Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Ngoc Minh

Điểm hỏi đáp: 3276

Ngày 31 - 05 01 - 06 02 - 06 04 - 06 05 - 06
Điểm 0 0 0 0 3

Tổng: 3276 | Điểm tuần: 3 | Trả lời 7 ngày qua: 10 | Lượt trả lời trong tháng: 10

Lượt trả lời trong 3 tháng: 216

Những câu trả lời của Ngoc Minh:

Vào lúc: 2020-06-05 21:55:17 Xem câu hỏi

Ta có : 

\(a+b>2\Rightarrow a^2+2ab+b^2>4\)(1)

\(\left(a-b\right)^2\ge0\Rightarrow a^2-2ab+b^2\ge0\)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra : \(2\left(a^2+b^2\right)>4\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2>2\)(ĐPCM)

Vào lúc: 2020-06-05 21:46:44 Xem câu hỏi

a) Xét △BEA và △BAC có :

           \(\widehat{E}=\widehat{A}\left(=90^o\right)\)

           \(\widehat{B}\)là góc chung

\(\Rightarrow\)△BEA ~ △BAC (g.g)

b) +) Vì △BEA ~ △BAC

\(\Rightarrow\frac{AB}{BC}=\frac{BE}{AB}\)

\(\Rightarrow AB^2=BE.BC\)

\(\Rightarrow BE=1,8\left(cm\right)\)

+) Áp dụng định lý Pythagoras vào △ABC, ta được :

     \(BC^2=AB^2+AC^2\)

\(\Rightarrow AC^2=5^2-3^2\)

\(\Rightarrow AC^2=16\)

\(\Rightarrow AC=4\left(cm\right)\)

+) Vì △BEA ~ △BAC

\(\Rightarrow\frac{AE}{AC}=\frac{BE}{AB}\)

\(\Rightarrow AE=\frac{AC.BE}{AB}=\frac{4\cdot1,8}{3}=2,4\left(cm\right)\)

c) Xét △BAI và △BEK có :

           \(\widehat{A}=\widehat{E}=\left(90^o\right)\)

           \(\widehat{ABI}=\widehat{IBC}\left(=\frac{1}{2}\widehat{ABC}\right)\)

\(\Rightarrow\)Vì △BAI ~ △BEK (g.g)

\(\Rightarrow\frac{EK}{AI}=\frac{BE}{BA}\)

\(\Rightarrow BE.AI=BA.EK\)(ĐPCM)

d) Vì BI là tia phân giác \(\widehat{B}\)của Vì △ABC

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{KA}{KE}=\frac{AB}{BE}\\\frac{IC}{IA}=\frac{BC}{AB}\end{cases}}\)

Vì Vì △BEA ~ △BAC

\(\Rightarrow\frac{AB}{BE}=\frac{BC}{AB}\)

\(\Rightarrow\frac{KA}{KE}=\frac{IC}{IA}\)(ĐPCM)

Vào lúc: 2020-06-05 20:51:14 Xem câu hỏi

+)\(\%S=\frac{32}{160}\cdot100\%=20\%\)

\(\Rightarrow m_S=\frac{16.20\%}{100\%}=3,2\left(g\right)\)

+) \(C\%_{d^2CuSO_4}\)bão hào ở nhiệt độ 25oC là \(\frac{16}{16+50}\cdot100\%\approx24,24\%\)

+) \(n_{CuSO_4}=\frac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_M\)của d2 \(CuSO_4\)bão hòa ở nhiệt độ 25oC là \(\frac{0,1}{0,05}=2M\)

Vào lúc: 2020-06-05 19:39:32 Xem câu hỏi

Gọi thời gian trồng 400 cây xanh dự định là t ngày (t > 0)

\(\Rightarrow\)Theo dự định, mỗi ngày liên đội sẽ trồng được \(\frac{400}{t}\)cây

Ta có phương trình :

\(\left(\frac{400}{t}+10\right)\left(t-2\right)=400\)

\(\Leftrightarrow\frac{400+10t}{t}=\frac{400}{t-2}\)

\(\Leftrightarrow10t^2+380t-800=400t\)

\(\Leftrightarrow10t^2-20t-800=0\)

\(\Leftrightarrow t^2-2t-80=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t-10\right)\left(t+8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t-10=0\\t+8=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t=10\left(tm\right)\\t=-8\left(ktm\right)\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{400}{t}=40\)

Vậy số cây trồng dự định trong một ngày là 40 cây

Vào lúc: 2020-06-05 19:29:16 Xem câu hỏi

a) Ta có : AB = AC (gt)

               BM = CN (gt)

\(\Rightarrow\)AB - BM = AC - CN

\(\Rightarrow\)AM = AN (ĐPCM)

b) Xét  △ABN  và △ACM có :

            AB = AC (gt)

            AM = AN (cmt)

            \(\widehat{A}\)chung (gt)

\(\Rightarrow\)△ABN = △ACM (c.g.c)

\(\Rightarrow\)BN = CM (c.c.t.ứ)

         \(\widehat{ABN}=\widehat{ACM}\)(c.g.t.ứ)

c) Ta có : △ABN = △ACM

\(\Rightarrow\widehat{AMC}=\widehat{ANB}\)(c.g.t.ứ)

\(\Rightarrow\widehat{BNC}=\widehat{CMB}\)(cùng bù với hai góc bằng nhau)

Xét △OMB và △ONC có :

      \(\widehat{OMB}=\widehat{ONC}\)(cmt)

      \(\widehat{OBM}=\widehat{OCN}\)(cmt)

      BM = CN (gt)

\(\Rightarrow\)△OMB = △ONC (g.c.g)

\(\Rightarrow\)OB = OC (c.c.t.ứ)

Xét △ABO và △ACO có :

       AB = AC (gt)

       AO chung (gt)

      OB = OC (cmt)

\(\Rightarrow\)△ABO = △ACO (c.c.c.)

\(\Rightarrow\widehat{BAO}=\widehat{CAO}\)(c.g.t.ứ)

\(\Rightarrow\)AO là phân giác của \(\widehat{BAC}\)

       

    

Vào lúc: 2020-06-05 11:07:45 Xem câu hỏi

A B C D H

a) Xét △AHD và △BCD có :

            \(\widehat{H}=\widehat{D}=\left(90^o\right)\)

            \(\widehat{D}=\widehat{B}\)(slt)

\(\Rightarrow\)△AHD ~ △BCD (g.g)

b) Xét △AHB và △DAB có :

           \(\widehat{B}\)là góc chung

          \(\widehat{A}=\widehat{H}=\left(90^o\right)\)

\(\Rightarrow\)△AHB ~ △DAB (g.g)

\(\Rightarrow\)\(\frac{AH}{AD}=\frac{AB}{BD}\)

\(\Rightarrow AH.BD=AD.AB\)(ĐPCM)

Vào lúc: 2020-06-05 10:18:12 Xem câu hỏi

a) \(ĐKXĐ:x\ne\pm3\)

b) \(A=\left(\frac{x}{x+3}+\frac{3-x}{x+3}\cdot\frac{x^2+3x+9}{x^2-9}\right):\frac{3}{x+3}\)

\(\Leftrightarrow A=\left(\frac{x}{x+3}-\frac{\left(x-3\right)\left(x^2+3x+9\right)}{\left(x+3\right)\left(x^2-9\right)}\right):\frac{3}{x+3}\)

\(\Leftrightarrow A=\left(\frac{x}{x+3}-\frac{x^2+3x+9}{\left(x+3\right)^2}\right):\frac{3}{x+3}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{x^2+3x-x^2-3x-9}{\left(x+3\right)^2}:\frac{3}{x+3}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{-9\left(x+3\right)}{3\left(x+3\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{-3}{x+3}\)

c) Tại \(x=-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{-3}{-\frac{1}{2}+3}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{-6}{5}\)

d) Để \(A>0\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3}{x+3}>0\)

\(\Leftrightarrow x+3< 0\)(Vì -3 < 0)

\(\Leftrightarrow x< -3\)

e) +) Với \(A>\frac{-1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3}{x+3}>-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow-6>-x-3\)

\(\Leftrightarrow x>3\)(tm)

+) Với \(A< -\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3}{x+3}< -\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow-6< -x-3\)

\(\Leftrightarrow x< 3\)(chú ý : \(x\ne-3\))

+) Với \(A=-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow-\frac{3}{x+3}=-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x+3=6\)

\(\Leftrightarrow x=3\)(ktm)

Vậy \(\orbr{\begin{cases}A>-\frac{1}{2}\\A< -\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-06-05 09:59:46 Xem câu hỏi

\(\left(x+1\right)\left(x-1\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow x^2-1< 0\)

\(\Leftrightarrow x^2< 1\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\x>-1\end{cases}}\)

Vậy giá trị thỏa mãn của x là 0

Vào lúc: 2020-06-05 09:57:29 Xem câu hỏi

2) \(x^4-x^2+2x+2\)

\(=x^2\left(x-1\right)\left(x+1\right)+2\left(x+1\right)\)

\(=x^2\left(x-1+2\right)\left(x+1\right)\)

\(=x^2\left(x+1\right)^2\)

\(=\left(x^2+x\right)^2\)

Vậy \(x^4-x^2+2x+2\)là số chính phương với mọi số nguyên x

Vào lúc: 2020-06-05 09:40:03 Xem câu hỏi

Gọi số hàng của kho thứ nhất là a tấn hàng (a > 0)

\(\Rightarrow\)Số hàng của kho thứ hai là \(\frac{a}{4}\)tấn hàng

Ta có phương trình :

\(\frac{5}{6}\left(a-24\right)=\frac{a}{4}+24\)

\(\Leftrightarrow\frac{5}{6}a-20=\frac{a}{4}+24\)

\(\Leftrightarrow\frac{7}{12}a=44\)

\(\Leftrightarrow a=\frac{528}{7}\)

Vậy số hàng trong kho thứ nhất là \(\frac{528}{7}\)tấn

       số hàng trong kho thứ hai là \(\frac{528}{7}\cdot\frac{1}{4}=\frac{137}{7}\)tấn

Vào lúc: 2020-05-16 19:20:34 Xem câu hỏi

Không cần chứng minh \(\frac{1}{2}< \frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+...+\frac{1}{n+n}\)

Vào lúc: 2020-05-15 18:25:04 Xem câu hỏi

\(P=\frac{2019}{4x^2+4x+2020}\)

Để \(P\)max \(\Leftrightarrow4x^2+4x+2020\)min

Ta có : \(4x^2+4x+2020=4\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+2019\ge2019\)

Dấu " = " xảy ra : \(\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)

Vậy \(Max_P=1\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)

Vào lúc: 2020-05-01 22:40:50 Xem câu hỏi

\(x+3\sqrt{x}-10=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{49}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{49}{4}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}+\frac{3}{2}=\pm\frac{7}{2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}\in\left\{2;-5\right\}\)

Mà \(\sqrt{x}\ge0,\forall x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=2\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Vậy \(S=\left\{4\right\}\)

Vào lúc: 2020-05-01 12:58:32 Xem câu hỏi

Câu 1 :

a) \(\hept{\begin{cases}10x-9y=1\\15x+21y=36\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}10x-9y=1\\10x+14y=24\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow23y=23\)

\(\Leftrightarrow y=1\)

Thay \(y=1\)vào \(10x-9y=1\)ta được:

\(10x-9=1\Leftrightarrow x=1\)

Vậy \(\left(x;y\right)=\left(1;1\right)\)

p/s: mấy câu còn lại chắc ๖ۣۜNhi's Godッ làm ok rồi

Vào lúc: 2020-04-28 15:14:08 Xem câu hỏi

a) \(ĐKXĐ:\hept{\begin{cases}x\ge0\\x\ne4\\x\ne9\end{cases}}\)

\(A=\left(\frac{3\sqrt{x}+6}{x-4}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}\right):\frac{x-9}{\sqrt{x}-3}\)

\(\Leftrightarrow A=\left(\frac{3\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}\right):\left(\sqrt{x}+3\right)\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}+3}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{1}{\sqrt{x}-2}\)

b) Sửa P thành A nha :b

Để \(A=\frac{-1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{x}-2}=-\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow2-\sqrt{x}=3\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=-1\)(ktm)

Vậy để \(A=-\frac{1}{3}\Leftrightarrow x\in\varnothing\)

Vào lúc: 2020-04-28 15:04:34 Xem câu hỏi

a) \(ĐKXĐ:\hept{\begin{cases}x\ge0\\x\ne25\end{cases}}\)

\(A=\frac{x+3\sqrt{x}}{x-25}+\frac{1}{\sqrt{x}+5}\)

\(=\frac{x+3\sqrt{x}+\sqrt{x}-5}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}\)

\(=\frac{x+4\sqrt{x}-5}{\left(\sqrt{x}+5\right)\left(\sqrt{x}-5\right)}\)

\(=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-5}\)

\(\Rightarrow P=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-5}:\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}\)

b) Để P nguyên

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}-1⋮\sqrt{x}+2\)

\(\Leftrightarrow3⋮\sqrt{x}+2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}+2\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}\in\left\{-3;-1;-5;1\right\}\)

Mà \(\sqrt{x}\ge0,\forall x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=1\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Vậy để P nguyên \(\Leftrightarrow x=1\)

Vào lúc: 2020-04-28 14:52:57 Xem câu hỏi

a) \(ĐKXĐ:\hept{\begin{cases}x\ne-2\\x\ne3\\x\ne2\end{cases}}\)

\(A=\left(1-\frac{4}{x+2}\right):\left(1+\frac{1}{x-3}\right)\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{x-2}{x+2}:\frac{x-2}{x-3}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{x-3}{x+2}\)

b) Để A nguyên 

\(\Leftrightarrow x-3⋮x+2\)

\(\Leftrightarrow x+2-5⋮x+2\)

\(\Leftrightarrow5⋮x+2\)

\(\Leftrightarrow x+2\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{-3;-1;-7;3\right\}\)

Vậy để A nguyên \(\Leftrightarrow x\in\left\{-3;1;-7;3\right\}\)

c) Để A > 0

\(\Leftrightarrow\frac{x-3}{x+2}>0\)

\(\Leftrightarrow1-\frac{5}{x+2}>0\)

\(\Leftrightarrow\frac{5}{x+2}< 0\)

\(\Leftrightarrow x+2< 0\)(vì 5 > 0)

\(\Leftrightarrow x< -2\)

Vậy để A > 0 \(\Leftrightarrow x< -2\)

Vào lúc: 2020-04-26 13:22:50 Xem câu hỏi

@Bảo Ngọc Đàm: Làm nhầm kìa

b) \(B=\left(x-3\right)^2+\left(y-2\right)^2-2018\ge-2018\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-3=0\\y-2=0\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x=3\\y=2\end{cases}}\)

Vậy \(Min_B=-2018\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=3\\y=2\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-04-24 22:20:01 Xem câu hỏi

a) Đặt  \(A=x^2-2x+5=\left(x^2-2x+1\right)+4=\left(x-1\right)^2+4\ge4\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

Vậy \(Min_A=4\Leftrightarrow x=1\)

b) Đặt  \(B=x^2+y^2+2x+6y+12=\left(x+2x+1\right)+\left(y^2+6y+9\right)+2\)

\(=\left(x+1\right)^2+\left(y+3\right)^2+2\ge2\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+1=0\\y+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-1\\y=-3\end{cases}}}\)

Vậy \(Min_B=2\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-1\\y=-3\end{cases}}\)

c) Đặt  \(C=5x-x^2=-\left(x^2-5x+6,25\right)+6,25=-\left(x-2,5\right)^2+6,25\le6,25\)

Dấu "=" xảy ra : \(\Leftrightarrow x-2,5=0\Leftrightarrow x=2,5\)

Vậy \(Max_C=6,25\Leftrightarrow x=2,5\)

d) Sửa đề:

Đặt \(D=-x^2-4x-7=-\left(x^2+4x+4\right)-3=-\left(x+2\right)^2-3\le-3\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow x+2=0\Leftrightarrow x=-2\)

Vậy \(Max_D=-3\Leftrightarrow x=-2\)

Vào lúc: 2020-04-15 17:05:25 Xem câu hỏi

P/s: Mấy bạn nhầm hết rồi =(( 

Ta thấy : \(\left(-\frac{1}{5}\right)^9=-\left(\frac{1}{5}\right)^9\)                                 (1)

               \(\left(-\frac{1}{25}\right)^5=-\left(\frac{1}{25}\right)^5=-\left(\frac{1}{5}\right)^{10}\)  (2)

Mặt khác : \(\left(\frac{1}{5}\right)^9>\left(\frac{1}{5}\right)^{10}\)  (Vì \(\frac{1}{5}< 1\))

\(\Rightarrow-\left(\frac{1}{5}\right)^9< -\left(\frac{1}{5}\right)^{10}\)                                     (3)

Từ (1) ; (2); (3)

\(\Rightarrow\left(-\frac{1}{5}\right)^9< \left(-\frac{1}{25}\right)^5\)

*Thử lại cho chắc nè : 

\(\left(-\frac{1}{5}\right)^9=-\frac{1}{1953125}< -\frac{1}{9765625}=\left(-\frac{1}{25}\right)^5\)

Trang trước Trang tiếp theo