Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)

Điểm hỏi đáp: 1116

Ngày
Điểm

Tổng: 1116 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 16

Những câu trả lời của ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖):

Vào lúc: 2020-04-18 17:02:13 Xem câu hỏi

Công thức tính chu vi tam giác là: Chu vi tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của tam giác

Mà độ dài 3 cạnh lần lượt là 12cm, 16cm, 20cm

=> Chu vi tam giác là: 12 + 16+ 20 = 48 (cm)

 Đ/S: 48 cm

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-18 16:56:46 Xem câu hỏi

1a) 7x + 21 = 0

<=> 7x = -21

<=> x = -21/7

<=> x = -3

Vậy nghiệm của phương trình trên là S = {-3}

b) 12 - 6x = 0

<=> -6x = -12

<=> x = -12/-6

<=> x = 2

Vậy nghiệm của phương trình trên là S = {2}

c) 5x - 2 = 0

<=> 5x = 2

<=> x = 2/5

Vậy nghiệm của phương trình trên là S = {2/5}

d) -2x + 14 = 0

<=> -2x = -14

<=> x = -14/-2

<=> x = 7

Vậy nghiệm của phương trình là S = {7}

e) 0,25x + 1,5 = 0

<=> 0,25x = -1,5

<=> x = -1,5/0,25

<=> x = -6

Vậy nghiệm của phương trình là S = {-6}

2a) 3x + 1 = 7x - 11

<=> 3x - 7x = -11 - 1

<=> -4x = -12

<=> x = -12/-4

<=> x = 3

Vậy nghiệm của phương trình trên là S = {3}

b) 11 - 2x = x - 1

<=> -2x - x = -1 - 11

<=> -3x = -12

<=> x = -12/-3

<=> x = 4

Vậy nghiệm của phương trình là S = {4}

c) 5 - 3x = 6x + 7

<=> -3x - 6x = 7 - 5

<=> -9x = 2

<=> x = 2/-9

Vậy nghiệm của phương trình trên là S = {-2/9}

d) 15 - 8x = 9 - 5x

<=> -8x + 5x = 9 - 15

<=> -3x = 6

<=> x = 6/-3

<=> x = -2

Vậy nghiệm của phương trình trên là S = {-2}

~Sai thì thôi

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-18 16:39:36 Xem câu hỏi

7000 gấp 3500 số lần là:

   7000 : 3500 = 2 (lần)

Số quyển vở Nam mua được nếu ở giá 3500đ là:

   12 x 2 = 24 (quyển)

      Đ/S: 24 quyển vở

~Sai thì thôi~

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-18 16:33:28 Xem câu hỏi

pencil: bút chì

compass: com-pa

notebook: quyển vở

pencil sharpener: gọt bút chì

bag: túi

Sai thì thôi~Bạn có thể lên google dịch tra nha~

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-18 16:27:55 Xem câu hỏi

          BCNN (60, 30, 40) = 120

Sai thì thôi =))

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-17 08:38:19 Xem câu hỏi

1a) 27 . 75 + 25 . 27 - 150

= (27 . 75 + 25 . 27) - 150

= 27 (75 + 25) - 150

= 27 . 100 - 150

= 2700 - 150

= 2550

b) 142 - [50 - (23 . 10 - 23 . 5)]

= 142 - [50 - (8 . 10 - 8 . 5)]

= 142 - {50 - [8 (10 - 5)]}

= 142 - [50 - (8 . 5)]

= 142 - (50 - 40)

= 142 - 10

= 132

2a) 15 : (x + 2) = 3

               x + 2 = 15 : 3

               x + 2 = 5

               x = 5 - 2

               x = 3

b) 48 - 3 (x + 5) = 24

           3 (x + 5) = 48 - 24

           3 (x + 5) = 24

               x + 5 = 24 : 3

               x + 5 = 8

               x = 8 - 5

               x = 3

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-12 09:28:31 Xem câu hỏi

24 (16 - 5) - 16 (24 - 5)

= 24 . 16 - 24 . 5 - 16 . 24 - 16 . 5

= (24 . 16 - 16 . 24) - (24 . 5 - 16 . 5)

= [24 . (16 - 16)] - [5 (24 - 16)]

= (24 . 0) - (5 . 8)

= 0 - 40

= -40

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-12 09:24:04 Xem câu hỏi

     Xác định CN-VN

a, / Ánh nắng ban mai / trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông //

                 CN                                     VN

b, / Nắng / lên, / nắng / chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín //

     CN1     VN1   CN2                          VN2

     Viết típ vế câu thích hợp về quan hệ ý nghĩa để tạo thành câu ghép.

a, Chúng tôi rất mến bạn An vì .........bạn ấy rất tốt bụng.........

b, Bởi tôi ăn uống điều độ nên ......tôi muôn có sức khỏe tốt......

c, Nhờ tập thể động viên và giúp đỡ ......nên tôi đã tự tin hơn trong cuộc sống ........

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-12 09:10:29 Xem câu hỏi

= 25

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-12 09:09:13 Xem câu hỏi

= 113

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-12 09:06:08 Xem câu hỏi

1/... didn't go...

2/ Did you find...

   went....we studing...

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-12 08:59:14 Xem câu hỏi

a) [25 + (-15)] +  (-29)

= 10 + (-29) = 10 - 29

= -19

b) 512 - (-88) - 400 - 125

= 512 + 88 - 400 - 125

= 600 - 400 - 125

= 200 - 125

= 75

c) -310 + (-210) - 907 + 107

= -310 - 210 - 907 + 107

= -520 - 907 + 107

= -1427 + 107

= -1320

d) -2004 - 1975 - 2000 + 2005

= -3979 - 2000 + 2005

= -5979 + 2005

= -3974

~Đúng thì k, sai thì thôi~

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-10 16:56:57 Xem câu hỏi

45 : 2 = 22,5

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-09 14:47:50 Xem câu hỏi

5 + 5 + 5 + 5 x 0

= 5 + 5 + 5 + 0

= 15

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-09 14:40:13 Xem câu hỏi

1a) 1x (x + 7) = 0

=> 1x = 0 hoặc x + 7 = 0

* 1x = 0 => x = 0

* x + 7 = 0 => x = -7

Vậy x = 0 hoặc x = -7

b) 2(x + 12) (x - 3) = 0

=> x + 12 = 0 hoặc x - 3 = 0

* x + 12 = 0 => x = -12

* x - 3 = 0 => x = 3

Vậy x = -12 hoặc x = 3

c) 3 (-x + 5) (3 - x) = 0

=> -x + 5 = 0 hoặc 3 - x = 0

* -x + 5 = 0 => -x = -5 => x = 5

* 3 - x = 0 => x = 3

Vậy x = 5 hoặc x = 3

d) 4x ( 2 + x) (7 - x) = 0

=> 4x = 0 hoặc 2 + x = 0 hoặc 7 - x = 0

* 4x = 0 => x = 0

* 2 + x = 0 => x = -2

* 7 - x = 0 => x = 7

Vậy x = 0 hoặc x = -2 hoc x = 7

e) 5 (x - 1) (x + 2) (-x - 3) = 0

=> x - 1 = 0 hoặc x + 2 = 0 hoặc -x - 3 = 0

* x - 1 = 0 => x = 1

* x + 2 = 0 => x = -2

* -x - 3 = 0 => -x = 3 => x = -3

Vậy x = 1 hoặc x = -2 hoặc x = -3

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-04-05 08:59:40 Xem câu hỏi

a) -(-15) - (-3 + 15 - 8)

= 15 + 3 - 15 + 8

= 11

b) + (-143 +  17 - 35) - (-143 + 37 - 35)

= -143 + 17 - 35 + 143 - 37 + 35

= (-143 + 143) + (-35 + 35) + 17 - 37

= 0 + 0 + 17 - 37

= -20

c) 50 - (47 + 50 - 18) - (+47 + 18)

= 50 - 47 - 50 + 18 - 47 - 18

= (50 - 50) + (-47 - 47) + (18 - 18)

= 0 + (-94) + 0

= -94

d) 16 - (-15) + (-20) - l-24l

= 16 + 15 - 20 - 24

= 31 - 20 - 24

= 11 - 24

= -13

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-01-10 09:48:06 Xem câu hỏi

d) -4 . 2 . 6 . 25 . (-7) . 5

= (-4 . 25) . (-7 . 2 . 5 . 6)

= -100 . (-420)

= 42000

e) -41 . (59 + 2) + 59 . (41 - 2)

= -41 . 59 + (-41) . 2 + 59 . 41 - 59 . 2

= (-41 . 59 + 59 . 41) + (-41 . 2 - 59 . 2)

= [59 . (-41 + 41)] + [2 . (-41 - 59)]

= (59 . 0) + [2 . (-100)]

= 0 + (-200)

= -200

f) (-5) . (-4) - 33 + (-1)2017 . (-6)

= -5 . (-4) - 27 + (-1) . (-6)

= [-5 . (-4)] - 27 + [-1 . (-6)]

= 20 - 27 + 6

= -1 

Vào lúc: 2020-01-10 09:37:51 Xem câu hỏi

Nhầm câu a, cho mik sửa

25 - (-3)3 = 32 - (-27) = 32 + 27 = 59

~Xin lỗi nhiều nha~

Vào lúc: 2020-01-10 09:36:30 Xem câu hỏi

a) 25 - (-3)3 = 25 - (-27) = 25 + 27 = 49

b) (-1)2018 = 1

c) (-1)2015 = -1

#Học tốt!!!

~NTTH~

Vào lúc: 2020-01-10 08:17:00 Xem câu hỏi

<Cho hỏi ai k sai mik vậy, nếu sai làm ơn giải thử, nếu có thể chỉ ra lỗi sai của mik, đừng k sai trong khi câu trả lời là đúng>

Trang trước Trang tiếp theo