Giúp tôi giải toán


Ice 13 giờ trước (19:49)

0,8 x 63 x 2 + 1,6 x 24 - 3 x 16 + 0,016 x 4300

= ( 0,8 x 2 ) x 63 + 1,6 x 24 - 3 x 16 + 0,016 x 4300

= 1,6 x 63 + 1,6 x 24 - 30 x 1,6 + 1,6 x 43

= 1,6 x ( 63 + 24 - 30 + 430 )

= 1,6 x 100

= 160

Nguyen Bao Anh 14 giờ trước (19:46)

0,8 x 63 x 2 + 1,6 x 24 - 3 x 16 + 0,016 x 4300

= 1,6 x 63 + 1,6 x 24 - 3 x 16 + 0,01 x 16 x 4300

= 1,6 x (63 + 24) - 16 x (-3 + 0,01 x 4300)

= 1,6 x 87 - 16 x 40

= 0,1 x 16 x 87 - 16 x 40

= 16 x (0,1 x 87 - 40)

= 16 x (-31,3)

= -500,8

nguyen thi lan huong Hôm qua lúc 10:26

36 x 590 + 36 x 410

= 36 x ( 590 + 410 )

= 36 x 1000

x = 36000 

Lê Quang Tuấn Hôm qua lúc 10:44

36.590+36.360=36.(590+360)=36.1000=36000

Sakura Hôm qua lúc 10:21

36 x 590 + 36 x 410

= 36 x (590 + 410)

= 36 x 1000

= 36000

ngonhuminh 14/01 lúc 23:44

\(\left(10^2-5^2\right)+\left(9^2-4^2\right)+..+\left(6^2-1^2\right)\)

\(\left(10-5\right)\left(10+5\right)+...+\left(6-1\right)\left(6+1\right)\)

\(5.15+5.13+5.11+5.9+5.7\)

\(5\left(15+13+11+9+7\right)\)

\(5.\frac{\left(15+7\right).5}{2}=\frac{5.22.5}{2}=11.25=25+250=275\)

Nguyễn Thị Mai Phương 14/01 lúc 12:59

1+1=2 bạn Huy Tô Quang ạ!!!

Nguyễn Thị Lan Hương 12/01 lúc 14:18

1+1=2 sao ngu thế

Nguyễn Tiến Dũng 13/01 lúc 17:03

2

k minh nhe 

chuc ban hoc gioi

Freya 09/01/2017 lúc 17:28

= 60 nhé

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

kaneki ken 09/01/2017 lúc 17:30

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 15

= ( 1 + 9 ) + ( 2 + 8) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + ( 5 + 15 )

= 10 + 10 + 10 + 10 + 20

= 40 + 20 

= 60

Nguyễn Kiều Trinh 12/01 lúc 14:11

60 nka dễ mà bạn

Thanh Tùng Phạm Văn 06/01/2017 lúc 12:16

a,(38-129+43)-(43+38)=38-129+43-43-38=(38-38)+(43-43)-129=-129

b,-144-[29-(+144)-(-144)=-144-29+144-144=(144-144)-29-144=-173

c)48+|48-174|+(-74)=18+126-74=70

d)(-123+77)-(277-23-123)=-123+77-277+23+123=(-123+123)+(77-277)+23=-200+23=-177

e)-(-57-159)+(43-169)=57+129+43-169=(57+43)+(129-169)=100-40=60

Chúc bạn học tốt( sai chỗ nào cho mjk sr nka??) k cho  mjk nka

Phạm Phan Công Lệnh 05/01/2017 lúc 08:05

theo mình nghĩ là như th61 này

\(2\cdot2^{99}-2^{99}=2^{99}\)

\(2^{99}=2\cdot2^{98}\)

\(2\cdot2^{98}-2^{98}=2^{98}\)

vậy tức là \(2^n-2^{n-1}=2^{n-1}\)

đến cuối bạn sẽ có \(2^3-2^2=4\)

4-2-1=1

Manix 04/01/2017 lúc 09:01

a ) 32.( - 64 ) - 64.68 

= - 64 x ( 32 + 68 )

= -64 x 100

= -6400

b ) - 54.76 + 12 (.-76) - 76.(-34)

= 76 x ( - 54 + -34 + 12 )

= 76 x (-76 )

= (-5776)

c ) 19 - 42.(-19) + 38 x 5 

= 42 x ( 19 + - 19 ) + 38 x 5

= 42 x 0 + 38 x 5

= 0 + 38 x 5 

= 38 x 5

= 190 

=)

At the speed of light 04/01/2017 lúc 09:05

Đảm bảo đúng 100%

Chắc chắn đó

Mọi người nha

Cảm ơn nhiều

At the speed of light 04/01/2017 lúc 09:01

a) 32 . ( -64 ) - 64 . 68

= ( 32 + 68 ) . ( - 64 )

= 100 . ( - 64 )

= ( - 6400 )

b) ( - 54 ) . 76 + 12 . ( - 76 ) - 76 . ( - 34 )

= 76 x ( -54 + -34 + 12 )

= 76 x ( - 76 )

