Giúp tôi giải toán


Trần Quốc Đạt 42 phút trước (11:03)

Bạn alibaba nguyễn có ý tưởng đúng rồi nhưng trình bày hơi sai một chút.

Để mình viết lại nè:

Gọi \(m=lcm\left(2;3;4;...;n\right)\) và \(k\) nguyên dương thoả \(2^k\le n< 2^{k+1}\).

Khi đó \(m=2^kR\) với \(R\) là bội chung nhỏ nhất của các số lẻ từ \(3\) tới \(n\).

(Giải thích: Mọi số nguyên dương đều viết được dưới dạng \(a=2^xb\) với \(b\) lẻ. Ta gọi \(2^x\) là "phần chẵn" và \(b\) là "phần lẻ" của \(a\).

Số \(m\) cũng vậy. "Phần lẻ" của \(m\), kí hiệu là \(R\), phải chia hết cho các số lẻ từ \(3\) tới \(n\).

Còn "phần chẵn" của \(m\) chỉ cần là \(2^k\) là đủ vì với mọi \(q\le n\) luôn có "phần chẵn" của \(q\) là ước của \(2^k\))

-----

Nhận xét rằng khi phân tích các mẫu số của tổng cho ở đề ra dạng "phần lẻ" và "phần chẵn" như trên thì phân số có "phần chẵn" đúng bằng \(2^k\) chỉ xuất hiện 1 lần là phân số \(\frac{1}{2^k}\).

(Giải thích: Nếu tồn tại phân số  khác \(\frac{1}{2^k}\), gọi là \(\frac{1}{t}=\frac{1}{2^ka}\) với \(a\) lẻ thì \(a\ge3\) nên \(n< 2^k.2< t\) (vô lí vì \(\frac{1}{t}\) nằm trong \(S\))

-----

Vậy khi quy đồng mẫu số của \(S\) lên với mẫu chung là \(m\) thì các phân số khác đều có tử chẵn (do "phần chẵn" của mẫu số ban đầu là \(2^l\) với \(l< k\) nên quy đồng lên thành \(2^k\) thì tử chẵn). Riêng có 1 phân số, đó là \(\frac{1}{2^k}\), quy đồng lên thành \(\frac{R}{2^kR}\) và có tử lẻ.

Và tử của \(S\) sau quy đồng là lẻ còn mẫu chẵn. Do đó \(S\) không nguyên.

alibaba nguyễn 11 giờ trước (23:59)

Gọi m là BSC nhỏ nhất của 2, 3, ..., n

Gọi 2k là giá trị lũy thừa lớn nhất của 2 nhưng bé hơn n

Ta có m = 1.2.3....2k...n

Khi ta qui đồng tổng trên thì rất cả tử đều là số chẵn chỉ duy nhất phân số có chứa 2k có tử là số lẻ. Nên tổng của các tử sau khi quy đồng sẽ là số lẻ.

Mà ta nhận xét thấy mẫu số chung là 1 số chẵn nên.

=> Tử không chia hết cho mẫu hay S không phải là số nguyên

Thắng Nguyễn CTV 12 giờ trước (22:55)

v~ thật lỗi ko hiển thị hết luôn

Nguyen Bao Anh 14/01 lúc 17:49

(21 - x) - (-17) = (-5 -15) - (x - 17)

21 - x + 17 = -5 - 15 - x + 17

-x + x = -5 - 15 + 17 - 21 - 17

0x = -41

không có giá trị nào của x thỏa mãn

Nguyễn Thị Thanh Lam 14/01 lúc 18:06

(21-x)-(-17)=(-5-15)-(x-17)

21-x+17=-20-x+17

(21+17)-x=(20+17)-x

38-x=37-x

38-x-(37-x)=0

38-x-37+x=0

(38-37)-x+x=0

1=0 ( vo li)

Vay khong tim duoc x thao man de bai

Nguyen Bao Anh 14/01 lúc 18:01

vì 0 nhân cho số nào cũng bằng 0 nên không có giá tri nào của x thỏa mãn

sakura 14/01 lúc 17:22

1 - |2 - x| = |-7| - 4

1 -|2x - x| = 7 - 4

1 -|2 - x| = 3

     2 - x = 1 - 3

     2 - x = -2

          x = 2 - (-2)

          x = 4

k cho tớ nha bn

Vũ Như Mai 14/01 lúc 17:24

1 - ! 2 - x ! = 7 - 4

1 - ! 2 - x ! = 3

     ! 2 - x ! = 1 - 3

     ! 2 - x ! = -2

      2 - x    = -2

           x    = 2 + 2

           x    = 4

Freya 12/01 lúc 12:37

1)

số đối của a là số dương khi a là số âm

số đối của a là số âm khi a là số dương

số đối của a là 0 khi a = 0 

2)

số 0 bằng số đối của nó là 0

3)

số đối của số nguyên a là -a

giá trị tuyệt đối của số nguyên a là số nguyên dương với x khác 0

giá trị tuyệt đối của số nguyên a là số 0 với x = 0

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

doantrancaotri 11/01 lúc 21:15

-14 = 7.(-2) = (-2).7 = 2. (-7) = (-7).2 

Vì x>y ( 7>-2 ; 2>-7 )

=> x = 7 ; y = -2 

hoặc x = 2 ; y = -7

Kurosaki Akatsu 11/01 lúc 15:53

\(\left(a^2-5\right)\left(a^2-10\right)\left(a^2-15\right)\left(a^2-20\right)< 0\)

Có 4 trường hợp .

1) a2 - 5 < 0       Hoặc        2) a2 - 10 < 0        Hoặc      3) a2 - 15 < 0      Hoặc       4) a2 - 20 < 0

=> a2 < 5                         => a2 < 10                         => a2 < 15                        => a2 < 20   

=> a < \(\sqrt{5}\)                => a < \(\sqrt{10}\)               => a < \(\sqrt{15}\)              => a < \(\sqrt{20}\)

Vũ Như Mai 10/01/2017 lúc 17:20

a) = -120

b) = 3 x (-4)

    = -12

c) = -8 x 2

   = -16

d) = -18 : (-6)

    = 3

Nguyễn Trung Sơn 10/01/2017 lúc 17:17

a, 120

b,-12

c,-16

d,-3

tớ nhanh nhất

ngonhuminh 08/01/2017 lúc 00:05

\(\frac{P}{m-1}=\frac{m+n}{p}\) dk tồn tại  \(VT>0\Rightarrow m>1\)

\(\Leftrightarrow p^2=\left(m+n\right)\left(m-1\right)\)(*)

VT là bp số nguyên tố VP xẩy ra các trường hợp

TH1: p=(m+n)=(m-1)=> n=-1 (loại n tự nhiên)

TH2:  Một trong hai số phải =1 có m>1=> m+n>1

=> m-1=1=> m=2

\(\Rightarrow P^2=\left(n+2\right)\left(2-1\right)=n+2\Rightarrow dpcm\)

nghiem thi van anh Hôm qua lúc 18:22

VT là bp số nguyên tố vp xẩy ra các trường hợp

TH1: p={m+n}={m-1}=>n-1{loai n tu nhien}

TH2:mot trong 2 so phai =1 co m>1=>m+n>=>m-1=1=>m2

chúc bạn làm tốt

Phan Quang An 06/01/2017 lúc 21:54


n2+2n+4
=n2+n+n+1+3
=n(n+1) +(n+1)+3
=(n+1)2 +3
Để n2+2n+4 chia hết cho n+1 thì (n+1) thuộc ước của 3
Ta có bảng
 _________________________
l n+1 l   1   l   -1   l   3   l   -3   l
 _________________________
l n     l   0   l   -2   l   2   l   -4   l
 _________________________
 Vậy ...

Barack Obama 06/01/2017 lúc 22:08

n2 + n + n + 1 + 3 \(⋮\) n + 1

n (n + 1) + (n + 1) + 3 \(⋮\)n + 1

n (n + 1) \(⋮\)n + 1 ; n + 1 \(⋮\)n + 1

=> 3 \(⋮\)n + 1

n \(\in\) {- 4, 2} 

Huỳnh Phan Yến Nhi 06/01/2017 lúc 21:54

Ta có :

    \(n^2+2n+4=n^2+n+n+1+3=n\left(n+1\right)+\left(n+1\right)+3=\left(n+1\right)\left(n+1\right)+3\)

Vì  \(\left(n+1\right)\left(n+1\right)⋮\left(n+1\right)\\ \left(n+1\right)\left(n+1\right)+4⋮\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow4⋮\left(n+1\right)\)

\(\Rightarrow\left(n+1\right)\inƯ\left(4\right)=\left\{-4;-2;-1;1;2;4\right\}\\ \Rightarrow n\in\left\{-5;-3;-2;0;1;3\right\}\)

Thiên Thần Bé Nhỏ 06/01/2017 lúc 21:08

2-4n=-2+4-4n

=-2+4.(n-1)

=>-2 chia hết cho n-1.

Lập bảng ước ra.

Học tốt^^

Thiên Thần Bé Nhỏ 06/01/2017 lúc 21:07

2-4n=-2+4-4n

=-2+4.(n-1)

=>-2 chia hết cho n-1.

Lập bảng ước ra.

Học tốt^^

Thiên Thần Bé Nhỏ 06/01/2017 lúc 21:06

2-4n=-2+4-4n

=-2+4.(n-1)

=>-2 chia hết cho n-1.

Lập bảng ước ra.

Học tốt^^

le anh tu 04/01/2017 lúc 09:31

gọi d là ƯCLN của 21n+4 và 14n+3

=> 21n+4 chia hết cho d =>2.(21n+4) chia hết cho d

14n+3 chia hết cho d =>3.(14n+3) chia hết cho d

=> (42n+9)-(42n+8) chia hết cho d => 42n+9-42n-8 chia hết cho d

=>1 chia hết cho d

=> d thuộc Ư(1)={1}

=> ƯCLN(21n+4;14n+3)=1 => phân số 21n+4/14n+3 là phân số tối giản (ĐPCM)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: