Toán lớp 8


Các bài giảng Toán lớp 8

Danh sách bài giảng sắp lên mạng

Mở Đóng
25.
Phương trình tích Sắp lên mạng
26.
Phương trình chứa ẩn ở mẫu Sắp lên mạng
27.
Tính chất đường phân giác của tam giác Sắp lên mạng
28.
Giải bài toán bằng cách lập phương trình Sắp lên mạng
29.
Hai tam giác đồng dạng Sắp lên mạng
30.
Trường hợp đồng dạng thứ nhất Sắp lên mạng
31.
Trườn hợp đồng dạng thứ hai Sắp lên mạng
32.
Trường hợp đồng dạng thứ ba Sắp lên mạng

Chú ý: Các bài giảng năm học 2016-2017 sẽ được cập nhật theo tiến độ học trên lớp.