Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Cậu Bé Ngu Ngơ

Điểm hỏi đáp: 67

Ngày
Điểm

Tổng: 67 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 1

Những câu trả lời của Cậu Bé Ngu Ngơ:

Vào lúc: 2020-04-02 17:26:41 Xem câu hỏi

Mấy bài này dễ mà, tách ra rồi Cauchy là xong hết =))

Vào lúc: 2019-10-21 20:28:57 Xem câu hỏi

Cả \(c^2a\left(a-c\right)\ge a^2b\left(a-c\right)\) nữa. có a-c<0 nên bị ngược dấu nhé

Vào lúc: 2019-10-21 20:24:31 Xem câu hỏi

Phùng Minh Quân vai trò của a,b,c không như nhau nhé

Vào lúc: 2019-10-21 20:12:48 Xem câu hỏi

Xét 3 STN liên tiếp là 4p,4p+1 và 4p+2

Trong 3 số này luôn tồn tại 1 số chia hết cho 3(1)

Mà p là số nguyên tố lớn hơn 5 =>\(4p⋮̸3\left(\left(4,3\right)=1\right)\)(2)

Lại có 4p +1 là số nguyên tố lớn hơn 3\(\forall p\inℕ^∗\Rightarrow2p+1⋮̸3\Rightarrow4p+2⋮̸3\left(\left(2,3\right)=1\right)\)(3)

Từ (1), (2) và (3) => \(4p+1⋮3\)mà \(4p+1>3,\forall p\inℕ^∗\)

Suy ra 4p+1 là hợp số

Vào lúc: 2019-10-21 20:04:50 Xem câu hỏi

có k kh

Vào lúc: 2019-10-21 20:03:24 Xem câu hỏi

Các tập hợp con có 3 phần tử của F gồm:

\(\left\{a;b;c\right\};\left\{a;b;d\right\};\left\{a;c;d\right\};\left\{b;c;d\right\}\)

Vào lúc: 2019-10-17 21:35:16 Xem câu hỏi

Dễ thấy\(\hept{\begin{cases}\left(n+1\right)^2=n^2+2n+1< A\\A< n^2+4n+4=\left(n+2\right)^2\end{cases}}\)

Suy ra A k là SCP(ĐPCM)

Vào lúc: 2019-10-17 21:29:00 Xem câu hỏi

Bạn vẫn thiếu cộng thêm 1 mà :))

Vào lúc: 2019-10-17 21:25:33 Xem câu hỏi

\(14^{n+1}-14^n=14^n\cdot\left(14-1\right)=14^n\cdot13⋮13\)

ĐA: C

Vào lúc: 2019-10-17 21:19:48 Xem câu hỏi

QTV sai r nhé :))

Gọi 4 stn lt là \(a,a+1,a+2,a+3\left(a\inℕ\right)\)

Xét \(A=a\left(a+1\right)\left(a+2\right)\left(a+3\right)+1\)

\(=a\left(a+3\right)\left(a+1\right)\left(a+2\right)+1\)

\(=\left(a^2+3a\right)\left(a^2+3a+2\right)+1\)

\(=\left(a^2+3a+1\right)^2-1+1=\left(a^2+3a+1\right)^2\)(ĐPCM)

Vào lúc: 2019-10-17 21:13:56 Xem câu hỏi

\(23232=2^6\cdot3\cdot11^2\)

Suy ra số ước số nguyên dương của 23232 là:

\(\left(6+1\right)\cdot\left(1+1\right)\cdot\left(2+1\right)=42\)(ước)

Chúc bạn học tốt !!!

Vào lúc: 2019-10-17 21:07:36 Xem câu hỏi

Thế thì chịu :))

Vào lúc: 2019-10-17 21:05:07 Xem câu hỏi

\(10^{100}+10^{51}+25=\left(10^{50}\right)^2+10\cdot10^{50}+25\)

\(=\left(10^{50}\right)^2+2\cdot10^{50}+5+5^2=\left(10^{50}+5\right)^2\)là SCP (Đpcm)

Vào lúc: 2019-10-17 21:02:24 Xem câu hỏi

Gọi số điểm 4 bài đầu là a, điểm bài cuối là b

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a,b\inℕ\\a,b\le100\\\frac{4a+b}{5}=82\end{cases}\Leftrightarrow4a+b=410}\)

Lại có \(\hept{\begin{cases}a\le100\Rightarrow b\ge10\\410\equiv2\left(mod4\right),4a⋮4\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}10\le b\le100\\b\equiv2\left(mod4\right)\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow b\in\left\{10;14;18;...;94;98\right\}\)

Số điểm kiểm tra cuối của Laila có thể nhận số giá trị là:

\(\left(98-10\right):4+1=23\left(gt\right)\)

vậy ...

Vào lúc: 2019-10-17 20:52:17 Xem câu hỏi

thế sao b k đặt thế đi, đi chửi người làm gì. Diễn đàn toán học nên xóa bỏ tình trạng trẩu tre đi

Vào lúc: 2019-10-17 20:46:35 Xem câu hỏi

bạn k có liêm sỉ à

Vào lúc: 2019-10-17 20:35:08 Xem câu hỏi

Ta có : \(x^5+29x=x^5-x+30x=x\cdot\left(x^4-1\right)+30x\)

\(=x\cdot\left(x^2-1\right)\cdot\left(x^2+1\right)+30x\)\(=x\cdot\left(x-1\right)\cdot\left(x+1\right)\cdot\left(x^2+1\right)+30x⋮3\)(tự chứng minh nha =)) )

Suy ra \(10\cdot\left(3y+1\right)⋮3\Leftrightarrow3y+1⋮3\left(\left(10,3\right)=1\right)\)

\(\Leftrightarrow1⋮3\)(Vô lý)

Vậy pt đã cho k có nghiệm nguyên(đpcm)

Vào lúc: 2018-11-09 07:46:29 Xem câu hỏi

chắc j \(\sqrt{yz}-\sqrt{3}\) là số vô tỉ? Bạn thử cm cho mk đi!!!

Vào lúc: 2018-11-04 20:19:09 Xem câu hỏi

BĐT đó là TH đặc biệt của BĐT Bunyakovsky (Cauchy-Schwarz) mà sao lại ghi là BĐT SVac-xơ ???

Vào lúc: 2018-03-28 13:50:44 Xem câu hỏi

0,9:0,25+1,05*4

=0,9*4+1,05*4

=4*(0,9+1,05)

=4*1,95

=7,8

Trang trước Trang tiếp theo