Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Hoàng Nguyễn Văn

Điểm hỏi đáp: 367

Ngày
Điểm

Tổng: 367 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 58

Những câu trả lời của Hoàng Nguyễn Văn:

Vào lúc: 2019-10-20 09:43:37 Xem câu hỏi

Đổi 2kg400g=2400g

Cả khoai lang và bắp nặng số cân là:

2400+600=3000(g)=3kg 

Đáp số 3kg

Vào lúc: 2019-10-20 09:42:28 Xem câu hỏi

「-Lady- 」 làm sai nha -

Tuy rằng đpá án đúng

Vào lúc: 2019-10-20 09:40:46 Xem câu hỏi

C1: Ta có a+b=5 ; a.b=6

=> a+b=5 ; a=6/b

=> 6/b+b=5 ; a=6/b

=> b^2 -5b +6=0 ; a=6/b

=> b^2-2b -3b+6=0 ; a=6/b

=> (b-2)(b-3)=0; a=6/b

=> b=2 hoặc b=3; a=6/b

=> (a,b) =( 2,3);(3,2)

=> a^4+b^4=2^4+3^4=97

Vào lúc: 2019-10-20 09:34:21 Xem câu hỏi

-5x^2 +15x +x-3=0

5x(-x +3)-(-x+3)= 

(5x-1)(-x+3)=0 

5x-1 =0 hoặc -x+3=0

x=1/5 hoặc x=3

Vào lúc: 2019-10-20 09:32:56 Xem câu hỏi

Đầu bếp nói dối vì lúc đó là Tối thứ Bảy  mà đầu bếp lại nói là nấu đồ ăn sáng

Đầu bếp giết ông Geogre Smith

Vào lúc: 2019-10-20 09:28:33 Xem câu hỏi

Vì số viên bi hộp thứ nhât là số có 2 chữ số lớn hơn 90 => có dạng 9a

Ta có 9+a=17 => a=8 

Vậy số bi hộp thứ nhất ban đầu là 98 

Số viên bi hộp thứ nhất = số viên bi hộp thứ 2 sau khi chuyển là: 

98-5=93 

Số viên bi hộp thứ 2 ban đầu là: 93-5=88 

Vào lúc: 2019-10-20 09:24:44 Xem câu hỏi

Nhận thấy 9^9 là số lẻ => 9^9 =2k+1 (k là stn)

Xét 9^9^9 =9^2k+1 =9^2k *9 =81^k *9 =...1 *9 =...9 

Vậy 9^9^9 tận cùng là 9 

Vào lúc: 2019-10-20 09:22:57 Xem câu hỏi

C1: a/b=b/c=c/d= k <=> a=bk, b=ck, c=dk => a=dk^3=> a/d=k^3

(a+b+c/b+c+d)^3= (kb+kc+kd/b+c+d)^3=k^3

=> (a+b+c/b+c+d)^3=a/d (=k^3)

Vào lúc: 2019-10-20 09:21:11 Xem câu hỏi

Để f(x) chia hết cho g(x). Áp dụng định lý Bozu ta được:

f(3/2) =0 <=>  f(3/2)= 2 *(3/2)^3 -7*(3/2)^2 +5*3/2 +m=0 

<=>-3/2 +m=0 <=> m=3/2

Vào lúc: 2019-10-16 22:38:59 Xem câu hỏi

Vì x , x+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp mà x(x+1)=6 =2*3

=> x=2

Cách này hơi tắt nhưng học stn nên chấp nhận đc

Vào lúc: 2019-10-11 20:23:51 Xem câu hỏi

Vì 5^x +11^y =26

mà 5^x> 0 

=> 11^y<26 => y<1 mà y là stn => y=0

=> 5^x+11^0 =26

=> 5^x=25 => x=2

Vào lúc: 2019-10-09 21:14:52 Xem câu hỏi

x:y:z=a:b:c => x=ak ; y=bk ; z=ck (k thuộc R)

Vì a+b+c=a^2+b^2+c^2=1 => (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2=1

=> k^2 . (a+b+c)^2= k ^2 . (a^2+b^2+c^2)

=> (ak+bk+ck)^2 =(ak)^2+(bk)^2+(ck)^2 

=> (x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2

Vào lúc: 2019-10-09 20:48:10 Xem câu hỏi

Đặt x^2+y^2+z^2 =a ; xy+yz+zx=b

=> (x+y+z)^2 =x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx =a+2b

Ta có A= (x^2+y^2+z^2)(xy+yz+zx) +(x+y+z)^2

= a(a+2b)+b^2=a^2+2ab+b^2=(a+b)^2

=(x^2+y^2+z^2 +xy+yz+zx)^2

Vào lúc: 2019-10-06 21:10:51 Xem câu hỏi

Tổng 3 số là: 

25 x 3 =75

Tổng số thứ 1 và thứ 2 là:

22 x 2= 44

Số thứ 3 là:

75-44=31

Đáp số :31

Vào lúc: 2019-10-06 21:06:52 Xem câu hỏi

Vì (2x+3 )^2018>= 0 ; (3y-5)^2020 >=0 

=>(2x + 3)2018+ (3y-5)2020  >=  0

mà  (2x + 3)2018+ (3y-5)2020 (< hoặc =) 0

=> (2x + 3)2018+ (3y-5)2020  =  0

=> (2x+3 )^2018= 0 ; (3y-5)^2020 =0 

=> 2x+3=0 ; 3y-5=0

=> 2x=-3; 3y=5

=> x=-3/2; y=5/3

b)(x - y - 7)2 >=0; (4x - 3y - 24)2 >= 0

=> (x - y - 7)2 + (4x - 3y - 24)2 >= 0

Dấu = xảy ra <=> (x - y - 7)2 =0; (4x - 3y - 24)2 = 0

<=> x-y-7=0 ; 4x-3y-24=0

<=> x-y=7 ; 4x-3y=24

<=> 4x-4y=28; 4x-3y=24

<=> y=-4; x-y=7

<=> y=-4 ; x=3

Vào lúc: 2019-10-06 21:00:39 Xem câu hỏi

B = 1+3+32+33+ ....+ 3100

=> 3B= 3+32+33+34 ....+ 3101

=> 3B- B =( 3+32+33+34 ....+ 3101)-(1+3+32+33+ ....+ 3100)

=> 2B =3^101 -1

=> B=(3^101-1)/2

Vào lúc: 2019-10-06 20:58:26 Xem câu hỏi

x^2 -(a+b)*xy +aby^2

=x^2- axy -bxy+aby^2

= x(x-ay) - by(x-ay)

=(x-by)(x-ay)

Vào lúc: 2019-10-06 20:56:59 Xem câu hỏi

A= 2002 . 20012001 -2001 . 20022002

A= 2002 . 2001. 10001 -2001. 2002 . 10001

A=0

Vào lúc: 2019-10-06 20:55:56 Xem câu hỏi

Nửa chu vi hay tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là:

240 : 2= 120(cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(120+30) : 2=75(cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật  là:

75- 30 =45 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật  là:

 75 x 45 = 3375(cm2)

Đáp số : 3375 cm2

Vào lúc: 2019-10-06 20:53:21 Xem câu hỏi

bạn ơi hình đâu đấy

Trang trước Trang tiếp theo