Giúp tôi giải toán


Le Sy Hao 02/12/2016 lúc 21:30

ta thấy rằng đây là dãy số hơn kém nhau 1

ta có số số hạng của dãy=

[2005-1]:1+1=2005 [số]

Vậy tổng của dãy là

[2005+1]x2005:2=2611015

Vậy tổng là 2611015

Bạn về tính lại [2005+1]  x2005 đi nha tại vì mình dễ tính sai lắm chuc ban hoc gioi

deadmise 02/12/2016 lúc 21:45

có cần biết ko Phan Thanh Sơn

Vuminhtung 02/12/2016 lúc 21:33

Số số hạng là : (2005 - 1) : 2 +1 = 1003 ( số )

Tổng : (2005 + 1) . 1003 : 2 = 1006009

vo thi may 20/11/2016 lúc 10:03

arial nói như ko nói

Linh Nguyễn 19/11/2016 lúc 22:40

có tồn tại mình nghĩ vậy!!!!!!!

trong sách: Nâng cao và phát triển toán lớp 6 nói thế.

nhưng là:1000 số cơ!!!!!!!!!

tiến sagittarius 19/11/2016 lúc 21:05

không hề có .

Mát Lạnh Đăng 16/11/2016 lúc 10:37

3n+1 chia hết cho  11-2n

=> 2x(3n+1) chia hết cho  11-2n

6n+2 chia hết cho  11-2n ( 1 )

11-2n chia hết cho  11-2n

=> 3x(11-2n) chia hết cho  11-2n

33-6n chia hết cho  11-2n ( 2 )

từ (1) và (2) => (6n+2)+(33-6n) chia hết cho  11-2n

6n+2+33-6n chia hết cho 11-2n

35 chia hết cho  11-2n

=> 11-2n thuộc ước của 35

ta có ước của 35 = 1 ,5,7,35

sau đó viết 4 trường hợp đó ra và tìm n là dc

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 16/11/2016 lúc 11:19

Ta có abcd + abc + ab + a = 2016

        \(\Rightarrow1111a+111b+11c+d=2016\)

Từ đó suy ra a = 1 (Vì nếu \(a\ge2\Rightarrow1111a\ge2222>2016\) , vô lý)

Vậy thì 111b + 11c + d = 2016 - 1111 = 905.

Từ đó ta cũng có b < 9. Lại do 11c + d < 11.9 + 9 = 108 nên 111b > 905 - 108 = 797 hay b > 7. Vậy b = 8.

Từ đó lại có 11c + d = 905 - 888 = 17 hay \(\hept{\begin{cases}c=1\\d=6\end{cases}}\)

Vậy số cần tìm là 1816.

Nguyễn Văn An 04/12/2016 lúc 16:08

x-1/-15 = -60/x-1

=> (x-1)= 900

=> (x-1)2 = 302

=> \(\hept{\begin{cases}x-1=-30\\x-1=30\end{cases}}\)

=>\(\hept{\begin{cases}x=-29\\x=31\end{cases}}\)

Nguyễn Khánh Huyền 02/11/2016 lúc 13:51

theo tôi ko phải thế

Nguyễn Lê Hồng Ân 01/11/2016 lúc 09:43

Cho 2 số nguyên bình phương đó lần lượt là a2, b2. Vì tổng 2 số trên chia hết cho 7 nên 2 số đó chia hết cho 7. Vì trong phép nhân chỉ cần có một số chia hết cho d (d thuộc N) thì phép nhân đó chia hết cho d. Vậy a2 = a . a nên a chia hết cho 7, b2 = b . b nên b chia hết cho 7.

- Vậy 2 số nguyên tố đó chia hết cho 7.

Trần Thùy Dung CTV 30/10/2016 lúc 18:47

Ta có :

\(\overline{ab}=6ab\)

\(\Rightarrow\overline{ab}\)chia hết cho \(a\)

\(\Rightarrow10a+b\)chia hết cho a

\(\Rightarrow b\)chia hết cho a

\(\overline{ab}\)chia hết cho 6 tức chia hết cho 2 và 3, tức b là chữ số chẵn; b phải khác 0 để a khác 0 ( do b chia hết cho a ); b có thể là 2;4;6;8

\(\overline{ab}\)chia hết cho 3 nên \(a+b\)chia hết cho 3.

Với b  = 2 thì a chỉ có thể là 1, thỏa mãn \(\overline{ab}\)chia hết cho 6 và \(12=6.1.2\)

Với b = 4 thì a phải chia 3 dư 2; mà a là ước của 4 nên a chỉ có thể là 2, thỏa mãn \(\overline{ab}\)chia hết cho 6 nhưng \(24\ne6.2.4\)nên loại trường hợp này.

Với b = 6 thì a phải chia hết cho 3, mà a là ước của 6 nên a chỉ có thể là 3; thỏa mãn \(\overline{ab}\)chia hết cho 6 nhưng \(36\ne6.3.6\) nên loại

Với b = 8 thì a phải chia 3 dư 1, mà a là ước của 8 nên a chỉ có thể là 1 hoặc 4.

 +) Nếu a = 1 thì \(18\ne6.1.8\)( Loại )

 +) Nếu a = 4 thì \(48\ne6.4.8\)( Loại )

Vậy số cần tìm là 12.

Thắng Nguyễn CTV 30/10/2016 lúc 18:37

Đk:a,b<10;a khác 0

Ta có: ab=6ab

=>10a+b=6ab

=>10a=6ab-b

=>10a=b(6a-1) (*)

Mà UCLN(a;6a-1)=1

=>10 chia hết 6a-1

=>6a-1 thuộc Ư(10)={1;2;5} (vì a<10,ab là số tự nhiên)

=>6a thuộc {2;3;6}

Vì 6a chia hết 6 và a khác 0

=>6a=6 =>a=1

Thay a=1 vào (*) ta có:

10=b*(6-1) 

=>10=b*5 =>b=2

=>ab=12

Vậy số tự nhiên đó là ab=12

Trịnh Đức Thịnh 17/11/2016 lúc 11:51

Ta có : ab = 6.a.b

\(\Rightarrow\)6.a.b - a.10 = b

\(\Rightarrow\)2.a.3.b - a.2.5 = b

\(\Rightarrow\)2.a.(3.b - 5) = b

\(\Rightarrow\)2.a.(3.b - 5).3 = (3.b)

\(\Rightarrow\)6.a.(3.b - 5) - 5 = (3.b - 5)

\(\Rightarrow\)6.a.(3.b - 5) = (3.b - 5) + 5

\(\Rightarrow\)6.a.(3.b - 5) - (3.b - 5) = 5

\(\Rightarrow\)6.a.(3.b - 5) - 1.(3.b - 5) = 5

\(\Rightarrow\)(3.b - 5) . (6.a - 1) = 5

\(\Rightarrow\)3.b - 5 \(\in\)Ư(5) ; 6.a - 1 \(\in\)Ư(5)

\(\Rightarrow\)Ư(5) = {1;5}

Ta có bảng sau :

 3.b - 5

 5

 1

 6.a - 1

 1

 5

 b

 Không có số nào

 2

 a

  Không có số nào

 1

\(\Rightarrow\) a = 1 ; b = 2

\(\Rightarrow\)ab = 12

a@olm.vn Quản lý 28/10/2016 lúc 13:22

Giả sử ab - ba = k2

=> (10a + b) - (10b +a) = k2

=> 9(a - b) = k2

=> k2 chia hết cho 9 => k chia hết cho 3. Giả sử k = 3m

=> 9(a - b) = 9.m2

=> a - b = m2 => a = b + m2

Với m = 0 => a = b => Các số là 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

Với m = 1 => a = b + 1; Các số là 10; 21; 32 ; 43 ; 54; 65; 76; 87; 98

Với m = 2 => a = b + 4 => Các số là: 40; 51; 62; 73; 84; 95

Với m = 3 => a = b + 9 => Các số là: 90

Với m > 3 => a = b + m2 > 9 không thỏa mãn do a <10.

Việt Anh 28/10/2016 lúc 10:11

ủa bạn 6ab = 6+ ab chứ ab làm sao =6ab được z Nguyễn Anh Kim Hân

nguyen minh duc 30/10/2016 lúc 17:41

baka hoặc aho aho

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28/10/2016 lúc 09:10

Vì a; a + k; a + 2k là ba số nguyên tố lớn hơn 3 nên chúng là số lẻ. Vậy thì a + a + k = 2a + k là số chẵn. Từ đó suy ra k chia hết cho 2.

 Do a nguyên tố lớn hơn 3 nên a = 3m  + 1 hoặc a = 3m  + 2 (m nguyên).

Với a = 3m + 1:

+ Nếu k = 3p + 2 thì a + k = 3m + 1 + 3p + 2 chia hết 3 (Vô lý vì a + k nguyên tố lớn hơn 3).

+ Nếu k = 3p + 1 thì a + 2k = 3m + 1 + 6p + 2 chia hết 3 (Vô lý vì a + 2k nguyên tố lớn hơn 3).

Vậy k = 3p hay k chia hết cho 3.

Với a = 3m + 2:

+ Nếu k = 3p + 2 thì a + 2k = 3m + 2 + 6p + 6 chia hết 3 (Vô lý vì a + 2k nguyên tố lớn hơn 3).

+ Nếu k = 3p + 1 thì a + k = 3m + 2 + 3p + 1 chia hết 3 (Vô lý vì a + k nguyên tố lớn hơn 3).

Vậy k = 3p hay k chia hết cho 3.

Tóm lại k chia hết 2 và k chia hết 3, mà (2; 3) = 1 nên k chia hết cho 6.

nghiem thi huyen trang 25/10/2016 lúc 14:50

de ab3 chia hết cho 3 thì (a+b+3) chia hết cho 3

+nếu a+b+3=6

=>a+b=3

=>a va b = 1 va 2

=>ta có các số:123;213

+nếu a+b+3=9

=>a+b=6

=>a va b deu 3 ;a va b=1 va 5 hoac a va b =2 va 4

=>ta có:333;153;513;243;423

...........

thui làm thế là gần hết rùi

bn tự làm nhà,mình lừoi lắm

Jang Eun Seong 25/10/2016 lúc 21:04

@thutrangnhip Lười như thế thì đừng có làm

Hoàng Thị Cẩm Anh 25/10/2016 lúc 14:52

lười đến thế tui hông bít tui mới hỏi chứ 

ngonhuminh 30/10/2016 lúc 23:51

. ....tổng n số tự nhiên liên tiếp là S....S=n.(2a1+(n-1)]/2.___S/n=(2a1+n-1)/2 vây để S chia hết n thì n phải là số lẻ.

Nguyễn Quang Trung CTV 02/10/2016 lúc 21:27

Gọi giá thực phẩm tháng 2 là : 100% 

Khi đó giá thực phẩm tháng 3 là : 

            100% + 10% = 120%  

Giá thực phẩm Tháng 4 : 

            120% : 100% x 20% = 132% 

Vậy tháng tư tăng so với tháng hai là: 

            132% - 100% = 32 %

               Đáp số  : 32%

Nguyenx Văn Tâm 03/10/2016 lúc 19:01

còn câu 2 ai giải dc ko z

Nguyễn Quang Trung CTV 02/10/2016 lúc 21:27

Gọi giá thực phẩm tháng 2 là : 100%

Khi đó giá thực phẩm tháng 3 là :

            100% + 10% = 120%  

Giá thực phẩm Tháng 4 :

            120% : 100% x 20% = 132%

Vậy tháng tư tăng so với tháng hai là:

            132% - 100% = 32 %

               Đáp số  : 32%

SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 01/10/2016 lúc 14:12

Đặt A=  2001.2002.2003.2004 + 2005.2006.2007.2008.2009

2001.2002.2003.2004 

Có tận cùng là 4

2005.2006.2007.2008.2009

Chia hết cho 2 và 5 

=> Tận cùng là 10

=> A tận cùng là 0 + 4 = 4

Ngô Bá Sơn 06/10/2016 lúc 15:24

Vì có số 4,6,2,8 ở tận cùng mà mỗi số đó khi nhân với 5 sẽ tạo ra một số có tận cùng là 0.

Và 2005 có 5 ở tận cùng nên chữ số tận cùng của dãy tính=0.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: