Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Upin & Ipin

Điểm hỏi đáp: 96

Ngày 20 - 05 24 - 05
Điểm 1 0

Tổng: 96 | Điểm tuần: 1 | Trả lời 7 ngày qua: 3 | Lượt trả lời trong tháng: 3

Lượt trả lời trong 3 tháng: 88

Những câu trả lời của Upin & Ipin:

Vào lúc: 2020-05-21 20:14:39 Xem câu hỏi

\(m=-\frac{1}{2}\)

Vào lúc: 2020-05-20 23:23:15 Xem câu hỏi

Goi y cau d: Keo dai IP cat AN tai F, P se di dong tren dt dk FB co dinh

Vào lúc: 2020-05-20 21:22:27 Xem câu hỏi

Dat \(\left(\frac{1}{a};\frac{1}{b};\frac{1}{c}\right)=\left(x,y,z\right)\)

thi \(P= \Sigma \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{x+y+z}{2} \) (1)

Mat khac co \(x+y+z=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{9}{a+b+c}=3\) (2)

Tu (1) va (2) suy ra \(P\ge\frac{3}{2}\).Dau = xay ra khi \(a=b=c=1\)

Vào lúc: 2020-04-28 20:13:44 Xem câu hỏi

Ap dung \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\)

\(A\ge\frac{2xy}{x^2+y^2}.\frac{x}{y}+\frac{2xy}{x^2+y^2}.\frac{y}{x}+\frac{x}{y}.\frac{y}{x}\)

\(\ge\frac{2x^2}{x^2+y^2}+\frac{2y^2}{x^2+y^2}+1\ge2+1=3\)

Dau "=" xay ra \(\Leftrightarrow x=\pm y\)

Vào lúc: 2020-04-03 08:21:40 Xem câu hỏi

nhung ma ke ca co so 1 tai sao bn khang dinh duoc A>B

Vào lúc: 2020-04-03 07:59:33 Xem câu hỏi

Ban Shadow oi, ban thieu so 1 o B roi nhe 

Vào lúc: 2020-03-26 09:14:45 Xem câu hỏi

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=x-5\\x+3=5-x\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\in\varnothing\\x=1\end{cases}}}\)

Vay x=1

Vào lúc: 2020-03-25 20:41:02 Xem câu hỏi

\(x^2+2\ge2\Rightarrow\frac{6}{x^2+2}\le\frac{6}{2}=3\)

Vay Max D=3, dau = xay ra khi x=0

Vào lúc: 2020-03-21 09:24:39 Xem câu hỏi

ta co nhan xet S=1+2+3+...+x se co \(\left(x-1\right):1+1\) =x so hang

va S= \(\frac{x\left(x+1\right)}{2}\)

mat khac dat so co 3 chu so can tim la aaa =a.111=a.3.37

=> \(\frac{x\left(x+1\right)}{2}=a.3.37\Rightarrow\frac{x\left(x+1\right)}{37}=6a\)

vi \(a\inℕ^∗\Rightarrow6a\inℕ^∗\Rightarrow\frac{x\left(x+1\right)}{37}\inℕ^∗\) va \(\frac{x\left(x+1\right)}{37}⋮6\) (*)

hay \(x\left(x+1\right)⋮37\)

mat khac \(x\left(x+1\right)⋮2\forall x\inℕ\)

va 37 la so nguyen to

=> \(\orbr{\begin{cases}x=37\\x+1=37\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=37\\x=36\end{cases}}}\)

thu lai vao dk (*) ta thay chi co x=36 thoa man

Vay can 36 so hang de S la mot so co 3 chu so giong nhau 

Vào lúc: 2020-03-21 08:04:39 Xem câu hỏi

DK \(x^3+1\ge0\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2-x+1\right)\ge0\Leftrightarrow x\ge-1\)

ta thay x=-1 ko phai la nghiem => x>-1

pt <=> \(\left(x^2-5x-3\right)+3\left(\sqrt{x^3+1}-2\left(x+1\right)\right)=0\)

<=> \(\left(x^2-5x-3\right)+3\left(\frac{x^3+1-4x^2-8x-4}{\sqrt{x^3+1}+2\left(x+1\right)}\right)=0\)

<=> \(x^2-5x-3+3\left[\frac{\left(x+1\right)\left(x^2-5x+3\right)}{\sqrt{x^3+1}+2\left(x+1\right)}\right]=0\)

<=> \(\left(x^2-5x-3\right)\left(1+\frac{3\left(x+1\right)}{\sqrt{x^3+1}+2\left(x+1\right)}\right)=0\)

<=> x^2 -5x-3=0 ( do cai trong ngoac thu 2 vo nghiem vi X>-1)

<=> \(x=\frac{5\pm\sqrt{37}}{2}\) tmdk

Vay \(S=\left\{\frac{5-\sqrt{37}}{2};\frac{5+\sqrt{37}}{2}\right\}\)

Vào lúc: 2020-03-20 23:49:54 Xem câu hỏi

a, Ta co 2 bo de quen thuoc sau : FC la phan giac ^EFD, FB la phan giac PFD

ma QR//EP nen

\(\widehat{PFB}=\widehat{FQD}=\widehat{QFD}\Rightarrow\Delta DFQ\) can tai D => DF=DQ (1)

mat khac theo tinh chat tia phan giac ngoai ^PFD co \(\frac{FD}{FP}=\frac{CD}{CP}\) 

ma \(\frac{CD}{CP}=\frac{DT}{PF}\) (DT//PF)

suy ra \(\frac{DF}{PF}=\frac{DT}{PF}\Rightarrow DT=DF\) (2)

Tu(1)va (2) suy ra DT=DQ hay D la trung diem QT

b, Goi S la trung diem BC ta chung minh PQSR noi tiep 

Co \(\Delta PSE~\Delta ESD\left(G-G\right)\Rightarrow\frac{PS}{ES}=\frac{ES}{SD}\Leftrightarrow ES^2=PS.DS\)

lai co ES=SB=SC do S la trung diem canh huyen BC cua tam giac vuong BEC

suy ra \(BS^2=PS.SD=DS\left(PD+DS\right)=SD^2+PD.DS\)

=> \(PD.DS=BS^2-SD^2=\left(BS-DS\right)\left(BS+DS\right)=BD.DC\) (3)

Mat khac ^DQB=^PFB(cmt)

^PFB=^RCD( BFEC nt)

suy ra ^DQB=^RCD=> BQCR noi tiep

=> \(BD.DC=DQ.DR\) (4)

Tu (3),(4) suy ra DP.DS=DQ.DR => PQDR noi tiep 

=> (PQR) di qua S la trung diem BC co dinh

c,lay H' doi xung voi H qua BC, ta co H' thuoc (O) .

ta lai co bo de sau : \(BD.DC=DH.DA\) (quen thuoc)

suy ra \(DP.DS=DH.DA\left(=DB.DC\right)\)

<=> \(\frac{DH}{DP}=\frac{DS}{DA}\)

ma ^HDP=^SDA=90

suy ra \(\Delta DHP~\Delta DSA\left(c-g-c\right)\Rightarrow\widehat{DHP}=\widehat{DSA}\)

va \(\widehat{DSA}=\widehat{AHK}\left(phu\widehat{DAS}\right)\)

=>\(\widehat{DHP}=\widehat{AHK}\) => P,H,K thang hang

lai co \(\widehat{AFH}=\widehat{AKH}=\widehat{AEH}=90\)

=> A,F,H,K,E cung thuoc 1 duong tron =. FHKE noi tiep

=>\(PF.PE=PH.PK\) (5)

ma BFEC noi tiep => \(PF.PE=PB.PC\) (6)

(5)+(6)Suy ra \(PH.PK=PB.PC\) => BHKC noi tiep

Vi H' ,I doi xung voi H,K qua BC ma BHKC noi tiep => BH'IC noi tiep

do vay \(I\in\left(BH'C\right)=\left(ABH'C\right)=\left(O\right)\)

e,Goi tam (CJL) la U, (U) cat (O) tai V, BC giao OG tai X

=> \(\widehat{VBG}=\widehat{VJG}\left(=\widehat{VCB}\right)\) =>BJVG noi tiep

=> B,J,X,V,G cung thuoc 1 duong tron => ^BVG=^BXG=90

lai co ^XVG +^XBG=180 hay ^XVG+^BAC=180

va ^BVC+^BAC=180

suy ra ^XVG=^BVC

hay 90 +^XVB=^XVB+^XVC

=> ^XVC=90

=> V thuoc duong tron dk XC

mat khac V cung thuoc (O)

suy ra V co dinh ,C co dinh 

suy ra tam U di chuyen tren trung truc VC co dinh (dpcm)

Vào lúc: 2020-03-17 22:29:58 Xem câu hỏi

cu tim x sao cho (12x+1,30x+2) =1 la xong

Vào lúc: 2020-03-17 20:48:31 Xem câu hỏi

tu gia thiet => \(4x+4y+4z+4\sqrt{xyz}=16\)

Xet \(\sqrt{x\left(4-y\right)\left(4-z\right)}=\sqrt{x\left(16-4y-4z+yz\right)}\)

\(\sqrt{x\left(4x+4y+4y+4\sqrt{xyx}-4y-4z+yz\right)}\)

=\(\sqrt{x\left(4x+4\sqrt{xyz}+yz\right)}\)

=\(\sqrt{4x^2+4x\sqrt{xyx}+xyz}=\sqrt{\left(2x+\sqrt{xyz}\right)^2}\)

\(2x+\sqrt{xyz}\)

tuong tu va suy ra \(\sqrt{x\left(4-y\right)\left(4-z\right)}+\sqrt{y\left(4-z\right)\left(4-x\right)}+\sqrt{z\left(4-x\right)\left(4-y\right)}\)

\(2\left(x+y+z\right)+3\sqrt{xyz}\)

hinh nhu de bai bn viet thieu \(-\sqrt{xyz}\)

neu dung de thi goi bieu thuc can tinh la A

ta co \(A=2\left(x+y+z\right)+2\sqrt{xyz}=2\left(x+y+z+\sqrt{xyz}\right)=2.4=8\)

Chuc ban hoc tot 

Vào lúc: 2020-03-17 17:18:42 Xem câu hỏi

ok e hieu roi cam on co Chi

Vào lúc: 2020-03-13 11:22:03 Xem câu hỏi

may mik hong Vietkey mong ban thong cam

Vào lúc: 2020-03-13 11:21:09 Xem câu hỏi

Vi (O) giao (J) tai K,A suy ra OJ vuong goc voi AK

=> \(KI//OJ\Leftrightarrow AK\perp KI\)

mat khac (I) cat (J) tai M,N nen \(IJ\perp MN\)

ma \(OA\perp MN\) (xem nhu mot bo de)

suy ra\(AO//IJ\)

chung minh tu tu cung co \(AJ//OI\)

=> AJIO la hinh binh hanh

Goi AI giao OJ tai E

=> \(EA=EI=EK\)

=> \(\Delta AKI\) vuong tai K

tuc la \(AK\perp KI\) <=> dpcm

P/s : cai cho xem nhu mot bo de ban co the tu chung minh bang cach ve them hinh phu ma cu the la ve them tiep tuyen tai A

mik trinh bay hoi tat co gi mong bn thong cam

Vào lúc: 2020-03-11 21:52:07 Xem câu hỏi

Xet \(M-1=a+\frac{2a+2}{2-b}-\left(\frac{2a-b}{2+b}+1\right)+\frac{4a}{b^2-4}\)

=\(a+\left(2a+2\right)\left(\frac{1}{2-b}-\frac{1}{2+b}\right)+\frac{4a}{b^2-4}\)

=\(\frac{ab^2-4a-4ab-4b+4a}{b^2-4}\)

=\(\frac{ab^2-4ab-4b}{b^2-4}\)

den doan nay em xet rieng tu so \(ab^2-4ab-4b\)

thay b=a/a+1 vao \(\frac{a^3}{\left(a+1\right)^2}-\frac{4a^2}{a+1}-\frac{4}{a+1}\)

=\(\frac{a\left(a+2\right)\left(-3a-2\right)}{\left(a+1\right)^2}\)

xet mau so b^2-4=(a/a+1)^-4

=\(\frac{\left(a+2\right)\left(-3a-2\right)}{\left(a+1\right)^2}\)

den day thay vao la xong nha

Vào lúc: 2020-03-10 15:25:11 Xem câu hỏi

<=> \(x\left(x-1\right)-x\left(x-3\right)=0\)

<=> \(x\left(x-1-x+3\right)=0\)

<=>\(2x=0\Leftrightarrow x=0\)

Vào lúc: 2020-03-10 15:22:41 Xem câu hỏi

a, ke duong cao AH cua tam giac can ABC=> AH dong thoi la phan giac ^BAC va la trung truc BC

Lai co tam giac BDC deu => D thuoc trung truc BC

Suy ra A,D,H thang hang ( cung thuoc trung truc BC)

=> AD la phan giac ^BAC (trung voi AH)

b, Goi AD giao BM tai E

ta tinh duoc ^ABD= 20 do

=> ^EBD=10 do= ^EMA

=> tu giac ABDM noi tiep

=> EM.EB=ED.EA (1), ^AME=^BDE (3)

mat khac xet tam giac EAB co ^EAB=^EBA=10 do

=> tam giac EAB can tai E => EA=EB (2)

tu (1),(2), suy ra EM=ED (4)

co ^BED=^AEM doi dinh (5)

tu (3),(4),(5) suy ra tam giac EMA = tam giac EDB (g-c-g)

=> AM=BD=BC (tam giac BDC deu)

dpcm

Vào lúc: 2020-03-09 22:19:28 Xem câu hỏi

DK \(-1\le x\le1\)

Dat \(\sqrt{x+1}=a\ge0,\sqrt{1-x}=b\ge0\)

ta co \(a^2+b^2=x+1+1-x=2\) 

va \(1-x^2=\left(1-x\right)\left(1+x\right)\)

ta co hpt

\(\hept{\begin{cases}a^2+b^2=2\\a+b-1=a^2b^2\end{cases}}\)

Dat \(a+b=S\ge0,ab=P\ge0\left(S^2\ge4P\right)\)

lai co he moi 

\(\hept{\begin{cases}S^2-2P=2\\S-1=P^2\end{cases}}\)

den day de roi thay S=P^2 +1 vao phuong trinh 1 roi tinh tiep nha

Trang trước Trang tiếp theo