Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Upin & Ipin

Điểm hỏi đáp: 35

Ngày 07 - 11
Điểm 0

Tổng: 35 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 3

Lượt trả lời trong 3 tháng: 189

Những câu trả lời của Upin & Ipin:

Vào lúc: 2019-11-03 20:59:03 Xem câu hỏi

neu de bai bai 1 la tinh x+y thi mik lam cho

Vào lúc: 2019-11-03 20:57:09 Xem câu hỏi

\(3^{200}=3^{2.100}=\left(3^2\right)^{100}\)

\(2^{300}=2^{3.100}=\left(2^3\right)^{100}\)

vi \(2^3=8< 3^2=9\) => \(2^{300}< 3^{200}\)

Chuc ban hoc tot

Vào lúc: 2019-11-03 20:54:58 Xem câu hỏi

\(VT=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{1999}-\frac{1}{2000}\)

\(VT=1-\frac{1}{2000}=\frac{1999}{2000}>\frac{1500}{2000}=\frac{3}{4}\)

hinh nhu de bai sai thi phai VT > 3/4 nha ban

study well !!!

Vào lúc: 2019-10-30 20:58:54 Xem câu hỏi

Ap dung bdt \(a+b\ge\sqrt[3]{a^2b}+\sqrt[3]{ab^2}\left(a,b\ge0\right)\)

ta co \(x+y\ge\sqrt[3]{xy}\left(\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}\right)\)

ma \(xyz=1=>\sqrt[3]{xy}=\frac{1}{\sqrt[3]{z}}\)

nen \(x+y\ge\frac{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{z}}\)

=> \(x+y+1\ge\frac{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}+\sqrt[3]{z}}{\sqrt[3]{z}}\)

=>\(\frac{1}{x+y+1}\le\frac{\sqrt[3]{z}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}+\sqrt[3]{z}}\)

chung minh tuong tu cung co \(\frac{1}{x+z+1}\le\frac{\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}+\sqrt[3]{z}}\) va \(\frac{1}{z+y+1}\le\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}+\sqrt[3]{z}}\)

cong 3 bdt cung chieu ta duoc

\(\frac{1}{x+y+1}+\frac{1}{x+z+1}+\frac{1}{y+z+1}\le\frac{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}+\sqrt[3]{z}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}+\sqrt[3]{z}}=1\)

dau = xay ra khi x=y=z=1

Chuc ban hoc tot !!!

Vào lúc: 2019-10-25 21:28:14 Xem câu hỏi

366 ngay vi nam do la nam nhuan

Chuc ban hoc tot

Vào lúc: 2019-10-24 20:46:31 Xem câu hỏi

bn dang nhap bang dien thoai thu di , dang nhap bang may tinh ko duoc dau

Vào lúc: 2019-10-24 20:37:46 Xem câu hỏi

Nguyen Sinh Cung

study well

Vào lúc: 2019-10-23 15:28:08 Xem câu hỏi

1. is he writing a dictatim now ?

2. how does she travel to school everyday ?

study well

Vào lúc: 2019-10-20 23:22:43 Xem câu hỏi

a) \(a^2+b^2=a^2+\frac{1}{4}+b^2+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\)  

\(\ge2\sqrt{a^2.\frac{1}{4}}+2\sqrt{b^2.\frac{1}{4}}-\frac{1}{2}\) (bdt cosi)

\(=a+b-\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\) (vi a+b=1)

dau = xay ra <=> a=b=1/2

chuc ban hoc tot

mik phai di ngu nen lam hoi tat mong bn thong cam

phan b bn lam tuong tu nha

Vào lúc: 2019-10-20 23:11:12 Xem câu hỏi

goi giao MF voi ABla H , giao ME voi AC la K, MD voi BC la I

Do tam giac ABC noi tiep (O) ma M thuoc (o) nen ABMC noi tiep

xet tam giac MDF co \(\hept{\begin{cases}H.la.trung.diem.MF\\I.la.trung.diem.DM\end{cases}\Rightarrow HI//DF}\) (1)

tuong tu cung co \(IK//ED\) va  \(HK//EF\) ( do tinh chat duong trung binh)          (2)

Xet tu giac HBIM co \(\widehat{BHM}+\widehat{BIM}=90+90=180^o\)

=> HBIM la tu giac noi tiep => \(\widehat{HIB}=\widehat{BMH}\)  (cung chan \(\widebat{BH}\) )   (4)

tuong tu cung chung minh duoc tu giac MIKC la tu giac noi tiep => \(\widehat{KIC}=\widehat{KMC}\left(cung.chan.\widebat{KC}\right)\)(3)

Lai co \(\widehat{HBM}=\widehat{MAH}+\widehat{AMB}\) (tinh chat goc ngoai)

va \(\widehat{MCK}=\widehat{MCB}+\widehat{ACB}\) 

ma ABMC noi tiep suy ra \(\hept{\begin{cases}\widehat{AMB}=\widehat{ACB}\\\widehat{MAB}=\widehat{MCB}\end{cases}}\)

=> \(\widehat{MHB}=\widehat{MCK}\)

xet tam giac MHB va tam giac MKC co

\(\widehat{H}=\widehat{K}=90\)

\(\widehat{MHB}=\widehat{MCK}\) (cmt)

=> \(\widehat{HMB}=\widehat{KMC}\) (5)

tu (3),(4),(5)  =>\(\widehat{HIB}=\widehat{KIC}\)

=> H,I,K thang hang (6)

tu (1),(2),(6)

suy ra F,D,E thang hang ( tien de Oclit)

chuc ban hoc tot

Vào lúc: 2019-10-20 22:50:23 Xem câu hỏi

ban hoc  tu giac noi tiep chua , neu hoc roi thi mik giai cho

Vào lúc: 2019-10-15 22:48:00 Xem câu hỏi

noi chung la co nhieu cach de ra duoc bai nay 

nhung hay va nhanh nhat van la dung may tinh hoac tinh nham

Vào lúc: 2019-10-14 23:36:25 Xem câu hỏi

A=\(\sqrt[3]{1+3\sqrt{3}+3.1\left(\sqrt{3}\right)^2+3\sqrt{3}}-5\sqrt{3}\)

A= \(\sqrt[3]{\left(1+\sqrt{3}\right)^3}-5\sqrt{3}\)

A= \(1+\sqrt{3}-5\sqrt{3}=1-4\sqrt{3}\)

Chuc ban hoc tot !!!

Vào lúc: 2019-10-14 21:38:26 Xem câu hỏi

ai cung  co the truyen cho me

vi nhom mau AB co the nhan mau tu tat ca cac nhom mau nhung chi truyen duoc cho nhom mau AB

Vào lúc: 2019-10-13 16:01:35 Xem câu hỏi

1.  trung binh moi nguoi ganh duoc 

 \(\frac{\left(5x36\right)+\left(4x45\right)}{9}=40\)  kg rau]

2  cac so be hon 20 va lon hon 10 la 11,12,13,...,19

trung binh cong cac so do la 

    \(\frac{11+12+13+14+15+16+17+18+19}{9}=15\)

chuc ban hoc tot

Vào lúc: 2019-10-13 15:47:23 Xem câu hỏi

tu gia thiet \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow a.d=b.c\)  (1)

\(\frac{a-b}{a}=\frac{c-d}{c}\) (*)

<=> \(\left(a-b\right)c=\left(c-d\right)a\)

<=> \(ac-bc=ac-ad\)

<=>  \(bc=ad\) (2)

do (1) nen (2) dung => (*) duoc chung minh

Vay neu \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)  thi \(\frac{a-b}{a}=\frac{c-d}{c}\)

Chuc em hoc tot !!!

Vào lúc: 2019-10-13 14:21:47 Xem câu hỏi

ban chi can tim cac so tu nhien sao cho 8a=9b la duoc 

suy ra a=9,b=8

Vay a=9 va b=8

Khong hieu thi nhan tin cho mik , mik giai thich cu the cho

Vào lúc: 2019-10-13 14:17:33 Xem câu hỏi

a) \(x^2-2xy+y^2-xz+yz\) 

\(\left(x-y\right)^2-z\left(x-y\right)\)

\(\left(x-y\right)\left(x-y-z\right)\)

b) \(x^3+9x^2-4x-36\)

\(x^3-2x^2+11x^2-22x+18x-36\)

\(x^2\left(x-2\right)+11x\left(x-2\right)+18\left(x-2\right)\)

\(\left(x-2\right)\left(x^2+11x+18\right)\)

\(\left(x-2\right)\left(x^2+2x+9x+18\right)\)

\(\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x+9\right)\)

Chuc ban hoc tot

Vào lúc: 2019-10-13 14:09:32 Xem câu hỏi

a) \(x^2-xy+x=x\left(x-y+1\right)\)

b) \(x\left(x-y\right)-2\left(y-x\right)\) 

    =\(x\left(x-y\right)+2\left(x-y\right)\)

      =\(\left(x+2\right)\left(x-y\right)\)

c) \(9x^2-4y^2=\left(3x\right)^2-\left(2y\right)^2=\left(3x-2y\right)\left(3x+2y\right)\)

d) \(x^2-xy-4x+2y+4\)

\(\left(x^2-4x+4\right)+\left(2y-xy\right)\)

\(\left(x-2\right)^2-y\left(x-2\right)\)

\(\left(x-2\right)\left(x-2-y\right)\)

Chuc ban hoc tot !!!

Vào lúc: 2019-10-13 14:05:11 Xem câu hỏi

5S =\(5^2+5^3+...+5^{97}\)

=> 5S-S=\(5^2+5^3+...+5^{97}-5-5^2-5^3-...-5^{96}\)

=> 4S =\(5^{97}-5\)

=> S = \(\frac{5^{97}-5}{4}\)

sorry ban nay mik ko de y phan nay ^^

Chuc ban hoc tot !!!

Trang trước Trang tiếp theo