Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

•Ňǥọς﹏Vĩйɦ﹏²к⁶⁀ᶦᵈᵒᶫ

Điểm hỏi đáp: 375

Ngày
Điểm

Tổng: 375 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của •Ňǥọς﹏Vĩйɦ﹏²к⁶⁀ᶦᵈᵒᶫ:

Vào lúc: 2020-03-26 19:38:48 Xem câu hỏi

Sai rồi bạn ơi vì đề nói là tìm số tự nhiên chứ không phải tìm số thập phân nhé.

\(a )47,5 <x <49,1\)

\(\Rightarrow\)\(x = 48\)

\(b )21,1>x>20,5\)

\(\Rightarrow\)x không có giá trị.

Vào lúc: 2020-03-15 19:51:47 Xem câu hỏi

Chiều cao của mảnh vườn hình thang là :

 \(h = 140 × {4\over7}=80(m)\)

Diện tích của mảnh vườn hình thang là :

\(S = {(a+b).h\over2}={140.80\over2}=5600 (m\)\(2\)\()\)

Vào lúc: 2020-03-15 19:46:40 Xem câu hỏi

Trl :

( ● ) Với x = 1 thì ta có : 1n = 1 ( Vì 1 mũ bao nhiêu cũng bằng chính nó )

Oke không ! ! !

Vào lúc: 2020-03-15 19:26:58 Xem câu hỏi

\(pt\)\(\Leftrightarrow\)\(({x-90\over10}-1)+({x-76\over12}-2)+\)\(+({x-58\over14}-3)+({x-36\over16}-4)+({x-15\over17}-5)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(({x-100\over10})+({x-100\over12})+({x-100\over14})+({x-100\over16})\)

\(+({x-100\over17})=0\)

\(\Leftrightarrow\)\((x-100)({1\over10}+{1\over12}+{1\over14}+{1\over16}+{1\over17})=0\)

\(\Rightarrow\)\(x-100=0\)

\(\Rightarrow\)\(x=100\)

Vào lúc: 2020-03-15 19:13:19 Xem câu hỏi

\(x-5\)\(⋮\)\(3-x\)

\(\Leftrightarrow\)\(-(3-x)-2\)\(⋮\)\(3-x\)

\(\Rightarrow\)\(3-x\)\(\in\)\(Ư\)\((2)\)\(=\) { \(1;-1;2;-2\) }

Ta lập bảng :

\(3-x\)\(1\)\(2\)\(-1\)\(-2\)
\(x \)\(2\)\(1\)\(4\)\(5\)

\(Vậy : x \)\(\in\) { \(1;2;4;5\) }

Vào lúc: 2020-03-15 10:39:22 Xem câu hỏi

\(2n - 1\)\(⋮\)\(n+3\)

\(\Leftrightarrow\)\(2. (n+3)-7\)\(⋮\)\(nu+3\)

\(\Rightarrow\)\(n+3\)\(\in\)\(Ư\)\((7)\)\(=\) { \(1;-1;7;-7\) }

Ta lập bảng : 

\(n+3\)\(1\)\(-1\)\(7\)\(-7\)
\(n\)\(-2\)\(-4\)\(4\)\(-10\)

\(Vậy :n\)\(\in\)\(-10;-4;-2;4\) }

Vào lúc: 2020-03-14 19:54:02 Xem câu hỏi

\(x^2 -3x-270=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(( x^2 -18x) + ( 15x-270)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x. (x-18)+15. (x-18)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\((x-18)(x+15)=0\)

\(\Rightarrow\)\(x =18\)  hoặc \(x=-15\)

Vào lúc: 2020-03-13 15:36:36 Xem câu hỏi

\(A = ( a+b) -(a-b)+(a-c)-(a+c)\)

\(A = a+b-a+b+a-c-a-c\)

\(A =2. (b-c)\)

\(B =(a+b-c)+(a-b+c)-(b+c-a)\)

\(-(a-b-c)\)

\(B=a+b-c+a-b+c-b-c+a-a\)

\(+b+c\)

\(B=2a\)

Vào lúc: 2020-03-13 15:29:15 Xem câu hỏi

Ta có :  \(a+b=2\)

\(\Rightarrow\)\(a = 2 -b\)

\(A = 2a^2 +3b^2 +3ab\)

\(A = 2a^2 + 3b. (a+b)\)

\(A = 2. (2-b)^2+3b. (2-b+b)\)

\(A = 2. ( b^2 -4b+4)+6b\)

\(A = 2b^2 -8b+8+6b\)

\(A = 2b^2 -2b+8\)

\(A = 2. ( b ^2 -b+4)\)

\(A=2. (b^2 -2.b.{1\over2}+({1\over2})^2-({1\over2})^2+4)\)

\(A = 2. [ (b -{1\over2})^2-{15\over4}]\)

\(A =2. (b-{1\over2})^2 + {15\over2}\)\(\ge\)\({15\over2}\)

\(Min A ={15\over2}\)\(\Leftrightarrow\)\(a = {3\over2};b={1\over2}\)

Vào lúc: 2020-03-08 20:00:12 Xem câu hỏi

Ta lấy : 2x- 10x + 5 : x - 5 được 2x dư 5 

Để 2x- 10x + 5 \(⋮\)x - 5 thì 5 \(⋮\)x - 5

\(\Leftrightarrow\)x - 5 \(\in\)Ư( 5 )  = { \(\pm\)1 ; \(\pm\)5 }

Đến đây, tự làm nhé.

Vào lúc: 2020-02-28 19:52:12 Xem câu hỏi

\(A = -1-2-3-...-100\)

\(A =-(1+2+3+...+100)\)

\(A=- 5050\)

Vào lúc: 2020-02-26 20:12:41 Xem câu hỏi

\(( 7x-19)-(5x-12)=3x-(9-2x)-1\)

\(<=> 7x-19-5x+12=3x-9+2x-1\)

\(<=> 2x-7=5x-10\)

\(<=> 2x-5x=-10+7\)

\(<=> -3x = -3\)

\(<=> x=3\)

Vào lúc: 2020-02-26 20:00:09 Xem câu hỏi

\(a.\)\(A =(-2a+3b-4c)-(-2a-3b-4c)\)

\(A = -2a + 3b - 4c + 2a + 3b + 4c\)

\(A=6b\)

\(b.\)

Vì khi rút gọn biểu thức trên ta có được 6b nên khi thay vào chỉ thay b thôi 

Từ đó, thay b = - 1 vào A, ta được :

\(A=6. (-1)=-6\)

Vào lúc: 2020-02-26 19:51:19 Xem câu hỏi

\(( x-2)^2.y=9\)

\(=>(x-2)^2.y=(-1). (-9)=(-9). (-1)\)

\(=1.9=9.1\)

Ta lập bảng :

\((x-2)^2\)\(-1\) ( KTM )\(1\)\(-9\) ( KTM )\(9\)
\(y\)\(-9\)\(9\)\(-1\)\(1\)
\(x\)( KTM )3 (TM )( KTM )5 ( TM )
\(y\) 9 ( TM ) 1 ( TM )

Vậy : x = 3 và y = 9

Hoặc x = 5 hoặc y = 1

Vào lúc: 2020-02-26 19:42:25 Xem câu hỏi

\(a.2x-(-3)=7\)

\(=> 2x= 7-3\)

\(=> x = 2\)

\(b. (x-5). (x+6)=0\)

\(=> x -5=0\) hoặc \(x+6=0\)

\(=> x=5\) hoặc \(x=-6\)

\(c.|x|-10=-3\)

\(=> |x| =7\)

\(=> x =7 \)  hoặc \(x=-7\)

Vào lúc: 2020-02-25 20:06:40 Xem câu hỏi

\(( x - 1 )^2 -2 =-10\)

\(=> ( x - 1 )^2=-8\)

\(=>(x-1)^3=(-2)^3\)

\(=>x-1=-2\)

\(=>x=-1\)

Vào lúc: 2020-02-25 19:56:04 Xem câu hỏi

Đáp án : x, y không có giá trị. Vì x2 + y2 + 1 / x2 + 1 / y2 \(\ge\)4

Cách chứng minh : Dùng BĐT Cô - si là ra

Vào lúc: 2020-02-23 20:42:57 Xem câu hỏi

\(M=\frac{2018^{2018}+1}{2019^{2019}+1}\)

\(\Leftrightarrow2M=1+\frac{2017}{2018^{2019}+1}\)

\(N=\frac{2018^{2019}-2}{2018^{2020}-2}\)

\(\Leftrightarrow2N=1-\frac{4034}{2018^{2020}-2}\)

Nhận thấy :  \(1+\frac{2017}{2018^{2019}+1}>1-\frac{4034}{2018^{2020}-2}\Leftrightarrow2M>2N\Leftrightarrow M>N\)

Vào lúc: 2020-02-23 20:33:01 Xem câu hỏi

\(a.\frac{-12121212}{-30303030}=\frac{12121212}{30303030}=\frac{12121212:1010101}{30303030:1010101}=\frac{12}{30}=\)\(\frac{2}{5}\)

\(b.\frac{13.34-13.15}{19.29+19.10}=\frac{13.\left(34-15\right)}{19.\left(29+10\right)}=\frac{13.19}{19.39}=\frac{1}{3}\)

\(c.\frac{45.26-26.24}{21.91-21.13}=\frac{26.\left(45-24\right)}{21.\left(91-13\right)}=\frac{26.21}{21.78}=\frac{1}{3}\)

\(d.\frac{47.5}{-35.33-35.14}=\frac{47.5}{-35.\left(33+14\right)}=\frac{47.5}{-35.47}=\frac{-1}{7}\)

\(e.\frac{-15.34-15.46}{80}\frac{-15.\left(34+46\right)}{80}=\frac{-15.80}{80}=-15\)

Vào lúc: 2020-02-23 20:12:14 Xem câu hỏi

\(a.2x-138=2^3.3^2\)

\(\Leftrightarrow2x-138=72\)

\(\Leftrightarrow2x=210\)

\(\Leftrightarrow x=105\)

Trang trước Trang tiếp theo