Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

_deng_

Điểm hỏi đáp: 1443

Ngày
Điểm

Tổng: 1443 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 3

Những câu trả lời của _deng_:

Vào lúc: 2020-04-30 08:22:53 Xem câu hỏi

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

\(\frac{1}{2}\times\left(17+10\right)\times16=216\left(m^2\right)\)

Vậy diện tích thửa ruộng là 216 m

Vào lúc: 2020-04-29 20:05:47 Xem câu hỏi

\(\frac{x}{40}+\frac{x}{30}=\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x}{120}+\frac{4x}{120}=\frac{90}{120}\)

\(\Rightarrow3x+4x=90\)

\(\Leftrightarrow7x=90\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{90}{7}\)

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm \(S=\left\{\frac{90}{7}\right\}\)

Vào lúc: 2020-04-29 16:48:13 Xem câu hỏi

\(\frac{20}{36}=\frac{5}{9}\)

\(\frac{12}{56}=\frac{3}{14}\)

\(\frac{36}{18}=\frac{2}{1}=2\)

\(\frac{56}{28}=\frac{2}{1}=2\)

\(\frac{108}{207}=\frac{12}{23}\)

Vào lúc: 2020-03-11 20:20:27 Xem câu hỏi

\(-13.\left|x\right|=-26\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=\left(-26\right)\div\left(-13\right)\)

\(\Rightarrow\left|x\right|=2\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=2\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{-2;2\right\}\)

Vào lúc: 2020-03-09 10:55:13 Xem câu hỏi

\(\frac{8-x}{x-3}=-\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow2\left(8-x\right)=-1\left(x-3\right)\)

\(\Rightarrow16-2x=-x+3\)

\(\Rightarrow-2x+x=3-16\)

\(\Rightarrow-x=-13\)

\(\Rightarrow x=13\)

Vậy \(x=13\)

Vào lúc: 2020-03-09 09:12:46 Xem câu hỏi

\(\left(-166+852-429\right)-\left(852+429-166\right)\)

\(=-166+852-429-852-429+166\)

\(=\left(-166+166\right)+\left(852-852\right)+\left(-429-429\right)\)

\(=-858\)

Vào lúc: 2020-03-08 17:03:05 Xem câu hỏi

\(0,8\times96+1,6\times2\)

\(=0,8\times96+0,8\times4\)

\(=0,8\times\left(96+4\right)\)

\(=0,8\times100\)

\(=80\)

Vào lúc: 2020-03-08 16:23:50 Xem câu hỏi

\(\frac{1}{x+1}=5\)

\(\Rightarrow x+1=\frac{1}{5}\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{4}{5}\)

Vậy...

Vào lúc: 2020-03-08 16:22:28 Xem câu hỏi

Số cần tìm là:

\(19,5:7,8\times100=250\)

Đáp số: 250

Vào lúc: 2020-03-08 15:46:38 Xem câu hỏi

a) \(x-3=-4\)

\(x=-4+3\)

\(x=-1\left(x\inℤ,tm\right)\)

Vậy \(x=-1\)

b) \(x+25=10\)

\(x=10-25\)

\(x=-15\left(x\inℤ,tm\right)\)

Vậy \(x=-15\)

c) \(\left|x\right|=5\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-5\\x=5\end{cases}\left(x\inℤ,tm\right)}\)

Vậy \(x\in\left\{-5;5\right\}\)

d) \(-2< x< 2\)

Mà \(x\inℤ\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-1;0;1\right\}\)

Vậy \(x\in\left\{-1;0;1\right\}\)

e) \(\left|x\right|< 4\)

Mà \(x\inℤ\)

\(\Rightarrow x\in\left\{\pm1;\pm2;\pm3\right\}\)

Vậy \(x\in\left\{\pm1;\pm2;\pm3\right\}\)

Vào lúc: 2020-03-08 14:50:53 Xem câu hỏi

a)\(72-\left(4x+15\right)=45\)

\(4x+15=72-45\)

\(4x+15=27\)

\(4x=27-15\)

\(4x=12\)

\(x=3\)

Vậy \(x=3\)

b) \(7\left(x+5^2\right)-20=190\)

\(7\left(x+25\right)=190+20\)

\(7\left(x+25\right)=210\)

\(x+25=30\)

\(x=5\)

Vậy \(x=5\)

Vào lúc: 2020-03-08 14:46:01 Xem câu hỏi

Đổi 10,6dm = 1,06m

Diện tích của tam giác là:

\(\left(1,5\times1,06\right)\div2=0,795\left(m^2\right)\)

Đáp số:\(0,795m^2\)

Vào lúc: 2020-03-08 14:43:55 Xem câu hỏi

Đáy bé là:

\(20\times\frac{1}{5}=4\left(cm\right)\)

Chiều cao là:

\(20\times\frac{3}{4}=15\left(cm\right)\)

Diện tích của miếng đất là:

\(\left(20+4\right)\times15\div2=180\left(cm^2\right)\)

Đáp số:\(180cm^2\)

Vào lúc: 2020-03-08 14:27:46 Xem câu hỏi

\(x\left(x+2\right)=x\left(x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x=x^2+3x\)

\(\Leftrightarrow2x-3x=x^2-x^2\)

\(\Leftrightarrow-x=0\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm \(S=\left\{0\right\}\)

Vào lúc: 2020-03-07 11:07:11 Xem câu hỏi

\(\left(x-1\right)^3=-8\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)^3=\left(-2\right)^3\)

\(\Rightarrow x-1=-2\)

\(\Rightarrow x=-2+1\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Vậy \(x=-1\)

Vào lúc: 2020-03-05 14:15:41 Xem câu hỏi

a)\(\frac{9}{1}-x\div2=3\)

\(\Rightarrow9-x\div2=3\)

\(\Rightarrow x\div2=9-3\)

\(\Rightarrow x\div2=6\)

\(\Rightarrow x=12\)

b) \(\frac{x}{9}=\frac{8}{5}\)

\(\Rightarrow5x=9.8\)

\(\Rightarrow5x=72\)

\(\Rightarrow x=\frac{72}{5}\)

Vào lúc: 2020-03-04 10:29:36 Xem câu hỏi

\(-4kx+2=k-1\)

Vì x = -3 là nghiệm phương trình

\(\Leftrightarrow-4.k.\left(-3\right)+2=k-1\)

\(\Leftrightarrow12k+2=k-1\)

\(\Leftrightarrow12k-k=-1-2\)

\(\Leftrightarrow11k=-3\)

\(\Leftrightarrow k=\frac{-3}{11}\)

Vậy \(k=\frac{-3}{11}\)

Vào lúc: 2020-03-04 09:51:03 Xem câu hỏi

Số số hạng của dãy số là:

( 100 - 8 ) : 4 + 1 = 24 (số hạng)

Tổng dãy số trên là:

( 100 + 8 ) . 24 : 2 = 1296

Vậy tổng dãy số là 1296

Vào lúc: 2020-03-04 08:40:49 Xem câu hỏi

\(2x^2-9+3=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-6=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2=6\)

\(\Leftrightarrow x^2=3\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt{3}\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\left\{\sqrt{3}\right\}\)

Vào lúc: 2020-03-04 08:37:54 Xem câu hỏi

A M N B C 3cm

Ta có: \(\frac{AM}{AB}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow M\) là trung điểm \(AB\)

Xét \(\Delta ABC\)có:

\(M\) là trung điểm \(AB\)

\(MN//BC\)

\(\Rightarrow N\) là trung điểm \(AC\)

\(\Rightarrow MN\) là đường trung bình của \(\Delta ABC\)

\(\Rightarrow BC=2MN=2.3=6\left(cm\right)\)

Vậy \(BC=6cm\)

Trang trước Trang tiếp theo