Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

alibaba nguyễn

Điểm hỏi đáp: 6024

Ngày 05 - 06 06 - 06
Điểm 3 3

Tổng: 6024 | Điểm tuần: 6 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của alibaba nguyễn:

Vào lúc: 2020-02-04 14:23:26 Xem câu hỏi

Dễ thây \(x+y\ge0\)ta có

\(x+y\ge x^2+y^2\ge\frac{\left(x+y\right)^2}{2}\)

\(\Leftrightarrow x+y\le2\)

Vào lúc: 2020-02-04 10:44:06 Xem câu hỏi

Đặt \(\hept{\begin{cases}S=x+y\\P=xy\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}S=2a-1\\S^2-2P=a^2+2a-3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}S=2a-1\\P=\frac{3a^2-6a+4}{2}\end{cases}}\)

Để hệ có nghiệm thì

\(S^2\ge4P\)

\(\Leftrightarrow\frac{4-\sqrt{2}}{2}\le a\le\frac{4+\sqrt{2}}{2}\)

Giờ tìm giá trị nhỏ nhất của 

\(P=\frac{3a^2-6a+4}{2}\)dễ thấy \(P_{min}\)tại \(a=\frac{4-\sqrt{2}}{2}\)(Đoạn này không khó nên tự làm nha)

Vào lúc: 2020-02-04 09:15:25 Xem câu hỏi

\(x^2+xy+y=1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+y-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+y=1\)

\(\Leftrightarrow x=1-y\)

Thế vô phương trình sau được

\(4\left(1-y\right)+\sqrt{1-y}-\sqrt[3]{y}=5\)

\(\Leftrightarrow4y+\left(1-\sqrt{1-y}\right)+\sqrt[3]{y}=0\)

\(\Leftrightarrow4y+\frac{y}{1+\sqrt{1-y}}+\sqrt[3]{y}=0\)

Làm nốt

Vào lúc: 2020-01-21 08:51:02 Xem câu hỏi

Cách 2: dễ dàng thấy a, b ≥ 0

Ta có: 

Xét a, b ≥ 3

=> 3(a2 + b2) - 7(a + b) + 4 ≥ 9(a + b) - 7(a + b) + 4

= 2(a + b) + 4 > 0

Xét 0 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b tìm được a, b.

Vào lúc: 2020-01-21 08:44:10 Xem câu hỏi

Ta có: 

12(3a2 + 3b2 - 7a - 7b + 4) = 0

<=> (6a - 7)2 + (6b - 7)2 = 50

<=> (6a - 7, 6b - 7) = (1, 49; 49, 1; 25, 25)

Vào lúc: 2020-01-21 08:27:13 Xem câu hỏi

Đầu tiên tiền điều kiện để phương trình bậc 2 có 2 nghiệm thuộc [0; 1] trước đi sẽ có điều kiện của a,b,c lúc đó thì giải bất như bài bất bình thường.

Vào lúc: 2020-01-19 15:33:13 Xem câu hỏi

Nhìn vô thấy đề sai luôn. Khỏi giải chi cho mệt

Vào lúc: 2020-01-17 10:50:14 Xem câu hỏi

b/ Đạt

\(\hept{\begin{cases}\sqrt{x+\frac{1}{x}}=a\\x-\frac{1}{x}=b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow b+\sqrt{a^2+b}=a\)

\(\Leftrightarrow b^2+2b\sqrt{a^2+b}+a^2+b=a^2\)

\(\Leftrightarrow b\left(b+2\sqrt{a^2+b}+1\right)=0\)

Làm nôt

Vào lúc: 2020-01-17 10:44:16 Xem câu hỏi

a/

Đặt \(\sqrt{1-x}=a\ge0\)

\(\Rightarrow\left(1-a\right)\sqrt[3]{1+a^2}=1-a^2\)

\(\Leftrightarrow\left(1-a\right)\left(\sqrt[3]{1+a^2}-1-a\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}1-a=0\left(1\right)\\\sqrt[3]{1+a^2}=1+a\left(2\right)\end{cases}}\)

\(\left(2\right)\Leftrightarrow1+a^2=1+a^3+3a^2+3a\)

\(\Leftrightarrow a^3+2a^2+3a=0\)

\(\Leftrightarrow a\left(a^2+2a+3\right)=0\)

Vào lúc: 2019-12-18 10:37:57 Xem câu hỏi

https://olm.vn/hoi-dap/detail/238063710697.html

Vào lúc: 2019-12-18 10:37:11 Xem câu hỏi

Đặt \(a=\sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3+...+\sqrt{3}}}}< 3\)

\(\Rightarrow A=\frac{a^2}{6a}\)

Ta cần chứng minh:

\(A=\frac{a^2}{6a}< \frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow2a^2-6a< 0\)

\(\Leftrightarrow a\left(a-3\right)< 0\)(đúng)

Vậy \(A< \frac{1}{2}\)

Vào lúc: 2019-12-11 14:54:43 Xem câu hỏi

\(x\sqrt{x+\frac{1}{2}+\sqrt{x+\frac{1}{4}}}=2\)

\(\Leftrightarrow x\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

\(\Leftrightarrow x\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2\)

\(\Leftrightarrow x\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}\)

Làm nốt

Vào lúc: 2019-12-11 14:52:18 Xem câu hỏi

\(A=\sqrt{x^2-2x+1}+\sqrt{x^2+4x+4}\)

\(=\sqrt{\left(x-1\right)^2}+\sqrt{\left(x+2\right)^2}\)

\(=|1-x|+|x+2|\ge|1-x+x+2|=3\)

Vào lúc: 2019-12-10 13:39:41 Xem câu hỏi

\(\sqrt{\frac{x+56}{16}+\sqrt{x-8}}=\frac{x}{8}\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x+56+16\sqrt{x-8}}=x\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{\left(\sqrt{x-8}+8\right)^2}=x\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x-8}+16=x\)

\(\Leftrightarrow x=24\)

Vào lúc: 2019-12-10 13:31:49 Xem câu hỏi

\(4\left(x+1\right)^2=\sqrt{2\left(x^4+x^2+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow16\left(x+1\right)^4=2\left(x^4+x^2+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+3x+1\right)\left(7x^2+11x+7\right)=0\)

Vào lúc: 2019-12-10 13:27:22 Xem câu hỏi

\(4x^4-4x^3+4=4y^2\)

Ta có:

\(\left(2x^2-x-1\right)^2< 4x^4-4x^3+4=4y^2< \left(2x^4-x+3\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(4x^4-4x^3+4\right)=\left(\left(2x^2-x\right)^2;\left(2x^2-x+1\right)^2;\left(2x^2-x+2\right)^2\right)\)

Làm nốt

Vào lúc: 2019-12-06 16:04:20 Xem câu hỏi

Sửa đề

\(P=\frac{x^2-6xy+6y^2}{x^2-2xy+y^2}\)

\(\Leftrightarrow P+3=\frac{x^2-6xy+6y^2}{x^2-2xy+y^2}+3=\frac{\left(3y-2x\right)^2}{\left(x-y\right)^2}\ge0\)

\(\Leftrightarrow P\ge-3\)

Vào lúc: 2019-12-06 16:00:26 Xem câu hỏi

\(3\left(a+3b\right)\left(b+3c\right)\left(c+3a\right)\)

Vào lúc: 2019-12-06 09:30:32 Xem câu hỏi

\(\frac{1}{x^3\left(y+z\right)}+\frac{1}{y^3\left(z+x\right)}+\frac{1}{z^3\left(x+y\right)}\)

\(=\frac{y^2z^2}{x\left(y+z\right)}+\frac{z^2x^2}{y\left(z+x\right)}+\frac{x^2y^2}{z\left(x+y\right)}\)

\(\ge\frac{\left(xy+yz+zx\right)^2}{2\left(xy+yz+zx\right)}=\frac{xy+yz+zx}{2}\ge\frac{3\sqrt[3]{x^2y^2z^2}}{2}=\frac{3}{2}\)

Vào lúc: 2019-12-06 09:20:53 Xem câu hỏi

\(\frac{a}{b+c-a}+\frac{b}{a+c-b}+\frac{c}{a+b-c}\)

\(=\frac{a^2}{ab+ca-a^2}+\frac{b^2}{ab+bc-b^2}+\frac{c^2}{ca+bc-c^2}\)

\(\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2ab+2bc+2ca-a^2-b^2-c^2}\)

\(\ge\frac{3\left(ab+bc+ca\right)}{2ab+2bc+2ca-ab-bc-ca}=3\)

Trang trước Trang tiếp theo