Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Kan

Điểm hỏi đáp: 321

Ngày
Điểm

Tổng: 321 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 2

Những câu trả lời của Kan:

Vào lúc: 2020-06-18 18:03:07 Xem câu hỏi

a, Vì ABCD là hình chữ nhật => AB = DC = 7,5m ; AC = BD = 2m và DBA = BDC = 90o

Xét △EBA vuông tại B có: AE2 = BE2 + AB2 (định lý Pytago)

=> 622 = BE2 + (7,5)2  => BE2 = 622 - (7,5)2 = 3787,75  => BE ≈ 61,5 (m)

b, Ta có: EB + BD = 61,5 + 2 = 63,5 (m)

Thang này có thể tiếp cận cao nhất đến tầng thứ mấy của tòa nhà là: 63,5 : 3,5 ≈ 18 (tầng)

P/s: không chắc lắm 

Vào lúc: 2020-06-08 21:46:03 Xem câu hỏi

sửa tý nha, đánh nhầm, chỗ => x = -4 (ko thỏa mãn)   chứ ko phải vô lý nhé

Vào lúc: 2020-02-23 11:22:55 Xem câu hỏi

a, Xét △ABH vuông tại H và △ACH vuông tại H

Có: AB = AC (△ABC cân tại A)

       AH là cạnh chung

=> △ABH = △ACH (ch-cgv)

b, Vì △ABH = △ACH (cmt)

=> HB = HC (2 cạnh tương ứng)

Mà H nằm giữa B, C

=> H là trung điểm của BC

Vào lúc: 2020-01-19 18:40:18 Xem câu hỏi

Bổ sung: Sai Frech => sửa thành French

Vào lúc: 2020-01-19 18:34:40 Xem câu hỏi

Có thấy "than" không mà sửa thành so sánh nhất vậy mấy mem?? 

1. Frech is much most difficult than English.

Sai ở most => sửa most thành more

=> Câu đúng: Frech is much more difficult than English.

Vào lúc: 2020-01-02 18:11:09 Xem câu hỏi

srr, lỗi đánh máy, chỗ:   +) Với -1 ≤ x ≤ 3/2  sửa lại thành +) Với -1 ≤ x < 3/2

Vào lúc: 2019-12-29 20:48:23 Xem câu hỏi

lỗi r :)) thêm z = 28k vào nhé

Vào lúc: 2019-12-29 20:48:01 Xem câu hỏi

thiếu chỗ \(\hept{\begin{cases}x=15k\\y=20k\end{cases}}\):)) thêm vào là \(\hept{\begin{cases}x=15k\\y=20k\\z=28k\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-12-23 18:32:07 Xem câu hỏi

 ừ :)) PNI đó, lỗi đánh máy tý thôi 

Vào lúc: 2019-11-16 16:33:40 Xem câu hỏi

King Ly Nhan Tong built the Imperial Academy as the university in Viet Nam in 1076.

Trả lời: 

=> The Imperical Academy was built as the university in Viet Nam by King Ly Nhan Tong in 1076.

Vào lúc: 2019-11-10 19:04:25 Xem câu hỏi

Gọi 3 góc của tam giác đó là A, B, C

a, Ta có: A + B + C = 180o

Mà A = B = C 

=> A + A + A = 180o => 3A = 180o => A = B = C = 60o 

b, Giả sử A = 40o

Ta có: A + B + C = 180o

=>40o + B + C = 180o 

=> B + C = 140o 

Mà B = C 

=> B + B = 140o  => 2B = 140o  => B = C = 70o 

Vào lúc: 2019-11-10 18:47:49 Xem câu hỏi

coi xem ng` dis làm như thế nào :)) 

Vào lúc: 2019-11-10 18:41:09 Xem câu hỏi

Ta có: |x - 2019| = |2019 - x|

=> A = |2019 - x| + |x + 2020| ≥ |2019 - x + x + 2020| = |4039| = 4039

Dấu " = " xảy ra <=> (2019 - x)(x + 2020) ≥ 0

Th1: \(\hept{\begin{cases}2019-x\ge0\\x+2020\ge0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\le2019\\x\ge-2020\end{cases}}\Rightarrow-2020\le x\le2019\)

Th2: \(\hept{\begin{cases}2019-x\le0\\x+2020\le0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\ge2019\\x\le-2020\end{cases}}\) (Vô lý)

Vậy GTNN A = 4039 khi -2020 ≤ x ≤ 2019

Vào lúc: 2019-11-09 22:43:15 Xem câu hỏi

1. Look! The car (go) is going  so fast.

2. Listen! Somone (cry) is crying in the next room.

3. Is (your brother/ sit) your brother sitting next to the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try) are trying to pass the examination

5. It's 12 o'clock, and my parents (cook) are cooking lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) are talking so loudly.

7.I (not stay) am not staying at home at the moment.

8. Now she (lie) is lying to her mother about her bad marks.

9. At present they (travel) are traveling to New York.

10. He (not work) isn't working in his office now.

Vào lúc: 2019-11-09 22:35:30 Xem câu hỏi

        m a b A B C x O y ( ( ( (  .

Vì AB ⊥ Oy (gt)

     m ⊥ AB (gt)

=> m // Oy (từ vuông góc đến song song)

b, Vì m // Oy (cmt)

=> xCA = xOy = 60o (2 góc đồng vị)

Vì Oa là p/g xOy

=> xOa = aOy = xOy/2 = 60o/2 = 30o (1)

Vì Ob là p/g ACx

=> xCb = bCA = ACx/2 = 60o/2 = 30o (2)

Từ (1), (2) => bCA = aOB = 30o

Mà 2 góc này nằm ở vị trí đồng vị

=> Cb // Oa (dhnb) 

Vào lúc: 2019-11-05 18:37:20 Xem câu hỏi

Vì \(\left|x-2\right|\ge0\forall x\inℝ\)\(\Rightarrow4\left|x-2\right|\ge0\forall x\inℝ\)\(\Rightarrow10-4\left|x-2\right|\le10\forall x\inℝ\)\(\Rightarrow B\le10\forall x\inℝ\)

Dấu " = " xảy ra <=> x - 2 = 0 <=> x = 2

Vật GTLN B = 10 khi x = 2

Vào lúc: 2019-11-05 18:31:42 Xem câu hỏi

a, 12x2y - 6xy = 6xy . (2x - 1)

b, x3 - 2x2 + x = x. (x2 - 2x + 1) = x . (x - 1)2

Vào lúc: 2019-10-27 10:14:57 Xem câu hỏi

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vào lúc: 2019-10-22 17:27:51 Xem câu hỏi

@Nguyễn Trúc Mai: tuyên dương cai lon, loại bu' fame :))  học hành như lờ, t đã chỉ cho thấy cái sai của nó mà còn ko nhận ra? 

Vào lúc: 2019-10-19 19:38:22 Xem câu hỏi

4x2 - 25 - (2x - 5)(2x + 7) = 0

<=> (2x)2 - 52 - (2x - 5)(2x + 7) = 0

<=> (2x - 5)(2x + 5) - (2x - 5)(2x + 7) = 0

<=> (2x - 5)(2x + 5 - 2x - 7) = 0

<=> (2x - 5) . (-2) = 0

<=> 2x - 5 = 0

<=> 2x = 5

<=> x = 5/2

Trang trước Trang tiếp theo