}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}....\frac{2002}{2003}.\frac{2003}{2004}\)

\(=\frac{1}{2004}\)

Vào lúc: 2020-07-04 20:49:02 Xem câu hỏi

Câu 1 :

Số các số chia hết cho \(2\) là :

    \(\left(2000-2\right)\div2+1=1000\)

       Đáp số : \(1000\) số chia hết cho \(2\) .

Câu 2 :

\(H=\left(m\div1-m\times1\right)\div\left(m\times1991+m+1\right)\)

\(H=\left(m-m\right)\div\left(m\times1991+m+1\right)\)

\(H=0\div\left(m\times1991+m+1\right)\)

\(H=0\)

Vào lúc: 2020-07-03 12:38:58 Xem câu hỏi

3 năm trước tuổi của con là :

        30 : ( 7 - 2 ) x 2 = 12 ( tuổi )

3 năm trước tuổi của bố là :

       12 + 30 = 42 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

       12 + 3 = 15 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là :

       42 + 3 = 45 ( tuổi )

        Đáp số : Bố :  45 tuổi

                      Con : 15 tuổi .

Vào lúc: 2020-07-01 10:00:26 Xem câu hỏi

a ) \(\left(19x+2,5^2\right)\div14=\left(13-8\right)^2-4^2\)

\(\Rightarrow\left(19x+50\right)\div14=5^2-16\)

\(\Rightarrow\left(19+50\right)\div14=25-16=9\)

\(\Rightarrow19x+50=9\times14\)

\(\Rightarrow19x+50=126\)

\(\Rightarrow19x=126-50\)

\(\Rightarrow19x=76\)

\(\Rightarrow x=4\)

b ) \(1440\div\left[41-\left(2x-5\right)\right]=2^4.3\)

\(\Leftrightarrow1440\div\left[41-\left(2x-5\right)\right]=48\)

\(\Leftrightarrow41-\left(2x-5\right)=30\)

\(\Leftrightarrow2x-5=11\)

\(\Leftrightarrow2x=16\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Vào lúc: 2020-07-01 09:52:40 Xem câu hỏi

a ) Phân số chỉ số phần số gạo của cửa hàng bán ngày thứ nhất là :

       \(\frac{3}{7}\times25\%=\frac{3}{28}\)( số gạo )

Phân số chỉ số phần số gạo còn lại sau khi cửa hàng bán ngày thứ nhất và ngày thứ ba là :

       \(1-\frac{3}{7}-\frac{3}{28}=\frac{13}{28}\)( số gạo )

Số gạo ban đầu của cửa hàng là :

         \(26\div\frac{13}{28}=56\)( tấn )

b ) Số gạo cửa hàng bán ngày thứ nhất là :

          \(56\times\frac{3}{7}=24\)( tấn )

Số gạo cửa hàng bán ngày thứ ba là :

           \(56\times\frac{3}{28}=6\)( tấn )

c ) Tỉ số số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ hai và ngày thứ nhất là :

            \(26\div24=\frac{13}{12}\)

d ) Số gạo cửa hàng bán ngày thứ nhất chiếm :

            \(24\div56=0,4285\)

           \(0,4285=42,85\%\)

                 Đáp số : ....

   

Vào lúc: 2020-07-01 09:39:02 Xem câu hỏi

Chiểu rộng thửa ruộng là :

    \(120\times\frac{2}{3}=80\) ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

     \(120\times80=9600\)( m)

Số tạ thóc thu hoạch được là :

    \(9600\div100\times50=4800\) ( kg )

Đổi : \(4800\)kg  =  \(48\)tạ

          Đáp số : \(48\)tạ thóc 

Vào lúc: 2020-07-01 09:34:43 Xem câu hỏi

a ) Diện tích hình thoi là :

     \(\frac{12\times8}{2}=48\)  ( dm2 )

b ) Tỉ số diện tích của hình chữ nhật và hình thoi là :

      \(\frac{432}{48}=\frac{9}{1}=9\)

          Đáp số : a ) \(48\)dm2

                        b ) \(\frac{9}{1}\)

Vào lúc: 2020-06-30 16:19:29 Xem câu hỏi

Chiều cao bể cá là :

    \(9\times\frac{2}{3}=6\) ( dm )

Thể tích bể cá đó là :

   \(112,5\times9\times6=6075\) ( dm3 ) = \(6075\)( lít )

Vậy bể cá đó chứa \(6075\)lít nước

Vào lúc: 2020-06-30 16:10:01 Xem câu hỏi

Tuổi Nam hiện nay là :

      36 : 4 = 9 ( tuổi )

Tuổi Nam 6 năm trước là :

      9  -  6 = 3 ( tuổi )

Tuổi bố Nam 6 năm trước là :

      36  -  6 = 30 ( tuổi )

6 năm trước tuổi của bố Nam gấp tuổi Nam số lần là :

     30  :  3 = 10 ( lần )

          Đáp số : 10 lần

Vào lúc: 2020-06-30 16:01:57 Xem câu hỏi

1010 + 1111 + 1212 + 1313 + ... + 9898 + 9999

= 101 x 10 + 101 x 11 + 101 x 12 + .... 101 x 98 + 101 x 99

= 101 x ( 10 + 11 + 12 + ... + 98 + 99 )

= 101 x 109 x 45 

= 495405

Vào lúc: 2020-06-30 15:55:28 Xem câu hỏi

Đặt \(A=\frac{6n+99}{3n+4}=\frac{6n+8+91}{3n+4}=\frac{2\left(3n+4\right)+91}{3n+4}=\frac{2\left(3n+4\right)}{3n+4}=\frac{91}{3n+4}=2+\frac{91}{3n+4}\)

a ) Để A là số tự nhiên thì \(91⋮3n+4⋮3n+4\)là ước của \(91\)hay \(3n+4\in\left\{1;7;13;91\right\}\)

Với \(3n+4=1n=-1\) loại vì n là số tự nhiên .

Với \(3n+4=7n=1\) nhận \(A=2+13=15\)

Với \(3n+4=13n=3\) nhận \(A=2+7=9\)

Với \(3n+4=91n=29\) nhận \(A=2+1=3\)

b ) Để A là phân số tối giản thì \(91\)không chia hết \(3n+4\) hay \(3n+4\) không là ước của \(91\).

\(\Rightarrow3n+4\)không chia hết cho ước nguyên tố của \(91\) . Vậy suy ra :

\(3n+4\)không chia hết cho 7 \(\Rightarrow n\ne7k+1\)

\(3n+4\)không chia hết cho 13 \(\Rightarrow n\ne13m+3\)

Vào lúc: 2020-06-29 17:55:04 Xem câu hỏi

Hiệu tổng số thứ nhất và số thứ hai sau khi gấp và tổng hai số ban đầu là :

        218,8 - 64,7 = 154,1

Vì sau khi gấp sô thứ nhất 5 lần số thứ hai 2 lần

\(\Rightarrow\) Hiệu tổng cũ và tổng mới  là 4 lần số thứ 1 cộng 1 lần số số thứ 2 .

Vậy 3 lần số thứ 1 là :

      154,1 - 64,7 = 89,4

Số thứ 1 là :

      89,4 : 3 = 29,8

Số thứ 2 là :

     64,7 - 29,8 = 34,9

               Đáp số : Số thứ 1 : 29,8

                             Số thứ 2 : 34,9

Vào lúc: 2020-06-29 16:55:21 Xem câu hỏi

a ) Thời gian ô tô đi 1 km là :

     \(1\div40=\frac{1}{40}\)

Đổi : \(\frac{1}{40}=1,5\)phút

Thời gian ô tô về 1 km là :

      \(1\div50=\frac{1}{50}\)

Đổi : \(\frac{1}{50}=1,2\)phút

Cả đi và về mất :

       \(1,5+1,2=2,7\)phút

Đổi : \(2,7\)phút = \(\frac{9}{200}\)giờ

         \(4\)giờ \(30\)phút = \(4,5\)giờ

Quãng đường AB dài :

         \(4,5\div\frac{9}{200}=100\)( km )

               Đáp số : \(100\)km

                              .........

        

Vào lúc: 2020-06-29 16:47:21 Xem câu hỏi

a ) Thể tích thùng giấy là :

       \(36\times24\times12=10368\)( cm3 )

Thể tích một hộp bánh là :

        \(3\times3\times3=27\)( cm3 )

Số hộp bánh có trong thùng là :

       \(10368\div27=384\)( hộp )

b ) \(\frac{2}{3}\) số hộp bánh trong thùng là :

       \(384\times\frac{2}{3}=256\)( hộp )

\(256\) hộp cận nặng số kg là :

       \(14-1,2=12,8\)( kg )

Mỗi hộp bánh cân nặng là :

       \(12,8\div256=0,05\)( kg )

Đổi : \(0,05\)kg = \(50\)g

            Đáp số : a ) \(384\)hộp

                          b ) \(50\)g

Vào lúc: 2020-06-29 16:39:01 Xem câu hỏi

Chia hình vuông ABCD thành 4 hình tam giác nhot có đáy và chiều cao là 4 cm .

Diện tích hình tam giác nhỏ là :

      4  x  4  :  2  = 8 cm2

Diện tích hình vuông ABCD là :

      8  x  4  =  32 cm2

b ) Diện tích hình tròn là :

      4  x  4  x  3,14  =  50,24 cm2

Diện tích phần đã tô đậm là :

      50,24  -  32  =  18,24 cm2

          Đáp số : a ) 32 cm2

                        b ) 18,24 cm2

Vào lúc: 2020-06-29 12:31:59 Xem câu hỏi

a ) Phân số chỉ số học sinh trung bình là :

      \(1-\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{8}\) ( số học sinh )

Phân số chỉ 5 em là :

   \(\frac{1}{2}-\frac{3}{8}=\frac{1}{8}\) ( số học sinh )

Số học sinh lớp 5A là :

   \(5\div\frac{1}{8}=40\) ( em )

b ) Số học sinh khá là :

     \(40\div2=20\) ( em )

Số học sinh trung bình là :

     \(20-5=15\) ( em )

Số học sinh giỏi là :

   \(40-\left(25+15\right)=5\) ( em )

          Đáp số : a ) \(40\) em

                        b ) \(20\) em ; \(15\) em và \(5\) em

Vào lúc: 2020-06-29 12:25:11 Xem câu hỏi

Gọi A là tổng số học sinh giỏi lớp 6,7,8 dự thi năm nay . ( A ≠ 0 )

Theo đề ta sẽ có :

( A + 1 ) chia hết cho 3,4 và 53 .

Mà ( 3 , 4 , 53 ) = 1 ( từng cặp số nguyên tố cùng nhau ) 

Nên ( A + 1) là BCNN của 3,4 và 53

\(\Rightarrow\) ( A + 1 ) = 3 . 4 . 53 = 636

 Vậy A = 635 .

 

Vào lúc: 2020-06-29 12:21:03 Xem câu hỏi

Thân cá nặng số gam là :

      ( 250 + 250 ) x 2 = 1000 ( g )

Đầu cá nặng là :

     205 + 1000 : 2 = 750 ( g )

Con cá nặng là :

   250 + 1000 + 750 = 2000 ( g ) = 2 ( kg )

     Đáp số : 2kg

Vào lúc: 2020-06-28 17:53:19 Xem câu hỏi

Đổi : 8 dm = 0,8 m.

Chiều cao cái sân là :

    ( 5 + 0,8 ) : 2 = 2,9 ( m )

Cạnh đáy cái sân là :

    5 - 2,9 =  2,1 ( m )

Diện tích của sân là : 

 \(\frac{2,9\times2,1}{2}=3,045\left(m^2\right)\)

    Đáp số: 3,045  m2.

Trang trước Trang tiếp theo