Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

๛๖ۣۜNɠườĭ✿๖ۣۜTα✿๖ۣۜGọĭ✿๖ۣۜLà✿๖ۣۜCɦấтツ

Điểm hỏi đáp: 318

Ngày 14 - 11 15 - 11 18 - 11 19 - 11
Điểm 0 0 3 0

Tổng: 318 | Điểm tuần: 3 | Trả lời 7 ngày qua: 13 | Lượt trả lời trong tháng: 43

Lượt trả lời trong 3 tháng: 174

Những câu trả lời của ๛๖ۣۜNɠườĭ✿๖ۣۜTα✿๖ۣۜGọĭ✿๖ۣۜLà✿๖ۣۜCɦấтツ:

Vào lúc: 2019-11-19 19:21:40 Xem câu hỏi

a ) Trong \(\Delta\)BAI có :

Trong \(\Delta\)BIC có :

b ) Xét \(\Delta\)ABI và \(\Delta\)DBI có :

\(\Rightarrow\)\(\Delta\)ABI = \(\Delta\)DBI ( c - g - c )

\(\Rightarrow\)Góc IDB = IÂB = 90° ( 2 góc tương ứng )

Hay ID \(\perp\)BC

Vào lúc: 2019-11-19 19:14:14 Xem câu hỏi

a )Xét \(\Delta\)ABM và \(\Delta\)ACM có :

\(\Rightarrow\)\(\Delta\)ABM = \(\Delta\)ACM ( c - g - c )

\(\Rightarrow\)Góc AMB = Góc AMC ( 2 góc tương ứng )

Mà góc AMB + góc AMC = 180°

\(\Rightarrow\)Góc AMB = Góc AMC = 180° / 2 = 90°

Hay AM \(\perp\)BC

Vào lúc: 2019-11-19 11:07:07 Xem câu hỏi

a ) Xét \(\Delta\)ABC và \(\Delta\)ADE có :

\(\Rightarrow\)\(\Delta\)ABC = \(\Delta\)ADE ( c - g - c ) ( đpcm )

b )Ta có : \(\Delta\)ABC = \(\Delta\)ADE ( cm câu a )

 \(\Rightarrow\)DÊA = Góc ACB ( 2 góc tương ứng )

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

\(\Rightarrow\)ED // BC ( đpcm )

c ) #Theo mình câu c là M là trung điểm BE và N là trung điểm DC nhé#

Xét \(\Delta\)BEC có :

\(\Rightarrow\)AM là đường trung bình của \(\Delta\)BEC

\(\Rightarrow\)AM // BC ( 1 )

Xét \(\Delta\)BDC có :

\(\Rightarrow\)AN là đường trung bình của \(\Delta\)BDC

\(\Rightarrow\)AN // BC ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) \(\Rightarrow\)M , A , N thẳng hàng ( Theo tiên đề Ơ - clit )

Vào lúc: 2019-11-18 21:49:07 Xem câu hỏi

#Theo mình thôi nhé#Sai thì thôi#

Theo đề ta có : C = 10CR

Mà ta có :

C = ( CD + CR ) . 2

\(\Leftrightarrow\)10CR = 2CD + 2CR

\(\Rightarrow\)10CR = 2 . 48 + 2CR

\(\Rightarrow\)10CR = 96 + 2CR

\(\Rightarrow\)8CR  = 96

\(\Rightarrow\)CR     = 12

Diện tích của miếng đất hình chữ nhật là :

S = CR × CD = 12 × 48 = 576 ( m2 )

Đ/S : Chiều rộng là : 12 m

         Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là : 576 m2

Vào lúc: 2019-11-18 21:37:38 Xem câu hỏi

Ta có : ( 9 - x )= 64

\(\Leftrightarrow\)( 9 - x )3 = 43

\(\Leftrightarrow\)9   -   x  = 4

\(\Rightarrow\)x            = 5

Vậy : x = 5

Vào lúc: 2019-11-18 21:34:25 Xem câu hỏi

a) 89,42 + ( 21,15 + 16,471 ) = 89,42 + 37,621 = 127,041

b) ( 135,8 + 69,07 ) + 52,18 = 204,87 + 52,18 = 257,05

c) ( 89,42 + 21,15 ) + 16,471 = 110,57 + 16,271 = 127,041

d) 135,8 + ( 69,07 + 52,18 ) = 135,8 + 121,25 = 257,05

Vào lúc: 2019-11-18 21:29:15 Xem câu hỏi

Bài 2 :

Tóm tắt :

v1 = 40 km / h

t1 = 4h 20ph = 13 / 3 h

v2 = 50 km / h

Tính t2 = ? h

Thời gian ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 50 km / h là :

( 40 × 13 / 3 ) / 50 = 3 , 47 ( giờ )

Vậy : ................

