Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nhật Hạ

Điểm hỏi đáp: 3951

Ngày 17 - 02 18 - 02 21 - 02 22 - 02 23 - 02
Điểm 0 0 0 0 6

Tổng: 3951 | Điểm tuần: 6 | Trả lời 7 ngày qua: 10 | Lượt trả lời trong tháng: 29

Lượt trả lời trong 3 tháng: 163

Những câu trả lời của Nhật Hạ :

Vào lúc: 2020-02-22 19:57:47 Xem câu hỏi

a, Xét △ABE vuông tại A và △IBE vuông tại I

Có: EB là cạnh chung

       IBE = ABE (gt)

=> △ABE = △IBE (ch-gn)

b, Xét △ICE vuông tại I và △AME vuông tại A

Có: IE = AE (△IBE = △ABE)

    IEC = AEM (2 góc đối đỉnh)

=> △ICE = △AME (cgv-gn)

=> CE = ME (2 cạnh tương ứng)

=> △CEM cân tại E

c, Xét △IBA có: AB = IB (△ABE = △IBE)  => △IBA cân tại B => BIA = (180o - IBA) : 2      (1)

Ta có: BC = IB + IC và BM = AB + AM

Mà IB = AB (cmt) ; IC = AM (△ICE = △AME) 

=> BC = BM => △CBM cân tại B => BCM = (180o - CBM) : 2    (2)

Từ (1), (2) => BIA = BCM 

Mà 2 góc này nằm ở vị trí đồng vị

=> AI // MC (dhnb)

Vào lúc: 2020-02-22 19:05:03 Xem câu hỏi

a, Ta có: MAB + BAC = MAC  và  NAC + CAB = NAB

Mà MAB = NAC = 90o

=> MAC = NAB

Vì △MAB vuông cân tại A => AM = AB và AMB = MBA = 45o

Vì △NAC vuông cân tại A => AN = AC và ANC = NCA = 45o

Xét △MAC và △BAN

Có: AM = AB (cmt)

    MAC = BAN (cmt)

       AC = AN (cmt)

=> △MAC = △BAN (c.g.c)

=> MC = BN (2 cạnh tương ứng)

b, Sửa đề thành MC ⊥ BN

Gọi MC ∩ BN = {O}

Vì △MAC = △BAN (cmt) => AMC = ABN (2 góc tương ứng)

Xét △OMB có: OMB + MBO + MOB = 180o (tổng 3 góc trong tam giác)

=> OMB + MBA + ABO + MOB = 180o 

=> OMB + 45o + AMO + MOB = 180o 

=> (OMB + AMO) + MOB = 135o

=> AMB + MOB = 135o 

=> 45o + MOB = 135o

=> MOB = 90o

=> MO ⊥ OB

Mà MC ∩ BN = {O}

=> MC ⊥ BN

c, Vì △ABC đều => AB = AC = BC (1)  và ABC = ACB = CAB = 60o

Vì △MAB vuông cân tại A => AM = AB (2)  và AMB = MBA = 45o

Vì △NAC vuông cân tại A => AN = AC (3)   và ANC = NCA = 45o

Từ (1), (2), (3) => AB = AC = BC = AM = AN = 4 cm

Xét △AMB vuông tại A có: MB2 = AM2 + AB2 

=> MB2 = 42 + 42   => MB2 = 16 + 16  => MB2 = 32  => MB = 4√2 (cm)

Xét △ANC vuông tại A có: NC2 = AN2 + AC2 

=> NC2 = 42 + 42   => NC2 = 16 + 16  => NC2 = 32  => NC = 4√2 (cm)

Ta có: MAN + MAB + BAC + CAN = 360o

=> MAN + 90o + 60o + 90o = 360o 

=> MAN = 120o 

Xét △AMN có: AM = AN (cmt) => △AMN cân tại A => AMN = (180o - MAN) : 2 => AMN = (180o - 120o) : 2 = 60o : 2 = 30o 

Ta có: NMB = AMN + AMB = 30o + 45o = 75o   

Và MBC = MBA + ABC = 45o + 60o = 105o 

Lại có: NMB + MBC = 75o + 105o = 180o 

Mà 2 góc này nằm ở vị trí trong cùng phía 

=> MN // NC (dhnb)

Vào lúc: 2020-02-22 18:07:11 Xem câu hỏi

a, Vì △ABC cân tại A => AB = AC và ABC = ACB

Xét △ABD và △ACE

Có: AB = AC (cmt)

    ABD = ACE (cmt)

       BD = CE(gt)

=> △ABD = △ACE (c.g.c)

b, Xét △AHD vuông tại H và △AIE vuông tại I

Có: AD = AE (△ABD = △ACE)

    HAD = IAE (△ABD = △ACE)

=>  △AHD = △AIE (ch-gn)

=> HD = IE (2 cạnh tương ứng)

c, Xét △AHI có: AH = AI (△AHD = △AIE) => △AHI cân tại A => AHI = (180o - HAI) : 2       (1)

Vì △ABC cân tại A => ABC = (180o - BAC) : 2         (2)

Từ (1) và (2)  => AHI = ABC

Mà 2 góc này nằm ở vị trí đồng vị 

=> HI // BC (dhnb)

d, Gọi { O } = HD ∩ EI

Xét △BAM và △CAM

Có: AB = AC (cmt)

      MB = MC (gt)

   AM là cạnh chung

=> △BAM = △CAM (c.c.c)

=> BAM = CAM (2 góc tương ứng)

Mà AM nằm giữa AB, AC 

=> AM là phân giác của BAC

Xét △HAO vuông tại H và △IAO vuông tại I

Có: AH = AI (cmt) 

      AO là cạnh chung

=> △HAO = △IAO (ch-cgv)

=> HAO = IAO (2 góc tương ứng)

=> AO là phân giác của BAC

Mà AM là phân giác của BAC

=> AO ≡ AM

=> 3 điểm A, M, O thẳng hàng

=> Ba đường thẳng AM, DH, EI cắt nhau tại một điểm. 

Vào lúc: 2020-02-21 13:02:21 Xem câu hỏi

A B C H K

a,

Cách 1: Vì △ABC đều => AB = AC = BC = 5 cm

Theo tính chất △ đều thì đường cao trong △ đều chính là đường trung tuyến => HA = HC = AC : 2 = 5 : 2 = 2,5 (cm)

Xét △BHA vuông tại H có: AH2 + BH2 = AB2 (định lý Pytago)

=> (2,5)2 + BH2 = 52   => 6,25 + BH2 = 25 => BH2 = 18,75 => BH = \(\frac{5\sqrt{3}}{2}\approx4,3\)(cm)

Cách 2: Áp dụng công thức \(h=a\frac{\sqrt{3}}{2}\) (h là đg` cao; a là chiều dài cạnh △ đều)

\(\Rightarrow BH=\frac{5\sqrt{3}}{2}\approx4,3\)(cm)

b, 

A C H K B

Vì △ABC đều => ABC = ACB = BAC = 60o

Theo tính chất △ đều thì đường cao trong △ đều chính là chính là đường phân giác của góc ở đỉnh.

=> BH là phân giác ABC => ABH = HBC = ABC : 2 = 60o : 2 = 30o

Ta có: ABK + ABH = 180o (2 góc kề bù) => ABK + 30o = 180o => ABK = 150o 

Và KBC + CBH = 180o (2 góc kề bù) => KBC + 30o = 180o => KBC = 150o 

Lại có: AB = BK = BC = 5 cm

=> △ABK cân tại B (1) và △KBC cân tại B (2)

(1) => BKA = (180o - KBA) : 2 = (180o - 150o) : 2 = 30o : 2 = 15o 

(2) => BKC = (180o - KBC) : 2 = (180o - 150o) : 2 = 30o : 2 = 15o 

Ta có: AKC = BKA + BKC = 15o + 15o = 30o 

Lại có: ABC + AKC = 60o + 30o = 90o 

Vào lúc: 2020-02-21 11:21:51 Xem câu hỏi

a, Xét △ABE và △ACD 

Có: AB = AC (△ABC cân tại A)

      BAC là góc chung

       AE = AD (gt)

=> △ABE = △ACD (c.g.c)

=> BE = CD (2 cạnh tương ứng)

b, Ta có: ADC + CDB = 180o (2 góc kề bù) và AEB + BEC = 180o (2 góc kề bù)

Mà AEB = ADC (△ABE = △ACD) 

=> CDB = BEC

Lại có: AD + BD = AB  và  AE + EC = AC

Mà AD = AE (gt) và AB = AC (cmt)

=> BD = EC

Xét △KBD và △KCE

Có: KDC = KEC (cmt)

         BD = EC (cmt)

       DBK = ECK (△ABE = △ACD)

=> △KBD = △KCE (g.c.g)

c, Xét △ABK và △ACK

Có: AB = AC (gt)

       BK = CK (△KBD = △KCE)

       AK là cạnh chung

=> △ABK = △ACK (c.c.c)

=> BAK = CAK (2 góc tương ứng)

Mà AK nằm giữa AB, AC

=> AK là phân giác BAC

d, Xét △KBC có: KB = KC (cmt) => △KBC cân tại K

Vào lúc: 2020-02-20 18:07:13 Xem câu hỏi

Xét △BHC vuông tại H có: BH2 + HC2​ = BC2​ (định lý Pytago)

=> BH2​ + 162​ = 202​ 

=> BH2​ = 202​ - 162​ = 400 - 256 = 144

=> BH = 12 (cm)

Xét  △BHA vuông tại H có: BH2 + AH2 = AB2 (định lý Pytago)

=> 122 + 92 = AB2 

=> AB2 = 144 + 81 = 225

=> AB = 15 (cm)

Ta có: AC = AH + HC = 9 + 16 = 25

Xét △ABC có: 

AC2 = 252 = 625

AB2 + BC2 = 152 + 202 = 225 + 400 = 625

=> AC2 = AB2 + AC2 

=> △ABC vuông tại A

Vào lúc: 2020-02-19 20:44:13 Xem câu hỏi

Vì \(\left|2x+1\right|\ge0\)\(\forall x\inℝ\) \(\Rightarrow\left|2x+1\right|+3\ge3\)\(\forall x\inℝ\)

\(\Rightarrow\frac{\left|2x+1\right|+3}{2009}\ge\frac{3}{2009}\)\(\forall x\inℝ\)\(\Rightarrow\frac{\left|2x+1\right|+3}{-2009}\le\frac{3}{-2009}\)

Dấu " = " xảy ra <=> 2x + 1 = 0 <=> x = -1/2

Vậy....

Vào lúc: 2020-02-17 21:22:25 Xem câu hỏi

Xét △ABC và △ADE 

Có: AB = AD (gt)

    BAC = DAE (2 góc đối đỉnh)

       AC = AE (gt)

=> △ABC = △ADE (c.g.c)

=> ACB = AED (2 góc tương ứng)

Xét △AMC và △ANE 

Có: MC = EN (gt)

     MCA = NEA (cmt)

        AC = AE (gt)

=> △AMC = △ANE (c.g.c)

=> CAM = EAN (2 góc tương ứng)

Ta có: EAM + CAM = 180o (2 góc kề bù)

=> EAM + EAN = 180o 

=> MAN = 180o 

=> 3 điểm M, A, N  thẳng hàng

Vào lúc: 2020-02-17 20:23:35 Xem câu hỏi

a, Ta có: OA + AB = OB

và OC + CD = OD

Mà OA = OC (gt) ; AB = CD (gt)

=> OB = OD 

=> △OBD cân tại O

b, Vì ON là tia phân giác của xOy => xON = NOy = xOy : 2 = 65o : 2 = 32,5o

Cách 1: Xét △OAM và △OCM 

Có: OA = OC (gt)

    AOM = COM (cmt)

   OM là cạnh chung

=> △OAM = △OCM (c.g.c)

=> AMO = CMO (2 góc tương ứng)

Mà AMO + CMO = 180o (2 góc kề bù)

=> AMO = CMO = 180o : 2 = 90o

Xét △BON và △DON

Có: OB = OD (cmt)

    BON = DON (cmt)

   ON là cạnh chung

=> △BON = △DON (c.g.c)

=> BNO = DNO (2 góc tương ứng)

Mà BNO + DNO = 180o (2 góc kề bù)

=> BNO = DNO = 180o : 2 = 90o     

Cách 2: Vì OA = OC (gt) => △AOC cân tại O => CAO = (180o - AOC) : 2 =  (180o​ - 65o) : 2 = 115o : 2 = 57,5o 

Xét △OAM có: MAO + AMO + MOA = 180o (tổng 3 góc trong tam giác)

=> 57,5o + AMO + 32,5o = 180o 

=> AMO = 180o - 32,5o - 57,5o 

=> AMO = 90o 

Vì △OBD cân tại O => DBO = (180o - BOD) : 2 =  (180o​ - 65o) : 2 = 115o : 2 = 57,5o 

Xét △BON có: NBO + BNO + BON = 180o (tổng 3 góc trong tam giác)

=> 57,5o + BNO + 32,5o = 180o 

=> BNO = 180o - 32,5o - 57,5o 

=> BNO = 90o 

c, Vì AMO = 90o => AM ⊥ ON hay AC ⊥ ON (M \in  AC)   (1)

Vì BNO = 90o => BN ⊥ ON hay BD ⊥ ON (N \in  BD)       (2)

=> Từ (1) và (2) => AC // BD (dhnb)

Vào lúc: 2020-02-17 13:11:29 Xem câu hỏi

a, Vì △ABC cân tại A => AB = AC và ABC = ACB

Ta có: ABC + ABD = 180o (2 góc kề bù)

và ACB + ACE = 180o (2 góc kề bù)

Mà ABC = ACB (cmt)

=> ABD = ACE 

Xét △ABD và △ACE

Có: AB = AC (cmt)

    ABD = ACE (cmt)

       BD = CE (gt)

=> △ABD = △ACE (c.g.c)

=> AD = AE (2 cạnh tương ứng)

=> △ADE cân tại A

b, Xét △HBD vuông tại H và △KCE vuông tại K

Có: BD = CE (gt)

     HDB = KEC (△ABD = △ACE)

=> △HBD = △KCE (ch-gn)

=> HBD = KCE (2 góc tương ứng)

Mà HBD = CBI (2 góc đối đỉnh) và KCE = BCI (2 góc đối đỉnh)

=> CBI = BCI

=> △BIC cân tại I

c, Xét △ABI và △ACI

Có: AB = AC (cmt)

        BI = CI (△BIC cân tại I)

       AI là cạnh chung

=>△ABI = △ACI (c.c.c)

=> BIA = CIA (2 góc tương ứng)

Mà IA nằm giữa IB, IC

=> IA là tia phân giác của góc BIC

Vào lúc: 2020-02-09 14:08:33 Xem câu hỏi

lớp 6 cc, làm nốt câu e

x O y z C H K A B D

e, Vì D là trung điểm của AB => AD = DB = AB : 2

Ta có: OH + HB = OB

OK + KA = OA

Mà OH = OK (△OHC = △OKC) ; AK = HB (cmt)

=> OB = OA

Xét △OBD và △OAD 

Có: OB = OA (cmt)

       OD là cạnh chung

        BD = DA (cmt)

=> △OBD = △OAD (c.c.c)

=> BOD = AOD (2 góc tương ứng)

Và OD nằm giữa OA và OB

=> OD là tia phân giác của AOB hay OD là tia phân giác của xOy

Lại có: Oz là tia phân giác của xOy hay OC là tia của xOy 

=> OD trùng OC

=> O, C, D thẳng hàng

Vào lúc: 2020-02-09 13:30:23 Xem câu hỏi

a, Xét △ABH vuông tại H và △ACH vuông tại H

Có: AB = AC (gt)

      AH là cạnh chung

=> △ABH = △ACH (ch-cgv)

=> HB = HC (2 cạnh tương ứng) và BAH = CAH (2 góc tương ứng)

b, Ta có: BH + HC = BC => BH + HC = 6 (cm)

Mà HB = HC (cmt) 

=> HB = HC = 6 : 2 = 3 (cm)

Xét △BAH vuông tại H

Có: AH2 + HB2 = AB2 (định lý Pytago)

=> AH2 = AB2 - HB2

=> AH2 = 42 - 32

=> AH2 = 16 - 9

=> AH2 =  7

=> AH = √ 7 (cm)

c, Vì △ABC có: AB = AC (gt) => △ABC cân tại A => ABC = ACB

Xét △BHM vuông tại M và △CHN vuông tại N

Có: BH = HC (cmt)

    MBH = NCH (cmt)

=> △BHM = △CHN (ch-gn)

=> MH = NH (2 cạnh tương ứng)

Xét △MNH có: MH = NH (cmt) => △MNH cân tại H  

Vào lúc: 2020-02-08 20:50:45 Xem câu hỏi

Ta có: f(2) = (2 - 1) . f(2 - 1) = 1 . f(1) = 1 . 1 = 1

f(3) = (3 - 1) . f(3 - 1) = 2 . f(2) = 2 . 1 = 2

f(4) = (4 - 1) . f(4 - 1) = 3 . f(3) = 3 . 2 = 6

Vậy f(4) = 6

Vào lúc: 2020-02-07 21:57:12 Xem câu hỏi

a, Xét △ABC có: ABC + ACB + CAB = 180o (tổng 3 góc trong tam giác)

=> 60o + ACB + CAB = 180o

=> ACB + CAB = 120o

Vì AD là phân giác của BAC => BAD = DAK = 1/2 . BAC  hay IAC = 1/2 . BAC

Vì CE là phân giác của ACB => ACE = ECB = 1/2 . ACB  hay ICA = 1/2 . ACB

Xét △IAC ta có: IAC + ACI +  AIC = 180o (tổng 3 góc trong tam giác)

=> (1/2 . BAC) + (1/2 . ACB) + AIC = 180o 

=> 1/2 . (BAC + ACB) + AIC = 180o 

=> 1/2 . 120o + AIC = 180o 

=> 60o + AIC = 180o 

=> AIC = 120o 

b, Xét △AHP vuông tại H và △AHK vuông tại H

Có: AH là cạnh chung

     PAH = KAH (cmt)

=> △AHP = △AHK (cgv-gn)

=> PH = HK (2 cạnh tương ứng)

Mà PH + HK = PK = 6

=> PH = HK = 6 : 2 = 3 cm

Xét △AHK vuông tại H có: AH2 + HK2 = AK2 (định lý Pytago)

=> 42 + 32 = AK2 

=> 16 + 9 = AK2 

=> 25 = AK2 

=> AK = 5 (cm)

c, Trên cạnh AC lấy điểm F sao cho AF = AE

Ta có: AIC + AIE = 180o (2 góc kề bù)

=> 120o + AIE = 180o 

=> AIE = 60o 

Mà AIE = DIC (2 góc kề bù)

=> DIC = AIE = 60o 

Xét △AIE và △AIF

Có: AE = AF (cách vẽ)

      EAI = FAI (cmt)

     AI là cạnh chung

=> △AIE = △AIF (c.g.c)

=> IE = IF (2 cạnh tương ứng)

và AIE = AIF (2 góc tương ứng)

Mà AIE = 60o

=> AIF = 60o

Ta có: AIF + FIC = AIC

=> 60o + FIC = 120o

=> FIC = 60o

Mà DIC = 60o 

=> FIC = DIC

Xét △FIC và △DIC

Có: FIC = DIC (cmt)

     IC là cạnh chung

       FCI = HCI (cmt)

=> △FIC = △DIC (g.c.g)

=> IF = ID (2 cạnh tương ứng)

Mà IF = IE (cmt)

=> ID = IE 

Xét △IDE có: ID = IE (cmt) => △IDE cân tại I

Vào lúc: 2020-02-07 21:02:32 Xem câu hỏi

|x + 3| - 2x = |x - 4|

=> |x + 3| - |x - 4| = 2x

Bảng giả trị:

x               -3              4
x + 3        -     0       +      |    +  
x - 4     -      |        -      0    +  

+) Với x < -3

Ta có: -x - 3 - (4 - x) = 2x

=> -x - 3 - 4 + x = 2x

=> -7 = 2x

=> x = -7 : 2 = 3,5 (thỏa mãn)

+) Với -3 ≤ x < 4

Ta có: x + 3 - (4 - x) = 2x

=> x + 3 - 4 + x = 2x

=> 2x - 1 = 2x

=> 0x = 1 (vô lý)

+) Với x ≥ 4

Ta có: x + 3 - (x - 4) = 2x

=> x + 3 - x + 4 = 2x

=> 7 = 2x

=> x = 7 : 2 = 3,5 (vô lý)

Vậy x = -3,5

Vào lúc: 2020-02-06 20:00:34 Xem câu hỏi

a, Vì AM là đường trung tuyến của △ABC => MB = MC

Vì AE ⊥ AB (gt) => BAE = 90o => BAC + CAE = 90o   (1)

Vì AF ⊥ AC (gt) => FAC =  90o => FAB + BAC = 90o   (2)

Từ (1) và (2) => FAB = CAE

Xét △FAB và △CAE 

Có: AF = AC (gt)

     FAB = CAE (cmt)

       AB = AE (gt)

=> △FAB = △CAE (c.g.c)

=> FB = EC (2 cạnh tương ứng)

b, Trên tia đối của tia MA lấy điểm K sao cho AM = MK => AK = 2AM

Xét △ABM và △KCM

Có: BM = CM (cmt)

    AMB = CMK (2 góc đối đỉnh)

       AM = MK (cách vẽ)

=> △ABM = △KCM (c.g.c)

=> ABM = KCM (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong

=> AB // CK (dhnb)

=> BAC + ACK = 180o (2 góc trong cùng phía)        (3)

Ta có: EAF + CAB = (FAB + BAE) + CAB = (FAB + CAB) + BAE = FAC + 90o = 90o + 90o = 180o   (4) 

Từ (3) và (4) => BAC + ACK = EAF + CAB

=> ACK = EAF

Vì △ABM = △KCM (cmt) => AB = CK (2 cạnh tương ứng) 

Mà AB = AE (gt) => AE = AB = CK

Xét △EAF và △KCA

Có: AE = CK (cmt)

    EAF = KCA (cmt)

      AF = AC (gt)

=> △EAF = △KCA (c.g.c)

=> EF = AK (2 cạnh tương ứng)

Mà AK = 2AM

=> EF = 2AM

c, Gọi {I} = AM ∩ FE

Vì △EAF = △KCA => AFE = CAK (2 góc tương ứng)

=> AFE + FAK = CAK + FAK 

=> AFE + FAK = FAC

=> AFE + FAK = 90o hay AFI + FAI = 90o 

Xét △FAI có: IAF + AFI + FIA = 180o (tổng 3 góc trong tam giác)

=> 90o​ + FIA = 180o

=> FIA = 90o​ 

=> AI ⊥ FE

Mà Mà AM ∩ FE = {I}

=> AM ⊥ FE

Vào lúc: 2020-02-06 19:30:56 Xem câu hỏi

b, Xét △BMC vuông tại M có: MB = MC

=> △BMC vuông cân tại M

=> MBC = MCB = 45o

Ta có: MCE + ECB = MCB

=> 30o + ECB = 45o 

=> ECB = 15o 

Vì △ABC đều => ABC = ACB = CAB = 60o

Lại có: ECB + ECM + MCA = ACB

=> 15o + 30o + MCA = 60o 

=> MCA = 15o 

Mà ECB = 15o 

=> MCA = ECB

Vì △AMB = △AMC (cmt)

=> BAM = CAM (2 góc tương ứng)

Mà BAM + MAC = BAC = 60o

=> BAM = MAC = 30o

Mà EBC = 30o

=> EBC = MAC

Xét △MAC và △EBC

Có: MAC = EBC (cmt)

          AC = BC (△ABC đều)

       MCA = ECB (cmt)

=> △MAC = △EBC (g.c.g)

=> MC = EC (2 cạnh tương ứng)

Xét △MEC có: MC = EC (cmt) => △MEC cân tại C

Vào lúc: 2020-02-05 13:43:46 Xem câu hỏi

Ta có: x + y = xy => xy - x = y => x(y - 1) = y => x = y : (y - 1)

Vì x \in  Z => y \(⋮\) y - 1   => y - 1 + 1 \(⋮\)y - 1   => 1 \(⋮\)y - 1

Do đó: y - 1 = ±1 => y = 2 hoặc y = 0

Nếu y = 2 => x = 2 : (2 - 1) = 2

Nếu y = 0 => x = 0 : (0 - 1) = 0

Vậy các cặp số nguyên (x; y) là: (0; 0) , (2; 2)

Vào lúc: 2020-02-05 13:33:04 Xem câu hỏi

Vì 0 ≤ a ≤ b + 1 ≤ c + 2

=> 0 ≤ a + b + 1 + c + 2 ≤ c + 2 + c + 2 + c + 2

=> 0 ≤ 4 ≤ 3c + 6 (vì a + b + c = 1)

=> 3c + 6 ≥ 4

=> 3c ≥ -2 => c ≥ -2/3

Dấu " = " xảy ra <=> a + b + c = 1 <=> a + b + (-2/3) = 1 <=> a + b = 5/3

Vậy GTNN của c là -2/3 khi đó a + b = 5/3

Vào lúc: 2020-02-05 11:46:13 Xem câu hỏi

hơi khó nhìn chút :< sorry

Trang trước Trang tiếp theo