Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nhật Hạ

Điểm hỏi đáp: 3664

Ngày 14 - 11 15 - 11 16 - 11 17 - 11
Điểm 0 0 0 0

Tổng: 3664 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 5 | Lượt trả lời trong tháng: 25

Lượt trả lời trong 3 tháng: 169

Những câu trả lời của Nhật Hạ :

Vào lúc: 2019-11-16 19:40:11 Xem câu hỏi

M = { a[ b + c ] - b[ c + a ] + c[ a + b ] } : ac

M = {ab + ac - (bc + ab) + ac + bc} : ac

M = {ab + ac - bc - ab + ac + bc} : ac

M = { (ab - ab) + (bc - bc) + (ac + ac) } :ac

M = 2ac : ac = ac

Vào lúc: 2019-11-16 18:19:46 Xem câu hỏi

\(\frac{x-1}{5}=\frac{3}{y+4}\)

=> (x - 1)(y + 4) = 3 . 5

=> (x - 1)(y + 4) = 15

x - 1115-1-1535-3-5
x2160-1446-2-4
y + 4151-15-153-5-3
y11-3-19-51-1-9-7

Vậy....

Vào lúc: 2019-11-15 19:13:25 Xem câu hỏi

D E F M I H G = = - - x x

Vì M là trung điểm của EF => ME = MF

Xét △MDE và △MIF

Có : ME = MF (gt)

     DME = FMI (2 góc đối đỉnh)

       MD = MI (gt)

=> △MDE = △MIF (c.g.c)

=> DE = IF (2 cạnh tương ứng)

Và DEM = MFI (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong

=> DE // IF (dhnb)

b, Vì △MDE = △MIF (cmt)

=> DE = IF (2 cạnh tương ứng)

Xét △HDE vuông tại H và △HGE vuông tại H 

Có: HD = HG (gt)

      HE : cạnh chung

=> △HDE = △HGE (cgv)

=> DE = GE (2 cạnh tương ứng)

Mà DE = IF (cmt)

=> EG = IF (đpcm)

Vào lúc: 2019-11-14 19:24:04 Xem câu hỏi

A B C N M d I

a, Xét △ABC vuông tại A có: ABC + BCA = 90o (tổng 2 góc nhọn trong tam giác)

=> 35o + BCA = 90o 

=> BCA = 55o 

Vì d ⊥ AB => NMB = 90o

Xét △NMB có MNC là góc ngoài tại đỉnh N 

=> MNC = NMB + MBN 

=> MNC = 90o + 35o 

=> MNC = 125o 

b, Vì IN // AB 

=> CNI = CBA (2 góc đồng vị)

Mà CBA = 35o 

=> CNI = 35o 

Vào lúc: 2019-11-13 18:12:52 Xem câu hỏi

1, a4 + a2 + 1 

= a4 + 2a2 + 1 - a2 

= (a2)2 + 2a2 + 1 - a2 

= (a2 + 1)2 - a2 

= (a2 + 1 - a)(a2 + 1 + a)

2, a4 + 4b4 

= (a2)2 + 2. a2 . b2 + (2b)2 - a2 . b2 

= (a2 + 2b)2 - (ab)2 

= (a2 + 2b - ab)(a2 + 2b + ab)

3, 64x4 + 1 

= (8x2)2​ + 16x2​ + 1 - 16x2​ 

= (8x2 + 1)2​ - (4x)2​ 

= (8x2 + 1 - 4x)(8x2 + 1 + 4x)

4, x5 + x4 + 1 

= x5 + x4 + x3 - x3 - x2 - x + x + x2 + 1 

= (x5 + x4 + x3) - (x3 + x2 + x) + (x + x2 + 1)

= x3(x2 + x + 1) - x(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x3 - x + 1)

5, x7 + x2 + 1 

= x7 – x + x2 + x + 1

= x(x6 – 1) + (x2 + x + 1) 

= x(x3 – 1)(x3 + 1) + (x2 + x + 1)

= x(x3 + 1)(x – 1) (x2 + x + 1) + (x2 + x + 1) 

= (x2 + x + 1)[ x(x3 + 1)(x – 1) + 1]

= (x2 + x + 1)(x5 – x4 + x3 – x2 + x – 1)

6, x8 + x + 1 

= x8 + x7 + x6 - x7 - x6 - x5 + x5 + x4 + x3 - x4 - x3 - x2 + x2 + x + 1

= (x8 + x7 + x6) -  (x7 + x6 + x5) + (x5 + x4 + x3 ) - (x4 + x3 + x2) + (x2 + x + 1)

= x6(x2 + x + 1) - x5(x2 + x + 1) + x3(x2 + x + 1) - x2(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x6 - x5 + x3 - x2 + 1)

7, x4 - 4x2 + 4x - 1 

= x4 - (4x2 - 4x + 1)

= (x2)2 - (2x - 1)2

= (x2 - 2x + 1)(x2 + 2x - 1)

= (x - 1)2 (x2 + 2x - 1)

8, a16 + a8b8 + b16

=  (a16 + 2a8b8 + b16) - a8b8 

= (a8 + b8)2 - (a4b4)2

= (a8 + b8 - a4b4)(a8 + b8 + a4b4)

= (a8 + b8 - a4b4)[(a8 + b8 + 2a4b4) - a4b4]

= (a8 + b8 - a4b4)[(a4 + b4)2 - (a2b2)2]

= (a8 + b8 - a4b4)(a4 + b4 - a2b2)(a4 + b4 + a2b2)

= (a8 + b8 - a4b4)(a4 + b4 - a2b2)[(a4 + b4 + 2a2b2) - a2b2]

= (a8 + b8 - a4b4)(a4 + b4 - a2b2)[(a2 + b2) - (ab)2]

= (a8 + b8 - a4b4)(a4 + b4 - a2b2)(a2 + b2 - ab)(a2 + b2 + ab)

Vào lúc: 2019-11-12 21:56:58 Xem câu hỏi

A B C M E = = - -

a, Vì M là trung điểm BC => MC = MB

Xét △ABM và △ECM

Có: AM = ME (gt)

    BMA = CME (đối đỉnh)

       BM = CM (gt)

=> △ABM = △ECM (c.g.c)

b, Vì △ABM = △ECM (cmt)

=> AB = CE (2 cạnh tương ứng)

c, Vì △ABM = △ECM (cmt)

=> ABM = MCE (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong

=> AC // BE (dhnb)

Vào lúc: 2019-11-11 18:12:13 Xem câu hỏi

a, \(\sqrt{\left(-5\right)^2}+\sqrt{5^2}-\sqrt{\left(-3\right)^2}-\sqrt{3^2}-\left(\sqrt{7}\right)^2=5+5-3-3-7=-4\)

b, \(\left[\sqrt{4^2}\right]+\sqrt{\left(-4\right)^2}.\left(\sqrt{5}\right)^2-\sqrt{5^{-2}}\)

\(=4+4.5-\sqrt{\frac{1}{25}}=4+20-\frac{1}{5}=\frac{119}{5}\)

c, \(\sqrt{\left(-10\right)^2}+10.\left(-\sqrt{5}\right)^2=10+10.5=10+50=60\)

Vào lúc: 2019-11-11 18:05:15 Xem câu hỏi

a, 4x2 - 9 = 0 => (2x)2 = 9 => 2x = 3 hoặc 2x = -3 => x = 3/2 hoặc x = -3/2

b, 2x2 + 0,36 = 1 => 2x2 = 0,64 => x2 = 0,32 = 8/25 => \(\orbr{\begin{cases}x=\sqrt{\frac{8}{25}}\\x=-\sqrt{\frac{8}{25}}\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{2\sqrt{2}}{5}\\x=\frac{-2\sqrt{2}}{5}\end{cases}}\)

c, \(\frac{5}{12}.\sqrt{x}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{5}{12}.\sqrt{x}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}=\frac{1}{2}\div\frac{5}{12}\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}=\frac{6}{5}\)

\(\Rightarrow x=\left(\frac{6}{5}\right)^2=\frac{36}{25}\)

d, 3x2 + 7 = -4 => 3x2 = -4 - 7 => 3x2 = -11 => x2 = -11/3 (vô lý) => x ∈ Ø

Vào lúc: 2019-11-11 17:49:23 Xem câu hỏi

Cách 1:

a, Ta  có: \(2\sqrt{3}=\sqrt{4.3}=\sqrt{12}\)\(3\sqrt{2}=\sqrt{9.2}=\sqrt{18}\)

Vì 18 > 12 \(\Rightarrow\sqrt{18}>\sqrt{12}\)\(\Rightarrow3\sqrt{2}>2\sqrt{3}\)

b, Ta có: \(4\sqrt{3}=\sqrt{16.3}=\sqrt{48}\)\(3\sqrt{4}=\sqrt{9.4}=\sqrt{36}\)

Vì 48 > 36 \(\Rightarrow\sqrt{48}>\sqrt{36}\)\(\Rightarrow4\sqrt{3}>3\sqrt{4}\)

Cách 2:

Đặt \(A=2\sqrt{3}\)\(\Rightarrow A^2=\left(2\sqrt{3}\right)^2=4.3=12\)

      \(B=3\sqrt{2}\)\(\Rightarrow B^2=\left(3\sqrt{2}\right)^2=9.2=18\)

Vì 12 < 18 => A2 < B2 => A < B 

b, Đặt \(A=4\sqrt{3}\)\(\Rightarrow A^2=\left(4\sqrt{3}\right)^2=16.3=48\)

\(B=3\sqrt{4}\)\(\Rightarrow B^2=\left(3\sqrt{4}\right)^2=9.4=36\)

Vì 48 > 36 => A2 > B2 => A > B

Vào lúc: 2019-11-11 17:39:52 Xem câu hỏi

a, Vì x, y tỉ lệ thuận với 2; 5 

 \(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{x+y}{2+5}=\frac{21}{7}=3\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=3\\\frac{y}{5}=3\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=6\\y=15\end{cases}}\)

Vậy...

Vì x, y, z tỉ lệ thuận với 8; 14; 20

\(\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{14}=\frac{z}{20}\)\(\Rightarrow\frac{2x}{16}=\frac{3y}{42}=\frac{4z}{80}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{2x}{16}=\frac{3y}{42}=\frac{4z}{80}=\frac{2x+3y+4z}{16+42+80}=\frac{69}{138}=\frac{1}{2}\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{8}=\frac{1}{2}\\\frac{y}{14}=\frac{1}{2}\\\frac{z}{20}=\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=4\\y=7\\z=10\end{cases}}\)

Vậy...

Vào lúc: 2019-11-11 17:34:20 Xem câu hỏi

Trong 8 ngày 1 người làm được: 200 : 10 = 20 (m2

1 ngày 1 người làm được: 20 : 8  = 2,5 (m2)

7 ngày 1 người làm được: 2,5 . 7 = 17,5 (m2)

12 người trong 7 ngày làm được: 17,5 . 12 =  210(m2)

Vậy...

Vào lúc: 2019-11-10 20:16:10 Xem câu hỏi

1. Last year Mrs. Nina taught me both English and Science.

=> I were taught both English and Science by Mrs. Nina last year.

2. I sent my children to summer camp.

=> My children were sent to summer camp.

3. She caught the thief.

=> The thief was caught by her.

4. Somebody calls me every day.

=> I'm called every day.

Vào lúc: 2019-11-10 18:31:41 Xem câu hỏi

Gọi số cây 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng đc lần lượt là: a, b, c (a, b, c ∈ N*, cây)

Theo bài ra, ta có: \(\frac{a}{2}=\frac{2b}{3}=\frac{3c}{4}\)\(\Rightarrow\frac{a}{2.6}=\frac{2b}{3.6}=\frac{3c}{4.6}\)\(\Rightarrow\frac{a}{12}=\frac{b}{9}=\frac{c}{8}\)và a + c - b = 55

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{a}{12}=\frac{b}{9}=\frac{c}{8}=\frac{a+c-b}{12+8-9}=\frac{55}{11}=5\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{a}{12}=5\\\frac{b}{9}=5\\\frac{c}{8}=5\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=60\\b=45\\c=40\end{cases}}\)

Vậy số cây 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng đc lần lượt là 60 cây, 45 cây, 40 cây

Vào lúc: 2019-11-10 18:11:34 Xem câu hỏi

A B C N M - - = = x x

a, Xét △ABN và △ACN 

Có: AB = AC (gt)

       BN = CN (gt)

       AN : cạnh chung

=> △ABN = △ACN (c.c.c)

=> BAN = CAN (2 góc tương ứng)

Và AN nằm giữa AB, AC

=> AN là tia phân giác của BAC

b, Vì M là trung điểm của BC => BM = MC

Xét △BAM và △CAM 

Có: AB = AC (gt)

      MB = MC (gt)

      AM : cạnh chung 

=> △BAM = △CAM (c.c.c)

=> BAM = CAM (2 góc tương ứng)

Và AM nằm giữa AB, AC

=> AM là tia phân giác của BAC

Mà AN là tia phân giác của BAC (cmt)

=> AN ≡ AM 

=> 3 điểm A, M, N thẳng hàng

Vào lúc: 2019-11-09 17:27:22 Xem câu hỏi

A B C D x y

Vì Ax là tia phân giác của BAC

=> BAx = xAC = BAC/2 (1)

Vì Ax // Cy (gt)

=> xAC = ACD (2 góc so le trong) (2)

và BAx = BDC (2 góc đồng vị) (3)

Từ (1), (2) và (3) => ACD = BDC = BAC/2 (đpcm)

Vào lúc: 2019-11-09 16:37:42 Xem câu hỏi

a, Điều kiện1 : 2x + 3 ≥ 0 => 2x ≥ 3 => x ≥ 3/2

Ta có: \(\left||x+1|+5\right|=2x+3\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left|x+1\right|+5=2x+3\\\left|x+1\right|+5=-2x-3\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left|x+1\right|=2x-2\\\left|x+1\right|=-2x-8\end{cases}}\)

(Loại trường hợp |x + 1| = -2x - 8 vì x ≥ 3/2 => -2x  ≤ 0 , nếu ta lấy số nguyên âm trừ một số nguyên dương thì sẽ mang kết quả là dấu âm mà |x + 1| ≥ 0 => Vô lý)

\(\Rightarrow\left|x+1\right|=2x-2\)

Điều kiện2 :  2x - 2 ≥ 0 => 2x ≥ 2 => x ≥ 1

Ta có: \(\left|x+1\right|=2x-2\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=2x-2\\x+1=2-2x\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}1+2=2x-x\\x+2x=2-1\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\3x=1\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\left(t/m\right)\\x=\frac{1}{3}\left(ktm\right)\end{cases}}\)

Mà x = 3 > 3/2 (đk1) => x = 3 (thỏa mãn)

Vậy x = 3

b, Ta có: x + 2 = 0 => x = -2

               x + 5 = 0 => x = -5

Lập bảng xét dấu:

x          -5           -2  
x + 2   -       |      -     0   + 
x + 5   -       0      +    |   + 

+) Với x ≤ -5

Ta có: -x - 2 - (-x - 5) = 3x + 11

=> -x - 2 + x + 5 = 3x + 11

=> -3x = 11 - 5 + 2

=> -3x = 8

=> x = 8/(-3) (ko thỏa mãn)

+) Với -5 < x ≤ -2

Ta có: - x - 2 - (x + 5) = 3x + 11

=> -x - 2 - x - 5 = 3x + 11

=> -2x - 3x = 11 + 5 + 2

=> -5x = 18

=> x = 18/(-5) (thỏa mãn)

+) Với x ≥ -2

Ta có: x + 2 - (x + 5) = 3x + 11

=> x + 2 - x - 5 = 3x + 11

=> -3x = 11 + 5 - 2

=> -3x = 14

=> x = 14/(-3) (ko thỏa mãn)

Vậy x = -18/5

Vào lúc: 2019-11-08 17:10:07 Xem câu hỏi

A = (62 + 72 + 82 + 92 + 102) - (12 + 22 + 32 + 42 + 52)

A = 62 + 72 + 82 + 92 + 102 - 12 - 22 - 32 - 42 - 52

A = (62 - 22) + (72 - 12) + (82 - 42) + (92 - 32) + (102 - 52

A = (22 . 32 - 22) + (49 - 1) + (22 . 42 - 42) + (32 . 32 - 32) + (22 . 52 - 52

A = 22(32 - 1) + 48 + 42(22 - 1) + 32(32 - 1) + 52(22  - 1)

A = (22  - 1)(42 + 52) + (32 - 1)(22 + 32) + 48

A = (4 - 1)(16 + 25) + (9 - 1)(4 + 9) + 48

A = 3 . 41 + 8 . 13 + 48

A = 123 + 104 + 48 = 275

Vào lúc: 2019-11-08 16:59:12 Xem câu hỏi

hình tự vẽ

a, Vì OK là tia phân giác của xOy

=> xOK = KOy = xOy/2

Xét △AOK và △BOK

Có: OA = OB (gt)

    AOK = KOB (gt)

    OK : cạnh chung

=> △AOK = △BOK (c.g.c)

=> AK = KB (2 cạnh tương ứng)

b, Vì △AOK = △BOK (cmt)

=> AKO = OKB (2 góc tương ứng)

Mà AKO + OKB = 180o (2 góc kề bù)

=> AKO = OKB = 90o

=> OK ⊥ AB

Vào lúc: 2019-11-06 15:20:12 Xem câu hỏi

a, A = 27x3 + 54x2 + 36x + 4

=> A = (3x)3 + 2 . 3 . 9x2 + 3 . 3x . 4 + 8 - 4

=> A = [(3x)3 + 2 . 3 . (3x)2 + 3 . 3x . 22 + 23] - 4

=> A = (3x + 2)3 - 4

Thay x = -2002 vào A ta có: A = (3x + 2)3 - 4 

=> A = [3 x (-2002) + 2]3 - 4 = [6006 + 2]3 - 4 = 60083 - 4

b, B = 2x2 + 4x + xy + 2y

=> B = 2x(x + 2) + y(x + 2)

=> B = (x + 2)(2x + y)

Thay x = 88; y = -76 vào B

=> B = (88 + 2)[2 . 88 + (-76)]

=> B = 90 . [176 + (-76)] = 90 . 100 = 9000

Vào lúc: 2019-11-04 21:36:51 Xem câu hỏi

Ta có: x + y + z = 36 . (2018 - 2019) = 36 . (-1) = -36

Lại có: \(\frac{3x-2y}{4}=\frac{2z-4x}{3}=\frac{4y-3z}{2}\)\(\Rightarrow\frac{4\left(3x-2y\right)}{16}=\frac{3\left(2z-4x\right)}{9}=\frac{2\left(4y-3z\right)}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}=\frac{12x-8y+6z-12x+8y-6z}{16+9+4}=\frac{0}{29}=0\)

Do đó: \(\frac{3x-2y}{4}=0\)\(\Rightarrow3x-2y=0\)\(\Rightarrow3x=2y\)\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)(1)

            \(\frac{2z-4x}{3}=0\)\(\Rightarrow2z-4x=0\)\(\Rightarrow2z=4x\)\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{z}{4}\)(2)

Từ (1), (2) \(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}=\frac{x+y+z}{2+3+4}=\frac{-36}{9}=-4\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=-4\\\frac{y}{3}=-4\\\frac{z}{4}=-4\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=-8\\y=-12\\z=-14\end{cases}}\)

Vậy...

Trang trước Trang tiếp theo