Vào lúc: 2019-11-18 21:15:54 Xem câu hỏi

A = x2 + 2xy + y- 4x - 4y + 1

A = ( x+ 2xy + y) - ( 4x + 4y ) + 1

A = ( x + y )- 4 . ( x + y ) + 1

Thay x + y = 3 vào A, ta được :

A = 3- 4 . 3 + 1 = - 2

Vậy : A = - 2 

Vào lúc: 2019-11-15 05:23:00 Xem câu hỏi

a ) Xét \(\Delta\)ADE và \(\Delta\)CFE có :

\(\Rightarrow\)\(\Delta\)ADE = \(\Delta\)CFE ( c - g - c )

\(\Rightarrow\)AD = CF ( 2 cạnh tương ứng )

Mà BD = AD ( D là trung điểm AB )

\(\Rightarrow\)BD = CF 

b ) Ta có : \(\Delta\)ADE = \(\Delta\)CFE ( cmt )

\(\Rightarrow\)Â = Góc FCE ( 2 góc tương ứng )

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên AB // CF

Hay BD // CF 

\(\Rightarrow\)◇BDFC là hình thang

Mà  ta có : BD = CF 

\(\Rightarrow\)DF = BC

\(\Rightarrow\)2DE = BC ( vì E là trung điểm DF )

Vào lúc: 2019-11-14 19:20:10 Xem câu hỏi

Gọi f( x ) = n+ 8

      g( x )  = n + 1

Cho g( x ) = 0

\(\Leftrightarrow\)n + 1 = 0

\(\Rightarrow\)n       = - 1

\(\Leftrightarrow\)f( - 1 ) = ( - 1 )+ 8 = 9

Để f( x ) \(⋮\)g( x )

\(\Rightarrow\)n + 1 \(\in\)Ư( 9 ) = { 1 ; 3 ; 9 }

Ta lập bảng :

n + 119
n028

Vậy : n\(\in\){ 0 ; 2 ; 8 }

Vào lúc: 2019-11-14 19:10:23 Xem câu hỏi

Bài 4 :

Quãng đường người thứ hai đi được là :

3 , 25 - 1 , 5 = 1 ,75 ( km )

Quãng đường người thứ ba đi được là :

36 - ( 3 , 25 + 1 , 75 ) = 31 ( km )

Vậy : Người thứ ba đi được : 31km

Bài 5 :

Gọi a , b , c lần lượt là số thứ nhất , số thứ hai và số thứ ba

Theo đề ta có : a + b = 4 , 7

                 \(\Rightarrow\)a        = 4 , 7 - b

Ta lại có : a + b + c = 8

\(\Leftrightarrow\)4 , 7 - b + 5 , 5 = 8

\(\Leftrightarrow\)- b   +  10 , 2    = 8

\(\Leftrightarrow\)- b                    = 8    -    10 , 2 

\(\Rightarrow\)- b                     = - 2 , 2

\(\Leftrightarrow\)b                      = 2 , 2

Mặt khác ta có : b + c = 5 , 5

             \(\Rightarrow\)2 , 2 + c = 5 , 5

            \(\Rightarrow\)c              = 5 , 5 - 2 , 2

            \(\Rightarrow\)c             = 3 , 3

Ta lại có : a + b = 4 , 7

   \(\Rightarrow\)a + 2 , 2 = 4 , 7

   \(\Rightarrow\)a             = 4 , 7 - 2 , 2 = 2 , 5

Vậy : Số thứ nhất là : 2 , 5

         Số thứ hai là : 2 , 2

         Số thứ ba là : 3 , 3

Vào lúc: 2019-11-13 19:55:41 Xem câu hỏi

a ) Xét \(\Delta\)ABD có :

\(\Rightarrow\)QM là đường trung bình của \(\Delta\)ABD

\(\Rightarrow\)QM // BD và QM = BD / 2 ( 1 )

Xét \(\Delta\)DBC có :

\(\Rightarrow\)PN là\(\Rightarrow\) đường trung bình của \(\Delta\)DBC

\(\Rightarrow\)PN // BD và PN = BD / 2 ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) \(\Rightarrow\)◇QMCP là hình bình hành( 3 )

b ) Xét \(\Delta\)ACD có :

\(\Rightarrow\)QP là đường trung bình của \(\Delta\)ACD

\(\Rightarrow\)QP // AC

Mà ta có : AC \(\perp\)BD

\(\Rightarrow\)QP \(\perp\)BD

Ta lại có :

