Giúp tôi giải toán


Tomori Nao 10 giờ trước (21:40)

Theo đề ta có:   

     x + 40 . 60 + x + x = 500

=> x . (40 + 60 + 1) = 500

=> x . 101 = 500

=> x         = 500 : 101

=> x         = \(\frac{500}{101}\)

Tuấn Minh Nguyễn Như 10 giờ trước (21:45)

x+240+x*2=500

x*3           =500-240

x*3           =260

x              =260:3

x              =86.6

*là nhân bạn nhé

hoang phuc 10 giờ trước (21:41)

ban lam dung roi do

tk nhe

xin do

bye

thần thoại hy lạp 19 giờ trước (12:55)

chả hiểu j hết bạn ạ

Nữ Thần Bình Minh 19 giờ trước (12:59)

Có ai làm được ko, giúp mình với. Hay là sai đề rồi vậy mọi người.

Cool_Boy Hôm qua lúc 20:47

Ta có:

 Nếu \(y^2\)là số chẵn mà y là số nguyên tố \(\Rightarrow\)y = 2

\(\Rightarrow x^2+117=2^2=4\)( vô lí)

=> y là số lẻ mà 117 là lẻ => x là chẵn => x = 2

Thay và ta có :

\(2^2+117=y^2\)

\(\Rightarrow4+117=y^2\)

\(\Rightarrow121=y^2\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}11^2=y^2\\\left(-11\right)^2=y^2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y=11\\y=-11\end{cases}}\)

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Hôm qua lúc 21:25

Nếu x - 372 = 925 thì :

                 x = 925 + 372

                 x = 1,297 .

 Đáp số : 1,297 .               Vậy x = 1,297.

akumi kyoto Hôm qua lúc 20:38

x - 372 = 925

          x = 925 + 372

          x =1297

CHÚC BẠN HỌC TỐT !

ha le phuong anh 11 giờ trước (21:14)

x- 372=925

x=925+372

x=1297

Thắng Nguyễn CTV 22/10 lúc 19:37

\(4x^2-9-x\left(2x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x\right)^2-3^2-x\left(2x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3\right)\left(2x+3\right)-x\left(2x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3\right)\left[\left(2x+3\right)-x\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=0\\x+3=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{2}\\x=-3\end{cases}}\)

Lê Xuân Hoan Hôm qua lúc 12:05

câu b) tương tự

Lê Xuân Hoan Hôm qua lúc 12:05

a) để A = 24x68y chia hết cho 45 => A chia hết cho 5 và 9

_để A  chia hết cho 5 => y ={0;5}

+)Nếu y =0 thì A = 24x680

thì A = 24x680

để A chia hết cho 9 thì (2+4+x+6+8+0) chia hết cho 9

                              hay 20 +x chia hết cho 9

vì x thuộc N và x < 10 => x ={7}           (1)

+)Nếu y =5 thì A = 24x685

để A chia hết cho 9 thì (2+4+x+6+8+5) chia hết cho 9

                              hay 25 +x chia hết cho 9

vì x thuộc N và x < 10 => x ={3}        (2)

kết hợp (1) và (2),ta có 

y=0 thì x = 7

y=5 thì x = 3

                       

Ruby Nguyễn 22/10 lúc 12:38

a, x \(\in\){7;2} và y \(\in\){0;5}

b, x\(\in\){4} và y\(\in\) {o}

Nguyễn Thị Mai Hoa 21/10 lúc 19:30

Xx12=12000

     X=12000:12

     X=1000

X:50=1000

    X=1000:50

    X=20

Xx30=40+20

Xx30=60

     X=60:30

      X=2

X:20=40+40

X:20=80

    X=80x20

    X=1600

Đậu lương 22/10 lúc 08:33

X x 12 =12000

x        = 12000:12

x        = 1000

X : 50 = 1000

X       = 1000 x 50

X       = 50000

X x 30 = 40 + 20

X x 30 = 60

X        = 60 : 30

X       = 2

X : 20 = 40 + 40

X : 20 = 80

X       = 80 x 20

X       = 1600

Rotten Girl 21/10 lúc 19:12

=1600

k mik nha bn

Nguyễn Hoàng Long 20/10 lúc 21:14

lua nguoi vua thoi phuc a

Asuna Yuuki 20/10 lúc 21:03

\(3x=8x\)

\(=>x\in\text{ }\left\{0;1\right\}\)

Lương Minh Anh 20/10 lúc 21:19

Xin lỗi nhưng đáp số của các bạn sai hết cả rồi

Tomori Nao 20/10 lúc 19:55

36 : x = 2

x       = 36 : 2

x       = 18

22 : x = 11

x       = 22 : 11

x       = 2

1000 + x = 2020

x           = 2020 - 1000

x           = 1020

10020 + x = 20030

x             = 20030 - 10020

x             = 10010

ủng hộ mk nha!

Magic Super Power 20/10 lúc 19:52

36:18=2

22:2=11

1000+1020=2020

10020+10010=20030.

Edowgawa conan 21/10 lúc 09:35

36:x=2

x=36:2

x=18                                                

22:x=11

x=22:11

x=2

1000+x=2020

x=2020-1000

x=1020

10020+x=20030

x=20030-10020

x=10010

Bảo Lại Anh 22/10 lúc 06:35

Hôm qua Mình sửa xong mà!

nguyen quang 20/10 lúc 19:40

a) x +3 chia het cho x +3 la chuyen duong nhien vi chinh no chia het cho chinh no va bang 1

bvi x +7 chia het cho x +2 ma x+7=x+2+5 ma x+2 chia het cho x+2 nen 5 chia het cho x+2ma 5 chia het cho 1;5 suy ra x+2 =1;5

sy ra x=1-2=-1hoac x=5-2 =3

soguku5 20/10 lúc 19:38

x = 3

cik cho mik nha

Hoàng Thị Mỹ Liên 20/10 lúc 16:38

\(10+90x=52+8\)

\(100+x=60\)

\(x=60-100\)

\(x=40\)

  kmk3cainhaTomori Nao
 
Little Red Riding Hood 20/10 lúc 16:42

Theo đề ta có:

10 + 90 + x = 52 + 8

      100 + x = 60

                x = 60 - 100

                x = -40

Thông TH 20/10 lúc 16:25

\(\Leftrightarrow\)100+x=60

\(\Leftrightarrow\)x=-40

Nguyễn Hùng Sơn 20/10 lúc 16:47

TỔNG HIỆU HAI SỐ CHIA HẾT CHO 9 THÌ CHẮC CHẮN CHIA HẾT CHO 9

a TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA 8*68 LÀ 8+*+6+8=22+*----->*=5

HIỆU CÁC CHỮ SỐ *922 LÀ *+9+2+2=13+*-------------->*=5

SỐ LỚN LÀ : (8568+5922)/2=7246

SỐ BÉ LÀ : 8568-7246=1322

b TỔNG CÁC CHỮ SỐ 51*9 LÀ 5+1+*+9=15+*-------------->*=3

SỐ LỚN LÀ : 5139/(2+1)*2=3426

SỐ BÉ LÀ : 3426/2=1713

ST CTV 19/10 lúc 21:04

\(2x=3y=10z\Rightarrow\frac{x}{\frac{1}{2}}=\frac{y}{\frac{1}{3}}=\frac{z}{\frac{1}{10}}\)và x + y- z = 95

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{\frac{1}{2}}=\frac{y}{\frac{1}{3}}=\frac{z}{\frac{1}{10}}=\frac{x+y-z}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{10}}=\frac{95}{\frac{11}{15}}=\frac{1425}{11}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{\frac{1}{2}}=\frac{1425}{11}\Rightarrow x=\frac{1425}{22}\\\frac{y}{\frac{1}{3}}=\frac{1425}{11}\Rightarrow y=\frac{475}{11}\\\frac{z}{\frac{1}{10}}=\frac{1425}{11}\Rightarrow z=\frac{285}{22}\end{cases}}\)

huyền trang 19/10 lúc 19:22

2x = 3y = 10z =>2x/30=3y/30=10z/30

=> x/15 = y/10 =z/3

ADTCDTSBN 

Ta co x/15 = y/10 = z/3 = x+y-z/15+10-3 =95/22

x/15=95/22=>x = 1425/22

y/10=95/22=> y = 475/11

z/3 = 95/22 =>z=285/22

công chúa xinh xắn 19/10 lúc 17:05

\(a,60-3.\left(x-2\right)=51\)

               \(3.\left(x-2\right)=60-51\)

               \(3.\left(x-2\right)=9\)

           c            \(x-2=9:3\)

                         \(x-2=3\)

                                 \(x=3+2\)

                                 \(x=5\)

\(b,541+\left(218-x\right)=725\)

                       \(218-x=725-541\)

                       \(218-x=184\)

                                     \(x=218-184\)

                                     \(x=34\)

\(c,3.\left(5x-13\right)=3^4\)

    \(3.\left(5x-13\right)=81\)

             \(5x-13=81:3\)

             \(5x-13=27\)

                        \(5x=27+13\)

                        \(5x=40\)

                           \(x=8\)

Lê Xuân Hoan Hôm qua lúc 12:13

3.(x−2)=60−51

               3.(x−2)=9

           c            x−2=9:3

                         x−2=3

                                 x=3+2

                                 x=5

b,541+(218−x)=725

                       218−x=725−541

                       218−x=184

                                     x=218−184

                                     x=34

c,3.(5x−13)=34

    3.(5x−13)=81

             5x−13=81:3

             5x−13=27

                        5x=27+13

                        5x=40

e) 532-8.(x+3)=52.4

 532-8.(x+3) = (52)4

 532-8.(x+3) = 254

 532-8.(x+3) =100

8.(x+3)   =532-100

8.(x+3)   = 432

(x+3)      = 432 : 8

x+3  =  54

x            = 54 - 3

x            = 51

Nguyễn Thị Lan Anh 19/10 lúc 20:15

xin lỗi câu e là : 

e, 532-8.(x+3)=52.4

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: