Giúp tôi giải toán


Trần Quốc Đạt 2 giờ trước (11:13)

(Chỉ là chia đa thức thôi mà!)

Anh giải câu b thôi, mấy câu còn lại tự làm nha.

\(2n^3+n^2+7n+1=\left(2n-1\right)\left(n^2+n+4\right)+5\)

Suy ra \(\frac{2n^3+n^2+7n+1}{2n-1}=n^2+n+4+\frac{5}{2n-1}\)

Để vế trái nguyên thì \(2n-1\) là ước của \(5\). Giải được \(n=-2,0,1,3\)

ngonhuminh 3 giờ trước (10:34)

Test lại bị nhầm

\(S=\left(\frac{5-2\sqrt{21}}{4};\frac{5+2\sqrt{21}}{4}\right)\)

ngonhuminh 3 giờ trước (10:17)

Đoạn đầu vừa làm 

(x+t/x)=y <=> 8(y^2-2)-34y+51=0

Làm tiếp đoạn cuối 

\(x+\frac{1}{x}=\frac{17-6\sqrt{3}}{8}=a\) /a/<2 => vô nghiệm test lại cái cho chuẩn

\(x+\frac{1}{x}=\frac{17+6\sqrt{3}}{8}\)=a

\(x^2-a+1=0\Leftrightarrow\left(x-\frac{a}{2}\right)^2=\frac{a^2-4}{4}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{a}{2}-\sqrt{a^2-4}\\x=\frac{a}{2}+\sqrt{a^2-4}\end{cases}}\)

ngonhuminh 15 giờ trước (22:11)

1. (x+2)^3-(x+2)

(x+2)(x+2)^2-1)=(x+2)(x+1)(x+3)=(x+1)(x+2)(x+3) cho đep

2.(x^2+1)^2-4=(x^2-1)(x^2+5)=(x-1)(x+1)(x^2+5)

o0o đồ khùng o0o 15 giờ trước (22:03)

a] 
x^3 + 6x^2 + 11x + 6 
= x^3 + x^2 + 5x^2 + 5x + 6x + 6 
= x^2(x + 1) + 5x(x + 1) + 6(x + 1) 
= (x + 1)(x^2 + 5x + 6) 
= (x + 1)(x^2 + 2x + 3x + 6) 
= (x + 1)[x(x + 2) + 3(x + 2) 
= (x + 1)(x + 2)(x + 3) 

b thiếu đề bài nè  x^4 - 2x^2 - 3 = 0 
(x^2)(x^2)-2(x^2)-3=0 
(x^2)(x^2)-3(x^2)+1(x^2)-3=0 
(x^2)(x^2-3) + 1(x^2-3) = 0 
(x^2-3) (x^2+1)=0 

c bó tay

d (a3 + b3 + c3) - 3abc
= ( (a+b+c)3 - 3ab(a+b) -3bc(b+c) -3ac(a+c) - 6abc) - 3abc 
= (a+b+c)3 - 3ab(a+b) - 3bc(b+c) - 3ac(a+c) - 9abc 
= (a+b+c)3 
- 3ab(a+b) - 3abc 
- 3bc(b+c) - 3abc 
- 3ac(a+c) - 3abc 
= (a+b+c)3 
- 3ab(a+b+c) 
- 3bc(a+b+c) 
- 3ac(a+b+c) 
= (a+b+c)( (a+b+c)2 - 3ab -3bc 3ac) 
=(a+b+c)( a2 + b2 + c2 + 2ab +2bc + 2ca -3ab - 3bc -3ac) 
=(a+b+c) (a2 + b2 + c2 - ab - bc -ac) 

ý d hình như đề sai

Phan Cao Nguyen 14 giờ trước (22:52)

2. x4 + 2x2 - 3 

= x4 - x2 + 3x2 - 3

= x2(x2 - 1) + 3(x2 - 1)

= (x2 - 1)(x2 + 3)

= (x - 1)(x + 1)(x2 + 3)

Trà My CTV 15 giờ trước (22:19)

a) \(3x^2+10x+3=3x^2+9x+x+3\)

\(=3x\left(x+3\right)+\left(x+3\right)\)

\(=\left(x+3\right)\left(3x+1\right)\)

b)\(5x^2+14x-3=5x^2+15x-x-3\)

