Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

『-Lady-』

Điểm hỏi đáp: 2229

Ngày 14 - 11 15 - 11
Điểm 9 1

Tổng: 2229 | Điểm tuần: 10 | Trả lời 7 ngày qua: 3 | Lượt trả lời trong tháng: 20

Lượt trả lời trong 3 tháng: 442

Những câu trả lời của 『-Lady-』:

Vào lúc: 2019-11-14 12:02:02 Xem câu hỏi

#Giải :

Nam đọc được số quyển là :

     14   -    4    =  10 ( quyển )

Bắc đọc được số quyển là 

    10   -   4   =   6 ( quyển )

Đ/s ;...

Vào lúc: 2019-11-14 11:59:21 Xem câu hỏi

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

= ( 11 + 99 ) + ( 22 + 88 ) + ( 33 + 77 ) + ( 44 + 66 ) + 55

= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

= 110  x 4 + 55

=  440 + 55

= 495

Vào lúc: 2019-11-14 11:57:25 Xem câu hỏi

1) A = 2003.2005 = 2003.2004 + 2003

    B = 20042 = 2004.2003 + 2004

=> A < B

2) A = 123456787.123456789 = 123456787.123456788 + 123456787

    B = 1234567882 = 123456788.123456787 + 123456788

=> A < B

Vào lúc: 2019-11-06 20:51:56 Xem câu hỏi

\(2,4\times10,5+1,8\times10,5\)

\(=10,5\times\left(2,4+1,8\right)\)

\(=10,5\times4,2\)

\(=44,1\)

Vào lúc: 2019-11-06 20:48:30 Xem câu hỏi

\(\left(x+3\right)\left(x-3\right)-\left(x+3\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(x-3-x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x=-3\)

Vào lúc: 2019-11-06 20:41:05 Xem câu hỏi

\(70mm=7cm\)

\(42mm=4,2cm\)

\(52mm=5,1cm\)

\(65mm=6,5cm\)

Vào lúc: 2019-11-06 20:30:26 Xem câu hỏi

Nửa chu vi mảnh bìa đó là :

    3,2   :   2  =   1,6 (m)

Chiều dài mảnh bài đó là :

   1,6  :  ( 3 + 5 )  x  5  =  1 (m)

Chiều rộng mảnh bìa đó là :

     1,6  -   1  =  0,6 (m)

Diện tích mảnh bài đó là :

   1  x   0,6  =   0,6 ( m2)

Đ/s : ...

Vào lúc: 2019-11-06 20:27:27 Xem câu hỏi

#Trl :

7 cm = 70 mm

Ez :>>

Vào lúc: 2019-11-06 20:23:22 Xem câu hỏi

Để\(\left(3x+2\right)⋮x-3\)

\(\Leftrightarrow3x-9+11⋮x-3\)

\(\Leftrightarrow3\left(x-3\right)+11⋮x-3\)

\(\Leftrightarrow11⋮x-3\)

\(\Leftrightarrow x-3\inƯ\left(11\right)=\left\{\pm1;\pm11\right\}\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{2;4;-8;14\right\}\)

Vào lúc: 2019-11-06 20:18:36 Xem câu hỏi

Nửa chu vi của khu đất đó là :

      260   :    2   =    130 (m)

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng khu đất đó là :

        14   +   20   =    34  (m)

Chiều dài khu đất đó là :

    ( 130 - 34 ) : 2 = 48 (m)

Chiều rộng khu đất đó là :

    48   +  34  =    82   (m)

Diện tích khu đất đó là :

     48  x    82   =  3936 (m2)

Đổi : 3936 m2 = 0,3936 ha

Đ/s : ...

Vào lúc: 2019-11-06 20:11:23 Xem câu hỏi

1a)

24 = 23.3

80 = 24.5

120 = 23.3.5

=> BCNN(24;80;120) = 24.3.5= 240

b) 

72 = 23.32

120 = 23.3.5

180 = 22.32.5

=> UCLN(72;120;180) = 22.3.5 = 12

Vào lúc: 2019-11-03 19:11:01 Xem câu hỏi

#Giải :

\(2^x.3^x=216\)

\(\left(2.3\right)^x=216\)

\(6^x=216\)

\(6^x=6^3\)

\(x=3\)

Vào lúc: 2019-11-03 18:46:29 Xem câu hỏi

#Trl :

\(a=7\times2+7\times7+7\times5-7\times4\)

\(a=7\times\left(2+7+5-4\right)\)

\(a=7\times10\)

\(a=70\)

Vào lúc: 2019-11-03 18:44:17 Xem câu hỏi

Cả hai vật 1 giờ chảy được số phần của bể là :

     \(1\div18=\frac{1}{18}\)(phần của bể)

8 giờ, cả hai vòi chảy được số phân của bể là :

       \(\frac{1}{18}\times8=\frac{4}{9}\)( phần của bể )

Thời gian là vòi 2 chảy một mình là :

           24   -    8    =    16 giờ

Trong 16 giờ đó, vòi 2 chảy được số phần của bể là :

         \(1-\frac{4}{9}=\frac{5}{9}\)   (phần của bể)

1 giờ vòi 2 chảy được số phần của bể là :

       \(\frac{5}{9}:16=\frac{5}{144}\)(phần của bể)

1 giờ vòi 1 chảy được số phần của bể là :

     \(\frac{1}{18}-\frac{5}{144}=\frac{1}{48}\)    ( phân của bể )

Thời gian để vòi 1 chảy đầy bể khi chảy 1 mình là :

     \(1\div\frac{1}{48}=48\) (giờ)

Thời gian để vòi 2 chảy đầy bể khi chảy 1 mình là :

     \(1:\frac{5}{144}=\frac{144}{5}\)(giờ)

Đổi : \(\frac{144}{5}\)giờ = 28,8 giờ   =  28 giờ 48 phút

P/s : Hoq chắc đâu ạ <33    

     

Vào lúc: 2019-11-03 18:31:56 Xem câu hỏi

Gọi chiều rộng hình chữ nhật cũ là a, chiều dài là 3a

=> Diện tích hình chữ nhật đó sẽ là : 3a   x  a

Khi tăng chiều rộng hình chữ nhật thêm 48m

=> Chiều rộng lúc đó sẽ là : a + 48

=> Diện tích hình chữ nhật mới sẽ là :

3a  x  ( a+48 ) 

= 3a.a + 144

Vào lúc: 2019-11-03 18:28:29 Xem câu hỏi

Bạn viết sai đề rồi phải không ạ ?

\(\left(x+4\right)\left(y+1\right)=28\) mới đúng chứ nhỉ ?

Vào lúc: 2019-11-03 18:26:37 Xem câu hỏi

\(S=1.1!+2.2!+3.3!+4.4!+5.5!\)

\(S=1.1+2.1.2+3.1.2.3+4.1.2.3.4+5.1.2.3.4.5\)

\(S=1+4+18+96+600\)

\(S=719\)

Vào lúc: 2019-11-01 20:54:27 Xem câu hỏi

Công nhận đầu óc hiện tại hơi lú :(

Bài sai bét nhè :(( Thống cảm cho tớ nha các cậu chymteee 

Mấy cậu kia làm đúng rồi nhé :33

Vào lúc: 2019-11-01 20:46:13 Xem câu hỏi

Á :''( SR nha :(. Bạn ghi tiếp phần cuối như sau nhé : 

Vì n là số tự nhiên

=> n = 0

Vào lúc: 2019-11-01 20:45:03 Xem câu hỏi

Để \(n^2+3n+6⋮n+3\)

\(\Leftrightarrow n\left(n+3\right)+6⋮n+3\)

\(\Leftrightarrow6⋮n+3\)

\(\Leftrightarrow n+3\inƯ\left(6\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

\(\Leftrightarrow n\in\left\{-4;-2;-6;0\right\}\)

Trang trước Trang tiếp theo