Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Lê Tài Bảo Châu

Điểm hỏi đáp: 3184

Ngày 23 - 05 26 - 05
Điểm 0 0

Tổng: 3184 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 1 | Lượt trả lời trong tháng: 4

Lượt trả lời trong 3 tháng: 140

Những câu trả lời của Lê Tài Bảo Châu:

Vào lúc: 2020-05-26 23:01:55 Xem câu hỏi

\(ĐKXĐ:y\ne2\)

\(y^2+\frac{4y^2}{\left(y-2\right)^2}=5\)

\(\Leftrightarrow\frac{y^2\left(y-2\right)^2+4y^2}{y^2-4y+4}=5\)

\(\Leftrightarrow\frac{y^4-4y^3+8y^2}{y^2-4y+4}=5\)

\(\Leftrightarrow y^4-4y^3+8y^2=5y^2-20y+20\)

\(\Leftrightarrow y^4-4y^3+3y^2+20y-20=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y^4-3y^3+20y\right)-\left(y^3-3y^2+20\right)=0\)

\(\Leftrightarrow y\left(y^3-3y^2+20\right)-\left(y^3-3y^2+20\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y^3-3y^2+20\right)\left(y-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(y^3-5y^2+10y\right)+\left(2y^2-10y+20\right)\right]\left(y-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[y\left(y^2-5y+10\right)+2\left(y^2-5y+10\right)\right]\left(y-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y+2\right)\left(y-1\right)\left(y^2-5y+10\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=-2\left(tm\right)\\y=1\left(tm\right)\end{cases}}\)hoặc \(y^2-5y+10=0\left(1\right)\)

Xét pt (1) \(\Leftrightarrow y^2-2.y.\frac{5}{2}+\frac{25}{4}-\frac{25}{4}+10=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{15}{4}=0\)

Vì \(\left(y-\frac{5}{2}\right)^2\ge0;\forall y\)

\(\Rightarrow\left(y-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{15}{4}\ge\frac{15}{4}>0\)

\(\Rightarrow pt\left(1\right)\)vô nghiệm

Vậy tập hợp nghiệm của pt \(S=\left\{1;-2\right\}\)

Vào lúc: 2020-05-18 23:08:15 Xem câu hỏi

FL - ADC             

Hợp lí:V

thôi anh em đăng căng sức :(( 

xúc xích ponnie nhé ae 

Vào lúc: 2020-05-09 21:32:12 Xem câu hỏi

\(2mn-3m+2=n\)

\(\Leftrightarrow m\left(2n-3\right)+2=n\)

\(\Leftrightarrow2m\left(2n-3\right)+4=2n\)

\(\Leftrightarrow2m\left(2n-3\right)+1=2n-3\)

\(\Leftrightarrow\left(2n-3\right)\left(2m-1\right)=-1\)

biết lập bảng ko em 

Vào lúc: 2020-05-09 21:26:12 Xem câu hỏi

Áp dụng bđt AM-GM ta có 

\(a^3+b^3+c^3\ge3\sqrt[3]{a^3b^3c^3}=3abc\)(1)

\(abc\le\frac{\left(a+b+c\right)^3}{27}=1\)(2)

(1),(2) \(\Rightarrow a^3+b^3+c^3\ge3\)

Dấu"=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Vậy \(A_{min}=3\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Vào lúc: 2020-04-22 14:35:45 Xem câu hỏi

ĐKXĐ \(x\ne0,-1,-2,...,-100\)

\(\frac{1}{x^2+x}+\frac{1}{x^2+3x+2}+...+\frac{1}{x^2+199x+9900}=\frac{25}{51}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x\left(x+1\right)}+\frac{1}{x^2+x+2x+2}+...+\frac{1}{x^2+99x+100x+9900}=\frac{25}{51}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x\left(x+1\right)}+\frac{1}{x\left(x+1\right)+2\left(x+1\right)}+....+\frac{1}{x\left(x+99\right)+100\left(x+99\right)}=\frac{25}{51}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x\left(x+1\right)}+\frac{1}{\left(x+1\right)\left(x+2\right)}+...+\frac{1}{\left(x+99\right)\left(x+100\right)}=\frac{25}{21}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}+...+\frac{1}{x+99}-\frac{1}{x+100}=\frac{25}{21}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}-\frac{1}{x+100}=\frac{25}{21}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+100-x}{x\left(x+100\right)}=\frac{25}{21}\)

