Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Anh

Minh Anh
Why is there a pretty girl on unpretty? I'm radio, I earn money with my academic rather than my face. I'm Minh Anh, I present my life. Eat love and grow, work hard and make money. If we're talking about popularity, I'm probably higher than ones in my school. I know exactly my place. When you see these words, you will respect me. I'm sorry my friends, today, I'll learn hard. Mother Fucker, I'll curse you too.

Điểm thi

Luyện toán

12 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 1617

Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 11:59:27
Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 11:21:13
Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 12:05:43
Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-09-04 10:39:35
Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 00:09:13
Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 00:11:14
Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 11:26:04
Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 00:14:24
Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 00:17:25
Minh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-09-28 12:54:34