Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Điểm hỏi đáp: 1862

Ngày
Điểm

Tổng: 1862 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của Nguyễn Thị Ngọc Ánh:

Vào lúc: 2019-10-18 19:52:19 Xem câu hỏi

n2.n.n5=711:73

n8=78

=>n=7

hoặc n=-7

Vào lúc: 2019-10-16 21:22:41 Xem câu hỏi

\(\frac{4}{5.7}+\frac{4}{7.9}+..+\frac{4}{69.71}\)

\(=2\left(\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+...+\frac{2}{69.71}\right)\)

\(=2\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{69}-\frac{1}{71}\right)\)

\(=2\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{71}\right)\)

\(=2.\frac{66}{335}=\frac{132}{335}\)

Vào lúc: 2019-10-16 21:19:39 Xem câu hỏi

\(1,a^2-4b^2=\left(a-2b\right)\left(a+2b\right)\)

\(2,\frac{1}{4}a^2-b^2=\left(\frac{1}{2}a-b\right)\left(\frac{1}{2}a+b\right)\)

\(3,\left(a-2b\right)^2-\left(3a+b\right)^2=\left(a-2b-3a-b\right)\left(a-2b+3a+b\right)\)

\(=\left(-2a-3b\right)\left(4a-b\right)\)

\(4,25x^2-20xy+4y^2=\left(5x-2x\right)^2\)

\(5,\frac{1}{8}x^3+8y^3=\left(\frac{1}{2}x+2y\right)\left(\frac{1}{4}x^2-xy+4y^2\right)\)

Vào lúc: 2019-10-16 21:09:01 Xem câu hỏi

570=2.3.5.19

3742=2.1871(mk ko chắc)

840=23.3.5.7

3000000=26.3.56

Vào lúc: 2019-10-16 20:59:58 Xem câu hỏi

Quy tắc thêm đuôi s/ es:
- Động từ không có dấu hiệu đặc biệt: Thêm -s vào sau động từ
Ví dụ: get - gets, take - takes

Động từ kết thúc bằng các chữ cái -ss, -sh, -ch, -x, -o: Thêm -es
Ví dụ: miss - misses, wash - washes, watch - watches, mix - mixes, do - does

Động từ kết thúc bằng một phụ âm và -y: Bỏ -y và thêm -ies
Ví dụ: study - studies

Động từ kết thúc bằng một nguyên âm và -y: Thêm -s vào sau động từ
Ví dụ: play - plays

học tốt~~

Vào lúc: 2019-10-16 20:48:05 Xem câu hỏi

Viết 5 câu thì hiện tại hoàn thành:

I haven't finished my homework yet.

She has lived in Ha Noi for 13 years

They have learnt English since 1999

My aunt has made a cake since 8 o'clock

He hasn't played video game for 5 years

5 câu quá khứ đơn

He was born in 2012

She did homework yesterday

I bought a book last sunday

My father stopped smorking 5 years ago

She played the piano 7years ago

Vào lúc: 2019-10-16 20:42:38 Xem câu hỏi

A = 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12

=> A=4.6.8.20.12

Vì A có 1 thừa số là 6

\(\Rightarrow A⋮6\)

Vì A có 1 thừa số là 8

\(\Rightarrow A⋮8\)

Vì A có 1 thừa số là 20

\(\Rightarrow A⋮20\)

Vào lúc: 2019-10-16 20:35:37 Xem câu hỏi

Câu tục ngữ Kề vai sát cánh có nghĩa là gì?

TL: Kề vai sát cánh:  cùng bên nhau, cùng chung sức với nhau để làm việc gì, nhằm một mục đích chung.

học tốt

Vào lúc: 2019-10-16 20:34:13 Xem câu hỏi

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12cm=.....0,12......m

5dm=.......0,5......m

25mm=.....0,25.....dm

b) 10m=......0,1....hm

2dam=.....0,2.......hm

1hm=.....0,1......km

c) 20g=.....0,02....kg

100g=.......0,1.....kg

5 yến=....0,5....tạ

Vào lúc: 2019-10-16 20:32:33 Xem câu hỏi

ab-2a-3b=5

<=>(ab-2a)-3b-5=0

<=>a(b-2)-3(b-2)=11

<=>(a-3)(b-2)=11

Ta có bảng sau:

a-3111-1-11
b-2111-11-1
a4142-8
b133-91

vậy...

Vào lúc: 2019-10-16 20:27:14 Xem câu hỏi

------  P  -------  ------  ------ O -----

TL: SPARROW

Học tốt nha

~~~~~~~~~~

Vào lúc: 2019-10-16 20:25:19 Xem câu hỏi

Kinh tuyến là một nửa đường tròn trên bề mặt Trái Đất, nối liền hai Địa cực, có độ dài khoảng 20.000 km, chỉ hướng bắc-nam và cắt thẳng góc với đường xích đạo. 

Vĩ tuyến là những đường tròn trên bề mặt địa cầu vuông góc với kinh tuyến,có độ dài nhỏ dần từ xích đạo phía hai cực

học tốt ^^

Vào lúc: 2019-10-16 20:23:02 Xem câu hỏi

\(-3x^4-12x^2y-12xy^2\)

\(=-3x\left(x^2+4xy+4y^2\right)\)

\(=-3x\left(x+2y\right)^2\)

học tốt ~

Vào lúc: 2019-10-16 20:13:49 Xem câu hỏi

\(15⋮2x+3\)

\(\Rightarrow2x+3\inƯ\left(15\right)=\left\{1,3,5,15,-1,-3,-5,-15\right\}\)

Ta có bảng sau:

2x+313515-1-3-5-15
x-1016-2-3-4-9

Vậy...

Vào lúc: 2019-10-16 20:08:49 Xem câu hỏi

Ta có: 

4abc:abc=26

<=>(4000+abc):abc=26

<=> 4000:abc+abc:abc=26

<=>4000:abc+1=26

<=>4000:abc=26-1=25

<=> abc=4000:25=160

vậy...

Vào lúc: 2019-10-16 20:06:14 Xem câu hỏi

\(8⋮\left(x-1\right)\)

\(\Rightarrow x-1\inƯ\left(8\right)=\left\{1;2;4;8;-1;-2;-4;-8\right\}\)

Ta có bảng sau:

x-11248-1-2-4-8
x23590-1-3-7

học tốt

Vào lúc: 2019-10-16 20:03:49 Xem câu hỏi

í lộn
21 nha
mk nhìn lộn
ahihi
lm ơn đừng k sai mk T.T

Vào lúc: 2019-10-16 20:02:45 Xem câu hỏi

1+1+1+1+1x0+1+1+1+10+1+1+1+1=?

TL: 1+1+1+1+1x0+1+1+1+10+1+1+1+1=20
học tốt nha

~~~~~~~~~~~~~~~

Vào lúc: 2019-10-16 20:00:01 Xem câu hỏi

Số đó là: 

45:3x4=60

1/2 số đó là:

60x1/2=30

ĐS: 30

Vào lúc: 2019-10-16 19:58:47 Xem câu hỏi

a,a) ( x2- 6x+ 9)2 - 15 (x2- 6x + 10) = 1

Đặt (x2-6x+9)=a\(\left(a\ge0\right)\)Ta có:

a2-15(a+1)=1

<=> a2-15a-15-1=0

<=>a2-15a-16=0

<=>a2-16a+a-16=0

<=>a(a-16)+(a-16)=0

<=>(a-16)(a+1)=0\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a-16=0\\a+1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=16\\a=-1\end{cases}}}\)

Vậy...

Trang trước Trang tiếp theo