Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà Fairy Tail của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-12 09:45:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 16:39:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-09 21:02:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-09 21:00:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 08:43:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 08:41:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-07 08:40:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-07 08:36:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-21 19:55:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-16 16:52:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-16 16:42:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-16 16:30:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-16 16:25:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-12 19:53:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-12 19:51:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-12 19:47:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-12 19:46:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-02 05:35:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-01 14:14:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-01 14:12:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-12-01 14:09:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-29 14:14:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-29 14:12:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-29 13:29:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-09-30 12:52:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-09-30 12:50:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-09-26 06:00:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-09-26 05:56:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-09-26 05:55:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-09-26 05:53:00

Luyện toán

41 -Trung bình 9.13 - Tổng điểm 4293

Lần cuối làm bài: 2015-11-03 13:19:24
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-09-19 15:26:51
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-09-19 15:30:08
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-09-20 05:32:23
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 07:53:18
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-04 05:49:24
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-16 13:57:19
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 13:26:56
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-10-08 20:26:13
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-10-13 16:27:52