\(\Leftrightarrow\frac{100}{x\left(x+100\right)}=\frac{25}{21}\)

\(\Leftrightarrow25x^2+2500x=2100\)

\(\Leftrightarrow x^2+100x-84=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+2.x.50+50^2-50^2-84=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+50\right)^2-2584=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+50-2\sqrt{646}\right)\left(x+50+2\sqrt{646}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-50+2\sqrt{646}\\x=-50-2\sqrt{646}\end{cases}}\)

Vậy ...

Vào lúc: 2020-03-13 22:47:26 Xem câu hỏi

Áp dụng định lý Bezout ta có:

f(x) chia hết cho x-3 \(\Rightarrow f\left(3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2a+3b=-87\left(1\right)\)

g(x) chia hết cho x-3 \(\Rightarrow g\left(3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-3a+2b=-318\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2a+3b=-87\\-3a+2b=-318\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}a=60\\b=-69\end{cases}}\)

Vậy ...

Vào lúc: 2020-03-12 10:45:29 Xem câu hỏi

Bài 2:

A B C D H 1

a) Xét tam giác BDC vuông tại C có:

\(DC^2+BC^2=DB^2\)

\(\Rightarrow BD=\sqrt{DC^2+BC^2}\)( DC=AB)

\(\Rightarrow BD=10\left(cm\right)\)

b) tam giác BDA nhé

Xét tamg giác ADH và tam giác BDA có:

\(\hept{\begin{cases}\widehat{D1}chung\\\widehat{AHD}=\widehat{BAD}=90^0\end{cases}\Rightarrow\Delta ADH~\Delta BDA\left(g.g\right)}\)

c) Vì tam giác ADH đồng dạng với tam giác BDA (cmt)

\(\Rightarrow\frac{AD}{DH}=\frac{BD}{DA}\)( các cạnh t,.ứng tỉ lệ )

\(\Rightarrow AD^2=BD.DH\)

d) Xét tan giác AHB và tam giác BCD có:

\(\hept{\begin{cases}\widehat{AHB}=\widehat{BCD}=90^0\\\widehat{ABH}=\widehat{DBC}=45^0\end{cases}\Rightarrow\Delta AHB~\Delta BCD\left(g.g\right)}\)

( góc= 45 độ bạn tự cm nhé )

e) \(S_{ABD}=\frac{1}{2}AD.AB=\frac{1}{2}AH.BD\)

\(\Rightarrow AD.AB=AH.BD\)

\(\Rightarrow AH=4,8\left(cm\right)\)

Dùng Py-ta-go làm nốt tính DH
 

Vào lúc: 2020-03-11 02:09:43 Xem câu hỏi

Làm tiếp ạ

\(\Rightarrow P\ge\frac{289}{16}\)

Dấu"="Xảy ra \(\Leftrightarrow x=y=\frac{1}{2}\)

Vậy MIN P=\(\frac{289}{16}\)\(\Leftrightarrow x=y=\frac{1}{2}\)

Vào lúc: 2020-03-11 02:07:42 Xem câu hỏi

\(P=\left(x^2+\frac{1}{y^2}\right)\left(y^2+\frac{1}{x^2}\right)\)

\(=x^2y^2+\frac{1}{x^2y^2}+2\)

\(=x^2y^2+\frac{1}{256x^2y^2}+\frac{255}{256x^2y^2}+2\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(x^2y^2+\frac{1}{256x^2y^2}\ge2\sqrt{x^2y^2.\frac{1}{256x^2y^2}}=\frac{1}{8}\)

\(xy\le\frac{\left(x+y\right)^2}{4}\Rightarrow x^2y^2\le\frac{\left(x+y\right)^4}{16}=\frac{1}{16}\)

\(\Rightarrow P\ge\frac{1}{8}+\frac{255}{256.\frac{1}{16}}+2\)

Vào lúc: 2020-03-10 22:47:37 Xem câu hỏi

bài 3 

tham khảo bạn .-.

Toán - Tính diện tích hình thang | Cộng đồng học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Vào lúc: 2020-03-10 22:01:28 Xem câu hỏi

A B D C O K H

Kẻ \(BH\perp AD,CK\perp AD\)

\(\Rightarrow BH//CK\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}BH//CK\\BC//HK\end{cases}\Rightarrow BH=CK}\)( tc cặp đoạn chắn )

Xét tam giác ABD và tam giác ACD có:

2 đường cao BH,CK = nhau , đáy AD chung

\(\Rightarrow S_{ABD}=S_{ACD}\)

\(\Leftrightarrow S_{OAB}+S_{AOD}=S_{AOD}+S_{OCD}\)

\(\Leftrightarrow S_{OAB}=S_{OCD}\left(đpcm\right)\)

PS: có 1 tính chất học ở kì I lớp 8 á nhưng mình không biết cách giải thích sao nữa nên mình dùng cặp đoạn chắn

Vào lúc: 2020-03-10 21:28:16 Xem câu hỏi

anhdun_•Ŧ๏áйツɦọς•

Ý thưc không mua được = tiền

 Cop thì phải gửi link hoặc đường dẫn nhé bạn

Vào lúc: 2020-03-10 21:17:00 Xem câu hỏi

Tham khảo 

Câu hỏi của Trang Lê - Toán lớp 9 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-03-10 21:16:38 Xem câu hỏi

cố tử thần ♡๖ۣۜŦεαм♡❤Ɠ长♡ღ

Chị ơi dùng bđt BCS , dấu = xảy ra P =1 như thế có gọi là giá trị của P=1 không nhỉ ? 

Vào lúc: 2020-03-10 21:14:49 Xem câu hỏi

Tokitou Muichirou

Cop lần sau ghi nguồn nhé bạn có ý thức chút

Vào lúc: 2020-03-10 21:12:00 Xem câu hỏi

🤬★๖ۣۜ V ๖ۣۜ★•™❄(TEAM★BTS)❄•🧨

Bạn eei ý thức chút đê lần sau  ghi link nhé 

Vào lúc: 2020-03-10 21:02:02 Xem câu hỏi

Bài 1:

A B C D O M N P Q

a) Xét tam giác AOD có M là trung điểm của AO (gt) Q là trung điểm của OD (gt)

\(\Rightarrow MQ//AD,MQ=\frac{1}{2}AD\left(tc\right)\left(1\right)\)

CMTT \(MN//AB,MN=\frac{1}{2}AB\left(2\right)\)

\(NP=\frac{1}{2}BC\left(3\right)\)

\(PQ=\frac{1}{2}DC\left(4\right)\)

Mà AB=BC=CD=DA (tc) (5)

Từ (1) ,(2) ,(3),(4) và (5)\(\Rightarrow MN=NP=PQ=MQ\)

Xét tứ giác MNPQ có \(MN=NP=PQ=MQ\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow MNPQ\)là hình thoi ( dhnb)  (6)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}MQ//AD\left(cmt\right)\\MN//AB\left(cmt\right)\end{cases}}\)mà \(AD\perp AB\)

\(\Rightarrow MQ\perp MN\)

\(\Rightarrow\widehat{QMN}=90^0\)(7) 

Từ (6) và (7) \(\Rightarrow MNPQ\)là hình vuông (dhnb )

b) Ta có\(MQ=\frac{1}{2}AD\left(cmt\right)\)

mà \(AD=16\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow MQ=8\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow S_{MNPQ}=8^2=64\left(cm^2\right)\)

\(\Rightarrow S_{ABCD}=16^2=256\left(cm^2\right)\)

Vậy diện tích phần trong của hình vuông ABCD nằm ngoài tứ giác MNPQ =\(256-64=192\left(cm^2\right)\)

Vào lúc: 2020-03-10 20:27:31 Xem câu hỏi

Bài 2:

A B C M N P

a) Xét tam giác BMC và tam giác MCN có:

