Giúp tôi giải toán


Mỹ Anh 13 giờ trước (15:46)

Nếu thêm vào số thứ nhất \(\frac{1}{3}\) thì tổng 2 số là:

\(\frac{7}{15}+\frac{1}{3}=\frac{4}{5}\)

            Đáp số: \(\frac{4}{5}\).

Nguyễn Thị Thu 13 giờ trước (15:47)

Tổng hai số là:

      \(\frac{7}{15}+\frac{1}{3}=\frac{4}{5}\)

            Đáp số: \(\frac{4}{5}\)

Làm Người Yêu Anh Nhé 13 giờ trước (15:47)

nếu thêm \(\frac{1}{3}\)vào số thứ nhất thì tổng 2 số là:\(\frac{7}{15}+\frac{1}{3}\)=\(\frac{7}{15}+\frac{5}{15}=\frac{12}{15}=\frac{4}{5}\)

tk cho mik nha bạn.thanks

Phong Cách Của Tôi 19 giờ trước (09:55)

2/3+2/6+2/12+2/24+2/48+2/96+2/192

=2/3+1/3+1/6+1/12+1/24+1/48+1/96

=\(\frac{64+32+16+8+4+2+1}{96}=\frac{127}{96}\)

Diệp Quân Bùi 28/11/2016 lúc 18:55

Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha tức bằng 1/6 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Sau 7 năm tuổi con bằng 2/7 tuổi cha tức bằng 2/5 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Vậy tỷ số tuổi con hiện nay với tuổi con 7 năm nữa là:

1/6 : 2/5 = 5/12

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay:   !__!__!__!__!__!      (hiệu 7 năm)

Tuổi con 7 năm nữa:!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Tuổi con hiện nay là: 7 : (12 - 5) x 5 = 5 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 5 x 7 = 35 tuổi

ĐS: 5 tuổi; 35 tuổi

Lori Sen 28/11/2016 lúc 19:05

Giải:

Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha tức bằng 1/6 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Sau 7 năm tuổi con bằng 2/7 tuổi cha tức bằng 2/5 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Vậy tỷ số tuổi con hiện nay với tuổi con 7 năm nữa là:

1/6 : 2/5 = 5/12

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay:   !__!__!__!__!__!      (hiệu 7 năm)

Tuổi con 7 năm nữa:!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Tuổi con hiện nay là: 7 : (12 - 5) x 5 = 5 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 5 x 7 = 35 tuổi

ĐS: 5 tuổi; 35 tuổi

alibaba nguyễn 28/11/2016 lúc 23:47

Ta có

a + b + c = abc

\(\Leftrightarrow\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}=1\)

Ta lại có

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)=4\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2=4\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=2\)

alibaba nguyễn 28/11/2016 lúc 10:52

Ta có

\(M=\frac{2015a}{ab+2015a+2015}+\frac{b}{bc+b+2015}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{abc.a}{ab+abc.a+abc}+\frac{b}{bc+b+abc}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{ac}{1+ac+c}+\frac{1}{c+1+ac}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{ac+c+1}{ac+c+1}=1\)

Hz Playku 29/11 lúc 20:45

Đáp án của mình =1

alibaba nguyễn 28/11/2016 lúc 10:47

 Ta có:  \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{p}\)⇔ p(x+y)=xy                 (1)

Vì p là số nguyên tố nên suy ra trong hai số x,y luôn có 1 số chia hết cho p.

Không mất tính tổng quát ta giả sử: x ⋮ p ⇒ x=kp (k∈N∗)

Nếu k=1, thay vào (1) ta được: p(p+y)=p ⇒ p+y=1, vô lí.

Do đó k≥2. Từ (1) suy ra: p(kp+y)=kp.y ⇔ y=\(\frac{kp}{k-1}\)

Do y∈N∗ mà (k;k−1)=1 ⇒ p ⋮ k−1 ⇒ k−1∈{1;p}

∙ k−1=1 ⇒ k=2⇒x=y=2p

∙ k−1 = p ⇒ k=p+1 ⇒ x=p(p+1),y=p+1


Vậy phương trình có ba nghiệm là: (2p;2p),(p+1;p2+p),(p2+p;p+1).

TFGIRL NHI 28/11/2016 lúc 19:13

bn thần tượng tfboys vương nguyên à

Nguyễn Thị Thúy Ngân 28/11/2016 lúc 12:50

bài này lớp mấy j bn???....

Bùi Phương Thùy 21/11/2016 lúc 20:59

b) Để A có giá trị lớn nhất => n-2 có giá trị nhỏ nhất

Ta có: \(n-2\ge0\)

=> \(n-2=0\)

=> \(n=2\)

Vậy.......................................

Bùi Phương Thùy 23/11/2016 lúc 05:22

tk nhé

Nông An 21/11/2016 lúc 21:19

Cảm ơn bạn nhé !

SKT_NXS 20/11/2016 lúc 12:11

Số cây mà cả Tèo và Tôm trồng được là:

(17 + 3) : 2 = 10 (cây)

Số cây Tí trồng được là:

17 - 10 = 7 (cây)

Tèo: 2 phần

Tôm: 3 phần

Số cây Tèo trồng được:

10 : (2 + 3) x 2 = 4 (cây)

Số cây Tôm trồng được:

10 - 4 = 6 (cây)

Hoàng Phúc CTV 20/11/2016 lúc 09:18

2.1 là 2x1 hay 2,1?

Bùi Duy Khánh 21/11/2016 lúc 21:22

Bạn nói thé tớ cũng không hiểu cho lắm

...

anh ta là ai chấm com chấm mắm chấm vi en 20/11/2016 lúc 11:00

ta có 1/2!+2/3!+....+2003/2004! (! là gì?: ví dụ 2!=1.2 ; 3!=1.2.3 ; 4!=1.2.3.4 )

=(2-1)/2!+(3-1)/3!+(4-1)/4!+........+(2004-1)/2004!

=2/2!-1/2!+3/3!-1/3!+4/4!-1/4!+.....+2004/2004!-1/2004!

=1-1/2!+1/2!-1/3!+1/3!-1/4!+....+1/2003!-1/2004!

=1/1/2004!<1

vậy biểu thức <1

Jin Air 20/11/2016 lúc 16:40

ĐKXĐ: \(a,b,c\ne0\)(*)

Ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b+c}=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{a+b+c}{a\left(b+c\right)}=\frac{1}{2}\Rightarrow a+b+c=\frac{a\left(b+c\right)}{2}\)

Tương tự, ta có: \(\hept{\begin{cases}a+b+c=\frac{b\left(a+c\right)}{3}\\a+b+c=\frac{c\left(a+b\right)}{4}\end{cases}}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: \(\frac{b\left(a+c\right)}{3}=\frac{a\left(b+c\right)}{2}=\frac{c\left(a+b\right)}{4}=\frac{2\left(ab+bc+ca\right)}{9}\)

Vì \(\frac{b\left(a+c\right)}{3}=\frac{2\left(ab+bc+ca\right)}{9}\)(cmt) nên \(9\left(ab+bc\right)=3.2\left(ab+bc+ca\right)\Rightarrow3\left(bc+ca\right)=3.2ca\Leftrightarrow c\left(a+b\right)=2ca\)

=> \(a+b=2a\)tức \(a=b\)

Ta lại có:

\(\frac{a\left(b+c\right)}{2}=\frac{c\left(a+b\right)}{4}\)(cmt) nên \(4a\left(b+c\right)=2c\left(a+b\right)\Rightarrow4a\left(a+c\right)=2c.2a\Leftrightarrow\left(a+c\right)=c\)

Do đó \(a=0\). Điều này trái với (*)

Vậy không có giá trị a,b,c nào thỏa mãn điều kiện

alibaba nguyễn 20/11/2016 lúc 11:45

Viết bằng điện thoại thiệt lâu mà nó nỡ lag mạng làm mất câu trả lời. Thôi để bạn khác làm vậy

alibaba nguyễn 21/11/2016 lúc 08:54

Điều kiện: \(a,b,c\ne0;a\ne-b;b\ne c;c\ne a\)

Teho đề ta có hệ

\(\hept{\begin{cases}\frac{1}{a}+\frac{1}{b+c}=\frac{1}{2}\\\frac{1}{b}+\frac{1}{a+c}=\frac{1}{3}\\\frac{1}{c}+\frac{1}{a+b}=\frac{1}{4}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{a+b+c}{ab+ca}=\frac{1}{2}\left(1\right)\\\frac{a+b+c}{ab+bc}=\frac{1}{3}\left(2\right)\\\frac{a+b+c}{ca+bc}=\frac{1}{4}\left(3\right)\end{cases}}}\)

Lấy (1) lần lược chia cho (2) và (3) vế theo vế được

\(\hept{\begin{cases}\frac{ab+bc}{ab+ac}=\frac{3}{2}\\\frac{ca+bc}{ab+ca}=2\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}ab+3ca-2bc=0\\2ab+ca-bc=0\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}bc=\frac{5ca}{3}\\ab=\frac{ca}{3}\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}a=0,6b\left(4\right)\\c=3b\left(5\right)\end{cases}}\)

Thế (4), (5) vào (1) ta được

\(\frac{0,6b+b+3b}{0,6b.b+0,6b.3b}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{4,6}{2,4b}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow b=\frac{23}{6}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=\frac{23}{10}\\c=\frac{23}{2}\end{cases}}\)

Huỳnh Diệu Bảo 17/11/2016 lúc 14:23

Cho \(a=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+....+\frac{1}{512}\)
Nên \(2a=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\frac{1}{256}\)
\(2a-a=a=1-\frac{1}{512}=\frac{511}{512}\)
Vậy \(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\frac{1}{512}=\frac{511}{512}\)

SKT_NXS 20/11/2016 lúc 19:39

Bài này dễ.

Giải:

Đặt tổng trên là A, ta có:

\(2A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+...+\frac{1}{256}+\frac{1}{512}\)

\(2A-A=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{512}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\frac{1}{1024}\right)\)

\(A=1-\frac{1}{1024}\)

\(A=\frac{1023}{1024}\)

Chúc bạn học tốt.

le anh tu 13/11/2016 lúc 11:46

2/7<1/n<4/7<=>1/3,5<1/n<1/1,75=>3,5>n>1,75=>n=2;3 vậy có 2 giá trị n

chúc bạn học giỏi hơn

tk mình nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: