Giúp tôi giải toán


phan tuấn anh 03/12 lúc 20:12

cậu lm đc bài 2 câu a ko.. mk còn mỗi câu đấy 

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 03/12 lúc 11:02

1/ \(x+\sqrt{x+\frac{1}{2}+\sqrt{x+\frac{1}{4}}}=x+\sqrt{\left(x+\frac{1}{4}\right)+\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{4}}\)

\(=x+\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=x+\left|\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right|=\left(x+\frac{1}{4}\right)+\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{4}\)

\(=\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2\)

\(\Rightarrow m=\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2\)

Để pt trên có nghiệm thì \(\hept{\begin{cases}m>0\\\sqrt{m}-\frac{1}{2}\ge0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m>0\\m\ge\frac{1}{4}\end{cases}}\Leftrightarrow m\ge\frac{1}{4}\)

Vậy với \(m\ge\frac{1}{4}\) thì pt trên có nghiệm.

Phương trình trên chỉ có một nghiệm thôi nhé, đó là \(x=m-\sqrt{m}\) với \(m\ge\frac{1}{4}\)

Nguyễn Trần Nhật Anh 02/12/2016 lúc 14:26

=140(x-1)+2-42x(7x-1)=48(2x+1)-5

=140x-140+2-294x^2+42x=96x+48-5

=294x^2-140x+42x-96x+140+2-85+5=0

=294x^2-86x+(-78x)=0

Ta có a=294;b=(-86);c=(-78)

đen ta =(-86)2-4x294x(-78)=99124

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

đến đây bạn tự giải tiếp nhé

alibaba nguyễn 25/11/2016 lúc 12:23

\(a+b+c+11=2\sqrt{a}+4\sqrt{b-1}+6\sqrt{c-2}\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2\sqrt{a}+1\right)+\left(\left(b-1\right)-4\sqrt{b-1}+4\right)+\left(\left(c-2\right)-6\sqrt{c-2}+9\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{a}-1\right)^2+\left(\sqrt{b-1}-2\right)^2+\left(\sqrt{c-2}-3\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{a}=1\\\sqrt{b-1}=2\\\sqrt{c-2}=3\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}a=1\\b=5\\c=11\end{cases}}\)

alibaba nguyễn 14/11/2016 lúc 16:33

Ta có

\(x^5-9x-27=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^5+3x^4+3x^3\right)+\left(-3x^4-9x^3-9x^2\right)+\left(6x^3+18x^2+18x\right)+\left(-9x^2-27x-27\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+3x+3\right)\left(x^3-3x^2+6x-9\right)=0\)

Tới đây thì đơn giản rồi. Lấy máy tính mà bấm nhé

phan tuấn anh 14/11/2016 lúc 21:32

bạn lm theo định lí các-no cũng được  nhé lê quỳnh như 

lê quỳnh như 14/11/2016 lúc 22:13

định lý các-no làm ntn vậy

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 14/11/2016 lúc 16:50

Ta có : \(a\left(x-b\right)\left(x-c\right)+b\left(x-c\right)\left(x-a\right)+c\left(x-a\right)\left(x-b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a\left[x^2-x\left(b+c\right)+bc\right]+b\left[x^2-x\left(c+a\right)+ac\right]+c\left[x^2-x\left(a+b\right)+ab\right]=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(a+b+c\right)-2x\left(ab+ac+bc\right)+3abc=0\) (1)

Xét với a + b + c \(\ne\) 0 thì phương trình (1) có biệt số \(\Delta'=\left(ab+bc+ac\right)^2-3.\left(a+b+c\right).abc\)

\(=a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abc\left(a+b+c\right)-3abc\left(a+b+c\right)\)

\(=a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2-abc\left(a+b+c\right)\)

\(=\frac{a^2\left(b^2-2bc+c^2\right)+b^2\left(c^2-2ca+a^2\right)+c^2\left(a^2-2ab+b^2\right)}{2}\)

\(=\frac{a^2\left(b-c\right)^2+b^2\left(c-a\right)^2+c^2\left(a-b\right)^2}{2}\ge0\)

=> Phương trình (1) luôn có nghiệm trong trường hợp này.

Vậy phương trình ban đầu luôn có nghiệm với mọi a,b,c thỏa mãn \(a+b+c\ne0\)

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 03/11/2016 lúc 09:00

Điều kiện xác định : \(x\ne-1\)

Thêm \(-\frac{2x^2}{x+1}\) vào hai vế của phương trình đã cho được : 

\(x^2-2.x.\frac{x}{x+1}+\frac{x^2}{\left(x+1\right)^2}=1-\frac{2x^2}{x+1}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{x}{x+1}\right)^2=1-\frac{2x^2}{x+1}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x^2}{x+1}\right)^2+\frac{2x^2}{x+1}-1=0\)

Đặt \(t=\frac{x^2}{x+1}\) thì pt trên trở thành \(t^2+2t-1=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}t=-1+\sqrt{2}\\t=-1-\sqrt{2}\end{cases}}\)

Tới đây bạn tự giải nhé :)

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 01/11/2016 lúc 10:45

Câu 3 :

ĐKXĐ : \(x\ge1\)

\(3\left(x^2-x+1\right)=\left(x+\sqrt{x-1}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow3\left[x^2-\left(x-1\right)\right]=\left(x+\sqrt{x-1}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow3\left(x-\sqrt{x-1}\right)\left(x+\sqrt{x-1}\right)=\left(x+\sqrt{x-1}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+\sqrt{x-1}\right)\left(x+\sqrt{x-1}-3x+3\sqrt{x-1}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}+\sqrt{x-1}\right)\left(4\sqrt{x-1}-2x\right)=0\)

Tới đây thì dễ rồi ^^

Hoàng Phúc CTV 01/11/2016 lúc 18:09

Tks all!

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 01/11/2016 lúc 10:48

Phương trình \(\sqrt[3]{x^2+2}+\sqrt[3]{4x^2+3x-2}=\sqrt[3]{3x^2+x+5}+\sqrt[3]{2x^2+x-5}\) có vẻ sai...

Vongola Famiglia 30/10/2016 lúc 20:36

\(pt\Leftrightarrow\left(\frac{4}{x^2}+\frac{x^2}{4-x^2}\right)+\frac{5}{2}\left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}+\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}\right)+2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}+\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}\right)^2-1+\frac{5}{2}\left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}+\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}\right)+2=0\)

Đặt \(\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}+\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}=t\)pt thành

\(t^2-1+\frac{5}{2}t+2=0\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}t=-2\\t=-\frac{1}{2}\end{cases}}\)(loại)

-->PT vô nghiệm

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 30/10/2016 lúc 17:47

Thắng Nguyễn \(\frac{4}{x^2}\) . T làm ra r , you k cần làm nữa đâu , thanks :))

Thắng Nguyễn CTV 30/10/2016 lúc 17:22

\(\frac{3}{x^2}\)hay\(\frac{4}{x^2}\)

alibaba nguyễn 30/10/2016 lúc 06:56

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{x-\frac{1}{x}}=a\\\sqrt{1-\frac{1}{x}}=b\end{cases}}\)

Ta có a2 - b2 = x - 1 từ đó ta có

a - b = (a2 - b2)/x

<=> (a - b)(\(1-\frac{a+b}{x}\)) = 0

<=> a = b

<=> x = 1

Bá đạo sever là tao 28/10/2016 lúc 23:58

\(\sqrt{2x^2-4x+3}=\sqrt{2\left(x-1\right)^2+1}\);

\(\sqrt{3x^2-6x+7}=\sqrt{3\left(x-1\right)^2+4}\)

....

alibaba nguyễn 29/10/2016 lúc 05:19

Ta có 2x2 - 4x + 3 = 2(x - 1)2 + 1\(\ge1\)

3x2 - 6x + 7 = 3(x - 1)2 + 4 \(\ge4\)

=> VT \(\ge3\)

Ta lại có 2 - x2 + 2x = 3 - (x - 1)2 \(\le3\)

=> VP \(\le0\)

Dấu = xảy ra khi x = 1

Minh Anh 23/10/2016 lúc 17:41

\(\left|x+m\right|=2+\left|x-m\right|\) ( Hai vế đều dương nên bình phương hai vế không cần điều kiện)

\(\Leftrightarrow x^2+2mx+m^2=4+4\left|x-m\right|+x^2-2mx+m^2\) 

\(\Leftrightarrow4mx=4+4\left|x-m\right|\)

\(\Leftrightarrow mx=1+\left|x-m\right|\)

\(\Leftrightarrow mx-1=\left|x-m\right|\) (1)  Điều kiện: \(mx-1\ge0\) (*)

Với: \(mx-1\ge0\) 

\(\left(1\right)\Leftrightarrow m^2x^2-2mx+1=x^2-2mx+m^2\)

\(\Leftrightarrow m^2x^2+1=x^2+m^2\)

\(\Leftrightarrow\left(m^2-1\right)x^2=m^2-1\) (2)

TH1: \(\left(m^2-1\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m=1\\m=-1\end{cases}}\)

+ Với \(m=1\) thì  \(\hept{\begin{cases}\left(\text{*}\right)\Leftrightarrow x\ge1\\\left(2\right)\Leftrightarrow0=0\left(\text{luôn đúng với mọi x}\right)\end{cases}}\Leftrightarrow x\ge0\) 

+ Với \(m=-1\) thì \(\hept{\begin{cases}\left(\text{*}\right)\Leftrightarrow x\le-1\\\left(2\right)\Leftrightarrow0=0\left(\text{luôn đúng với mọi x }\right)\end{cases}\Leftrightarrow}x\le-1\)

TH2: Với \(m=0\) thì \(\left(\text{*}\right)\Leftrightarrow0-1\ge0\) ( vô lý ) => vô nghiệm

TH3: \(\left(m^2-1\right)\ne0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m\ne1\\m\ne-1\end{cases}}\)

+ Với: \(\hept{\begin{cases}m< 0\\m\ne-1\end{cases}}\) thì \(\hept{\begin{cases}\left(\text{*}\right)\Leftrightarrow x\le\frac{1}{m}\\\left(2\right)\Leftrightarrow x^2=\frac{m^2-1}{m^2-1}=1\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(\text{*}\right)\Leftrightarrow x\le\frac{1}{m}< 0\\x=\text{1 hoặc -1}\end{cases}}\Leftrightarrow x=-1\) 

+ Với: \(\hept{\begin{cases}m>0\\m\ne1\end{cases}}\) thì \(\hept{\begin{cases}\left(\text{*}\right)\Leftrightarrow x\ge\frac{1}{m}\\\left(2\right)\Leftrightarrow x^2=\frac{m^2-1}{m^2-1}=1\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(\text{*}\right)\Leftrightarrow x\ge\frac{1}{m}>0\\\left(2\right)\Leftrightarrow x^2=\text{1 hoặc -1}\end{cases}}\Leftrightarrow x=1\)

Tự kết luận nhé

Thắng Nguyễn CTV 23/10/2016 lúc 00:01

\(\left|x+m\right|=2+\left|x-m\right|\)

\(\Leftrightarrow\left(\left|x+m\right|\right)^2=\left(2+\left|x-m\right|\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+2mx+m^2=m^2-2mx-4m+x^2+4x+4\)

\(\Leftrightarrow4mx+4m-4x-4=0\)

\(\Leftrightarrow4\left(m-1\right)\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(m-1\right)\left(x+1\right)=0\)

.....

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 23/10/2016 lúc 00:03

You phạm một sai lầm trầm trọng , chú ý đoạn này : 

\(\left(2+\left|x-m\right|\right)^2=\left(x-m\right)^2+4\left|x-m\right|+4\)

Thủy thủ mặt trăng 16/10/2016 lúc 20:15

bạn phải nói tuổi của sẽ gấp bao nhiêu lần chứ 

bui le thien dung 16/10/2016 lúc 20:18

m viết thiếu 1 chút nhé tuổi Hòa gấp 3 lần 

Ngô Thị Hảo 12/12/2014 lúc 20:37

1.

a, 5x+ 10x+ 5x = 5x+ 5x+ 5x+ 5x = 5x2(x+1) + 5x(x+1) = (5x2 +5x)(x+1) = 5x(x+1)(x+1) = 5x(x+1)2

b, xy+y2-2x-2y=y(x+y)-2(x+y)=(y-2)(x+y)

c, 3x2-6xy+3y2-12=3(x2-2xy+y2-4)=3(x-y-2)(x-y+2)

d, x2-5x+6=x2-2x-3x+6=x(x-2)-3(x-2)=(x-3)(x-2)

2.

a, (x-2)(x+2)-x(x-5)=16

    x2-4-x2+5x=16

    5x-4=16

    5x=20

    x=4

b, 2(x-3)-x2+3x=0

   2(x-3)-x(x-3)=0

   (2-x)(x-3)=0

  • 2-x=0

x=2

  • x-3=0

x=3

Vậy x=2 hoặc x=3

3.

a, (x+3)(x2-3x+9)-x(x2+7)=x3+27-x3-7x=27-7x

b, (2x+1)2+2(2x+1)(x-1)+(x-1)2=(2x+1+x-1)2=(3x)2=9x2

 

 

Thiên An 05/10/2016 lúc 11:14

\(2x^4+4x^3-7x^2-5x+6=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(2x^4-2x^3\right)+\left(6x^3-6x^2\right)-\left(x^2-x\right)-\left(6x-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(2x^3\left(x-1\right)+6x^2\left(x-1\right)-x\left(x-1\right)-6\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x-1\right)\left(2x^3+6x^2-x-6\right)=0\)

Vậy \(x=1\) hoặc \(2x^3+6x^2-x-6=0\)

Dùng MTBT giải phương trình trên ta nhận thêm được 3 nghiệm: x1 = 0,94; x2 = -1,14; x3 = -2,79.

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/10/2016 lúc 11:05

Ta tách được \(2x^4+4x^3-7x^2-5x+6=0\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(2x^3+6x-x-6\right)=0\)

Vậy pt có 1 nghiệm x= 1.

Ta giải pt bậc ba theo công thức Cardano:

\(2x^3+6x^2-x-6=0\left(1\right)\Leftrightarrow x^3+3x^2-\frac{1}{2}x-3=0\)

Đặt \(x=y-1\Rightarrow y^3-\frac{7}{2}y-\frac{1}{2}=0\left(2\right)\)

\(\Delta=27\left(\frac{-1}{2}\right)^2-4\left(\frac{7}{2}\right)^3=-\frac{659}{4}< 0\)

Vậy pt (2) có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng \(\left(-\frac{\sqrt{42}}{3};\frac{\sqrt{42}}{3}\right)\)

Đặt \(y=\frac{\sqrt{42}}{3}cost\left(t\in\left(0;\pi\right)\right)\). Thay vào pt(2) ta có: \(cos\left(3t\right)=\frac{3\sqrt{42}}{98}\)

Ta tìm được 3 nghiệm t thuộc khoảng \(\left(0;\pi\right)\), sau đó tìm cost rồi suy ra y và x.

Cô tìm một nghiệm để giúp em kiểm chứng nhé. Em có thể thay giá trị nghiệm để kiểm tra.

\(cos\left(3t\right)=\frac{3\sqrt{42}}{98}\Rightarrow t=\frac{arccos\left(\frac{3\sqrt{42}}{98}\right)}{3}\Rightarrow y=\frac{\sqrt{42}}{3}.cos\frac{arccos\left(\frac{3\sqrt{42}}{98}\right)}{3}\)

Vậy \(x=\frac{\sqrt{42}}{3}.cos\frac{arccos\left(\frac{3\sqrt{42}}{98}\right)}{3}-1\). Đó là một nghiệm, em có thể tìm 2 nghiệm còn lại bằng cách tương tự.

Chu Văn Long 05/10/2016 lúc 11:05

Dễ nhận thấy pt này có một nghiệm là 1 nên ta sẽ tạo nhân tử là x-1

Ta có: \(2x^4+4x^3-7x^2-5x+6=0\)

<=>  \(\left(2x^4-2x^3\right)+\left(6x^3-6x^2\right)-\left(x^2-x\right)-\left(6x-6\right)=0\)

<=>    \(2x^3\left(x-1\right)+6x^2\left(x-1\right)-x\left(x-1\right)-6\left(x-1\right)=0\)

<=>  \(\left(x-1\right)\left(2x^3+6x^2-x-6\right)=0\)

<=>  \(\orbr{\begin{cases}x=1\\2x^3+6x-x-6=0\end{cases}}\)

Bạn có thể giải pt 2x3+6x-x-6=0 bằng pp Cardano nha, cm dài lắm

trieu dang 02/07/2015 lúc 08:48

a/ (x-5)^2-49=0

<=>(x-5)2-72

<=>(x-5-7)(x-5+7)=0

<=>(x-12)(x+2)=0

<=>x-12=0 hoặc x+2=0

<=>x=12 hoặc x=-2

vậy x=12 hoặc x=-2

b/ (x+11)^2=121

<=>(x+11)2-121=0

<=>(x+11)2-112=0

<=>(x+11-11)(x+11+11)=0

<=>x(x+22)=0

<=>x=0 hoặc x+22=0

<=>x=0 hoặc x=-22

vậy x=0 hoặc x=-22

c/ x.(x+7)-6x-42=0

<=>x2+7x-6x-42=0

<=>x2+x-42=0

<=>x2-6x+7x-42=0

<=>x(x-6)+7(x-6)=0

<=>(x-6)(x-7)=0

<=>x-6=0 hoặc x-7=0

<=>x=6 hoặc x=7

vậy x=6;7

d/ x^4-2x^3+10x^2-20x=0

<=>x3(x-2)+10x(x-2)=0

<=>(x-2)(x3+10x)=0

<=>(x-2)x(x2+10)=0

<=>x-2=0 hoặc x=0 hoặc x2+10=0

<=>x=2 hoặc x=0 hoặc x2=-10(vô lí)

vậy x=2;0

Ác Mộng 02/07/2015 lúc 08:52

a)(x-5)2-49=0

<=>(x-5-7)(x-5+7)=0

<=>(x-12)(x+2)=0

<=>x-12=0 hoặc x+2=0

<=>x=12 hoặc x=-2

b)(x+11)2=121

<=>(x+11)2-121=0

<=>(x+11-11)(x+11+11)=0

<=>x(x+22)=0

<=>x=0 hoặc x+22=0

<=>x=0 hoặc x=-22

c)x(x+7)-6x-42=0

<=>x(x+7)-(6x+42)=0

<=>x(x+7)-6(x+7)=0

<=>(x+7)(x-6)=0

<=>x+7=0 hoặc x-6=0

<=>x=-7 hoặc x=6

d)x4-2x3+10x2-20x=0

<=>x(x3-2x2+10x-20)=0

<=>x[(x3-2x2)+(10x-20)]=0

<=>x[x2(x-2)+10(x-2)]=0

<=>x(x-2)(x2+10)=0

Do x2>0=>x2+10>0

=>x(x-2)=0

<=>x=0 hoặc x-2=0

<=>x=0 hoặc x=2 

Trần Thị Loan Quản lý 15/08/2015 lúc 21:00

ĐK: 2x + 3 \(\ge\) 0; x+ 1 \(\ge\) 0  => x \(\ge\) -1

Đặt \(t=\sqrt{2x+3}+\sqrt{x+1}\left(t\ge0\right)\)

=> \(t^2=3x+4+2.\sqrt{\left(2x+3\right)\left(x+1\right)}=3x+4+2\sqrt{2x^2+5x+3}\)

PT đã cho trở thành: t = t 2 - 20 <=> t2 - t - 20 = 0 <=> t = 5 ; t = -4 

t = 5 thỏa mãn => \(\sqrt{2x+3}+\sqrt{x+1}=5\) (*)

Nhận xét : x = 3 là nghiệm của phương trình

+) x < 3 => \(\sqrt{2x+3}+\sqrt{x+1}<\sqrt{9}+\sqrt{4}=5\) => x < 3 không là nghiệm của (*)

+) x > 3 => \(\sqrt{2x+3}+\sqrt{x+1}>\sqrt{9}+\sqrt{4}=5\)=>  x> 3 không là nghiệm của (*)

vậy PT có 1 nghiệm duy nhất x = 3

 

 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: