Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Lê Tài Bảo Châu

Điểm hỏi đáp: 2528

Ngày 06 - 11 07 - 11 08 - 11 09 - 11 10 - 11 11 - 11
Điểm 3 2 10 1 8 15

Tổng: 2528 | Điểm tuần: 39 | Trả lời 7 ngày qua: 40 | Lượt trả lời trong tháng: 57

Lượt trả lời trong 3 tháng: 953

Những câu trả lời của Lê Tài Bảo Châu:

Vào lúc: 2019-11-11 22:41:13 Xem câu hỏi

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ta có: 

\(\left(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}\right)\left(x+y+z\right)\)\(=\left[\frac{a^2}{\left(\sqrt{x}\right)^2}+\frac{b^2}{\left(\sqrt{y}\right)^2}+\frac{c^2}{\left(\sqrt{z}\right)^2}\right]\left[\left(\sqrt{x}\right)^2+\left(\sqrt{y}\right)^2+\left(\sqrt{z}\right)^2\right]\)

\(\ge\left(\frac{a}{\sqrt{x}}.\sqrt{x}+\frac{b}{\sqrt{y}}.\sqrt{y}+\frac{c}{\sqrt{z}}.\sqrt{z}\right)^2=\left(a+b+c\right)^2\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2019-11-11 22:37:45 Xem câu hỏi

ấy chết em quên ko có mũ 2 

Vào lúc: 2019-11-11 22:37:12 Xem câu hỏi

Áp dụng bất đẳn thức Cauchy-Schwarz ta có: 

\(\left(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}\right)\left(x+y+z\right)=\)\(\left[\frac{a^2}{\left(\sqrt{x}\right)^2}+\frac{b^2}{\left(\sqrt{y}\right)^2}+\frac{c^2}{\left(\sqrt{z}\right)^2}\right]\left[\left(\sqrt{x}\right)^2+\left(\sqrt{y}\right)^2+\left(\sqrt{z}\right)^2\right]\)

          \(\ge\left(\frac{a}{\sqrt{x}}.\sqrt{x}+\frac{b}{\sqrt{y}}.\sqrt{y}+\frac{c}{\sqrt{z}}.\sqrt{z}\right)=\left(a+b+c\right)\)\(\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2019-11-11 22:28:43 Xem câu hỏi

\(\sqrt{16x^2+9-24x}-17=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{16x^2+9-24x}=17\)

\(\Leftrightarrow16x^2-24x+9=289\)

\(\Leftrightarrow16x^2-24x-280=0\)

\(\Leftrightarrow16x^2-80x+56x-280=0\)

\(\Leftrightarrow16x\left(x-5\right)+56\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(16x+56\right)=0\)

\(\Leftrightarrow8\left(x-5\right)\left(2x+7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-5=0\\2x+7=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\\x=\frac{-7}{2}\end{cases}}\)

Vậy ...

Vào lúc: 2019-11-11 21:36:08 Xem câu hỏi

\(x^5-3x^4-x^3-x^2+3x+1\)

\(=\left(x^5-x^2\right)-\left(3x^4-3x\right)-\left(x^3-1\right)\)

\(=x^2\left(x^3-1\right)-3x\left(x^3-1\right)-\left(x^3-1\right)\)

\(=\left(x^3-1\right)\left(x^2-3x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-2.x.\frac{3}{2}+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}-1\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left[\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{13}{4}\right]\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)\left(x-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{13}}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{13}}{2}\right)\)

Vào lúc: 2019-11-11 21:24:28 Xem câu hỏi

AFK             

đm đề kiểu gì đấy n là STN và n>1 thì \(\frac{1}{n!}>0\)nhé 

Vào lúc: 2019-11-11 21:18:07 Xem câu hỏi

Ta có: \(|2x-3|-|3x-2|=0\)

\(\Leftrightarrow|2x-3|=|3x-2|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=3x-2\\2x-3=2-3x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3x=-2+3\\2x+3x=2+3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-x=-1\\5x=5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=1\end{cases}\Leftrightarrow}x=1\)

Vào lúc: 2019-11-11 21:14:44 Xem câu hỏi

\(\left(x+y+z\right)^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=\left[\left(x+y\right)+z\right]^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=\left(x+y\right)^3+3\left(x+y\right)^2z+3\left(x+y\right)z^2+z^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=x^3+y^3+3x^2y+3xy^2+3z\left(x^2+2xy+y^2\right)+3xz^2+3yz^2-x^3-y^3\)

\(=3x^2y+3xy^2+3x^2z+6xyz+3zy^2+3xz^2+3yz^2\)

\(=3xy\left(x+y\right)+3xz\left(x+y\right)+3zy\left(x+y\right)+3z^2\left(x+y\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left(3xy+3xz+3zy+3z^2\right)\)

\(=3\left(x+y\right)\left(xy+xz+zy+z^2\right)\)

\(=3\left(x+y\right)\left[x\left(y+z\right)+z\left(y+z\right)\right]\)

\(=3\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(x+z\right)\)

Vào lúc: 2019-11-10 10:35:40 Xem câu hỏi

Best_Suarez (✰Ƙ❤C✰)

Thiếu

Vào lúc: 2019-11-10 10:33:50 Xem câu hỏi

\(A=-x^2+4xy-5y^2+6y-17\)

\(=-\left(x^2-4xy+4y^2\right)-\left(y^2-6y+9\right)-8\)

\(=-\left(x-2y\right)^2-\left(y-3\right)^2-8\)

Vì \(\hept{\begin{cases}-\left(x-2y\right)^2\le0;\forall x,y\\-\left(y-3\right)^2\le0;\forall x,y\end{cases}}\)

\(\Rightarrow-\left(x-2y\right)^2-\left(y-3\right)^2\le0;\forall x,y\)

\(\Rightarrow-\left(x-2y\right)^2-\left(y-3\right)^2-8\le0-8;\forall x,y\)

Hay \(A\le-8;\forall x,y\)

Dấu"="xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x-2y\right)^2=0\\\left(y-3\right)^2=0\end{cases}}\)

                      \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=6\\y=3\end{cases}}\)

Vậy MAX \(A=-8\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=6\\y=3\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-11-10 10:30:07 Xem câu hỏi

a)Vì  \(|x-2|\ge0;\forall x\)

\(\Rightarrow|x-2|+5\ge0+5;\forall x\)

Hay \(A\ge5;\forall x\)

Dấu"="xảy ra \(\Leftrightarrow|x-2|=0\)

                      \(\Leftrightarrow x=2\)

Vậy \(A_{min}=5\)\(\Leftrightarrow x=2\)

b) Vì \(-|x+4|\le0;\forall x\)

\(\Rightarrow12-|x+4|\le12;\forall x\)

Hay \(B\le12;\forall x\)

Dấu"=" xayra \(\Leftrightarrow|x+4|=0\)

                       \(\Leftrightarrow x=-4\)

Vậy MAX \(B=12\)\(\Leftrightarrow x=-4\)

Vào lúc: 2019-11-10 10:25:39 Xem câu hỏi

\(x^3-5x^2+8x-4\)

\(=\left(x^3-4x^2+4x\right)-\left(x^2-4x+4\right)\)

\(=x\left(x^2-4x+4\right)-\left(x^2-4x+4\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x^2-4x+4\right)\)

\(=\left(x-1\right)\left(x-2\right)^2\)

Vào lúc: 2019-11-10 10:22:03 Xem câu hỏi

\(C=\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}...+\frac{1}{100!}< 1+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(\Leftrightarrow C< 1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(\Leftrightarrow C< 2-\frac{1}{100}\)

\(\Leftrightarrow C< 2\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2019-11-10 10:20:18 Xem câu hỏi

\(B=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{50^2}< \frac{1}{4}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{49.50}\)

\(\Leftrightarrow B< \frac{1}{4}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(\Leftrightarrow B< \frac{1}{4}+\frac{1}{2}-\frac{1}{50}\)

\(\Leftrightarrow B< \frac{1}{4}+\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow B< \frac{3}{4}\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2019-11-10 10:18:20 Xem câu hỏi

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{2019.2020}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2019}-\frac{1}{2020}\)

\(=1-\frac{1}{2020}< 1\)

Vậy \(A< 1\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2019-11-09 23:26:14 Xem câu hỏi

1.is listening

2. rains

3. works... isn't working

4. is running..wants

5.speaks... comes

6. is coming...have met ( ko chac lam )

7. Do you usually go...stay

8.holds...smell

9. is snowing... snows

10. swims... doesn't run

11. Do you enjoy... have

12. don't know

13. will you do... will stay

14. think... looks

15. live...am staying

Vào lúc: 2019-11-09 23:00:24 Xem câu hỏi

Ta có: \(5^{2014}=\left(5^2\right)^{1007}=25^{1007}\)

Mà\(25\equiv1\left(mod24\right)\)

\(\Rightarrow25^{1007}\equiv1\left(mod24\right)\)

Lại có: \(47\equiv-1\left(mod24\right)\)

\(\Rightarrow25^{1007}+47\equiv0\left(mod24\right)\)

\(\Rightarrow5^{2015}+47\)chia cho 24 dư 0 

Vào lúc: 2019-11-09 19:01:39 Xem câu hỏi

•Tuấn Goldツ

Làm thiếu

Vào lúc: 2019-11-09 19:00:15 Xem câu hỏi

『-Lady-』             

Xem lại đề

Vào lúc: 2019-11-09 18:52:47 Xem câu hỏi

võ thuỵ bảo na             

Xem lại đề 

Trang trước Trang tiếp theo