Chung đường cao hạ từ M xuống BN, 2 đáy BC=CN 

\(\Rightarrow S_{BMC}=S_{MCN}\)

\(\Rightarrow S_{BMN}=2S_{BMC}\)(1)

Xét tam giác ABC và tam giác BMC có:

Chung đường cao hạ từ C xuống đường thẳng AM , 2 đáy AB=BM

\(\Rightarrow S_{ABC}=S_{BMC}\)(2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow S_{BMN}=2S_{ABC}\)

CMTT \(S_{APM}=2S_{ABC};S_{PCN}=2S_{ABC}\)

\(\Rightarrow S_{PMN}=S_{PCN}+S_{APM}+S_{BMN}+S_{ABC}\)

\(=7S_{ABC}\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2020-03-10 16:11:07 Xem câu hỏi

A B C E D H M

a) Xét tam giác EDB và tam giác EAC có:

\(\hept{\begin{cases}\widehat{E}chung\\\widehat{EAC}=\widehat{EDB}=90^0\end{cases}\Rightarrow\Delta EDB~EAC\left(g.g\right)}\)

\(\Rightarrow\frac{ED}{EB}=\frac{EA}{EC}\)( các cạnh tương ứng tỉ lệ )

\(\Rightarrow\frac{ED}{EA}=\frac{EB}{EC}\)

Xét tam giác EDA và EBC có:

\(\hept{\begin{cases}\widehat{E}chung\\\frac{ED}{EA}=\frac{EB}{EC}\left(cmt\right)\end{cases}\Rightarrow\Delta EDA~\Delta EBC\left(g.g\right)}\)

\(\Rightarrow\widehat{EDA}=\widehat{EBC}\)

b) Kẻ \(MH\perp BC\)\(\left(H\in BC\right)\)

Xét tam giác BMH và tam giác BCD có:

\(\hept{\begin{cases}\widehat{DBC}chung\\\widehat{BHM}=\widehat{BDC}=90^0\end{cases}\Rightarrow\Delta BMH~\Delta BCD\left(g.g\right)}\)

\(\Rightarrow\frac{BM}{BH}=\frac{BC}{BD}\)( các cạnh t.ứng tỉ lệ )

\(\Rightarrow BM.BD=BH.BC\left(1\right)\)

Xét tam giác CMH và tam giác CBA có:

\(\hept{\begin{cases}\widehat{BCA}chung\\\widehat{CHM}=\widehat{CAB}=90^0\end{cases}\Rightarrow\Delta CMH~\Delta CBA\left(g.g\right)}\)

\(\Rightarrow\frac{CM}{CH}=\frac{CB}{CA}\)( các cạnh t.ứng tỉ lệ )

\(\Rightarrow CM.CA=CH.CB\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow BM.BD+CM.CA=BC.BH+BC.CH\)

\(\Rightarrow BM.BD+CM.CA=BC.\left(BH+HC\right)\)

\(\Rightarrow BM.BD+CM.CA=BC^2\)không đổi

Vậy khi M di chuyển trên AC thì tổng \(BM.BD+CM.CA\)có giá trị không đổi 

Vào lúc: 2020-03-09 21:08:35 Xem câu hỏi

Đổi \(30^,=\frac{1}{2}h\)

Gọi độ dài quãng đường AB là x( km ) ĐK: x>0

Nửa quãng đường AB dài \(\frac{x}{2}\left(km\right)\)

Thời gian dự định người đó đi hết quãng đường AB là \(\frac{x}{10}\left(h\right)\)

Thời gian thực tế người đó đi nửa quãng đường đầu là \(\frac{x}{2}:10=\frac{x}{20}\left(h\right)\)

Thời gian thực tế người đó đi nửa quãng đường sau là: \(\frac{x}{2}:\left(10+5\right)=\frac{x}{30}\left(h\right)\)

Ta có pt sau:

\(\frac{x}{20}+\frac{x}{30}+\frac{1}{2}=\frac{x}{10}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-x}{60}=\frac{-1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=30\)( km)

Vậy quãng đường AB dài 30 km 

Trang trước Trang tiếp theo