Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thanh Huyền 12/01 lúc 10:46

=0

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Công chúa xinh xắn 12/01 lúc 11:01

=0

ai tk mk

mkt k lại

hứa luôn

thank you

Phùng Đình Quang 12/01 lúc 20:07

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000+0=0

alibaba nguyễn 10/01/2017 lúc 14:08

Phải đề thế này không

\(\frac{x^4+x^3+x+1}{x^4-x^3+2x^2+1}=\frac{\left(x+1\right)^2\left(x^2-x+1\right)}{\left(x^2+1\right)\left(x^2-x+1\right)}\)

\(=\frac{\left(x+1\right)^2}{x^2+1}\)

b/ Ta có: \(\hept{\begin{cases}\left(x+1\right)^2\ge0\\x^2+1>0\end{cases}\Rightarrow a=\frac{\left(x+1\right)^2}{x^2+1}\ge0}\)với mọi x

Hoàng Thảo Hiên 10/01/2017 lúc 20:49

cảm ơn bạn

nguyen thi lan huong 08/01/2017 lúc 19:32

( a - b ) - ( a - b - c ) - ( 2b + c - a )

= a - b - a - b - c - 2b + c - a

= a - a - a - b - b - 2b - c + c

= a - 2b 

Nguyen Thu Ha 08/01/2017 lúc 19:28

= a - b - a + b + c - 2b - c + a

= a - 2b

shi nit chi 08/01/2017 lúc 19:35

Bỏ dấu ngoặc và thu gọn:

\(\left(a-b\right)-\left(a-b-c\right)-\left(2b+c-a\right)\)

\(=a-b-a+b+c-2b-c+a\)

\(=\left(a-a+a\right)+\left(-b+b-2b\right)+\left(c-c\right)\)

\(=a+\left(-2b\right)+0\)

\(=a+\left(-2b\right)\)

\(=a-2b\)

Phan Thanh Tịnh 08/01/2017 lúc 19:44

Đặt B là mẫu thức của P thì :

B = ab(x - y)2 + bc(y - z)2 + ca(z - x)2 = abx2 - 2abxy + aby2 + bcy2 - 2bcyz + bcz2 + caz2 - 2cazx + cax2

   = ax2(b + c) + by2(a + c) + cz2(a + b) - 2(bcyz + acxz + abxy) (1)

ax + by + cz = 0 => (ax + by + cz)2 = 0 <=> a2x2 + b2y2 + c2z2 + 2(bcyz + acxz + abxy) = 0 

=> -2(bcyz + acxz + abxy) = a2x2 + b2y2 + c2z2 (2)

Từ (1) và (2),ta có : B = ax2(b + c) + by2(a + c) + cz2(a + b) + a2x2 + b2y2 + c2z2

= ax2(a + b + c) + by2(a + b + c) + cz2(a + b + c) = (a + b + c)(ax2 + by2 + cz2)

\(\Rightarrow P=\frac{1}{a+b+c}=2017\)

Nguyễn Duy Hoàng 09/01/2017 lúc 10:49

P=2017

truy kich 11/01 lúc 19:47

2017 nhe

nguyen thi lan huong 03/01/2017 lúc 22:25

a)B = ( 2 + 4 + 6 + 8 +........+ 2014 ) - ( 3 + 5 + 7 + 9 +.......+ 2011 )

= 1015056 - 1012035

= 3021

Mk nhanh nhất đó 

HELLO FRIENDS 04/01/2017 lúc 20:21

3021

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Công chúa Ánh Trăng 03/01/2017 lúc 22:28

Cảm ơn nha nguyen thi lan huong

Phan Thanh Tịnh 28/12/2016 lúc 10:48

\(\left(\frac{a}{a-1}-\frac{1}{a^2-a}\right):\left(\frac{1}{a+1}+\frac{2}{a^2-1}\right)=\left(\frac{a}{a-1}-\frac{1}{a\left(a-1\right)}\right):\left(\frac{1}{a+1}+\frac{2}{\left(a-1\right)\left(a+1\right)}\right)\)

\(=\frac{a^2-1}{a\left(a-1\right)}:\frac{a-1+2}{\left(a-1\right)\left(a+1\right)}=\frac{\left(a^2-1\right)\left(a-1\right)\left(a+1\right)}{a\left(a-1\right)\left(a+1\right)}=\frac{a^2-1}{a}=a-\frac{1}{a}\)

Nguyễn Trần Tuyết Liên 20/12/2016 lúc 22:42

\(A=\left(\frac{x-1}{x-2}+\frac{x+3}{x^2-4}\right):\left(\frac{x+2}{x-2}+\frac{1}{2-x}\right)\)

\(A=\frac{\left(x-1\right)\left(x+2\right)+x+3}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}:\left(\frac{x+2}{x-2}-\frac{1}{x-2}\right)\)

\(A=\frac{x^2+2x-x-2+x+3}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}:\frac{x+2-1}{x-2}\)

\(A=\frac{x^2+2x+1}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}.\frac{x-2}{x+1}\)

\(A=\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}.\frac{1}{x+1}\)

\(A=\frac{x+1}{x+2}\)

Học Hành Chăm Ngoan 18/12/2016 lúc 10:21

\(B=x^2-x-\frac{30}{x^2}-25\)

\(\text{Rút gọn biểu thức}\)

\(B=\frac{x^4-x^3-25x^2-30}{x^2}\)

Nguyễn Quang Tùng 18/12/2016 lúc 06:52

ta có

  1+m =  \(\frac{2x^n}{x^n+\frac{1}{x^n}}\), 1-m = \(\frac{2}{x^n\left(x^n+\frac{1}{x^x}\right)}\)

=> \(\frac{1+m}{1-m}\)= x2n

do đó P = \(\frac{\frac{1+m}{1-m}-\frac{1-m}{1+m}}{\frac{1+m}{1-m}+\frac{1-m}{1+m}}\)\(\frac{\left(1+m\right)^2-\left(1-m\right)^2}{\left(1-m\right)\left(1+m\right)}\)\(\frac{\left(1-m\right)\left(1+m\right)}{\left(1+m\right)^2+\left(1-m\right)^2}\)

\(\frac{2m}{1+m^2}\)

ngonhuminh 17/12/2016 lúc 23:33

\(\Leftrightarrow!m!< 1\)

\(\frac{x^n-x^{-n}}{x^n+x^{-n}}=\frac{\left(x^{2n}-1\right)}{\left(x^{2n}+1\right)}=x^{2n}=\frac{m+1}{1-m}=>x^2=\sqrt[n]{\frac{m+1}{1-m}}\)

\(P=\frac{x^{4n}-1}{x^{4n}+1}=\frac{\left(\frac{m+1}{1-m}\right)^2-1}{\left(\frac{m+1}{1-m}\right)^2+1}=\frac{\left(m+1\right)^2-\left(1-m\right)^2}{\left(m+1\right)^2+\left(1-m\right)^2}=\frac{2m}{m^2+1}\\ \)

alibaba nguyễn 17/12/2016 lúc 22:53

Đặt x​ 2n = a ta có

\(\frac{x^n-x^{-n}}{x^n+x^{-n}}=\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}=\frac{a-1}{a+1}=m\)

\(\Leftrightarrow a-1=m\left(a+1\right)\)

\(\Leftrightarrow a\left(1-m\right)=1+m\)

\(\Leftrightarrow a=\frac{1+m}{1-m}\)

Ta lại có

\(\frac{x^{2n}-x^{-2n}}{x^{2n}+x^{-2n}}=\frac{x^{4n}-1}{1+x^{4n}}=\frac{a^2-1}{1+a^2}\)

Tới đây thì e chỉ cần thế vô rồi rút gọn là ra nhé

Trần Thùy Dung CTV 14/12/2016 lúc 17:54

Đặt \(B=bc\left(y-z\right)^2+ca\left(z-x\right)^2+ab\left(x-y\right)^2\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)\)( 1 )

Mà  \(a.x+by+cz=0\)

\(\Rightarrow\left(a.x+by+cz\right)^2=0^2\)

\(\Rightarrow a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)=0\)( 2 )

\(\left(1\right)\left(2\right)\Rightarrow B=B+0\)

\(=bcy^2+bcz^2+caz^2+cax^2+abx^2+aby^2-2\left(bcyz+acxz+abxy\right)+a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2\left(axby+axcz+bycz\right)\)

\(=a.x^2\left(b+c\right)+b.y^2\left(a+c\right)+c.z^2\left(a+b\right)+a^2x^2+b^2y^2+z^2c^2\)

\(=a.x^2\left(a+b+c\right)+b.y^2\left(a+b+c\right)+cz^2\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a.x^2+by^2+cz^2\right)\left(a+b+c\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{B}{ax^2+by^2+cz^2}=a+b+c\)

Vậy ...

Châu Phạm 14/12/2016 lúc 10:05

x^20+(x+1)^11=2016^y=?

Nguyễn Thiên Kim 12/12/2016 lúc 21:45

Thay abc = 2017 vào A ta có:

\(A=\frac{a}{ab+a+abc}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{abc^2}{ac+abc^2+abc}\)

   \(=\frac{1}{b+1+bc}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{bc}{1+bc+b}=1\)

Thịnh Iruky 14/12/2016 lúc 21:25

những dạng có cho tích hoặc tổng bằng một số nào đó và trog đa thức cần tính có tích hoặc tổng hoặc số đó thj kiểu j cx p thay vào bn ak.

hỳ mik tự rút đc kinh nghiệm đó mờ

Lê Thanh Duy 17/12/2016 lúc 19:44

a=1/100 đúng

alibaba nguyễn 06/12/2016 lúc 15:46

Đặt \(\hept{\begin{cases}a-b=x\\b-c=y\\c-a=z\end{cases}}\)

Thế vào bài toán trở thành 

Cho: \(\frac{x+z}{xz}+\frac{x+y}{xy}+\frac{y+z}{yz}=2013\left(1\right)\)

Tính \(M=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\)

Từ (1) ta có

\(\left(1\right)\Leftrightarrow\frac{xy+yz+zx+yz+xy+zx}{xyz}=2013\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(xy+yz+zx\right)}{xyz}=2013\)

\(\Leftrightarrow\frac{xy+yz+zx}{xyz}=\frac{2013}{2}\)

Ta lại có

\(M=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{xy+yz+zx}{xyz}=\frac{2013}{2}\)

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 06/12/2016 lúc 16:43

\(\frac{b-c}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{c-a}{\left(b-a\right)\left(b-c\right)}+\frac{a-b}{\left(c-b\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{\left(a-c\right)-\left(a-b\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{\left(b-a\right)-\left(b-c\right)}{\left(b-a\right)\left(b-c\right)}+\frac{\left(c-b\right)-\left(c-a\right)}{\left(c-b\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{1}{a-b}-\frac{1}{a-c}+\frac{1}{b-c}-\frac{1}{b-a}+\frac{1}{c-a}-\frac{1}{c-b}\)

\(=2\left(\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}+\frac{1}{c-a}\right)=2013\)

\(\Rightarrow M=\frac{2013}{2}\)

Trang 11/12/2016 lúc 13:21

bạn cho mk xin lỗi nha

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 06/12/2016 lúc 12:04

\(\frac{ab}{a+b}=\frac{bc}{b+c}=\frac{ac}{c+a}\Leftrightarrow\frac{a+b}{ab}=\frac{b+c}{bc}=\frac{c+a}{ac}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\\\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\\\frac{1}{c}+\frac{1}{a}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}\Leftrightarrow a=b=c\)

Thay vào M được \(M=\frac{3a^2}{3a^2}=1\)

Hoang Thi Thu Phuong 5a 08/12/2016 lúc 21:33

bằng 1

viet hoang 09/12/2016 lúc 16:43

<br class="Apple-interchange-newline"><div id="inner-editor"></div>⇔1a +1b =1b +1c =1c +1a 

⇔{

1a +1b =1b +1c 
1b +1c =1c +1a 
1c +1a =1a +1b 
 
alibaba nguyễn 06/12/2016 lúc 09:37

\(\frac{b}{bc+b+1}+\frac{a}{ab+a+1}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{ac.b}{ac\left(bc+b+1\right)}+\frac{c.a}{c\left(ab+a+1\right)}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{1}{c+1+ac}+\frac{ac}{1+ac+c}+\frac{c}{ac+c+1}=1\)

Trần Cao Vỹ Lượng 08/12/2016 lúc 07:55

xin lỗi tớ cũng muốn kết bạn do hết lượt kết nếu có thể bạn kết bạn với mình đi

nguyen tuan anh 08/12/2016 lúc 21:37

abc=1 nen a, b,c =1.ta co

Trần Thùy Dung CTV 30/11/2016 lúc 20:06

Có \(\left(1+a\right)\left(1+a^2\right)...\left(1+a^{32}\right)=\frac{\left(a-1\right)\left(a+1\right)\left(a^2+1\right)...\left(a^{32}+1\right)}{a-1}\)

\(=\frac{\left(a^2-1\right)\left(a^2+1\right)...\left(a^{32}+1\right)}{a-1}\)

\(...\)

\(=\frac{\left(a^{32}-1\right)\left(a^{32}+1\right)}{a-1}\)

\(=\frac{a^{64}-1}{a-1}\)

\(=\frac{\left(a-1\right)\left(a^{63}+a^{62}+...+a^2+a+1\right)}{a-1}\)

\(=a^{63}+a^{62}+...+a^2+a+1\)

Vậy ...

Zeref Dragneel 30/11/2016 lúc 20:27

Đặt \(A=1+a+a^2+a^3+...+a^{63}\)

      \(B=\left(1+a\right)\left(1+a^2\right)\left(1+a^4\right)...\left(1+a^{32}\right)\)

Ngoài 7 hằng đẳng thức Ta có 1 hằng đẳng thức thứ 8 là
\(a^n-b^n=\left(a-b\right)\left(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+...+ab^{n-2}+b^{n-1}\right)\)

  Suy ra \(\left(1-a\right).A=1-a^{64}\)

   Còn \(\left(1-a\right).B=\left(1-a\right)\left(1+a\right)\left(1+a^2\right)\left(1+a^4\right)...\left(1+a^{32}\right)=1-a^{64}\)

Nếu \(x\ne1\)Thì cả A và B đều bằng phân thức \(\frac{1-a^{64}}{1-a}\). Do đó A=B

Nếu \(x=1\)Thì cả hai vế A và B đểu bằng 64. Do đó A=b

Vậy trong cả 2 trường hợp đều đúng

Vậy => đpcm

Trần Thùy Dung CTV 01/12/2016 lúc 11:14

bang khanh Ừm =)))

Cold Wind 29/11/2016 lúc 20:57

Có j để rút gọn?

We Are One_Lê Văn Đức 29/11/2016 lúc 20:56

\(15xy^2+6x^2y^2-12x^2y\Leftrightarrow3xy\left(5y+2xy-4x\right)\)

Ai k mk mk k lại

alibaba nguyễn 11/11/2016 lúc 06:46

Ta có 

\(\frac{a_1}{a_2}+\frac{a_2}{a_3}+...+\frac{a_{2008}}{a_1}=\frac{a_1+...+a_{12}+...+a_{2008}}{a_2+a_3+...+a_1}=1\)

Từ đó a1 = a2 = a= ... = a2008

\(\Rightarrow N=\frac{a^2_1+a^2_2+...+a_{2008}^2}{\left(a_1+a_2+...+a_{2008}\right)^2}=\frac{2008a^2_1}{\left(2008a_1\right)^2}=\frac{1}{2008}\)

bang khanh 11/11/2016 lúc 19:20

alibaba mình nghĩ là thay dấu + là dấu = sẽ đúng hơn

alibaba nguyễn 11/11/2016 lúc 19:30

Ừ. Bấm nhầm dấu thôi. Nhưng mình nghĩ bạn đó sẽ đọc được nên để vậy luôn

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: