Giúp tôi giải toán


nguyen thi lan huong 2 giờ trước (07:32)

Gọi hai số nhiên liên tiếp là n và n + 1(n  N ) .
Đặt (n, n + 1) = d  n d; n + 1  d. Do đó (n + 1) – n  d hay 1  d suy ra d = 1.
vậy n và n + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Đây là cách rất gọn và dễ 

k mk nha

Mk cảm ơn các bạn nhiều

Thank you very much

( ^ _ ^ )

Phan Bảo Huân 23 giờ trước (10:41)

363:11=33

Ta có : 1 < x<33

Các số nguyen tố thỏa mãn: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31.

Suy ra x thuộc:2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31.

Đúng thì nhớ mìn nhé !!!hi hi!!!!

Nguyễn Quang Tùng Hôm qua lúc 21:20

đây là hợp số

vì nó là số chẵn 

nên chia hết cho 2

Rikka Hôm qua lúc 21:33

Chỉ có số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất bởi vì tất cả các số chẵn khác đều chia hết cho 2. Vì số trên là số chẵn nên nó là hợp số

Trang Nguyen Hôm qua lúc 21:27

là hợp số

Asuna Kirito Kaya 07/12 lúc 13:56

20abc < 30(ab + bc + ac) < 21abc <=> 2/3 < (ab + bc + ac) / abc < 7/10 
<=> 2/3 < 1/a + 1/b + 1/c < 7/10 
Gọi A là số nhỏ nhất, C là số lớn nhất trong 3 số nguyên tố a,b,c và B là số còn lại.Ta có 
2/3 < 1/A + 1/B + 1/C < 7/10.Có các TH sau : 
a) A = 2 
..+B = 3 hoặc 5.Khi đó 1/A + 1/B +1/C > 7/10 (loại) 
..+B = 7.Khi đó 1/A + 1/B = 1/2 + 1/7 = 9/14.Do đó 2/3 - 9/14 < 1/C < 7/10 - 9/14 hay 1/42 < 1/C < 2/35 => 17,5 < C < 42.Vì C là số nguyên tố nên C thuộc {19; 23; 29; 31; 37; 41} 
..+B = 11.Khi đó 1/A + 1/B = 13/22.Do đó 2/3 - 13/22 < 1/C < 7/10 - 13/22 hay 5/66 < 1/C < 6/55 => 55/6 < C < 66/5.Vì C là số nguyên tố và A,B,C phân biệt nên C = 13 
..+B >= 13.Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/2 + 1/13 + 1/17 < 2/3 (loại) 
b) A = 3 
..+B = 5.Khi đó 1/A + 1/B = 8/15.Do đó 2/3 - 8/15 < 1/C < 7/10 - 8/15 hay 2/15 < 1/C < 1/6 => 6 < C < 15/2 => C =7 
..+B >= 7.Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/3 + 1/7 + 1/11 < 2/3 (loại) 
c) A >= 5 
...Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/5 + 1/7 + 1/11 < 2/3 (loại) 
Tóm lại có các TH sau 
 A = 2, B = 7, C = 19 
 A = 2, B = 7, C = 23 
 A = 2, B = 7, C = 29 
 A = 2, B = 7, C = 31 
 A = 2, B = 7, C = 37 
 A = 2, B = 7, C = 41 
 A = 2, B = 11, C = 13 

 A = 3, B = 5, C = 7 
Ứng với mỗi TH lại có thể tìm được 6 bộ 3 số nguyên tố a,b,c khác nhau.Vd ứng với TH đầu tiên ta có 
(a,b,c) = (2,7,19); (2,19,7); (7,2,19); (7,19,2); (19,2,7); (19,7,2) 
Vậy có tất cả 48 bộ 3 số nguyên tố a,b,c thỏa mãn điều kiện đầu bài . 

alibaba nguyễn 06/12 lúc 09:31

Ta có

\(20abc< 30\left(ab+bc+ca\right)< 21abc\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{3}< \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}< \frac{7}{10}\)

Không mất tính tổng quát ta giả sử \(a< b< c\)

\(\Rightarrow\frac{2}{3}< \frac{3}{a}\Rightarrow a=\left(2,3\right)\)(vì a nguyên tố)

Thế lần lược các giá trị a vào rồi làm tương tự như bước trên sẽ tìm được b, c (nhớ loại giá trị không đúng nhé)

Vai trò a, b, c là như nhau nên các giá trị a, b, c có thể đổi vị trí cho nhau nên chú ý để không bỏ xót nghiệm nhé

Freya 06/12 lúc 20:01

20abc < 30(ab + bc + ac) < 21abc <=> 2/3 < (ab + bc + ac) / abc < 7/10 
<=> 2/3 < 1/a + 1/b + 1/c < 7/10 
Gọi A là số nhỏ nhất, C là số lớn nhất trong 3 số nguyên tố a,b,c và B là số còn lại.Ta có 
2/3 < 1/A + 1/B + 1/C < 7/10.Có các TH sau : 
a) A = 2 
..+B = 3 hoặc 5.Khi đó 1/A + 1/B +1/C > 7/10 (loại) 
..+B = 7.Khi đó 1/A + 1/B = 1/2 + 1/7 = 9/14.Do đó 2/3 - 9/14 < 1/C < 7/10 - 9/14 hay 1/42 < 1/C < 2/35 => 17,5 < C < 42.Vì C là số nguyên tố nên C thuộc {19; 23; 29; 31; 37; 41} 
..+B = 11.Khi đó 1/A + 1/B = 13/22.Do đó 2/3 - 13/22 < 1/C < 7/10 - 13/22 hay 5/66 < 1/C < 6/55 => 55/6 < C < 66/5.Vì C là số nguyên tố và A,B,C phân biệt nên C = 13 
..+B >= 13.Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/2 + 1/13 + 1/17 < 2/3 (loại) 
b) A = 3 
..+B = 5.Khi đó 1/A + 1/B = 8/15.Do đó 2/3 - 8/15 < 1/C < 7/10 - 8/15 hay 2/15 < 1/C < 1/6 => 6 < C < 15/2 => C =7 
..+B >= 7.Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/3 + 1/7 + 1/11 < 2/3 (loại) 
c) A >= 5 
...Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/5 + 1/7 + 1/11 < 2/3 (loại) 
Tóm lại có các TH sau 
@ A = 2, B = 7, C = 19 
@ A = 2, B = 7, C = 23 
@ A = 2, B = 7, C = 29 
@ A = 2, B = 7, C = 31 
@ A = 2, B = 7, C = 37 
@ A = 2, B = 7, C = 41 
@ A = 2, B = 11, C = 13 
@ A = 3, B = 5, C = 7 
Ứng với mỗi TH lại có thể tìm được 6 bộ 3 số nguyên tố a,b,c khác nhau.Vd ứng với TH đầu tiên ta có 
(a,b,c) = (2,7,19); (2,19,7); (7,2,19); (7,19,2); (19,2,7); (19,7,2) 
Vậy có tất cả 48 bộ 3 số nguyên tố a,b,c thỏa mãn ĐK bài toán.

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH  NHÉ

Nguyễn Quang Đức 04/12/2016 lúc 08:52

Theo bài ra, ta có : x2 - 2y2 - 1 = 0 <=> x2 = 1 + 2y2 => x>2 mà x nguyên tố => x lẻ => y chẵn (do 2y2 chẵn) mà y nguyên tố nên y = 2

Khi đó x- 2y2 - 1 = 0 <=> x2 - 2.22 = 1 <=> x2 - 8 = 1 <=> x2 = 9 <=> x = 3

Vậy x=3 , y=2

Thỏ Bảy Màu 02/12/2016 lúc 16:44
2357 111317192329
31374143 475359616771
73798389 97101103107109113
127131137139 149151157163167173
179181191193 197199211223227229
233239241251 257263269271277281
283293307311 313317331337347349
353359367373 379383389397401409
419421431433 439443449457461463
467479487491 499503509521523541
547557563569 571577587593599601
607613617619 631641643647653659
661673677683 691701709719727733
739743751757 761769773787797809
811821823827 829839853857859863
877881883887 907911919929937941
947953967971 977983991997
hahaha 02/12/2016 lúc 16:50

có bảng ở sau cùng SGK lớp 6 tập 1 kìa bạn

Ice 01/12/2016 lúc 21:21

Số nguyên tố lớn hơn 3 sẽ có dạng 3k + 1  hay 3k + 2 ( k \(\in\)N )

Nếu p = 3k + 1 thì p + 2 = 3k + 1 + 2 = 3k + 3 = 3( k + 1 ) là số nguyên tố

Vì 3( k + 1 ) chia hết cho 3 nên dạng  p = 3k + 1 không thể có

Vậy p có dạng 3k + 2 ( Vậy, p + 2 = 3k + 2 + 2 = 3k + 4 là 1 số nguyên tố )

=> p + 1 = 3k + 2 + 1 = 3k + 3 = 3( k+1 ) chia hết cho 3

Mặt khác p là 1 số nguyên tố lớn hơn 3 cũng như lớn hơn 2 nên p là 1 số nguyên tố lẻ

=> p + 1 là 1 số chẵn 

=> p + 1 chia hết cho 2

Vì p chia hết cho cả 2 và 3 mà ƯCLN( 2; 3 ) = 1 

=> p + 1 chia hết cho 6

SKT_NXS 30/11/2016 lúc 19:16

367 + (-30) + 1672 + (-337)

= [367 + (-30)] + [1672 + (-337)]

= 337 +1335

= 1672

At the speed of light 30/11/2016 lúc 19:11

367+(-30) + 1672 + (-337)

= 337 + 1335

= 1672

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Trần Thảo Vân 30/11/2016 lúc 19:27

367 + (-30) + 1672 + (-337)

= 337 + (-337) + 1672

= 0 + 1627

= 1627

ngonhuminh 29/11/2016 lúc 22:19

\(\left(\frac{2n+1}{n-3}=2+\frac{7}{n-3}=>n=\left\{4,10\right\}\right)\)

\(\frac{n^2+3}{n+1}=\frac{n^2-1+4}{n+1}=\left(n-1\right)+\frac{4}{n+1}=>n=\left\{0,1,3\right\}\)

\(n=2^a.3^b=>2^5.3=96\)

\(n=2^a=2^6=64\)

\(n=2^a.3^b=2^3.3^2=8.9=72\)

Nguyễn Quốc Phương 28/11/2016 lúc 21:10

a,  -12.(x-5)+7.(3-x)=5

=>-12x+60+21-7x-5=0

=>-19x+76=0

=>-19x=-76

=>x=4

b,   30.(x+2)-6.(x-5)-24x=100

=>30x+60-6x+30-24x-100=0

=>10

ai tích mk mk sẽ tích lại

SKT_NXS 27/11/2016 lúc 09:09

p = 2 => p + 10 = 12 không là số nguyên tố 

p = 3 => p + 10 = 13 , p +14 = 17 là các số nguyên tố 

P > 3 xét 3 số nguyên tố: p , p + 10 = p + 1 + 9, p + 14 = p + 2 + 12 

p, p + 1, p+2 là 3 số liên tiếp => có 1 trong 3 số chia hết cho 3 

nếu p chia hết cho 3 thì p không là số nguyên tố ( vì p > 3) 

nếu p + 1 chia hết cho 3 => p + 10 chia hết cho 3 => p +10 không là số nguyên tố 

nếu p + 2 chia hết cho 3 => p + 14 chia hết cho 3 => p +14 không là số nguyên tố 

=> khi p > 3 thì p, p + 10 , p +14 không thể là 3 số nguyên tố 

vậy p = 3 thì p, p + 10 , p +14 là 3 số nguyên tố (3 , 13, 17)

Nguyễn Ngọc Anh Thơ 28/11/2016 lúc 12:20

Bài a hay b vậy bạn

Nguyễn Thị Thùy Dương 26/11/2016 lúc 20:11

\(a^2-b^2=\left(a+b\right)\left(a-b\right)\in P\Leftrightarrow a-b=1;va:a+b\in P\)

Nen \(a^2-b^2=\left(a+b\right)\left(a-b\right)=\left(a+b\right).1=a+b..\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: