Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thúy Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thúy Ngân

Nguyễn Thị Thúy Ngân
cHúng tA kẾt tHúc bẰng 2 cHữ:_______BUÔNG XUÔI_______cHắc vÌ nC mẮt K mÀU,k mÙi cX cHả cÓ vỊ nÊn A sẼ cHẳng bAo H bIết E đAu tHế nÀo...dÙ lÒng rẤt đAu nHưng e cX sẼ mỈm cƯỜi Vs kHẽ nÓi....tạm biệt a:)))________________-_*____kết đắng 1 cuộc tình_______

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:12:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:09:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:06:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:04:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:01:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:59:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:57:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:55:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:53:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:59:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:56:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:54:09

Luyện toán

6 -Trung bình 6.77 - Tổng điểm 1287

Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:18:05
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 06:49:36
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 10:52:06
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 06:59:39
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 07:20:57
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 12:38:39