Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nhật Hạ

Điểm hỏi đáp: 3685

Ngày 10 - 12 12 - 12 13 - 12
Điểm 0 4 0

Tổng: 3685 | Điểm tuần: 4 | Trả lời 7 ngày qua: 6 | Lượt trả lời trong tháng: 22

Lượt trả lời trong 3 tháng: 113

Những câu trả lời của Nhật Hạ :

Vào lúc: 2019-12-01 19:41:22 Xem câu hỏi

Thay x = 3 vào \(\frac{a-x}{3}=\frac{bx-5}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{a-3}{3}=\frac{3b-5}{5}\)\(\Rightarrow\frac{a}{3}-1=\frac{3b}{5}-1\)\(\Rightarrow\frac{a}{3}=\frac{3b}{5}\)\(\Rightarrow a=\frac{3.3b}{5}=\frac{9b}{5}\)

Thay a = 9b/5 vào \(\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\)\(\Rightarrow\frac{\frac{9b}{5}}{b}-\frac{b}{\frac{9b}{5}}=\frac{\left(\frac{9b}{5}\right)^2-b^2}{\frac{9b}{5}.b}=\frac{\frac{81b^2}{25}-b^2}{\frac{9b^2}{5}}=b^2\left(\frac{81}{25}-1\right)\div\frac{9b^2}{5}=\frac{56b^2}{25}.\frac{5}{9b^2}=\frac{56}{45}\)

Vậy.... 

Vào lúc: 2019-12-01 18:39:31 Xem câu hỏi

A B C M H K I

a, Vì AM là tia phân giác của BAC 

=> BAM = MAC = BAC/2

Xét △AMB và △AMC

Có: AB = AC (gt)

     BAM = MAC (gt)

     AM là cạnh chung

=> △AMB = △AMC (c.g.c)

b, Xét △AHM vuông tại H và △AKM vuông tại K

Có: AM là cạnh chung

       HAM = KAM (gt)

=> △AHM = △AKM (gh-gn)

=> AH = AK (2 cạnh tương ứng)

c, Gọi {I} =HK ∩ AC

Xét △AIH và △AIK

Có: AH = AK (cmt)

      HAI = IAK (gt)

      AI là cạnh chung

=> △AIH = △AIK (c.g.c)

=> AIH = AIK (2 góc tương ứng)

Mà AIH + AIK = 180o (2 góc kề bù)

=> AIH = AIK = 180o : 2 = 90o

=> AI ⊥ HK

Mà {I} =HK ∩ AC

=> AC ⊥ HK (đpcm)

Vào lúc: 2019-11-26 23:03:56 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{3x-2y}{4}=\frac{2z-4x}{3}=\frac{4y-3z}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{4\left(3x-2y\right)}{16}=\frac{3\left(2z-4x\right)}{9}=\frac{2\left(4y-3z\right)}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}=\frac{12x-8y+6z-12x+8y-6z}{16+9+4}=\frac{0}{29}=0\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{3x-2y}{4}=0\\\frac{2z-4x}{3}=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-2y=0\\2z-4x=0\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}3x=2y\\2z=4x\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\\\frac{z}{4}=\frac{x}{2}\end{cases}\Rightarrow}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{2y}{3}\\z=\frac{4y}{3}\end{cases}}\)

Ta có: \(P=\frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}=\frac{\frac{2y}{3}.y+y.\frac{4y}{3}+\frac{2y}{3}.\frac{4y}{3}}{\left(\frac{2y}{3}\right)^2+y^2+\left(\frac{4y}{3}\right)^2}=\frac{\frac{2y^2}{3}+\frac{4y^2}{3}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{4y^2}{9}+y^2+\frac{16y^2}{9}}=\frac{\frac{6y^2}{3}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{20y^2}{9}+y^2}\)

\(P=\frac{\frac{18y^2}{9}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{20y^2+9y^2}{9}}=\frac{26y^2}{9}\div\frac{29y^2}{9}=\frac{26y^2}{9}.\frac{9}{29y^2}=\frac{26}{29}\)

Vậy...