\(=5x\left(x+3\right)-\left(x+3\right)\)

\(=\left(5x-1\right)\left(x+3\right)\)

c)\(6x^2+7x-3=6x^2+9x-2x-3\)

\(=3x\left(2x+3\right)-\left(2x+3\right)\)

\(=\left(3x-1\right)\left(2x+3\right)\)

Fan Cuồng Noo Phước Thịnh 15 giờ trước (22:02)

a, ta có: 3x^2 +10x+3= 3x^2 + 9x +x +3 = 3x(x+3)+(x+3)=(x+3)+(3x+1)

2 câu còn lại đang trong qtrinhf suy nghĩ

Nguyễn Tuấn Tài CTV 15 giờ trước (21:56)

3x+ 10x +3

=> 3x+ 9x +x +3

=> (3x+x )+ ( 9x +3)

=> x(3x +1) +3( 3x+1)

=>(3x+1) (x+3)

Tự làm tiếp nhé

Trần Quốc Đạt 3 giờ trước (10:48)

(Chẳng biết đề có thiếu gt không nữa)

Đặt \(P\left(x;y\right)=\frac{x^2+4y^2}{x-2y}\)

Trường hợp \(x=0\)\(P\left(0;y\right)=\frac{4y^2}{-2y}=-2y\) không có min.

Vậy kết luận được ngay biểu thức không có min.

zZz Phan Cả Phát zZz CTV 16 giờ trước (21:11)

Theo bài ra , ta có : 

\(\left(3x+1\right)^2-\left(3x-2\right)\left(3x+2\right)=10\)

\(\Leftrightarrow9x^2+6x+1-9x^2+4=10\)

\(\Leftrightarrow6x+5=10\)

\(\Leftrightarrow6x=5\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{6}{5}=1,2\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{\frac{6}{5}\right\}\)

Chúc bạn học tốt =)) 

ngonhuminh 16 giờ trước (21:14)

\(y^2-\left(y-3\right)\left(y+1\right)=y^2-\left(y^2-2y-3\right)=2y+3=10\\ \)

\(y=\frac{7}{2}\Rightarrow x=\frac{5}{6}\)

Trần Quốc Đạt 2 giờ trước (11:03)

Bạn alibaba nguyễn có ý tưởng đúng rồi nhưng trình bày hơi sai một chút.

Để mình viết lại nè:

Gọi \(m=lcm\left(2;3;4;...;n\right)\) và \(k\) nguyên dương thoả \(2^k\le n< 2^{k+1}\).

Khi đó \(m=2^kR\) với \(R\) là bội chung nhỏ nhất của các số lẻ từ \(3\) tới \(n\).

(Giải thích: Mọi số nguyên dương đều viết được dưới dạng \(a=2^xb\) với \(b\) lẻ. Ta gọi \(2^x\) là "phần chẵn" và \(b\) là "phần lẻ" của \(a\).

Số \(m\) cũng vậy. "Phần lẻ" của \(m\), kí hiệu là \(R\), phải chia hết cho các số lẻ từ \(3\) tới \(n\).

Còn "phần chẵn" của \(m\) chỉ cần là \(2^k\) là đủ vì với mọi \(q\le n\) luôn có "phần chẵn" của \(q\) là ước của \(2^k\))

-----

Nhận xét rằng khi phân tích các mẫu số của tổng cho ở đề ra dạng "phần lẻ" và "phần chẵn" như trên thì phân số có "phần chẵn" đúng bằng \(2^k\) chỉ xuất hiện 1 lần là phân số \(\frac{1}{2^k}\).

(Giải thích: Nếu tồn tại phân số  khác \(\frac{1}{2^k}\), gọi là \(\frac{1}{t}=\frac{1}{2^ka}\) với \(a\) lẻ thì \(a\ge3\) nên \(n< 2^k.2< t\) (vô lí vì \(\frac{1}{t}\) nằm trong \(S\))

-----

Vậy khi quy đồng mẫu số của \(S\) lên với mẫu chung là \(m\) thì các phân số khác đều có tử chẵn (do "phần chẵn" của mẫu số ban đầu là \(2^l\) với \(l< k\) nên quy đồng lên thành \(2^k\) thì tử chẵn). Riêng có 1 phân số, đó là \(\frac{1}{2^k}\), quy đồng lên thành \(\frac{R}{2^kR}\) và có tử lẻ.

Và tử của \(S\) sau quy đồng là lẻ còn mẫu chẵn. Do đó \(S\) không nguyên.

alibaba nguyễn 13 giờ trước (23:59)

Gọi m là BSC nhỏ nhất của 2, 3, ..., n

Gọi 2k là giá trị lũy thừa lớn nhất của 2 nhưng bé hơn n

Ta có m = 1.2.3....2k...n

Khi ta qui đồng tổng trên thì rất cả tử đều là số chẵn chỉ duy nhất phân số có chứa 2k có tử là số lẻ. Nên tổng của các tử sau khi quy đồng sẽ là số lẻ.

Mà ta nhận xét thấy mẫu số chung là 1 số chẵn nên.

=> Tử không chia hết cho mẫu hay S không phải là số nguyên

Thắng Nguyễn CTV 14 giờ trước (22:55)

v~ thật lỗi ko hiển thị hết luôn

Cold Wind 15 giờ trước (21:59)

a) EC=EA (MC=MB; ME//AB (_|_AC))

Tứ giác AFCM: AC _|_ FM=E; EC=EA; EF=EM => AFCM là hthoi

b) FA //= MB (=CM) => AFMB là hbh (1)

AEMD là hcn (AEM^ = EAD^ = ADM^ = 90o) và O là trung điểm ED => O cũng là trung điểm AM (2)

Từ (1) và (2) => O là trung điểm FB hay B,O,F thẳng hàng

c) Ta có: EA //= DN (_|_ AB ; = MD) => ANDE là hbh 

Trần Minh Anh 15 giờ trước (22:26)
Ta có tam giac MBC vuong can tai M => goc M = 90 độ => goc M + gócc B + goc C = 180 độ =>^M +^B = 90 độ (C do goc M =90 độ) => 2 ^B=90 độ ( tam giac MBC can) => ^B=^C= 90 độ
Trà My CTV 15 giờ trước (22:02)

\(2x^2-xy-y^2-8=0\Leftrightarrow\left(x^2-xy\right)+\left(x^2-y^2\right)=8\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-y\right)+\left(x-y\right)\left(x+y\right)=8\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(2x+y\right)=8\)

Ta có bảng sau:

x+y-8-4-2-11248
2x+y-1-2-4-88421
x72-2-772-2-7
y-15-606-60615

Bạn tự kết luận 

alibaba nguyễn 15 giờ trước (22:48)

Đặt: x2 - 4x = a thì pt thành

a(a + 8) + 16 = 0

<=> a2 + 8a + 16 = 0

<=> (a + 4)2 = 0

<=> a = - 4

<=> x2 - 4x + 4 = 0

<=> (x - 2)2 = 0

<=> x = 2

Nguyễn Đức Tiến 16 giờ trước (21:33)

Ta co:

       \(x^2+x-2011.2012=x^2+x-\left(2012-1\right).2012\)   

\(=x^2+x-2012^2+2012=\left(x^2-2012^2\right)+\left(x+2012\right)\)  \(=\left(x+2012\right)\left(x-2012\right)+\left(x+2012\right)=\left(x+2012\right)\left(x-2012+1\right)\)

\(=\left(x+2012\right)\left(x-2011\right)\)                          

ngonhuminh 55 phút trước (12:54)

Biết đâu lang thang trên thiên hà số

lại xuất hiện hai số CP có hiệu bằng 7 nữa thì sao Anh.

Trần Quốc Đạt 2 giờ trước (11:07)

\(\left(x+1\right)^2+7\) chính phương mà \(\left(x+1\right)^2\) bản thân nó đã chính phương.

Vậy ta chỉ cần tìm 2 số chính phương hơn kém nhau \(7\) đơn vị.

Đó là số \(9\) và \(16\).

Vậy \(\left(x+1\right)^2=9\) (số chính phương bé hơn) nên \(x=2\).

-----

Phương pháp giải pt nghiệm nguyên dạng \(a^2-b^2=k\) với \(k\) cho trước.

Bước 1: Phân tích 2 vế ra thừa số:

\(a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)

\(k\) thành thừa số nguyên tố.

Bước 2: Lập bảng xét từng trường hợp rồi giải bài toán tổng - hiệu.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: