Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Edogawa Conan

Điểm hỏi đáp: 6018

Ngày 09 - 12 10 - 12 12 - 12 13 - 12 14 - 12 15 - 12
Điểm 3 1 0 9 1 3

Tổng: 6018 | Điểm tuần: 17 | Trả lời 7 ngày qua: 23 | Lượt trả lời trong tháng: 50

Lượt trả lời trong 3 tháng: 310

Những câu trả lời của Edogawa Conan:

Vào lúc: 2019-12-08 20:15:46 Xem câu hỏi

Giải: a) Đổi: 10 dm3 = 0,01 m3 

Khối lượng của thỏi sắt là:

 m = D.V = 7800 . 0,01 = 78 (kg)

b) Trọng lượng riêng của vật là:

d = 10D = 10 .78 = 780 (N/m3)

         Đ/s: ....

Vào lúc: 2019-12-08 15:58:58 Xem câu hỏi

a)Với  x \(\ne\)-1

Ta có: x2 + x = 0

=> x(x + 1) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x+1=0\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-1\left(ktm\right)\end{cases}}\)

Với x = 0 => A = \(\frac{0-3}{0+1}=-3\)

b) Ta có: B = \(\frac{3}{x-3}+\frac{6x}{9-x^3}+\frac{x}{x+3}\)

B = \(\frac{3\left(x+3\right)}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\frac{6x}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\frac{x\left(x-3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-3\right)}\)

B = \(\frac{3x+9+6x+x^2-3x}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\)

B = \(\frac{x^2+6x+9}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\)

B = \(\frac{\left(x+3\right)^2}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\)

B = \(\frac{x+3}{x-3}\)

c)  Với x \(\ne\)\(\pm\)3; x \(\ne\)-1

Ta có: P = AB = \(\frac{x-3}{x+1}\cdot\frac{x+3}{x-3}=\frac{x+3}{x+1}=\frac{\left(x+1\right)+2}{x+1}=1+\frac{2}{x+1}\)

Để P \(\in\)Z <=> 2 \(⋮\)x + 1

<=> x + 1 \(\in\)Ư(2) = {1; -1; 2; -2}

<=> x \(\in\){0; -2; 1; -3}

Vào lúc: 2019-12-08 15:26:17 Xem câu hỏi

Bài giải: Diện tích sàn nhà là : 

  4x 20 = 80 (m2)

Đổi 40 cm  = 0,4m

Diện tích viên gạch là:

 0,4 x 0,4 = 0,16 (m2)

Số gạch cần để lát kín sàn nhà này là  :

  80 : 0,16 = 500 (viên)

Vào lúc: 2019-12-07 22:18:07 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{x}{4}=\frac{y}{3}\)=> \(\frac{x}{20}=\frac{y}{15}\)

      \(\frac{y}{5}=\frac{z}{3}\) => \(\frac{y}{15}=\frac{z}{9}\)

=> \(\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{9}\)

 x + y + 100 = z => x + y - z = -100

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

      \(\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{9}=\frac{x+y-z}{20+15-9}=-\frac{100}{26}=-\frac{50}{13}\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{20}=-\frac{50}{13}\\\frac{y}{15}=-\frac{50}{13}\\\frac{z}{9}=-\frac{50}{13}\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=-\frac{50}{13}.20=-\frac{1000}{13}\\y=-\frac{50}{13}.15=-\frac{750}{13}\\z=-\frac{50}{13}.9=-\frac{450}{13}\end{cases}}\)

Vậy ...

Vào lúc: 2019-12-06 23:25:55 Xem câu hỏi

Bài giải: Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (Đk:m; x > 0)

=> chiều dài của hình chữ nhật là x + 8

Khi đó, S HCN = x(x + 8) = 768

=> x2 + 8x - 768 = 0

=> x2 + 32x - 24x - 768 = 0

=> (x + 32)(x - 24) = 0

=> x = 24

Vậy chiều rộng mảnh vườn HCN = 24 m

=> chiều dài mảnh vườn = 24 + 8 = 32 m

Chu vi mảnh vườn HCN là: (24 + 32).2 = 112 (m)

Vào lúc: 2019-12-06 21:51:33 Xem câu hỏi

Ta có:

M = 70 + 71 + 72 + 73 + ... + 72018 + 72019

M = (1 + 7) + 72(1 + 7) + ... + 72018(1 + 7)

M = 8 + 72.8 + ... + 72018.8

M = 8(1 + 72 + ... + 72018\(⋮\)8

=> M \(\in\)B(8) (đpcm)

Vào lúc: 2019-12-06 21:48:56 Xem câu hỏi

a) 3(x - 1)2 - 3x(x - 5) = 2

=> 3(x2 - 2x + 1) - 3x2 + 15x = 2

=> 3x2 - 6x + 3 - 3x2 + 15x = 2

=> 9x = 2 - 3

=> 9x = -1

=> x = -1/9

b) 4x- 12x = -9

=> 4x2 - 12x + 9 = 0

=> (2x - 3)2 = 0

=> 2x - 3 = 0

=> 2x = 3

=>  x = 3/2

c) (2x - 3)2 = (x  + 5)2

=> (2x - 3)2 - (x + 5)2 = 0

=> (2x - 3 - x - 5)(2x - 3 + x + 5) = 0

=> (x - 8)(3x + 2) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x-8=0\\3x+2=0\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=8\\x=-\frac{2}{3}\end{cases}}\)

d) \(\left(x^4-2x^3+4x^2-8x\right):\left(x^2+4\right)-2x=-4\)

=> \(\left[x^3\left(x-2\right)+4x\left(x-2\right)\right]:\left(x^2+4\right)-2x=-4\)

=> \(x\left(x-2\right)\left(x^2+4\right):\left(x^2+4\right)-2x=-4\)

=> \(x^2-2x-2x+4=0\)

=> \(\left(x-2\right)^2=0\)

=> x - 2 = 0

=> x = 2

e) khđ

Vào lúc: 2019-12-06 21:10:51 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{3x-2y}{4}=\frac{2z-4x}{3}=\frac{4y-3z}{2}\)

=> \(\frac{4\left(3x-2y\right)}{4^2}=\frac{3\left(2z-4x\right)}{3^2}=\frac{2\left(4y-3z\right)}{2^2}\)

=> \(\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 \(\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}=\frac{12x-8y+6z-12x+8y-6z}{16+9+4}=0\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{3x-2y}{4}=0\\\frac{2z-4x}{3}=0\\\frac{4y-3z}{2}=0\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}3x-2y=0\\2z-4x=0\\4y-3z=0\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}3x=2y\\2z=4x\\4y=3z\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\\\frac{x}{2}=\frac{z}{4}\\\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\end{cases}}\) => \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

vậy ....

Vào lúc: 2019-12-06 20:44:04 Xem câu hỏi

Ta có: A = 2x2 - 6x - 1 = 2(x2 - 3x + 9/4) - 11/2 = 2(x - 3/2)2 - 11/2

Do 2(x - 3/2)2 \(\ge\)\(\forall\)x => 2(x - 3/2)2 - 11/2 \(\ge\)-11/2 \(\forall\)x

Dấu "=" xảy ra <=> x - 3/2 = 0 <=> x = 3/2

Vậy MinA = -11/2 <=> x = 3/2

Vào lúc: 2019-12-06 20:41:23 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{1-2x}{2x}+\frac{2x}{2x-1}+\frac{1}{2x-4x^2}\)

\(\frac{1-2x}{2x}+\frac{2x}{2x-1}-\frac{1}{2x\left(2x-1\right)}\)

\(\frac{\left(1-2x\right)\left(2x-1\right)}{2x\left(2x-1\right)}+\frac{2x.2x}{2x\left(2x-1\right)}-\frac{1}{2x\left(2x-1\right)}\)

\(\frac{-\left(4x^2-4x+1\right)}{2x\left(2x-1\right)}+\frac{4x^2}{2x\left(2x-1\right)}-\frac{1}{2x\left(2x-1\right)}\)

\(\frac{-4x^2+4x-1+4x^2-1}{2x\left(2x-1\right)}\)

\(\frac{4x-2}{2x\left(2x-1\right)}\)

\(\frac{2\left(2x-1\right)}{2x\left(2x-1\right)}=\frac{1}{x}\)

Vào lúc: 2019-12-05 22:57:27 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{1}{\left(x-y\right)\left(y-z\right)}+\frac{1}{\left(y-z\right)\left(z-x\right)}+\frac{1}{\left(z-x\right)\left(x-y\right)}\)

\(\frac{z-x}{\left(x-y\right)\left(y-z\right)\left(z-x\right)}+\frac{x-y}{\left(x-y\right)\left(y-z\right)\left(z-x\right)}+\frac{y-z}{\left(z-x\right)\left(x-y\right)\left(y-z\right)}\)

\(\frac{z-x+x-y+y-z}{\left(x-y\right)\left(y-z\right)\left(z-x\right)}\)

\(\frac{0}{ }\)

Vào lúc: 2019-12-05 15:20:32 Xem câu hỏi

a) 27 + 55 + (-17) + (-55) = (27 - 17)  + (55 - 55) = 10

b) (-92) + (-251) + (-8) + 251 = (-92 - 8) + (-251 + 251) = -100

c) (-31) + (-95) + 131 + (-5) = (-31 + 131) + (-95 - 5) = 100 - 100 = 0

d) S1 = 2 - 4 + 6 - 8 + ... + 1998 - 2000 = (2 - 4) + (6 - 8) + ... + (1998 - 2000)  (gồm 500 cặp) = -2 - 2 - ... - 2 = -2 . 500 = -1000

S2 = 2 - 4 - 6 + 8 + 10 - 12 - 14 + 16 + ... + 1994 - 1996 - 1998 + 2000

= (2 - 4 - 6 + 8) + (10 - 12 - 14 + 16) + .... + (1994 - 1996 - 1998 + 2000)

= 0 + 0 + ... + 0 = 0

Vào lúc: 2019-12-05 15:14:07 Xem câu hỏi

Ta có: P = \(\frac{2n-1}{n-1}=\frac{2\left(n-1\right)+1}{n-1}=2+\frac{1}{n-1}\)

Để P \(\in\)Z <=> 1 \(⋮\)n - 1

=> n - 1 \(\in\)Ư(1) = {1; -1}

=> n \(\in\){2; 0}

Vậy ...

Vào lúc: 2019-12-04 19:56:20 Xem câu hỏi

Ta có: 2n2 - 5 \(\in\)B(n+ 2)

<=> 2n2 - 5 \(⋮\)n + 2

=> 2n(n + 2) - 4(n + 2) + 3 \(⋮\)n + 2

=> (2n - 4)(n + 2) + 3 \(⋮\)n + 2

Do (2n - 4)(n + 2) \(⋮\)n + 2 => 3 \(⋮\)n + 2

=> n + 2 \(\in\)Ư(3) = {1; -1; 3; -3}

=> n \(\in\){-1; -3; 1; -5}

Vậy...

Vào lúc: 2019-12-04 19:53:44 Xem câu hỏi

Ta có: (2x + 1)2 + (2x- 1)2 - 2(1 + 2x)(2x - 1)

= (2x + 1 - 2x + 1)2

= 22 = 4

Vào lúc: 2019-12-03 15:52:37 Xem câu hỏi

A B C M K D

a) Do t/giác ABC cân tại A có AM là đường trung tuyến

=> AM cũng là đường cao

=> AM \(\perp\)BC hay AK \(\perp\)BC

Xét tứ giác ABKC

có AM = MK (gt) ; BM = CM (gt)

 AK \(\perp\)BC (cmt)

=> ABKC là hình thoi

b) Do ABKC là hình thoi => AB // CK hay AB // CD (vì K, C,D thẳng hàng)

Xét tứ giác ABCD có AB // CD (cmt) AD // BC (gt)

=> ABCD là hình bình hành

c) Ta có: BC // AD (gt)

   AM \(\perp\)BC (cm câu a)

=> AM \(\perp\)AD \(\equiv\)A

=> \(\widehat{KAD}=90^0\)

Ta có: BM = MC = 1/2BC = 1/2.6 = 3 cm

Áp dụng định lí Pi - ta - go vào t/giác ABM vuông tại M, ta có:

 AB2 = AM2 + BM2

=> AM2 = AB2 - BM2 = 52 - 32 = 25 - 9 = 16

=> AM = 4 (cm)

Ta lại có: AM + MK = AK => AK = 2AM (do AM = MK)

=> AK = 2.4 = 8 (cm)

Do ABCD là hình bình hành => BC = AD = 6 cm

Diện tích t/giác DAK là: SDAK  = 6.8/2 = 24 (cm2)

Vào lúc: 2019-12-03 15:31:32 Xem câu hỏi

A B C H M K

Xét t/giác ABM và t/giác HBM

có AB = BH (gt)

 \(\widehat{ABM}=\widehat{HBM}\)(gt)

 BM : chung

=> t/giác ABM = t/giác HBM (c.g.c)

b) Do t/giác ABM = t/giác HBM (cmt)

=> \(\widehat{BAM}=\widehat{BHM}=90^0\) (2 góc t/ứng)

=> HM \(\perp\)BC

c) Xét t/giác AMK và t/giác HMC

có \(\widehat{KAM}=\widehat{MHC}=90^0\)

  AM = MJ (do t/giác ABM = t/giác HBM)

 \(\widehat{AMK}=\widehat{HMC}\)(đối đỉnh)

=> t/giác ẠMK = t/giác HMC (g.c.g)

=> MK = MC (2 cạnh t/ứng)

=> t/giác KMC cân tại M

c) Ta có: BA + AK = BK

 BH + HC = BC

mà AB = BH (gt); AK = HC(do t/giác ABM = t/giác HBM)

=> BK = BC => t/giác BKC cân tại B

=> \(\widehat{K}=\widehat{C}=\frac{180^0-\widehat{B}}{2}\) (2)

Ta có: AB = BH(gt) => t/giác BAH cân tại B

=> \(\widehat{BAH}=\widehat{BHA}=\frac{180^0-\widehat{B}}{2}\)(1)

Từ (1) và (2) => \(\widehat{K}=\widehat{BAH}\)

Mà 2 góc ở vị trí đồng vị => AH // KC

Vào lúc: 2019-12-03 14:45:21 Xem câu hỏi

a) Ta có: \(\frac{2x}{-3}=\frac{-3y}{5}=\frac{z}{4}\) => \(\frac{x}{-\frac{3}{2}}=\frac{y}{-\frac{5}{3}}=\frac{z}{4}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

      \(\frac{x}{-\frac{3}{2}}=\frac{y}{-\frac{5}{3}}=\frac{z}{4}=\frac{x+z}{-\frac{3}{2}+4}=\frac{30}{\frac{5}{2}}=12\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{-\frac{3}{2}}=12\\\frac{y}{-\frac{5}{3}}=12\\\frac{z}{4}=12\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=-18\\y=-20\\z=48\end{cases}}\)

vậy ...

Vào lúc: 2019-12-02 19:37:29 Xem câu hỏi

Ta có: P = \(\frac{2n-1}{n-1}=\frac{2\left(n-1\right)+1}{n-1}=2+\frac{1}{n-1}\)

Để P \(\in\)Z <=> 1 \(⋮\)n - 1 <=> n - 1 \(\in\)Ư(1) = {1; -1}

Với n - 1 = 1 => n = 1 + 1 = 2

     n - 1 = -1 => n = -1 + 1 = 0

Vậy ...

Vào lúc: 2019-12-01 16:40:40 Xem câu hỏi

a) \(\sqrt{16}x+\frac{3}{4}=2\sqrt{\frac{4}{25}}+0,01.\sqrt{100}\)

=> \(4x+\frac{3}{4}=2\cdot\frac{2}{5}+0,01\cdot10\)

=> \(4x+\frac{3}{4}=\frac{4}{5}+0,1\)

=> \(4x+\frac{3}{4}=0,9\)

=> \(4x=0,9-\frac{3}{4}\)

=> \(4x=0,15\)

=> \(x=0,15:4=0,0375\)

b) \(\left(x-\frac{2}{5}\right)\left(x+\frac{3}{7}\right)=0\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x-\frac{2}{5}=0\\x+\frac{3}{7}=0\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{2}{5}\\x=-\frac{3}{7}\end{cases}}\)

Trang trước Trang tiếp theo