P/s: đề sửa ( 3x - 2y ) / 2  thành ( 3x - 2y ) / 4 thì mới làm đc nhé :))  

Vào lúc: 2019-11-24 10:01:50 Xem câu hỏi

Ta có: a - b - c = 0

=> \(\hept{\begin{cases}a-c=b\\a-b=c\\-b-c=-a\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-c=b\\-\left(a-b\right)=-c\\-\left(b+c\right)=-a\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-c=b\\-a+b=-c\\b+c=a\end{cases}}\)

Lại có: \(P=\left(1-\frac{c}{a}\right)\left(1-\frac{a}{b}\right)\left(1+\frac{b}{c}\right)\)

\(\Rightarrow P=\frac{a-c}{a}.\frac{b-a}{b}.\frac{c+b}{c}=\frac{b}{a}.\frac{-c}{b}.\frac{a}{c}=-1\)

Vào lúc: 2019-11-24 09:43:09 Xem câu hỏi

a, Ta có: 2 . x1 = 5 . y1 

\(\Rightarrow\frac{x_1}{5}=\frac{y_1}{2}\)\(\Rightarrow\frac{2x_1}{10}=\frac{3y_1}{6}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{2x_1}{10}=\frac{3y_1}{6}=\frac{2x_1-3y_1}{10-6}=\frac{12}{4}=3\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x_1}{5}=3\\\frac{y_1}{2}=3\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x_1=15\\y_1=6\end{cases}}\)

b, Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

=> x1 . y1 = a

=> 15 . 6 = a

=> 90 = a

=> x1 = 90 : y1 và x2 = 90 : y2

Ta có: x1 = 2 . x2

\(\Rightarrow\frac{90}{y_1}=2.\frac{90}{y_2}\)\(\Rightarrow\frac{90}{y_1}=\frac{180}{10}\)\(\Rightarrow y_1=\frac{90.10}{180}=5\)

P/s: trình bày khá ngu :<  

Vào lúc: 2019-11-24 07:34:43 Xem câu hỏi

1. I (drive) was driving my car very fast when you called me.

Andra: Where Tim going to meet us?

2. Marcus: He (wait) will be waiting for us when our train arrives. I am sure he (stand) will be stand on the platform when we pull into the station.

Sandra: And then what ?

3. Marcus: We (pick) are going to pick Michele up at work.

Samantha : Just think, next week at this time , I (lie) will be lying on a tropical beach in Maui drinking Mai Tais and eating pineapple.

4. Darren: While you are luxuriating on the beach, I (stress) will be stressing out over this marketing project. How are you going to enjoy yourself knowing that I am working so hard ?

Samantha: I'll manage somehow.

Darrren: You're terrible. Can't you take me with you?

5. Samatha: No. But I (send) will send you a postcard of a beautiful, white sand beach.

Darren: Great, that (make) will make me feel much better.

Vào lúc: 2019-11-22 11:30:01 Xem câu hỏi

Vì \(\left(3a-4\right)^{500}\ge0\)\(\forall a\inℝ\)\(\left(9-3b\right)^{600}\ge0\)\(\forall b\inℝ\)

\(\Rightarrow\left(3a-4\right)^{500}+\left(9-3b\right)^{600}\ge0\)\(\forall a,b\inℝ\)

Mà \(\left(3a-4\right)^{500}+\left(9-3b\right)^{600}\le0\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3a-4=0\\9-3b=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3a=4\\3b=9\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}a=\frac{4}{3}\\b=3\end{cases}}\)

Vậy....

Vào lúc: 2019-11-20 13:13:23 Xem câu hỏi

= = - - A B C E M

a, Vì M là trung điểm của BC => BM = MC

Xét △AMB và △AMC

Có: MB = MC (gt)

       AB = AC (gt)

       AM cạnh chung

=> △AMB = △AMC (c.c.c)

b, Vì △AMB = △AMC (cmt)

=> BAM = CAM (2 góc tương ứng)

Vì △AMB = △AMC (cmt)

=> AMB = AMC (2 góc tương ứng)

Mà AMB + AMC  = 180o (2 góc kề bù)

=> AMB = AMC = 90o

=> AM ⊥ BC

c, Xét △AEB và △AEC

Có: AB = AC (gt)

      BAM = CAM (cmt)

       AE cạnh chung

=> △AEB = △AEC (c.g.c)

=> EB = EC (2 cạnh tương ứng)

d, Vì △AMB = △AMC (cmt)

=> ABM = ACM (2 góc tương ứng)

Mà ABM = AEB

=> ACM = AEB

Xét △MBE vuông tại M và △MCE vuông tại M

Có: MB = MC (gt)

       ME cạnh chung

=> △MBE = △MCE (cgv)

=> MBE = MCE (2 góc tương ứng)

Xét △MBE vuông tại M có:

MBE + BEM = 90o (tổng 2 góc nhọn trong tam giác)

=> MCE + ACM = 90o

=> ACE = 90o

Vào lúc: 2019-11-16 19:40:11 Xem câu hỏi

M = { a[ b + c ] - b[ c + a ] + c[ a + b ] } : ac

M = {ab + ac - (bc + ab) + ac + bc} : ac

M = {ab + ac - bc - ab + ac + bc} : ac

M = { (ab - ab) + (bc - bc) + (ac + ac) } :ac

M = 2ac : ac = ac

Vào lúc: 2019-11-16 18:19:46 Xem câu hỏi

\(\frac{x-1}{5}=\frac{3}{y+4}\)

=> (x - 1)(y + 4) = 3 . 5

=> (x - 1)(y + 4) = 15

x - 1115-1-1535-3-5
x2160-1446-2-4
y + 4151-15-153-5-3
y11-3-19-51-1-9-7

Vậy....

Vào lúc: 2019-11-15 19:13:25 Xem câu hỏi

D E F M I H G = = - - x x

Vì M là trung điểm của EF => ME = MF

Xét △MDE và △MIF

Có : ME = MF (gt)

     DME = FMI (2 góc đối đỉnh)

       MD = MI (gt)

=> △MDE = △MIF (c.g.c)

=> DE = IF (2 cạnh tương ứng)

Và DEM = MFI (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong

=> DE // IF (dhnb)

b, Vì △MDE = △MIF (cmt)

=> DE = IF (2 cạnh tương ứng)

Xét △HDE vuông tại H và △HGE vuông tại H 

Có: HD = HG (gt)

      HE : cạnh chung

=> △HDE = △HGE (cgv)

=> DE = GE (2 cạnh tương ứng)

Mà DE = IF (cmt)

=> EG = IF (đpcm)

Vào lúc: 2019-11-14 19:24:04 Xem câu hỏi

A B C N M d I

a, Xét △ABC vuông tại A có: ABC + BCA = 90o (tổng 2 góc nhọn trong tam giác)

=> 35o + BCA = 90o 

=> BCA = 55o 

Vì d ⊥ AB => NMB = 90o

Xét △NMB có MNC là góc ngoài tại đỉnh N 

=> MNC = NMB + MBN 

=> MNC = 90o + 35o 

=> MNC = 125o 

b, Vì IN // AB 

=> CNI = CBA (2 góc đồng vị)

Mà CBA = 35o 

=> CNI = 35o 

Vào lúc: 2019-11-13 18:12:52 Xem câu hỏi

1, a4 + a2 + 1 

= a4 + 2a2 + 1 - a2 

= (a2)2 + 2a2 + 1 - a2 

= (a2 + 1)2 - a2 

= (a2 + 1 - a)(a2 + 1 + a)

2, a4 + 4b4 

= (a2)2 + 2. a2 . b2 + (2b)2 - a2 . b2 

= (a2 + 2b)2 - (ab)2 

= (a2 + 2b - ab)(a2 + 2b + ab)

3, 64x4 + 1 

= (8x2)2​ + 16x2​ + 1 - 16x2​ 

= (8x2 + 1)2​ - (4x)2​ 

= (8x2 + 1 - 4x)(8x2 + 1 + 4x)

4, x5 + x4 + 1 

= x5 + x4 + x3 - x3 - x2 - x + x + x2 + 1 

= (x5 + x4 + x3) - (x3 + x2 + x) + (x + x2 + 1)

= x3(x2 + x + 1) - x(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x3 - x + 1)

5, x7 + x2 + 1 

= x7 – x + x2 + x + 1

= x(x6 – 1) + (x2 + x + 1) 

= x(x3 – 1)(x3 + 1) + (x2 + x + 1)

= x(x3 + 1)(x – 1) (x2 + x + 1) + (x2 + x + 1) 

= (x2 + x + 1)[ x(x3 + 1)(x – 1) + 1]

= (x2 + x + 1)(x5 – x4 + x3 – x2 + x – 1)

6, x8 + x + 1 

= x8 + x7 + x6 - x7 - x6 - x5 + x5 + x4 + x3 - x4 - x3 - x2 + x2 + x + 1

= (x8 + x7 + x6) -  (x7 + x6 + x5) + (x5 + x4 + x3 ) - (x4 + x3 + x2) + (x2 + x + 1)

= x6(x2 + x + 1) - x5(x2 + x + 1) + x3(x2 + x + 1) - x2(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x6 - x5 + x3 - x2 + 1)

7, x4 - 4x2 + 4x - 1 

= x4 - (4x2 - 4x + 1)

= (x2)2 - (2x - 1)2

= (x2 - 2x + 1)(x2 + 2x - 1)

= (x - 1)2 (x2 + 2x - 1)

8, a16 + a8b8 + b16

=  (a16 + 2a8b8 + b16) - a8b8 

= (a8 + b8)2 - (a4b4)2

= (a8 + b8 - a4b4)(a8 + b8 + a4b4)

= (a8 + b8 - a4b4)[(a8 + b8 + 2a4b4) - a4b4]

= (a8 + b8 - a4b4)[(a4 + b4)2 - (a2b2)2]

= (a8 + b8 - a4b4)(a4 + b4 - a2b2)(a4 + b4 + a2b2)

= (a8 + b8 - a4b4)(a4 + b4 - a2b2)[(a4 + b4 + 2a2b2) - a2b2]

= (a8 + b8 - a4b4)(a4 + b4 - a2b2)[(a2 + b2) - (ab)2]

= (a8 + b8 - a4b4)(a4 + b4 - a2b2)(a2 + b2 - ab)(a2 + b2 + ab)

Vào lúc: 2019-11-12 21:56:58 Xem câu hỏi

A B C M E = = - -

a, Vì M là trung điểm BC => MC = MB

Xét △ABM và △ECM

Có: AM = ME (gt)

    BMA = CME (đối đỉnh)

       BM = CM (gt)

=> △ABM = △ECM (c.g.c)

b, Vì △ABM = △ECM (cmt)

=> AB = CE (2 cạnh tương ứng)

c, Vì △ABM = △ECM (cmt)

=> ABM = MCE (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong

=> AC // BE (dhnb)

Vào lúc: 2019-11-11 18:12:13 Xem câu hỏi

a, \(\sqrt{\left(-5\right)^2}+\sqrt{5^2}-\sqrt{\left(-3\right)^2}-\sqrt{3^2}-\left(\sqrt{7}\right)^2=5+5-3-3-7=-4\)

b, \(\left[\sqrt{4^2}\right]+\sqrt{\left(-4\right)^2}.\left(\sqrt{5}\right)^2-\sqrt{5^{-2}}\)

\(=4+4.5-\sqrt{\frac{1}{25}}=4+20-\frac{1}{5}=\frac{119}{5}\)

c, \(\sqrt{\left(-10\right)^2}+10.\left(-\sqrt{5}\right)^2=10+10.5=10+50=60\)

Vào lúc: 2019-11-11 18:05:15 Xem câu hỏi

a, 4x2 - 9 = 0 => (2x)2 = 9 => 2x = 3 hoặc 2x = -3 => x = 3/2 hoặc x = -3/2

b, 2x2 + 0,36 = 1 => 2x2 = 0,64 => x2 = 0,32 = 8/25 => \(\orbr{\begin{cases}x=\sqrt{\frac{8}{25}}\\x=-\sqrt{\frac{8}{25}}\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{2\sqrt{2}}{5}\\x=\frac{-2\sqrt{2}}{5}\end{cases}}\)

c, \(\frac{5}{12}.\sqrt{x}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{5}{12}.\sqrt{x}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}=\frac{1}{2}\div\frac{5}{12}\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}=\frac{6}{5}\)

\(\Rightarrow x=\left(\frac{6}{5}\right)^2=\frac{36}{25}\)

d, 3x2 + 7 = -4 => 3x2 = -4 - 7 => 3x2 = -11 => x2 = -11/3 (vô lý) => x ∈ Ø

Vào lúc: 2019-11-11 17:49:23 Xem câu hỏi

Cách 1:

a, Ta  có: \(2\sqrt{3}=\sqrt{4.3}=\sqrt{12}\)\(3\sqrt{2}=\sqrt{9.2}=\sqrt{18}\)

Vì 18 > 12 \(\Rightarrow\sqrt{18}>\sqrt{12}\)\(\Rightarrow3\sqrt{2}>2\sqrt{3}\)

b, Ta có: \(4\sqrt{3}=\sqrt{16.3}=\sqrt{48}\)\(3\sqrt{4}=\sqrt{9.4}=\sqrt{36}\)

Vì 48 > 36 \(\Rightarrow\sqrt{48}>\sqrt{36}\)\(\Rightarrow4\sqrt{3}>3\sqrt{4}\)

Cách 2:

Đặt \(A=2\sqrt{3}\)\(\Rightarrow A^2=\left(2\sqrt{3}\right)^2=4.3=12\)

      \(B=3\sqrt{2}\)\(\Rightarrow B^2=\left(3\sqrt{2}\right)^2=9.2=18\)

Vì 12 < 18 => A2 < B2 => A < B 

b, Đặt \(A=4\sqrt{3}\)\(\Rightarrow A^2=\left(4\sqrt{3}\right)^2=16.3=48\)

\(B=3\sqrt{4}\)\(\Rightarrow B^2=\left(3\sqrt{4}\right)^2=9.4=36\)

Vì 48 > 36 => A2 > B2 => A > B

Vào lúc: 2019-11-11 17:39:52 Xem câu hỏi

a, Vì x, y tỉ lệ thuận với 2; 5 

 \(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{x+y}{2+5}=\frac{21}{7}=3\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=3\\\frac{y}{5}=3\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=6\\y=15\end{cases}}\)

Vậy...

Vì x, y, z tỉ lệ thuận với 8; 14; 20

\(\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{14}=\frac{z}{20}\)\(\Rightarrow\frac{2x}{16}=\frac{3y}{42}=\frac{4z}{80}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{2x}{16}=\frac{3y}{42}=\frac{4z}{80}=\frac{2x+3y+4z}{16+42+80}=\frac{69}{138}=\frac{1}{2}\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{8}=\frac{1}{2}\\\frac{y}{14}=\frac{1}{2}\\\frac{z}{20}=\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=4\\y=7\\z=10\end{cases}}\)

Vậy...

Vào lúc: 2019-11-11 17:34:20 Xem câu hỏi

Trong 8 ngày 1 người làm được: 200 : 10 = 20 (m2

1 ngày 1 người làm được: 20 : 8  = 2,5 (m2)

7 ngày 1 người làm được: 2,5 . 7 = 17,5 (m2)

12 người trong 7 ngày làm được: 17,5 . 12 =  210(m2)

Vậy...

Vào lúc: 2019-11-10 20:16:10 Xem câu hỏi

1. Last year Mrs. Nina taught me both English and Science.

=> I were taught both English and Science by Mrs. Nina last year.

2. I sent my children to summer camp.

=> My children were sent to summer camp.

3. She caught the thief.

=> The thief was caught by her.

4. Somebody calls me every day.

=> I'm called every day.

Trang trước Trang tiếp theo