Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với loc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

loc

Điểm thi

loc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 15:38:52
loc làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-06 21:51:39
loc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-04 21:24:55
loc làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-07 16:10:07
loc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 09:21:44
loc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 20:41:15
loc làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-03 10:31:53
loc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-26 21:36:54
loc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-26 21:26:57
loc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-04-26 21:15:14
loc làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-30 17:15:58
loc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-24 12:07:23
loc làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-24 12:04:20
loc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-23 21:35:10
loc làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-03 17:59:12
loc làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-03 17:53:41
loc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-10-03 18:36:21
loc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-03 18:34:08
loc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-08-21 08:57:34
loc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-24 21:26:06
loc làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-24 10:35:07
loc làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-24 10:22:11
loc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-24 10:11:48
loc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-24 10:00:02
loc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-03 09:15:17
loc làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-03 08:54:58
loc làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-05-18 18:17:31
loc làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-05-08 19:21:22
loc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-08 19:15:22

Luyện toán

164 -Trung bình 7.85 - Tổng điểm 20559

loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm thừa số, số bị chia hoặc số chia trong phép nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 20:28:18
loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 07:47:10
loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-05 10:52:26
loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 10:06:25
loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 15:40:13
loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-06-03 09:51:53
loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 11:44:04
loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 11:42:31
loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 19:46:51
loc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 10:04:19