Giúp tôi giải toán


Ice Wings CTV 19/10 lúc 18:03

Vòi thứ 1 một giờ chảy được: \(1:3=\frac{1}{3}\)(bể)

Một giờ, vòi thứ 2 chảy được:

\(1:2=\frac{1}{2}\)(bể)

1 giờ vòi thứ 3 chảy được: \(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\)(bể)

Vậy nếu bể không có nước thì vòi thứ 2 chảy đầy bể trong:

\(1:\frac{1}{6}=6\left(h\right)\)

Nguyên A 16/10 lúc 17:13

biể thức trên = 1/1 - 1/2 + 1/2 - 1/4 + 1/7 +.....+ 1/11 - 1/67

= 1/1 - 1/67 = 66/67

Conan 15/10/2016 lúc 18:05

giong bai kia thui

nhung bay gio mk phai off rui

6.30 mk se giai cho nha

chuc bn hoc tot

$$$

lemenho 15/10/2016 lúc 18:08

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:397/384

k mk nhé!thanks

Conan 15/10/2016 lúc 18:45

\(\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}\)

\(\frac{1}{4}=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\)

\(\frac{1}{8}=\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\)

\(\frac{1}{16}=\frac{1}{8}-\frac{1}{16}\)\(......\)

Vay B=\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{16}+......+\frac{1}{64}-\frac{1}{128}+\frac{1}{128}-\frac{1}{256}\)

\(B=1-\frac{1}{256}\)

\(B=\frac{255}{256}\)

Conan 15/10/2016 lúc 17:43

de thui

nhung ma bai nay dai qua

luc ranh mk lam cho

nha@@@@

Lê Nguyên Hạo 15/10/2016 lúc 17:52

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{19.20}\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{1}.\frac{1}{2}+\frac{1}{2}.\frac{1}{3}+...+\frac{1}{19}.\frac{1}{20}\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{1}-\frac{1}{20}=\frac{19}{20}\)

Conan 15/10/2016 lúc 17:52

\(\frac{1}{1\cdot2}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\)                                

\(\frac{1}{2\cdot3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\)

\(\frac{1}{3\cdot4}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\)\(..........\)

Vay A=\(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{18}-\frac{1}{19}+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\)

\(A=\frac{1}{1}-\frac{1}{20}\)

\(A=\frac{19}{20}\)

Tomori Nao 15/10/2016 lúc 18:48

\(\frac{3}{34}+\frac{34}{34}.\frac{3}{4}=\frac{3}{34}+1.\frac{3}{4}=\frac{3}{34}+\frac{3}{4}=\frac{57}{68}\)

\(\frac{23}{3}.\frac{56}{6}+\frac{86}{78}=\frac{23}{3}.\frac{28}{3}+\frac{43}{39}=\frac{644}{9}+\frac{28}{3}=\frac{728}{9}\)

\(\frac{3}{45}:\frac{1}{4}=\frac{1}{15}.4=\frac{4}{15}\)

\(\frac{5}{34}-\frac{3}{6}=\frac{5}{34}-\frac{1}{2}=\frac{3}{4}\)

Mỹ Anh xD Comeback xD 15/10/2016 lúc 17:35

\(\frac{3}{14}+\frac{9}{3}+\frac{9}{3}\)

\(=\frac{3}{14}+3+3\)

\(=\frac{3}{14}+6\)

\(=\frac{3}{14}+\frac{84}{14}\)

\(=\frac{87}{14}\)

Người Việt Trầm Lặng 15/10/2016 lúc 17:31

\(\frac{3}{14}+\frac{9}{3}+\frac{9}{3}\)

=\(3+\frac{9}{3}\)

=\(6\)

Thế đấy,chúc bạn học tốt

Conan 15/10/2016 lúc 17:29

\(\frac{3}{14}+\frac{9}{3}+\frac{9}{3}\)

\(=\frac{3}{14}+\left(\frac{9}{3}+\frac{9}{3}\right)\)

\(=\frac{3}{14}+\frac{18}{3}\)

\(=\frac{3}{14}+6\)

\(=\frac{87}{14}\)

The Reflection Of Light 14/10/2016 lúc 20:12

Tử số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10 vì 10 x 1 = 10, vậy mẫu số nhỏ nhất sẽ là 10 x 3 = 30. 
Mẫu số lớn hơn nên ta xét mấu số. Để các ps bằng 1/3 thì mẫu số phải chia hết cho 3. Số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 3 là 99 mà mẫu số nhỏ nhất là 30. 
Từ 30 đến 99 có số các số chia hét cho 3 là: 
( 99 - 30 ) : 3 +1 = 24 (số) 
Vậy có 24 ps bằng 2/3 mà tử và mẫu đều là số có 2 chữ số.

Đỗ Đức Đạt 14/10/2016 lúc 19:28

\(\frac{1}{2}\)giờ= 30 phút

ai k mình mình k lại

tk nhé

Đỗ Đức Đạt 14/10/2016 lúc 19:30

\(\frac{1}{2}\)giờ= 30 phút

ai k mình mình k lại

xin đó mình chỉ cần 3 điểm hỏi đáp thôi

thùy linh 14/10/2016 lúc 19:29

30 phút

Phan Thanh Tịnh 14/10/2016 lúc 16:33

\(\frac{2^{10}.13+2^{10}.65}{2^8.104}=\frac{2^8.2^2.13.\left(1+5\right)}{2^8.13.2^3}=\frac{6}{2}=3\)

Việt Anh 13/10/2016 lúc 18:31

ta có: (a+n).b=ab+bn

(b+n).a=ab+an

TH1:nếu a>b

=>an>bn

=>ab+bn<ab+an

=>(a+n).b<(b+n).a

=>(a+n)/(b+n)<a/b

TH2 nếu a=b

=>an=bn

=>an+ab=ab+bn

=>a(b+n)=b(a+n)

=>(a+n)/(b+n)=a/b

TH3: nếu a<b

=>an+ab<an+bn

=>a(b+n)<b(a+n)

=>(a+n)/(b+n)>a/b

Vậy .........

Nguyễn Ngọc Anh Minh 13/10/2016 lúc 07:42

\(2A=\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+\frac{2}{3.4.5}+...+\frac{2}{98.99.100}\)

\(2A=\frac{3-1}{1.2.3}+\frac{4-2}{2.3.4}+\frac{5-3}{3.4.5}+...+\frac{100-98}{98.99.100}\)

\(2A=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{98.99}-\frac{1}{99.100}\)

\(2A=\frac{1}{2}-\frac{1}{99.100}=\frac{49}{99.100}\Rightarrow A=\frac{49}{2.99.100}\)

Thái Viết Nam 12/10/2016 lúc 20:59

\(\frac{1}{2}.\frac{1}{10}=\frac{1}{20}\)

Liv and Maddie 13/10/2016 lúc 20:49

= 1- 1/20

= 1/ 19

Phan Thanh Tịnh 12/10/2016 lúc 20:58


\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}=\frac{1}{2}-\frac{1}{10}=\frac{5-1}{10}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}\)

Hải Yến 12/10/2016 lúc 05:46

Bạn tham khảo nhé ! Mk ko có thời gian nha ! 

a, Ở đây ta dễ thấy quy luật như sau :

Tử số : Nhóm 1: 1 - Nhóm 2: 1,2 - Nhóm 3 : 1 , 2 , 3 - Nhóm 4: 1 , 2 , 3 , 4 - Nhóm 5: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 - .......

Mẫu số : Nhóm 1: 1 - Nhóm 2: 2 , 1 - Nhóm 3: 3 , 2 , 1  - Nhóm 4: 4 ; 3 ; 2 ; 1 - Nhóm 5: 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 - ......

Vậy 5 phân số tiếp theo thuộc 5 nhóm lần lượt là : 1/5 ; 2/4 ; 3/3 ; 4/2 5/1 

b, 26/7 có tử số là 26 và mẫu số là 7 vậy nó thuộc nhóm thứ 33 của dãy số , và đứng thứ 26 .

Số các phân số từ nhóm 1 đến 32 là : 

      1 + 2 + 3 + .... + 32 = 528 

Vậy 26/7 đứng thứ :

         528 + 26 = 554 . 

                       Đáp số : ...... ( tự vt )

k mk nha Nguyễn Văn Cường

nguyen_huu_the 15/06/2015 lúc 14:49

1 Giờ vòi thứ 1 chảy được:

1:5=1/5(bể)

1 giờ vòi thứ 2 tháo ra được:

1:7=1/7(bể)

1 giờ cả 2 vòi chảy được:

1/5-1/7=2/35(bể)

Nếu bể không có nước chảy trong số thời gian thì đầy bể là:

1:2/35=35/2(giờ)

        =17,5 giờ.

O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 11/08/2016 lúc 15:18

1 giờ vòi thứ nhất chảy được:

1 : 5 = \(\frac{1}{5}\) (bể)

1 giờ vòi thứ hai tháo ra được:

1 : 7 = \(\frac{1}{7}\) (bể)

1 giờ cả 2 vòi chảy được:

\(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}=\frac{2}{35}\)(bể)

Nếu bể không có nước chảy trong số thời gian thì đầy bể là:

1 : \(\frac{2}{35}\) = \(\frac{35}{2}\) (giờ)

Đổi: \(\frac{35}{2}=17,5\)giờ

        

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: