Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Hoàng Nguyễn Văn

Điểm hỏi đáp: 631

Ngày
Điểm

Tổng: 631 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 58

Những câu trả lời của Hoàng Nguyễn Văn:

Vào lúc: 2020-03-10 18:41:45 Xem câu hỏi

Xem qua cách này :

https://olm.vn/hoi-dap/detail/61987052032.html

Vào lúc: 2020-03-06 15:10:38 Xem câu hỏi

Quy luật dãy này là :
11= 2+ 3*3

36= 11 + 5*5

85=36 +7*7 

Vậy 2 số tiếp theo là:

85+ 9*9 =166

166+11*11=287

Vào lúc: 2020-02-20 08:47:28 Xem câu hỏi

a) phương pháp chặn (kết hợp cả chia hết )

a^2 +3b^2 =21

=> a^2 chia hết cho 3 mà 3 là số nguyên tố

=> a^2 chia hết cho 9(1)

Lại có a^2 <=21 (do 3b^2 >=0 ) (2) 

Từ (1),(2) => a^2 =0 hoặc 9

Dễ dàng suy ra được a=0 (loại) ; a^2=9 -> b=2 hoặc -2 và a=3 hoặc -3

Vậy có 4 cặp a,b nguyên t/m

b) Phương pháp 

C1: chặn như phần a : (2a+3) lẻ -> xét TH

C2 : giông làm mò : 29 =2^2+5^2 mà (2a+3) lẻ

=> (2a+3)^2=5^2  ; (b-2)^2 =2^2 -> 4 cặp a,b t/m

Vào lúc: 2020-02-18 11:17:47 Xem câu hỏi

Mình lớp 8 r nên dạng này quen lắm , tin mình đi

Vào lúc: 2020-02-18 11:16:18 Xem câu hỏi

Ta có a^2 +b^2=2

Áp dụng BĐT Cosi

\(ab\le\frac{a^2+b^2}{2}=1\)

\(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\ge2\left(1\right)\)

\(\frac{a}{b^2}+\frac{b}{a^2}\ge2\sqrt{\frac{a}{b^2}\cdot\frac{b}{a^2}}=2\sqrt{\frac{1}{ab}}\ge2\left(2\right)\)

từ (1),(2) ta có ĐPCM

Vào lúc: 2020-02-18 11:00:43 Xem câu hỏi

Mình làm đúng r  nha bạn nào k sai mình xin xem lại giùm

Vào lúc: 2020-02-18 10:58:59 Xem câu hỏi

\(\left|x-1\right|\ge x-1;\left|x-5\right|\ge5-x\Rightarrow\left|x-1\right|+\left|x-5\right|\ge x-1+5-x=4\)

Dấu = xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}x-1\ge0\\x-5\le0\end{cases}\Leftrightarrow}1\le x\le5\)

Vào lúc: 2020-02-18 10:57:26 Xem câu hỏi

Viết lại đề đc ko ? x+2 có ngoặc không vậy

Vào lúc: 2020-02-18 10:56:45 Xem câu hỏi

\(B=\frac{x^2-20}{x^2+5}=1-\frac{25}{x^2+5}\)

Ta có: \(x^2+5\ge5>0\Rightarrow\frac{25}{x^2+5}\le\frac{25}{5}=5\Rightarrow B\ge1-5=-4\)

Dấu = xảy ra <=> x^2=0 <=> x=0

Vào lúc: 2020-02-18 10:36:03 Xem câu hỏi

a) \(\left|x-7\right|\ge x-7\Rightarrow A\ge x-7+3-x=-4\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(x-7\ge0\Leftrightarrow x\ge7\)

b)\(\left|x+7\right|\ge x+7;\left|x+3\right|\ge0;\left|x+1\right|\ge-x-1\Rightarrow B\ge x+7+0-x-1=6\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}x+7\ge0\\x+3=0\\x+1\le0\end{cases}\Leftrightarrow x=-3}\)

c) \(\left|2-x\right|\ge x-2;\left|5-x\right|\ge5-x\Rightarrow C\ge x-2+5-x=3\)

Dấu = xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2-x\le0\\5-x\ge0\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x\ge2\\x\le5\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-02-18 10:28:40 Xem câu hỏi

\(A=n\left(n+2\right)\left(73n^2-1\right)=n\left(n+2\right)\left(n^2-1\right)+72n^3\left(n+2\right)=\)

\(=\left(n-1\right)n\left(n+1\right)\left(n+2\right)+72n^3\left(n+2\right)\)

Ta thấy n-1 , n , n+1, n+2 là tích 4 số tự nhiên liên tiếp nên có 2 số chẵn liên tiếp sẽ có tích chia hết cho 8

=> (n-1)n(n+1)(n+2) chia hết cho 8 

Dễ dàng lập luận đc (n-1)n(n+1)(n+2) chia hết cho 3

mà (8,3)=1

=> (n-1)n(n+1)(n+2) chia hết cho 24 

mà 72n^3(n+2) chia hết cho 24 
=> A chia hết cho 24 

Vào lúc: 2020-02-18 10:23:18 Xem câu hỏi

Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ 2 2 2 2 2 2 2

Vì giữa 2 số lẻ có 6 số lẻ liên tiếp => hiệu 2 số đó là : 2*7=14 

Vậy số lẻ lớn là:(14+116)/2=65

Số lẻ bé là: 65-14=41 

'Đáp số"..

Vào lúc: 2020-02-18 10:09:10 Xem câu hỏi

+) xét a= 1

=> a^2=1 <2 =2a 

+) Xét a =0 hoặc 2

Dễ dàng có được a^2=2a

+) Xét a khác 0,1,2 

=> a-1 khác -1,0,1 

=> (a-1)^2 khác 0,1 mà (a-1)^2 là số tự nhiên

=> (a-1)^2 >1 => a^2-2a+1>1 => a^2>2a

Vào lúc: 2020-02-18 10:04:47 Xem câu hỏi

a) |x-2|=2x+11

Ta có \(2x+11=\left|x-2\right|\ge0\Leftrightarrow x\ge-\frac{11}{2}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x-2=2x+11\\x-2=-2x-11\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-13\\3x=-9\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-13\left(loại\right)\\x=-3\left(TM\right)\end{cases}}}\)

Vậy x=-3

b)|2x+3|-5=x+4

=> |2x+3|=x+9

Ta có \(x+9=\left|2x+3\right|\ge0\Leftrightarrow x\ge-9\)

L\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+3=x+9\\2x+3=-x-9\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-6\left(TM\right)\\x=-4\left(TM\right)\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-02-18 09:59:13 Xem câu hỏi

a, 111111222222=333333 * 333334 là tích 2 số tự nhiên liên tiếp 

(Có TH tổng quát nhưng đề không bắt giải tổng quát nên làm như trên ít cần lập luận mà lại gọn)

b. Giải sử 100 đường thẳng đều đôi một cắt nhau thì tạo ra số giao điểm là:

100.99 /2 =4950 (giao điểm)

Nhưng trong 100 đường thẳng trên thực ra có 20 đường thẳng // cho nên :

20. 19/2 =190 (giao điểm )đc tao từ 20 đường thẳng trên không còn nữa

vậy có tất cả số giao điểm là: 4950 - 190=4760 (giao điểm)

Vào lúc: 2020-02-18 09:51:19 Xem câu hỏi

M A B O

Từ M kẻ đường thẳng MO vuông góc với AB

Xét tam giác MAB có MA=MB (gt) => MAB cân tại M => A=B 

Xét tam giác MAO và tam giác MBO vuông tại O có:

MA=MB (gt);A=B (cmt)

=> MAO=MBO (ch-gn)

=> AO=OB mà o thuộc AB

=> O là trung điểm AB mà MO vuông góc với AB

=> MO là đường trung trực AB

=> M thuộc đường trung trực của AB

Vào lúc: 2020-02-18 09:38:51 Xem câu hỏi

Lớp 5 thì khó tính đc lắm nha bạn, lên cấp 2 (tầm lớp 8-9) mới học tính nha; 

Và cần độ dài 3 cạnh thì mới tính đc

Vào lúc: 2020-02-18 09:35:52 Xem câu hỏi

13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,125

=13,25 x 2+ 13,25 x 8

=13,25 x (2+8) =13,25 x 10=132,5

Vào lúc: 2020-02-18 09:33:58 Xem câu hỏi

ĐKXĐ:\(x\ge0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(\sqrt[4]{x}-1\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt[4]{x}-3\right)^2}=2\)

\(\Leftrightarrow\left|\sqrt[4]{x}-1\right|+\left|\sqrt[4]{x}-3\right|=2\)

Ta có: \(\left|\sqrt[4]{x}-1\right|\ge\sqrt[4]{x}-1;\left|\sqrt[4]{x}-3\right|\ge3-\sqrt[4]{x}\)

\(\Rightarrow\left|\sqrt[4]{x}-1\right|+\left|\sqrt[4]{x}-3\right|\ge\sqrt[4]{x}-1+3-\sqrt[4]{x}=2\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left|\sqrt[4]{x}-1\right|=\sqrt[4]{x}-1\\\left|\sqrt[4]{x}-3\right|=3-\sqrt[4]{x}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt[4]{x}-1\ge0\\\sqrt[4]{x}-3\le0\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}\sqrt[4]{x}\ge1\\\sqrt[4]{x}\le3\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x\ge1\\x\le81\end{cases}\left(TMĐKXĐ\right)}}\)

Vào lúc: 2020-02-18 09:26:33 Xem câu hỏi

Ta có: \(a^2+b^2+c^2=d^2+e^2+g^2\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+d^2+e^2+g^2=2\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2+d^2+e^2+g^2⋮2\left(1\right)\)

Lại có \(a^2-a=a\left(a-1\right)⋮2\)

Tương tự \(b^2-b,c^2-c,d^2-d,e^2-e,g^2-g⋮2\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2+b^2+c^2+d^2+e^2+g^2\right)-\left(a+b+c+d+e+g\right)⋮2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Leftrightarrow a+b+c+d+e+g⋮2\)

Trang trước Trang tiếp theo