QP \(\perp\)BD

PN // BD

\(\Rightarrow\)QP \(\perp\)PN ( 4 ) 

Từ ( 3 ) và ( 4 ) \(\Rightarrow\)◇QMNP là hình chữ nhật

Vào lúc: 2019-11-13 19:16:30 Xem câu hỏi

x\(\in\) { 9 ; 18 ; 27 ; 36 }

Vào lúc: 2019-11-11 21:15:33 Xem câu hỏi

Công thức : A+ B= 0

\(\Rightarrow\)A= 0 và B2 = 0

Ta có : ( a + 2009 )+ ( b + 2010 )= 00

\(\Rightarrow\)( a + 2009 )2 = 0 và  ( b + 2010 )2 = 0

\(\Rightarrow\)a + 2009 = 0 và b + 2010 = 0

\(\Rightarrow\)a = - 2009 và b = - 2010

Vậy : a = - 2009 và b = - 2010

Vào lúc: 2019-11-11 21:03:09 Xem câu hỏi

Có 2 trường hợp :

TH1 :  A nằm giữa B và C

\(\Rightarrow\)AC = BC - AB

\(\Rightarrow\)AC = 4 - 3 = 1 cm

TH2 : B nằm giữa A và C

\(\Rightarrow\)AC = AB + BC

\(\Rightarrow\)AC = 3 + 4 = 7 cm

Vào lúc: 2019-11-11 20:53:20 Xem câu hỏi

a ) Đặt A = 1 / | x - 2 | + 3

Để A đạt giá trị lớn nhất

\(\Leftrightarrow\)| x - 2 | + 3 đạt giá trị nhỏ nhất

Ta có :

D = | x - 2 | + 3 \(\ge\)3

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\)x - 2 = 0

                           \(\Leftrightarrow\)x       = 2

Min D = 3 \(\Leftrightarrow\)x = 2

Vậy : Max A = 1 / 3 \(\Leftrightarrow\)x = 2

b ) Đặt B = 9 - 2| x - 3 | 

B = 9 - 2| x - 3 | \(\le\)9

Dấu " = " xảy ra\(\Leftrightarrow\)x - 3 = 0

                            \(\Rightarrow\)x        = 3

Max B = 9 \(\Leftrightarrow\)x = 3

Vào lúc: 2019-11-11 20:12:09 Xem câu hỏi

Ta có : 217 + 214

= 214( 1 + 2)

= 214  . 9 \(⋮\) 9

Vậy : 217 + 214 \(⋮\)9

Vào lúc: 2019-11-11 20:09:30 Xem câu hỏi

a ) ( x + y + z )- x- y- z3

= x+ y+ z+ 3xy + 3xz + 3yz - x- y- z

= 3 . ( xy + xz + yz )

b ) x( x + 1 )( x + 2 )( x + 3 ) + 1

= [ x( x + 3 ) ] . [ ( x + 1 )( x + 2 ) ] + 1

= ( x+ 3x ) . ( x2 + 3x + 2 ) + 1

= ( x2 + 3x ) . [ ( x2 + 3x ) + 2 ] + 1

= ( x2 + 3x )2 + 2 . ( x+ 3x ) + 1

= ( x+ 3x + 1 )2

Vào lúc: 2019-11-10 21:25:36 Xem câu hỏi

Để A = 3 / 1 + | 3x + 4 | đạt giá trị lớn nhất

\(\Leftrightarrow\)1 + | 3x + 4 | đạt giá trị nhỏ nhất

Ta có :

B = 1 + | 3x + 4 |

B = | 3x + 4 | + 1\(\ge\)1

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\)3x + 4 = 0

                            \(\Rightarrow\)x          = - 4 / 3

Min B = 1 \(\Leftrightarrow\)x = - 4 / 3

Vậy : Max A = 3 / 1 = 3 \(\Leftrightarrow\)x = - 4 / 3

Vào lúc: 2019-11-10 21:20:03 Xem câu hỏi

Ta có : x = 1999

 \(\Leftrightarrow\)x + 1 = 2000

Thay 2000 = x + 1 vào biểu thức A ta được :

A = x2000 - ( x + 1 )x1999 + ( x + 1 )x1998 - ( x + 1 )x1997 + ... - ( x + 1 )x+ ( x + 1 )x + 727

A = x2000 - x2000 - x1999 + x1999 + x1998 - x1998 - x1997 + ... - x3 - x2 + x2 + x + 727

A = x + 727

Thay x = 1999 vào A ta được :

A = 1999 + 727 = 2726

Trang trước Trang tiếp theo