= ( - 5776 )

c) 19 - 42 . ( -19 ) + 38 . 5

= 42 . ( 19 + -19 ) + 190

= 42 . 0 + 190

= 0 + 190

= 190

Nguyễn Xuân Nam 04/01/2017 lúc 08:06

a) 2.(-25).(-4).50              b) -125.5.(-8).2                 c) 16.50.(-25).(-250)

= (2.50).[(-25).(-4)]          = [(-125).(-8)].(2.5)             = 4.4.50.(-25).(-250)

=  100  .     100              =      1000    . 10               = [4.(-25)].[4.(-250)].50

=      10000                    =          10000                  = [(-100).(-1000)].50

                                                                           =       100000     .50

                                                                           =           5000000    

Nguyễn Văn Phong 04/01/2017 lúc 07:44

a) 2.(-25).(-4).50=(2.50).[(-25).(-4)]=100.100=10000

b)-125.5.(-8).2=[(-125).(-8)].(2.5)=1000.10=10000

c)16.50.(-25).(-250)=4.4.50.(-25).(-250)=[4.(-25)].[4.(-250)].50=(-100).(-1000).50=100000.50=5000000

Seira Nguyễn 03/01/2017 lúc 21:30

x * 17 + x * 33 = 150

x * ( 17 + 33 ) = 150

x * 50              = 150 

 x                   = 150 : 50 

x                    = 3

                                                                      x : 14 - x : 10 = 306

                                                                     x : ( 14 - 10 )  = 306

                                                                     x : 4             = 306

                                                                     x                  = 306 x 4

                                                                   x                   = 1224

nguyen thi lan huong 03/01/2017 lúc 21:29

x * 17 + x * 33 = 150

x * ( 17 + 33 ) = 150

x * 50 = 150

x = 150 : 50

x = 3

X : 14 - X : 10 = 306

X : ( 14 - 10 ) = 306

X : 4 = 306

X = 306 * 4

X = 1224

duy 03/01/2017 lúc 22:13

không được phép gộp phép chia nghe chưa các em.Gộp vào là sai
6:2+6:3=3+2=5
chứ có phải 6:2+6:3=6:5=1.2 đâu các em


học sinh lớp 4 giờ kém quá

goku 2005 02/01/2017 lúc 18:49

bằng 7 đó bạn

Lucy Heartfilia 02/01/2017 lúc 18:55

7 nha

k mk nhé

Meo xinh 02/01/2017 lúc 20:27

1+1+1+1+1+1+1 = 1*7 =7 nha. Chúc  trần phương uyên học giỏi nhé. k mk nha

Sakura 02/01/2017 lúc 15:33

(-4) . 125 . (-2) . 8 . (-5) . 25

= -1000 . (-16) . (-125)

= -16000 . (-125)

= 2000000

(-154) . 67 + 154 . (-33) - 46

= -154 . 67 + 154 . (-79)

= -154 . 67 + (-154) . 79

= -154 . (67 + 79)

= -154 . 146

= -22484

Sakura 02/01/2017 lúc 15:30

(-4) . 125 . (-2) . 8 . (-5) . 25

= -500 . (-16) . (-125)

= 8000 . (-125)

= -1000000
(-154) . 67 + 154 . (-33) - 46

= -154 . 67 + 154 . (-79)

= -154 . 67 + (-154) . 79

= -154 . (67 + 79)

= -154 . 146

= -22484

haobeo2007 02/01/2017 lúc 15:27



Sakura 02/01/2017 lúc 15:00

a) -(-15) + 67 - 80 - 167 + 20

= 15 + 67 - 80 - 167 + 20

= 15 + (67 - 167) - (80 + 20)

= 15 + (-100) - 100

= 15 - 100 - 100

= -85 - 100

= -185

b) (-192) + (-51) + (-48) + 21

= -192 - 51 - 48 + 21

= (-192 - 48) - (51 - 21)

= -240 - 30

= -270

c) -(57 - 412) + (-21 + 57 + 200)

= -57 + 412 - 21 + 57 +200

= (-57 + 57) + (412 + 200) - 21

= 0 + 612 - 21

= 612 - 21

= 591

nguyen thu huong 02/01/2017 lúc 14:57

a, =-145

b, =-270

c,=591

công chúa xinh xắn 02/01/2017 lúc 14:57

\(25.\left(75-49\right)+75.\left|25-49\right|\)

\(=25.75-25.49+75.24\)

\(=25.75-25.49+25.3.24\)

\(=25.75-25.49+25.72\)

\(=25.\left(75-49+72\right)\)

\(=25.98\)

\(=2450\)

Sakura 02/01/2017 lúc 14:54

25 . (75 - 49) + 75 . |25 - 49|

= 25 . 26 + 75 . 24

= 25 . (26 + 24)

= 25 . 50

= 1250

nguyen thu phuong 02/01/2017 lúc 15:18

Đáp án của mk là:51,2874952081...

le minh trang 02/01/2017 lúc 13:48

Hỏi gì kì vậy?

le minh trang 02/01/2017 lúc 13:47

Hỏi gì kì vậy,ai mà trả lời được.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: