Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

❋ℳøøn

Điểm hỏi đáp: 2553

Ngày 08 - 11 09 - 11 10 - 11 11 - 11 12 - 11 13 - 11
Điểm 20 34 17 24 52 1

Tổng: 2553 | Điểm tuần: 148 | Trả lời 7 ngày qua: 59 | Lượt trả lời trong tháng: 124

Lượt trả lời trong 3 tháng: 460

Những câu trả lời của ❋ℳøøn:

Vào lúc: 2019-11-13 22:32:39 Xem câu hỏi

\(a.=\left(16,52+3.48\right)+25,87\)

\(=20+25,87\)

\(=45,87\)

\(b.=37,27+\left(91,54+8,46\right)\)

\(=37,27+100\)

\(=137,27\)

\(c.x=5,85+2,14\)

\(x=7,99\)

\(d.x=2,6+4,75\)

\(x=7,35\)

Vào lúc: 2019-11-13 19:19:42 Xem câu hỏi

\(\Rightarrow\left(x-\frac{1}{2}\right).\left(-5\right)=4.15\)

\(-5x+\frac{5}{2}=60\)

\(-5x=\frac{115}{2}\)

\(x=\frac{115}{2}.-\frac{1}{5}\)

\(x=-\frac{23}{2}\)

Vào lúc: 2019-11-12 20:44:57 Xem câu hỏi

Hiệu của chúng là: 

17 x 2 = 34 

Số lớn là: 

(970 + 34) : 2 = 502

Số bé là:

970 - 502 = 468

Đ/s: ......

Vào lúc: 2019-11-12 20:21:01 Xem câu hỏi

\(2.\left(3x-8\right)=64:2^3\)

\(2.\left(3x-8\right)=64:8\)

\(2.\left(3x-8\right)=8\)

\(3x-8=4\)

\(3x=12\)

\(x=4\)

Vào lúc: 2019-11-12 20:16:52 Xem câu hỏi

\(2x-16=108\)

\(2x=124\)

\(x=62\)

\(321-\left(x+3^3\right)=231\)

\(x+27=90\)

\(x=63\)

Vào lúc: 2019-11-12 20:14:26 Xem câu hỏi

Gọi số thứ nhất và cũng là số nhỏ nhất trong 5 số đó là x

Ta có: x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) = 1210

      => x . 5 + 20 = 1210

           x . 5         = 1210 - 20

           x . 5         = 1190

           x              = 1190 : 5

           x              = 238

Vậy số cần tìm là x

(P/s: . là nhân nha)

Vào lúc: 2019-11-11 22:25:30 Xem câu hỏi

Quảng đường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam , là nơi đặt Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh . Quảng Trường hình chữ nhật có chiều dài 0,32km , chiều rộng 0,1km . Hỏi chu vi quãng tường là bao nhiêu km ? 

TL:

Chu vi của quảng trường là:

(0,32 + 0,1) x 2 = 0,84 (km)

Đ/s: 0,84 km

Vào lúc: 2019-11-11 21:10:35 Xem câu hỏi

\(a.=\frac{4}{13}\times\frac{13}{4}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{2}\)

\(=1\times1\)

\(=1\)

\(b.=\frac{19}{13}+\frac{7}{13}+\frac{14}{6}+\frac{4}{6}+\frac{1}{9}+\frac{17}{9}\)

\(=\frac{26}{13}+\frac{18}{6}+\frac{18}{9}\)

\(=2+3+2\)

\(=7\)

Vào lúc: 2019-11-11 20:32:13 Xem câu hỏi

\(a.=4x\left(x^2-2xy+y^2\right)\)

\(=4x\left(x-y\right)^2\)

\(b.=4x\left(x-2y\right)-7\left(x-2y\right)\)

\(=\left(4x-7\right)\left(x-2y\right)\)

Vào lúc: 2019-11-11 19:59:38 Xem câu hỏi

What subject do you

TL:

\(I\)\(\)\(Maths\)

Vào lúc: 2019-11-11 19:57:59 Xem câu hỏi

hiệu của  số bé nhất có 6 chu số khac nhau và só lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là

TL:

Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là: 102345

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: 98765

Hiệu của 2 số trên là:

102345 - 98765 = 3580

Đ/s: ........

Vào lúc: 2019-11-11 19:44:39 Xem câu hỏi

\(1.C\)

\(2.B\)

\(3.A\)

\(4.A\)

\(5.D\)

\(6.C\)

\(7.A\)

\(8.\left(kobik\right)\)

\(9.D\)

\(10.B\)

Vào lúc: 2019-11-11 19:28:30 Xem câu hỏi

\(x+60=100\)

\(x=40\)

Vào lúc: 2019-11-11 19:26:57 Xem câu hỏi

\(\frac{5}{6}:\frac{3}{8}\times\frac{3}{4}\)

\(=\frac{5}{6}\times\frac{8}{3}\times\frac{3}{4}\)

\(=\frac{20}{9}\times\frac{3}{4}\)

\(=\frac{5}{3}\)

Vào lúc: 2019-11-11 19:01:59 Xem câu hỏi

thứ hai tuần này là ngày 11 vậy thứ hai tuần trước là ngày nào ?

TL:

1 tuần cách nhau 7 ngày

Vậy thứ hai tuần trước là ngày:

11 - 7 = 4 

Đ/s: Thứ hai tuần trước là ngày 4

Vào lúc: 2019-11-11 18:59:21 Xem câu hỏi

\(x+567.2=950\)

\(x+567=475\)

\(x=-92\)

Vào lúc: 2019-11-10 22:47:47 Xem câu hỏi

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng : I---I---I---I 

                                   10cm

Chiều dài:    I---I---I---I---I---I        

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

10 : 2 x 3 = 15 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

10 + 15 = 25 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đ/s: ........

Vào lúc: 2019-11-10 22:26:28 Xem câu hỏi

GTNN là giá trị nhỏ nhất

Vào lúc: 2019-11-10 21:50:07 Xem câu hỏi

a. Số mét vải chị Hai dệt được bằng số phần trăm số mét vải của tổ là:

267 : 1780 x 100% = 15%

b. Số mét vải mà những công nhân còn lại dệt được là:

1780 - 267 = 1513 (m)

Số mét vải chị Hai dệt được bằng số phần trăm số mét vải của những công nhân còn lại trong đó là:

267 : 1513 x 100% = 17%

Đ/s: .......

Vào lúc: 2019-11-10 21:34:37 Xem câu hỏi

? Viết sai?????

Tui tính luôn mà chứ có viết đề đâu

Trang trước Trang tiếp theo