Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nhật Hạ

Điểm hỏi đáp: 4076

Ngày
Điểm

Tổng: 4076 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 94

Những câu trả lời của Nhật Hạ:

Vào lúc: 2020-05-30 11:28:37 Xem câu hỏi

I:

1. People grow rice in many countries in the world.

=> Rice is grown in many countries in the world.

2. Graham Bell invented the telephone many years ago.

=> The telephone was invented by Graham Bell many years ago.

3. They have used this car for many years.

=> This car has been used for many years.

4. Lan praces English every day.

=> English is praced by Lan every day.

5. They will take the garbage out of the city.

=> The garbage will be taken out of the city.

6. Mary sent me this letter two days ago.

=> I was sent this letter by Mary two days ago.

7. People make compost from vegetables.

=> Compost is made from vegetables.

8. You must finish this work before Sunday.

=> This work must be finished. 

9. She hasn't used this bicycle for a long time.

=> This bicycle hasn't been used for a long time.

10. I saw a strange man in my garden yesterday.

=> A strange man was seen in my garden yesterday.

11. They clean the floor every morning.

=> The floor is cleaned every morning.

12. They will solve the problem soon.

=> The problem will be solved.

13. They break the glass into small pieces.

=> The glass is broken into small pieces.

15. They made these cars in the USA.

=> These cars were made in the USA.

16. People have used the Internet all over the world.

=> The Internet has been used all over the world.

17. We planted many trees in the school garden.

=> Many trees were planted in the school garden.

18. Someone has taken my book away.

=> My book has been taken away. 

19. He didn't help me with my homework.

=> I wasn't helped with my homework.

20. We have learnt English for three years.

=> English has been learnt for three years.

21. My father often reads books before bedtime .

=> Books are often read before bedtime by my father.

22. Lan bought some comic books for her brother .

=> Some comic books were bought for her brother by Lan.

23. My sister received a letter yesterday .

=> A letter was received yesterday by my sister.

24. She can solve the problem in just 2 minutes.

=> The problem can be solved in just 2 mintutes.

25. Nowadays people use electricity for lighting.

=> Electricity is used for lighting nowadays.

II:

1. This car / make / Japan / ten years ago.

=> This car was made in Japan ten years ago.

2. The rice / separate / the husk.

=> The rice was separated from the husk.

3. The next meeting / will / hold / Chicago / next month.

=> The next meeting will be held in Chicago next month.

4. This room / not / use / for years.

=> This room hasn't been used for years.

5. The answers / must / write / the blackboard.

=> The answers must be written on the blackboard.

6. Kieu Story / write / Nguyen Du.

=> Kieu Story was wrote by Nguyen Du.

7. Our teeth / should / clean / everyday.

=> Our teeth should be cleaned everyday.

8. Three languages / speak / Malaysia / nowadays.

=> Three languages are spoken in Malaysia nowadays.

9. Rice / eat / by Vietnamese people / everyday.

=> Rice is eaten by Vietnamese people everyday.

10. This building / build / by French people / many years ago.

=> This building was built by French people many years ago.

Vào lúc: 2020-05-29 20:05:48 Xem câu hỏi

\(\frac{2016.2017-198}{2017.2015+1819}=\frac{\left(2015+1\right)2017-198}{2017.2015+1819}=\frac{2015.2017+2017-198}{2017.2015+1819}=\frac{2017.2015+1819}{2017.2015+1819}=1\)

Vào lúc: 2020-05-29 20:01:45 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{ab}{a+b}=\frac{bc}{b+c}=\frac{ca}{c+a}\) \(\Rightarrow\frac{a+b}{ab}=\frac{b+c}{bc}=\frac{c+a}{ca}\)\(\Rightarrow\frac{a}{ab}+\frac{b}{ab}=\frac{b}{bc}+\frac{c}{bc}=\frac{c}{ca}+\frac{a}{ca}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{b}+\frac{1}{a}=\frac{1}{c}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\) 

+) \(\frac{1}{b}+\frac{1}{a}=\frac{1}{c}+\frac{1}{b}\) \(\Rightarrow\frac{1}{a}=\frac{1}{c}\) => a = c    (1)

+) \(\frac{1}{c}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\)\(\Rightarrow\frac{1}{b}=\frac{1}{a}\) => a = b     (2)

Từ (1), (2) => a = b = c

Lại có: (a - b)3 + (b - c)3 + (c - a)3 = (a - a)3 + (b - b)3 + (c - c)3 = 03 + 03 + 03 = 0

Vào lúc: 2020-05-24 19:55:20 Xem câu hỏi

A B C H E D = = I O

Cách 1: Vì D đối xứng với H qua AB => AB là đường trung trực DH => AD = AH

E đối xứng với H qua AC => AC là đường trung trực HE => AH = AE

=> AD = AE 

=> △AED cân tại A 

Cách 2: Gọi AB ∩ DH = { I } , HE ∩ AC = { O }

Vì D đối xứng với H qua AB => AB là đường trung trực DH => AB ⊥ DH tại I và ID = IH

E đối xứng với H qua AC => AC là đường trung trực HE => AC ⊥ HE tại O và HO = OE

Xét △AID và △AIH cùng vuông tại I

Có: ID = IH (cmt)

      AI là cạnh chung

=> △AID = △AIH (2cgv)

=> AD = AH (2 cạnh tương ứng)

Xét △AOH và △AOE cùng vuông tại O

Có: OH = OE (cmt)

       AO là cạnh chung

=> △AOH = △AOE (2cgv)

=> AH = AE (2 cạnh tương ứng)

Mà AH = AD (cmt)

=> AE = AD 

=> △AED cân tại A

Vào lúc: 2020-05-24 19:06:14 Xem câu hỏi

@✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ : nhầm r bạn ơi, 82 = 64 không phải 36 nho'

Vào lúc: 2020-05-24 18:55:18 Xem câu hỏi

a, Xét △ABH vuông tại H có: ∠BAH + ∠ABH = 90o (tổng 2 góc nhọn trong △ vuông)

Mà ∠ABH + ∠HBC = ∠ABC  => ∠ABH + ∠HBC = 90o (ABCD là hcn)

=> ∠BAH = ∠HBC 

Xét △AHB vuông tại H và △BHC vuông tại H

Có: ∠BAH = ∠HBC (cmt)

=> △AHB ᔕ △HBC (g.g)

c, Xét △ABC vuông tại B có: AC2 = AB2 + BC2 (định lý Pytago)

=> AC2 = 122 + 92 =>  AC2 = 225 => AC = 15 (cm) 

Xét △AHB vuông tại H và △ABC vuông tại B

Có: ∠BAC là góc chung (cmt)

=> △AHB ᔕ △ABC (g.g)

\(\Rightarrow\frac{AH}{AB}=\frac{AB}{AC}\)\(\Rightarrow\frac{AH}{12}=\frac{12}{15}\)\(\Rightarrow AH=\frac{12.12}{15}=9,6\) (cm)

Vào lúc: 2020-05-24 18:40:19 Xem câu hỏi

a, Xét △ABC vuông tại A và △MDC vuông tại M

Có: ∠ACB là góc chung

=> △ABC ᔕ △MDC (g.g)

b, Xét △ABC vuông tại A có: AB2 + AC2 = BC2 (định lý Pytago)

=> 362 + 482 = BC2  => BC2 = 3600 => BC = 60 (cm)

Vì M là trung điểm BC (gt) => MB = MC =  BC : 2 = 60 : 2 = 30 (cm)

Vì △ABC ᔕ △MDC (cmt) \(\Rightarrow\frac{AB}{MD}=\frac{AC}{MC}\) \(\Rightarrow\frac{36}{MD}=\frac{48}{30}\)\(\Rightarrow MD=\frac{36.30}{48}=22,5\) (cm)

và \(\frac{AC}{MC}=\frac{BC}{DC}\)\(\Rightarrow\frac{48}{30}=\frac{60}{DC}\)\(\Rightarrow DC=\frac{30.60}{48}=37,5\) (cm)

c, Xét △BME vuông tại M và △BAC vuông tại A

Có: ∠MBE là góc chung

=> △BME ᔕ △BAC (g.g)

\(\Rightarrow\frac{BM}{AB}=\frac{BE}{BC}\) \(\Rightarrow\frac{30}{36}=\frac{BE}{60}\)\(\Rightarrow BE=\frac{30.60}{36}=50\) (cm)

 Vì M là trung điểm BC (gt) mà ME ⊥ BC (gt)

=> ME là đường trung trực BC

=> EC = BE

Mà BE = 50 (cm)

=> EC = 50 (cm)

e, Ta có: \(\frac{S_{\text{△}MDC}}{S_{\text{△}ABC}}=\frac{\frac{1}{2}.MD.MC}{\frac{1}{2}.AB.AC}=\frac{22,5.30}{36.48}=\frac{675}{1728}=\frac{25}{64}\)

P/s: Sao nhiều câu cùng tính EC vậy? Pls, không làm loãng câu hỏi

Vào lúc: 2020-05-23 21:18:39 Xem câu hỏi

a, Gọi 3 đường trung tuyến AD, BM, CN đồng quy tại O  => O là trọng tâm của △ABC

\(\Rightarrow BO=\frac{2}{3}BM\)  và \(OC=\frac{2}{3}CN\)

Xét △BOC có: OB + OC > BC  (BĐT △)

\(\Rightarrow\frac{2}{3}BM+\frac{2}{3}CN>BC\)\(\Rightarrow\frac{2}{3}\left(BM+CN\right)>BC\)\(\Rightarrow BM+CN>\frac{3}{2}BC\)   (1)

b, Vì O là trọng tâm của △ABC

\(\Rightarrow BO=\frac{2}{3}BM\)  và \(AO=\frac{2}{3}AD\)

Xét △BOA có: OB + OA > AB (BĐT △)

\(\Rightarrow\frac{2}{3}BM+\frac{2}{3}AD>AB\)\(\Rightarrow\frac{2}{3}\left(BM+AD\right)>BC\)\(\Rightarrow BM+AD>\frac{3}{2}AB\)  (2)

Vì O là trọng tâm của △ABC

\(\Rightarrow AO=\frac{2}{3}AD\)  và \(OC=\frac{2}{3}CN\)

Xét △AOC có: OA + OC > AC  (BĐT △)

\(\Rightarrow\frac{2}{3}AD+\frac{2}{3}CN>AC\)\(\Rightarrow\frac{2}{3}\left(AD+CN\right)>AC\)\(\Rightarrow AD+CN>\frac{3}{2}AC\)   (3)

Từ (1), (2), (3) \(\Rightarrow BM+CN+BM+AD+AD+CN>\frac{3}{2}BC+\frac{3}{2}AB+\frac{3}{2}AC\)

\(\Rightarrow2\left(BM+CN+AD\right)>\frac{3}{2}\left(BC+AB+AC\right)\)

\(\Rightarrow BM+CN+AD>\frac{3}{4}\left(AB+AC+BC\right)\)

Vào lúc: 2020-05-23 15:59:45 Xem câu hỏi

Áp dụng BĐT Cauchy - Schawrz dạng Engel, ta có: 

\(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{b+c+c+a+a+b}=\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(a+b+c\right)}=\frac{\left(a+b+c\right)}{2}=\frac{2}{2}=1\)

Vậy..

Vào lúc: 2020-05-23 15:33:56 Xem câu hỏi

Vì AD là phân giác ABC (gt)

 \(\Rightarrow\frac{BD}{AB}=\frac{DC}{AC}\) \(\Rightarrow\frac{3,5}{4,5}=\frac{DC}{7,2}\)\(\Rightarrow DC=\frac{3,5.7,2}{4,5}=5,6\) (cm)

Ta có: \(\frac{BD}{DC}=\frac{3,5}{5,6}=0,625\)

Vào lúc: 2020-05-23 15:27:50 Xem câu hỏi

Gọi chiều rộng khu vườn lúc đầu là: x (x > 0, m)

Chiều dài khu vườn lúc đầu là: 2x (m)

Chiều rộng khu vườn lúc sau là: x + 4 (m)

Chiều dài khu vườn lúc sau là: 2x - 6 (m)

Diện tích khu vườn lúc đầu là: 2x . x = 2x2 (m2)

Diện tích khu vườn lúc sau là: (x + 4)(2x - 6) (m2)

Theo bài ra, ta có pt: 2x2 = (x + 4)(2x - 6)

<=> 2x2 = 2x2 - 6x + 8x - 24

<=> 2x2 - 2x2 + 6x - 8x = -24

<=> -2x = -24

<=> x = 12 (thỏa mãn)

Chiều dài khu vườn lúc đầu là: 2x = 2 . 12 = 24 (m)

Chu vi khu vườn lúc đầu là: (24 + 12) . 2 = 72 (m)

Vào lúc: 2020-05-13 14:29:11 Xem câu hỏi

a, Xét △MEA vuông tại E và △MFC vuông tại F

Có: MA = MC (gt)

   EMA = FMC (2 góc đối đỉnh)

=> △MEA = △MFC (ch-gn)

=> ME = MF (2 cạnh tương ứng)

b, Ta có: BE = BM - ME   và   BF = BM + MF

=> BE + BF = BM - ME + BM + MF

=> BE + BF = (BM + BM) - (ME - MF) 

=> BE + BF= 2BM 

c, Xét △ABM vuông tại A có: AB < BM (quan hệ cạnh)

d, Ta có: BE + BF = 2BM 

=> (BE + BF) : 2 = BM

Lại có: AB < BM (cmt)

=> AB < (BE + BF) : 2

Vào lúc: 2020-05-11 17:47:42 Xem câu hỏi

Vì △ABC vuông cân tại A (gt) => AB = AC và ∠ABC = ∠ACB = 45o 

Để xy không cắt BC <=> xy // BC <=> DE // BC => ∠ABC = ∠BAD = 45o  , ∠ACB = ∠CAE = 45o 

Lại có: +) DE // BC (cmt) mà BD ⊥ DE (gt) 

=> BC ⊥ BD (từ vuông góc đến song song) 

+) DE // BC (cmt) mà CE ⊥ DE (gt) 

=> BC ⊥ CE (từ vuông góc đến song song) 

Xét △BAD vuông tại D có: ∠BAD + ∠ABD = 90o (tổng 2 góc nhọn trong △ vuông) 

=> 45o + ∠ABD = 90o  

=> ∠ABD = 45o mà ∠BAD =45o  

=> ∠ABD = ∠BAD 

=> △ABD vuông cân tại D 

=> BD = DA 

Xét △CAE vuông tại E có: ∠CAE + ∠ACE = 90o (tổng 2 góc nhọn trong △ vuông) 

=>45o + ∠ACE = 90o  

=> ∠ACE = 45o mà ∠CAE = 45o  

=> ∠CAE = ∠ACE 

=> △CAE vuông cân tại E 

=> EA = EC 

Xét △BCD vuông tại B và △EDC vuông tại E 

Có: ∠BDC = ∠DCE (BC // DE)

       DC là cạnh chung 

=> △BCD = △EDC (ch-gn) 

=> BC = DE (2 cạnh tương ứng) 

=> BC = DA + AE 

=> BD + EC = BC (đpcm)

Vào lúc: 2020-05-11 17:31:03 Xem câu hỏi

a, Gọi D vuông góc với phân giác của BAC tại điểm O

Xét △ADH và △ADK cùng vuông tại D

Có: HAD = KAD (gt)

=> △ADH = △ADK (cgv-gnk)

=> AH = AK (2 cạnh tương ứng)

=> △AHK cân tại A

b, Vẽ BI // CK (I  HK) 

=> AKH = BIH (2 góc đồng vị)

Mà AHK = AKH (△AHK cân tại A)

=> BIH = AHK 

=> BIH = BHI

=> △BHI cân tại B

=> BH = BI 

Xét △OBI và △OCK

Có: BOI = COK (2 góc đối đỉnh)

        OB = OC (gt)

       OBI = OCK (BI // CK)

=> △OBI = △OCK (g.c.g)

=> BI = CK (2 cạnh tương ứng)

Mà BH = BI (cmt)

=> BH = CK

c, Ta có: AH = AB + BH , AK = AC - KC

=> AH + AK = AB + BH + AC - KC

=> AH + AH = (AB + AC) + (BH - KC)    (AK = AH)

=> 2AH = AB + AC   (BH = KC => BH - KC = 0)

=> AH = (AB + AC) : 2 = (9 + 12) : 2 = 10,5 (cm)

=> BH = AH - AB = 10,5 - 9 = 1,5 (cm)

Vào lúc: 2020-05-01 09:42:10 Xem câu hỏi

a, Vì △ABC cân tại A (gt) => AB = AC và ABC = ACB

Ta có: ABC + ABE = 180o (2 góc kề bù) và ACB + ACN = 180o (2 góc kề bù)

=> ABE = ACN

Xét △ABE và △ACN

Có: AB = AC (cmt)

     ABE = ACN (cmt)

       BE = CN (gt)

=> △ABE = △ACN (c.g.c)

=> AE = AN (2 cạnh tương ứng)

=> △AEN cân tại A

b, Xét △HBE vuông tại H và △KCN vuông tại K

Có: BE = CN (gt)

    HEB = KNC (△ABE = △ACN)

=> △HBE = △KCN (ch-gn)

Vào lúc: 2020-04-29 16:49:20 Xem câu hỏi

mỗi giá trị của dấu hiệu giảm đi b đơn vị thì trung bình cộng mới là: 

\(X'=\frac{\left(x_1-b\right)n_1+\left(x_2-b\right)n_2+...+\left(x_k-b\right)n_k}{N}=\frac{x_1n_1-bn_1+x_2n_2-bn_2+...+x_kn_k-bn_k}{N}\)

\(=\frac{\left(x_1n_1+x_2n_2+...+x_kn_k\right)-b\left(n_1+n_2+...+n_k\right)}{N}=\frac{x_1n_1+x_2n_2+...+x_kn_k}{N}-\frac{b.N}{N}\)

\(=X-b\)

Vậy nếu mỗi giá trị của dấu hiệu giảm đi b đơn vị (tần số tương ứng vẫn không thay đổi) thì số trung bình cộng cũng giảm đi b đơn vị

Vào lúc: 2020-04-29 16:24:43 Xem câu hỏi

Vì a, b, c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác nên:

Từ (1), (2), (3) \(\Rightarrow\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}< \frac{a+a}{a+b+c}+\frac{b+b}{a+b+c}+\frac{c+c}{a+b+c}=\frac{2a+2b+2c}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}< 2\)

Vậy...

Vào lúc: 2020-04-29 16:10:01 Xem câu hỏi

+) Câu d sửa đề thành BF . BA + CE . CA = BC2

a, Xét △AFH vuông tại F và △ADB vuông tại D

Có: FAH là góc chung

=> △AFH ᔕ △ADB (g.g)

b, Vì △AFH ᔕ △ADB (cmt) \(\Rightarrow\frac{AF}{AD}=\frac{AH}{AB}\)\(\Rightarrow\frac{AB}{AD}=\frac{AH}{AF}\)

Xét △ABH và △ADF

Có: \(\frac{AB}{AD}=\frac{AH}{AF}\)(cmt)

        BAH là góc chung

=> △ABH ᔕ △ADF (c.g.c)

c, Xét △HFB vuông tại F và △HEC vuông tại E

Có: FHB = EHC (2 góc đối đỉnh)

=> △HFB ᔕ △HEC (g.g)

\(\Rightarrow\frac{HF}{HE}=\frac{HB}{HC}\)

=> HF . HC = HE . HB  

d, Sửa đề thành BF . BA + CE . CA = BC2

Xét △HEC vuông tại E và △AFC vuông tại F

Có: HCE là góc chung

=> △HEC ᔕ △AFC (g.g)

\(\Rightarrow\frac{EC}{FC}=\frac{HC}{AC}\)

=> FC . HC = EC . AC  (1)

Xét △HFB vuông tại F và △AEB vuông tại E

Có: FBH là góc chung

=> △HFB ᔕ △AEB (g.g)

\(\Rightarrow\frac{FB}{EB}=\frac{HB}{AB}\)

=> FB . AB = EB . HB  (2)

Xét △BFC vuông tại F và △HDC vuông tại D

Có: HCD là góc chung

=> △BFC ᔕ △HDC (g.g)

\(\Rightarrow\frac{FC}{DC}=\frac{BC}{HC}\)

=> FC . HC = BC . DC (3)

Xét △BEC vuông tại E và △BDH vuông tại D

Có: HBD là góc chung

=> △BEC ᔕ △BDH (g.g)

\(\Rightarrow\frac{BC}{BH}=\frac{BE}{DB}\)

=> BC . DB = BE . BH (4)

Từ (1) và (3) => EC . AC = BC . DC

Từ (2) và (4) => FB . AB = BC . DB 

Ta có: BF . BA + CE . CA = BC . BD + BC . DC = BC . (BD + DC) = BC . BC = BC2

Vào lúc: 2020-04-29 15:12:59 Xem câu hỏi

Vì BE = AB (gt) => △ABE cân tại B => AB = BE và BAE = BEA

Vì EK ⊥ AC (gt) mà AB ⊥ AC 

=> EK // AB (từ vuông góc đến song song)

=> KEA = BAE 

Mà BAE = BEA (cmt)

=> KEA = BEA

Xét △HAE vuông tại H và △KAE vuông tại K

Có: AE là cạnh chung

      HEA = KEA (cmt)

=> △HAE = △KAE (ch-gn)

=> AH = AK (2 cạnh tương ứng)

Xét △EKC vuông tại K có: KC < EC (quan hệ cạnh)

Ta có: AC = AK + KC = AH + KC < AH + EC

Xét △HBA vuông tại H có: AH < AB (quan hệ cạnh)

Ta có: AH + BC = AH + EC + BE > AC + BE = AC + AB 

Vào lúc: 2020-04-29 14:52:45 Xem câu hỏi

a, Xét △AOM vuông tại A và △BOM vuông tại B

Có: AOM = BOM (gt)

      OM là cạnh chung

=> △AOM = △BOM (ch-gn)

=> AM = MB (2 cạnh tương ứng)

và OA = OB (2 cạnh tương ứng)

=> △OAB cân tại O

b, Xét △DOM và △EOM

Có: OD = OE (gt)

    DOM = EOM (gt)

   OM là cạnh chung

=> △DOM = △EOM (c.g.c)

=> MD = ME (2 cạnh tương ứng)

Trang trước Trang tiếp theo