Giúp tôi giải toán


Đỗ Lê Tú Linh CTV 5 giờ trước (22:18)

Số phân tử của tập hợp là: (2013-2002)+1=12(phân tử)

A.12 phân tử

Nguyễn Duy Đạt 5 giờ trước (22:18)

đáp án A.12 phần tử

GIẤU TÊN 5 giờ trước (22:18)

đáp án là A

Conan 15/10/2016 lúc 17:40

Co 

chuc bn hoc gioi!

nhae bn###

______________________________
\(\$\text{ }\)$$$$

nghiem thi huyen trang 15/10/2016 lúc 17:40

k nha

nguyễn hải yến 15/10/2016 lúc 17:41

chắc có

Nguyễn Ngọc Anh Minh 27/09/2016 lúc 10:47

\(=1+\left(3^2+3^4+...+3^{100}\right).\)

Đặt biểu thức trong ngoặc là B

\(9B=3^4+3^6+...+3^{102}\)

\(B=\frac{9B-B}{8}=\frac{3^{102}-3^2}{8}\)

\(A=1+B=1+\frac{3^{102}-3^2}{8}=\frac{8+3^2\left(3^{100}-1\right)}{8}\)

Sếp Việt Đẹp Trai 25/09/2016 lúc 07:40

Gọi thương và số dư là k (k là số tự nhiên) 
Số phải tìm có dạng: x = 12k + k = 13k (1) 

Do số dư phải nhỏ hơn số chia nên k < 12 
k là số tự nhiên nên k Є {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11} 

Thay k vào (1), ta được: 
tập hợp C = { 0 ; 13 ; 26 ; 39 ; 52 ; 65 ; 78 ; 91 ; 104 ; 117; 130 ; 143} 
 

k minh nha 1573475175713454371513475713453453454543545646537846762

thang Tran 15/07/2015 lúc 06:27

a, { A thuộc N  l A = 7k + 3 v à A <= 150}

B: A =( 3 ;10;17;24;31 ; ... .; 150) 

c, Tổng là

  3 + 10 + 17 + 24 + 31 + ... + 150  

Số số hạng của tổng trên là: 

       ( 150 - 3) : 7 + 1 = 22 ( số hạng ) 

Tổng A là:

   ( 150 + 3) .22 : 2 = 1683

Vậy 3 + 10 + 17  + 24 + 3 1 + ... + 150 = 1683 

Nhữ Thanh Hương 23/06/2016 lúc 11:08

a)A=(x thuộc N sao cho x=7q+3(q thuộc N);x=150)

Nguyen ngoc dat 19/09/2016 lúc 15:59

Cho A là tập hợp cả số tự nhiên không  vượt quá 150 , chia 7 dư 3 

a) viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử 

b) hãy liệt kê các phần tử của A thành 1 dãy số từ nhỏ đến lớn

a, { A thuộc N  l A = 7k + 3 v à A <= 150}

B: A =( 3 ;10;17;24;31 ; ... .; 150) 

c, Tổng là

  3 + 10 + 17 + 24 + 31 + ... + 150  

Số số hạng của tổng trên là: 

       ( 150 - 3) : 7 + 1 = 22 ( số hạng ) 

Tổng A là:

   ( 150 + 3) .22 : 2 = 1683

Vậy 3 + 10 + 17  + 24 + 3 1 + ... + 150 = 1683 

Sếp Việt Đẹp Trai 25/09/2016 lúc 07:40

Gọi thương và số dư là k (k là số tự nhiên) 
Số phải tìm có dạng: x = 12k + k = 13k (1) 

Do số dư phải nhỏ hơn số chia nên k < 12 
k là số tự nhiên nên k Є {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11} 

Thay k vào (1), ta được: 
tập hợp C = { 0 ; 13 ; 26 ; 39 ; 52 ; 65 ; 78 ; 91 ; 104 ; 117; 130 ; 143} 
 

k minh nha 1573475175713454371513475713453453454543545646537846762

thang Tran 15/07/2015 lúc 06:27

a, { A thuộc N  l A = 7k + 3 v à A <= 150}

B: A =( 3 ;10;17;24;31 ; ... .; 150) 

c, Tổng là

  3 + 10 + 17 + 24 + 31 + ... + 150  

Số số hạng của tổng trên là: 

       ( 150 - 3) : 7 + 1 = 22 ( số hạng ) 

Tổng A là:

   ( 150 + 3) .22 : 2 = 1683

Vậy 3 + 10 + 17  + 24 + 3 1 + ... + 150 = 1683 

Nhữ Thanh Hương 23/06/2016 lúc 11:08

a)A=(x thuộc N sao cho x=7q+3(q thuộc N);x=150)

Nguyen ngoc dat 19/09/2016 lúc 15:59

Cho A là tập hợp cả số tự nhiên không  vượt quá 150 , chia 7 dư 3 

a) viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử 

b) hãy liệt kê các phần tử của A thành 1 dãy số từ nhỏ đến lớn

a, { A thuộc N  l A = 7k + 3 v à A <= 150}

B: A =( 3 ;10;17;24;31 ; ... .; 150) 

c, Tổng là

  3 + 10 + 17 + 24 + 31 + ... + 150  

Số số hạng của tổng trên là: 

       ( 150 - 3) : 7 + 1 = 22 ( số hạng ) 

Tổng A là:

   ( 150 + 3) .22 : 2 = 1683

Vậy 3 + 10 + 17  + 24 + 3 1 + ... + 150 = 1683 

Sếp Việt Đẹp Trai 25/09/2016 lúc 07:40

Gọi thương và số dư là k (k là số tự nhiên) 
Số phải tìm có dạng: x = 12k + k = 13k (1) 

Do số dư phải nhỏ hơn số chia nên k < 12 
k là số tự nhiên nên k Є {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11} 

Thay k vào (1), ta được: 
tập hợp C = { 0 ; 13 ; 26 ; 39 ; 52 ; 65 ; 78 ; 91 ; 104 ; 117; 130 ; 143} 
 

k minh nha 1573475175713454371513475713453453454543545646537846762

thang Tran 15/07/2015 lúc 06:27

a, { A thuộc N  l A = 7k + 3 v à A <= 150}

B: A =( 3 ;10;17;24;31 ; ... .; 150) 

c, Tổng là

  3 + 10 + 17 + 24 + 31 + ... + 150  

Số số hạng của tổng trên là: 

       ( 150 - 3) : 7 + 1 = 22 ( số hạng ) 

Tổng A là:

   ( 150 + 3) .22 : 2 = 1683

Vậy 3 + 10 + 17  + 24 + 3 1 + ... + 150 = 1683 

Nhữ Thanh Hương 23/06/2016 lúc 11:08

a)A=(x thuộc N sao cho x=7q+3(q thuộc N);x=150)

Nguyen ngoc dat 19/09/2016 lúc 15:59

Cho A là tập hợp cả số tự nhiên không  vượt quá 150 , chia 7 dư 3 

a) viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử 

b) hãy liệt kê các phần tử của A thành 1 dãy số từ nhỏ đến lớn

a, { A thuộc N  l A = 7k + 3 v à A <= 150}

B: A =( 3 ;10;17;24;31 ; ... .; 150) 

c, Tổng là

  3 + 10 + 17 + 24 + 31 + ... + 150  

Số số hạng của tổng trên là: 

       ( 150 - 3) : 7 + 1 = 22 ( số hạng ) 

Tổng A là:

   ( 150 + 3) .22 : 2 = 1683

Vậy 3 + 10 + 17  + 24 + 3 1 + ... + 150 = 1683 

Thảo 10/10/2016 lúc 19:56

mk thấy

cái này đc 1 tíh chất

đặc trưng đó là:

A = { x \(\in\)N/ 0< x < 10 }

B = { các chữ cái thuộc từ Sang }

C = { x \(\in\)N / x chia hết cho 10/ 10\(\le\)\(\le\) 40 }

nha bn

Uchiha Itachi 10/10/2016 lúc 19:53

 A={x\(\in\)N | x là các STN có 1 C/s}

Cần 1 cái tên 10/10/2016 lúc 19:53

A={ x\(\in N\)/ 0<x<10}

B= { các chữ cái thuộc từ sang }

C={  x\(\in N\)/ x chia hết cho 10 / \(10\le x\le40\)}

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 11/10/2016 lúc 09:23

Gọi cặp hai tập hợp con không giao nhau của X là ( A; B), trong đó \(A\in X;B\in X;A\cap B=\Phi\)

Lấy 1 phần tử \(x\in X\) thì có 3 trường hợp:

\(x\in A;x\in B\) hoặc x không thuộc cả A và B.

Như vậy có tổng cổng 3n cặp được sắp thứ tự gồm hai tập con không giao nhau của X. Lại có trong 3n cặp đó có duy nhất 1 cặp gồm hai tập hợp rỗng, như vậy có 3n - 1 cặp được sắp thứ tự gồm hai tập con không giao nhau của X, trong đó có ít nhất một tập hợp khác rỗng. Lại có cặp (A ; B) và cặp (B ; A) là giống nhau, như vậy có \(\frac{3^n-1}{2}\) cặp .

Lại có cặp gồm hai tập rỗng cũng thỏa mãn \(A\cap B=\Phi\) nên số cặp thỏa mãn đề bài là \(\frac{3^n-1}{2}+1=\frac{3^n+1}{2}\).

KUDO SHINICHI 09/10/2016 lúc 18:53

khó quá 

????????????

Bó tay chấm com

Nguyễn Phương Thanh Ngân 10/10/2016 lúc 21:58

hình như X/2 a2

Thảo 04/10/2016 lúc 20:07

a) A có 3 phần tử, B có 4 phần tử

b) \(6\notin A\)

c) \(A\subset B\). Vì A là các phần tử trong A lặp lại B

d) A = { 1;3 }           A = { 3;1 }                    A = { 5;1 }

A = { 1 ; 5 }             A = { 3 ; 5 }                  A = { 5 ; 3 }

Nha bn

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: