Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình)

Điểm hỏi đáp: 3832

Ngày 25 - 05 26 - 05 28 - 05 29 - 05 30 - 05 31 - 05
Điểm 0 0 0 0 3 0

Tổng: 3832 | Điểm tuần: 3 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 2

Những câu trả lời của Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình):

Vào lúc: 2020-04-29 20:44:36 Xem câu hỏi

\(5x^2+7x+3=0\)

\(\Delta=49-4\times3\times5\)

\(\Delta=49-60=-11\)

\(\Delta< 0\)

Vậy phương trình vô nghiệm 

Vào lúc: 2020-04-29 20:07:02 Xem câu hỏi

Chào em anh đứng đây từ chiều 

Em xinh quá 

Cho anh làm quen nha

Vào lúc: 2019-09-27 20:56:32 Xem câu hỏi

giải hộ

Vào lúc: 2019-07-15 21:11:26 Xem câu hỏi

Bốn giờ máy bơm bơm được là:

4050 x 4 = 16200 (lít) = 16200 dm3 = 16,2 m3

=> 16,2m3 chính là thể tích của bể nước

Chiều cao lòng bể là:

16,2 : 4,5 : 2,4 = 1,5m

Vào lúc: 2019-07-15 21:03:13 Xem câu hỏi

\(A=\left(\frac{1}{1-\sqrt{a}}+\frac{1}{\sqrt{a}-1}\right):\frac{\sqrt{a}+1}{a-2\sqrt{a}+1}\)   đkxđ:\(a>0;a\ne1\)

\(A=\left(\frac{1}{1-\sqrt{a}}-\frac{1}{1-\sqrt{a}}\right):\frac{\sqrt{a}+1}{a-2\sqrt{a}}\)\

\(A=0\)

Vào lúc: 2019-07-15 20:40:07 Xem câu hỏi

a ) Vì ( 2x + 1 ) . ( y - 3 ) = 10

=> 2x + 1 và y - 3 thuộc Ư ( 10 ) = { 1 ; 2 ; 5 ; 10 }

Mà 2x là số chẵn => 2x + 1 là số lẻ => 2x + 1 thuộc { 1 ; 5 }

Lập bảng giá trị tương ứng x , y :

2x + 115
x02
y - 3102
y135

Vậy ( x , y ) = ( 0 ; 13 ) ; ( 2 ; 5 )

Vào lúc: 2019-07-15 20:27:11 Xem câu hỏi

Các phân số đó là:

a):\(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4}\)

b) :\(\frac{1}{5};\frac{1}{6};\frac{1}{7}\) 

c) : \(\frac{4}{19};\frac{4}{18};\frac{4}{17}\) 

Phần c ta quy đồng tử số của 2 phân số nhé :

\(\frac{1}{5}=\frac{4}{20}\)

\(\frac{1}{4}=\frac{4}{16}\)

Vào lúc: 2019-07-15 09:55:02 Xem câu hỏi

b) B có số số hạng là : (2n-2):2+1= n (số) 

\(\Rightarrow B=\frac{\left(2n+2\right)n}{2}\)

\(=\frac{2n\left(n+1\right)}{2}=n\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow B\)không phải số chính phương 

Vào lúc: 2019-07-15 09:50:56 Xem câu hỏi

a) A có số số hạng là: (2n+1-1) :2 +1 = n+1 (số)

=> \(A=\frac{\left(2n+1+1\right).\left(n+1\right)}{2}\)

           \(=\frac{2\left(n+1\right)\left(n+1\right)}{2}\)

   \(A=\left(n+1\right)^2\)

\(\Rightarrow A\)là số chính phương 

Vào lúc: 2019-07-15 09:41:00 Xem câu hỏi

‐Vẽ trung điểm m của đoạn thẳng AB sao cho :
MA = MB ; AB : 2 = 7 : 2
‐Vẽ đường thẳng D vuông góc với AB tại M
‐Đường thẳng B là đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB cần vẽ

Vào lúc: 2019-06-01 21:07:02 Xem câu hỏi

quên em nhá đen ta anh làm sai 

Vào lúc: 2019-06-01 21:05:56 Xem câu hỏi

Cho pt \(x^2-2mx+m-1=0\)    (1)

\(\Delta'=m^2+1\)

Vì \(m^2\ge0\)

\(\Rightarrow m^2+1\ge1\Rightarrow\Delta'>0\)

Với \(\Delta'>0\)thì phương trình (1)có 2 nghiệm phân biệt x1;x2

Theo Vi-et ta có:\(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=2m\\x_1.x_2=m-1\end{cases}\left(2\right)}\)

Theo bài ra ta có \(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}=2\)

                     \(\Leftrightarrow\sqrt{x_1+x_2+2\sqrt{x_1x_2}}=2\left(3\right)\)

                        \(\Leftrightarrow x_1+x_2+2\sqrt{x_1.x_2}=4\)

Thay (2) vào (3) ta được \(2m+2\sqrt{m-1}=4\)

                                    \(\Leftrightarrow2m+2\sqrt{m}-2=4\)

                                   \(\Leftrightarrow2m+2\sqrt{m}=6\)

                                  \(\Leftrightarrow2\sqrt{m}\left(\sqrt{m}+1\right)=6\)

                                    \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2\sqrt{m}=6\\\sqrt{m}+1=6\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{m}=3\\\sqrt{m}=5\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m=9\\m=25\end{cases}}}\left(TM\right)\)

Vậy \(\hept{\begin{cases}m=9\\m=25\end{cases}}\) là giá trị cần tìm

Vào lúc: 2019-05-29 21:13:12 Xem câu hỏi

Ta có :  vì  suy ra 

Vậy giá trị nhỏ nhất P là bằng 1 tại x=0.

Vào lúc: 2019-05-29 21:05:57 Xem câu hỏi

BĐT ⇔a3b +b3c +c3a ≥ab2b +bc2c +ca2a 

⇔a(a2−b2)b +b(b2−c2)c +c(c2−a2)a ≥0

⇔Σcyc(a(a−b)(a+b)b −2a(a−b))+Σcyc2a(a−b)≥0

⇔Σcyc(a−b)(a(a+b)b −2abb )+2a(a−b)+2b(b−c)+2c(c−a)≥0

⇔Σcyca(a−b)2b +Σcyc(a−b)2≥0⇔Σcyc(a−b)2(ab +1)≥0 (dpcm)

Vào lúc: 2019-05-29 21:02:41 Xem câu hỏi

lãi 20% giá bán nên giá vốn bằng 80% giá bán

Gọi giá bán là 100 phần

vì lãi bằng 20/ 100 giá bán nên tiền lãi là 20 phần

vì giá vốn bằng 80/100 giá bán nên giá vốn bằng 80 phần

Vậy tiền lãi bằng 20/80 giá vốn

20/80 = 0,25 = 25%

vậy lãi đó bằng 25% giá vốn

Vào lúc: 2019-05-29 21:01:12 Xem câu hỏi

Anh hơn em số tuổi là :

34 - 26 = 8 ( tuổi )

Số tuổi của em hiện nay là :

( 14 - 8 ) : 2 = 3 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

34 + 3 = 37 ( tuổi )

Đáp số : 37 tuổi

Vào lúc: 2019-05-29 20:58:36 Xem câu hỏi

Gọi abc là số phải tìm.
Theo đề bài ta có:
* a = b - c
* Chữ số hàng chục chia cho hàng đơn vị được thương là 2 và dư 2. Vậy chữ số hàng chục gấp hai lần chữ số hàng đơn vị và thêm 2.
b = 2 x c + 2
Do đó c phải lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4. Vậy c = 3
c = 3 thì b = 2 x 3 + 2 = 8 và a = 8 - 3 = 5
Số phải tìm là 583

Vào lúc: 2019-05-29 20:55:11 Xem câu hỏi

ta gọi x là quãng đường ab

đổi : 3 giờ 40 phút = 3.(6) giờ

khi người đó đi lẫn về  ta có phương trình

x/6 +(x+6)/18=3.(6) giờ

=> x= 15(km)

Vào lúc: 2019-05-29 20:54:15 Xem câu hỏi

ta gọi x là quãng đường ab

đổi : 3 giờ 40 phút = 3.(6) giờ

khi người đó đi lẫn về  ta có phương trình

x/6 +(x+6)/18=3.(6) giờ

=> x= 15(km)

Vào lúc: 2019-05-28 21:26:46 Xem câu hỏi

\(A=\left(\frac{\sqrt{X}}{\sqrt{X}+1}+\frac{\sqrt{X}+1}{1-\sqrt{X}}+\frac{4\sqrt{X}+1}{X-1}\right)\left(\frac{X\sqrt{X}}{\sqrt{X}+1}-\sqrt{X}\right)\)

     \(=\left(\frac{\sqrt{X}-\sqrt{X}-1+4\sqrt{X}+1}{\left(\sqrt{X}-1\right)\left(\sqrt{X}+1\right)}\right)\left(X-\sqrt{X}\right)\)

     \(=\frac{4\sqrt{X}}{\left(\sqrt{X}-1\right)\left(\sqrt{X}+1\right)}.\sqrt{X}\left(\sqrt{X}-1\right)\)

\(A=\frac{4X}{\sqrt{X}+1}\)

B) dễ rồi làm tiếp ik chỉ cần biến về \(\left(a+b\right)^2+hs\le hs\) là được

Trang trước Trang tiếp theo