Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tiến Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tiến Dũng

Tiến Dũng
Mong các bạn kb với mình!

Điểm thi

Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-26 11:10:55
Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-26 11:01:34
Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-26 10:56:33
Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-26 10:52:52
Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-26 10:48:13
Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-14 17:49:15
Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:52:08
Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 20:49:21
Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-01 13:04:39
Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-30 20:32:51

Luyện toán

88 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 8843

Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 11:38:36
Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 11:43:37
Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 11:24:35
Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 11:57:33
Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 12:26:42
Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 12:23:09
Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 13:13:18
Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 12:15:25
Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 12:47:22
Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 12:52:52