Giúp tôi giải toán


soyeon_Tiểu bàng giải CTV 14 giờ trước (18:08)

Gọi 2 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là abcabc + 1 (\(a\ne0\); a,b,c là các chữ số)

Theo đề bài ta có: abc chia hết cho 8 => abc là số chẵn

=> abc + 1 là số lẻ

Mà abc + 1 chia hết cho 125 và abc + 1 \(\le1000\)

=> abc + 1\(\in\left\{125;375;625;875\right\}\)

=> abc \(\in\left\{124;374;624;874\right\}\)

Mặt khác; abc chia hết cho 8 => abc = 624

Vậy 2 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là 624 và 625

Jenny123 12 giờ trước (20:02)

2 số tự nhiên . số bé là 624 . số lớn 625

k nha

bui xuan nghia 12 giờ trước (19:58)

so be la : 624 , so lon la : 625

Vũ Anh Quân 20/10 lúc 19:30

a,Nếu n = 3k thì n² + 1 = (3k)² + 1 = 9k² + 1 chia 3 dư 1 
Nếu n = 3k + 1 thì n² + 1 = (3k + 1)² + 1 = 9k² + 6k + 2 chia 3 dư 2 
Nếu n = 3k + 2 thì n² + 1 = (3k + 2)² + 1 = 9k² + 12k + 5 chia 3 dư 2 
Vậy vớj mọj n thuộc Z, n^2 + 1 không chia hết cho 3

b,chọn n=1 => 10+18-1=27 chia hết cho 27 (luôn đúng) 
giả sử với mọi n=k (k thuộc N*) thì ta luôn có 10^k+18k-1 chia hết cho 27. 
Cần chứng minh với n=k+1 thì 10^(k+1)+18(k+1)-1 chia hết cho 27. 
Ta có 10^(k+1)+18(k+1)-1= 10*10^k+18k+18-1 
= (10^k+18k-1)+9*10^k+18 
= (10^k+18k-1)+9(10^k+2) 
ta có: (10^k+18k-1) chia hết cho 27 => 10^(k+1)+18(k+1)-1 chia hết cho 27 khi và chỉ khi 9(10^k+2) chia hết cho 27. 

Chứng minh 9(10^k+2) chia hết cho 27. 
chọn k=1 => 9(10+2)=108 chia hết cho 27(luôn đúng) 
giả sử k=m(với m thuộc N*) ta luôn có 9(10^m+2) chia hết cho 27. 
ta cần chứng minh với mọi k= m+1 ta có 9(10^(m+1)+2) chia hết cho 27. 
thật vậy ta có: 9(10^(m+1)+2)= 9( 10*10^m+2)= 9( 10^m+9*10^m+2) 
= 9(10^m+2) +81*10^m 
ta có 9(10^m+2) chia hết cho 27 và 81*10^m chia hết cho 27 => 9(10^(m+1)+2) chia hết cho 27 
=>9(10^k+2) chia hết cho 27 
=>10^(k+1)+18(k+1)-1 chia hết cho 27 
=>10^n+18n-1 chia hết cho 27=> đpcm

K MINH NHA!...............

Asuna Yuuki 19/10 lúc 20:37

Số chẵn có hai chữ số có thể chia hết cho 2 là :

10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; ..... ; 98.

Số chẵn có hai chữ số chia hết cho 4 là :

12 ; 16 ; 20 ; 24 ; .... ; 96

Cô nàng Thiên Bình 19/10 lúc 20:57

Số chẵn có 2 chữ số chia hết cho 2 là :  10;12;14;16;18;...;98

Số chẵn có 2 chữ số chia hết cho 4 là:12;16;20;24;28;...;92;96

Nguyen ngoc dat 19/10 lúc 20:45

Số chẫn nào có hai chữ số có thế chia hết cho 2?

Số chẫn nào có hai chữ số có thế chia hết cho 4?

Số chẵn có hai chữ số có thể chia hết cho 2 là :

10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; ..... ; 98.

Số chẵn có hai chữ số chia hết cho 4 là :

12 ; 16 ; 20 ; 24 ; .... ; 96

nhé !

Hồ Thu Giang CTV 18/10 lúc 21:20

\(2+2^2+2^3+2^4+...+2^{99}+2^{100}\)

\(=\left(2+2^2\right)+\left(2^3+2^4\right)+...+\left(2^{99}+2^{100}\right)\)

\(=2\left(1+2\right)+2^3\left(1+2\right)+...+2^{99}\left(1+2\right)\)

\(=2.3+2^3.3+...+2^{99}.3\)

\(=3\left(2+2^3+...+2^{99}\right)\)chia hết cho 3 (Đpcm)

Dương đức Duy 18/10 lúc 21:49

\(2+2^2+2^3+2^4+...+2^{99}+2^{100}\)

\(=\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+\left(2^5+2^6+2^7+2^8\right)+...+\left(2^{97}+2^{98}+2^{99}+2^{100}\right)\)

\(=\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+2^4\cdot\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+....+2^{96}\cdot\left(2+2^2+2^3+2^4\right)\)

\(\)\(=30+2^4\cdot30+...+2^{92}\cdot30\)

\(=30\cdot\left(2^4+2^8+...+2^{96}\right)\)

Vì 30 chia hết cho 3 \(\Rightarrow\)

\(2+2^2+2^3+2^4+...+2^{99}+2^{100}\)chia hết cho 3

Nguyễn Quốc Việt CTV 18/10 lúc 21:27

Đặt A = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 299 + 2100

Ta có:
A = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 299 + 2100

A = (2 + 22) + (23 + 24) + ... + (299 + 2100)

A = 2.(1 + 2) + 23.(1 + 2) + ... + 299.(1 + 2)

A = 2.3 + 23.3 + ... + 299.3

A = (2 + 23 + ... + 299) . 3

Vì (2 + 23 + ... + 299) . 3 chia hết cho 3 nên 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 299 + 2100 chia hết cho 3 (đpcm)

phamthiminhtrang 18/10 lúc 09:30

43 x 7 = 301

23 x 7 = 161

88 x 6 = 528

99 x 7 = 693

12 x 4 = 48

23 x 6 = 138

12 : 3 = 4 dư 0

23 : 4 = 5 dư 3

34 : 5 = 6 dư 4

22 : 2 = 11

99 : 3 = 33

33: 3 = 11

2 :

Các số chẵn có 2 chữ số được ghép từ 4 số : 2 ; 4 ; 6 ; 8 là :

24 ; 42 ; 26 ; 62 ; 28 ; 82 ; 46 ; 48 ; 64 ; 68 ; 84 ; 86 

Các số chẵn có 3 chữ số là :

246 ; 264 ; 462 ; 426 ; 628 ; 682 ; 624 ; 642 ; 824 ; 826 ; 828 ; 862 ; 846 ; 824 ; ...

Các số có 4 chữ số là :

2468 ; 2486 ; 2864 ; 2648 ; ......

3 Tìm x :

a, 12 : x = 6 

           x = 12 : 6

           x =    2

b, 12 : x = 2

          x = 12 : 2

          x =   6

4 Tính giá trị biểu thức :

 45 x 2 - 45 

=  90 - 45

=     45

( 56 : 2 ) - 12

= 28  -   12

=      16

Bảo Ngân 18/10 lúc 09:35

đáp án bài 1

301,161,528,693,48,138,4 dư 0,5  dư 3, 6 dư 4 ,11,33,11

đáp án bài 2

a)24,246,2468

b) có 13 số chẵn 2 chữ số,có 14 số chẵn 3 chữ số,cơ  sở chăn co 4 chữ số

Dap an bai 3

2

6

Đáp án bài 4

45

16

nguyễn hải yến 17/10 lúc 22:51

1+5^1+5^2+5^3+5^4+.....+5^101

= ( 1+ 5^1) + (5^2 + 5^3) + ...+(5^100 + 5^101)

= 1.(1+5) + 5^2. (1+5)+...+5^100.(1+5)

=(1+5^2+...+5^100).6 chia hết cho 6(vì 6 chia hết cho 6 )

vậy  1+5^1+5^2+5^3+5^4+.....+5^101 chia hết cho 6

Nguyen Van Bang 17/10 lúc 22:48

Gọi dãy trên là A

A=(1+5^1)+(5^2+5^3)+...+(5^100+5^101)

A=1.(1+5^1)+5^2.(1+5^1)+...+5^100.(1+5^1)

A=1.6+5^2.6+...+5^100.6

A=6.(1+5^2+...+5^100) chia hết cho 6

magic school 16/10/2016 lúc 07:09

1+8+2=11

để * chia hết cho 3 thì *=1 hoặc 4 hoặc 7    

để * chia 5 dư 2 thì *=2 hoặc 7

=> *=7

a]  101234+2=10...0+2=10...02   mà 1+2 chia hết cho 3 => 101234+2 chia hết cho3

b]   10789+8=10..0+8=10...08 mà 1+8 chia hết cho 9 => 10789+8 chia hết cho 9

Nguyễn Kim Thành 14/10/2016 lúc 13:48

Ta thấy 1 +2 +3 + x + 4 + 4 + y chia hết cho 3. Hay 14 + x + y chia hết cho 3. Vậy nếu x là 1 ; 4 ; 7 thì y là 0. Còn nếu x là 0 ; 3 ; 6 thì y là 1. 

Nguyễn Duy Đạt 13/10/2016 lúc 22:25

k hộ cái nha hoặc kb luôn

Nguyễn Duy Đạt 13/10/2016 lúc 22:24

y = 0 ; 2 ; 4 ;6 ;8

x = 1 ; 8 ; 5 ; 4 ; 3

thứ tự trên xuống 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: