Giúp tôi giải toán


dam quang tuan anh Hôm qua lúc 20:12

Bạn Lý đã dịch dấu phẩy của số bé sang trái 1 chữ số tức là số bé đã giảm đi 10 lần. Tổng của 1,1 lần số bé là: 92,93 - 22,2 = 70,73.

Số bé đúng là: 70,73 : 1,1 = 64,3

Số lớn đúng là: 64,3 + 22,2 = 86,5

Tổng đúng là: 64,3 + 86,5 = 150,8

Đáp số: 150,8

Nguyễn Văn Khoa 03/12 lúc 19:12

Nếu bớt mỗi số đi bao nhiêu thì hiệu cũng không thay đổi

hiệu số phần bằng nhau là:5-2=3 phần

Vậy số bé là

30:3x2+4=24

Số lớn là 

24+30=54

Mô phật Mô phật 03/12 lúc 19:14

Số bé:24

Số lớn:54

  k mình nha.

 Chúc bạn học giỏi!

Hoàng Lê Ngọc Minh 27/11/2016 lúc 21:06

1 ,                                          Giải:

vì số thứ 1=\(\frac{1}{4}\)số thứ 2 => 246,9 <=> 3 phần => 1 phần = 246,9 : 3= 82,3                                                                          => số thứ nhất = 82,3 ( vì số thứ nhất tương ứng 1 phần )                                                                                                    => số thứ hai =82,3 x 4 = 329,2 ( vì số thứ hai tương ứng 4 phần )                                                                                                           ĐÁP SỐ: 82,3

2,                                            Giải:

\(\frac{1}{4}=\frac{2}{8}\) => số thứ nhất 5 phần ; số thứ hai 8 phần => tổng có 13 phần                                                                                ta có : số thứ nhất = 143,65 :13 x 5 =55,25                                                                                                                                         số thứ hai = 143,65 :13 x 8 = 88,4                                                                                                                                                                            ĐÁP SỐ : 55,25 VÀ 88,4                             

SKT_NTT 25/11/2016 lúc 20:07

gọi số lớn và số bé lần lượt là SL và SB

Theo bài ra : SL - SB = 9,12  ( 1 )

Dịch dấu phẩy của số bé sang phải 1 hàng thì số bé gấp lên 10 lần

=> SL + SB x 10 = 61,04 ( 2 )

Gấp mỗi số ở ( 1 ) lên 10 lần ta được:  SL x 10 - SB x 10 = 91,2   ( 3 )

Cộng vế với vế của ( 2 ) và ( 3 ) ta được :

( SL + SB x 10 ) + ( SL x 10 - SB x 10 ) = 61,04 + 91,2

( SL + SL x 10 ) + ( SB x 10 - SB x 10 ) = 152,24

SL x 11 = 152, 24

SL = 152, 24 : 11 = 13,84

SB = 13,84 - 9,12 = 4,72

vậy hai số đó là 13,84 và 4,72

Nguyễn Mai 26/11/2016 lúc 19:59

một học sinh viết 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,... và cứ tiếp tục để thành 1 dãy số. Hỏi số hạng thứ 2008 mà bạn ấy viết là số nào

Nguyễn Ngọc Khánh Trinh 14/11/2016 lúc 13:10

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

a@olm.vn Quản lý 11/11/2016 lúc 08:55

Các bài toán tính tuổi các bạn chú ý hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian (vì cả hai đều tăng hoặc giảm như nhau).

3 năm sau thị mẹ vẫn hơn con 24 tuổi và tỉ lệ với 8:2.

Nếu tuổi con 3 năm sau là 2 phần thì mẹ 8 phần, hiệu 8 - 2 = 6 phần.

Giá tri 1 phần bằng 24:6 = 4

=> Con sau 3 năm: 4 x 2 = 8 tuổi

=> Con hiện nay: 8 - 3 = 5 tuổi

=> Mẹ hiện nay: 5 + 24 = 29 tuổi.

I MISS YOU 21/10/2016 lúc 20:53

1+1+2+2+...+100

=> (1+2+...+100) .2

dãy số có

(100-1)+1= 100 chữ số

giá trị của tổng là 

(100+1).100:2x2= 10100

Hoàng Tú 21/10/2016 lúc 20:51

Theo công thức số cuối + số đầu x số số hạng chia 2:

((100+1)x200)/2 = 10100

Đáp án là 10100 nhá :D

Phan Đoàn Châu Anh 29/10/2016 lúc 15:06

kết quả là 10100

Đặng Hoàng Long 19/10/2016 lúc 11:18

b/ Khi viết thêm một chữ số 7 vào tận cùng bên phải một số thì số mới gấp số ban đầu là 10 lần và 7 đơn vị.
Số cần tìm là: (754 - 7) : (10 - 1) = 83

nguyen do thuc linh 13/10/2016 lúc 21:15

số bi an là 20:(3-2)x3=60 (bi)

số bi bình là 60 - 20=40 (bi)

                  k nha 1000000000000000000000000000000000000000000000000%

Nguyen Ba Viet 13/10/2016 lúc 20:14

coi số bi của Bình là 2 phần thi số bi của An la 3 phần như thế:

tổng số phần bằng nhau là:

2+3=5(phần)

số bi của An là:

20:5*3=12(viên bi)

số bi của Bình là:

20-12=8(viên bi)

Nguyễn Quốc Huy 10/10/2016 lúc 09:08

Nếu bớt ở số bé 19 đơn vị thì hiệu 2 số bấy giờ là :111+19=130

Hiệu số phần bằng nhau là:5-3=2 phần

1 phần là:130:2=65

Số bé là:65.3+19=214

Số lớn là:65.5=325

Công chúa Bloom 27/04/2015 lúc 12:41

Khi thêm chữ số 5 vào bên phải số bé thì được số lớn nên ta có số lớn gấp 10 lần số bé và 5 đơn vị: Ta có sơ đồ:

SB: |------|

SL:  |------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|                    Hiệu 13811

Số bé: (13811 - 5) : (10 - 1)= 1534

Số lớn:  13811 + 1534  = 15345

                                         ĐS:

Phạm Hải Anh 21/04/2015 lúc 20:03

75%=3/4

60%=3/5

3/4 số thứ nhất =3/5 số thứ 2 

coi st1 là 4 phần thì st2 là 5 phần như thế.

số thứ nhất là :

19.5:(5-4)x4=78

số thứ hai là 

19.5:(5-4)x5=97.5

Nguyễn Lê Hồng Phúc 19/10/2016 lúc 21:30

số bé là :

       (2012+25) nhân 4=8148

số lớn là 

8148+2012 -25=10135

                                                                       đáp số: số lớn :10135

                                                                                     số bé :8148 

Phung Huyen Trang 11/12/2014 lúc 20:32

hieu so phan giua tuoi me va tuoi con truoc day 8 nam la:1-1/4=3/4[tuoi me]

hieu so phan giua tuoi con va me hien nay la:1-2/5=3/5[tuoi me hien nay]

moi nam moi nguoi tang 1 tuoi nen hieu so tuoi giua me va con ko thay doi.Vay nen 3/4 tuoi me truoc day=3/5 tuoi me hien nay.Ti so giua tuoi me truoc day va tuoi me hien nay la 3/5:3/4=4/5

Ta co so do


ban ve tuoi me truoc day la 4 phan va tuoi me hien nay la 5 phan,hieu la 8 nhe

Tuoi me hien nay la :8:[5-4]*5=40 tuoi

                         CHO MINH DUNG NHE BAN!

                                                                                                           thanks ban nhieu!!!!****

 

Nguyễn Đức Giang 11/11/2016 lúc 17:40

tuổi mẹ là 40

Nguyễn Hùng 05/08/2015 lúc 13:44

Năm nay 8 lần tuổi con = 2 lần tuổi mẹ
Tuổi mẹ hiện nay gấp 8 lần tuổi con hiện nay
Gọi tuổi con hiện nay là a(a>0)Tuổi mẹ hiện nay là 4a
Ta có: 4a-a=24a=8tuổi mẹ hiện nay là 32
Gọi số năm để tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là x
32+x=3(8+x)32+x=3x+24
2x=8x=4

Đào Đức Mạnh 05/08/2015 lúc 13:43

Mẹ sinh con năm 32 tuổi nên hiệu số tuổi giữa mẹ và con là 32 tuổi.

Hiệu số phần bằng nhau: 7-3=4 phần.

Khi đó tuổi mẹ: 32:4x7=56 tuổi.

Đáp số: 56 tuổi

Nguyễn Thế sơn 23/09/2016 lúc 18:16

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Phạm Thế Mạnh 02/10/2016 lúc 18:25

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Nguyen ngoc dat 26/09/2016 lúc 19:26

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

LÊ MỸ LINH 25/06/2015 lúc 16:30

Bài giải

Sau khi bán đi 25kg gạo tẻ thì hiệu giữa kg gạo tẻ và kg gạo nếp cần phải giảm xuống còn :

350 - 25 = 325 ( kg gạo )

Ta có sơ đồ chỉ tổng kg gạo tẻ và kg gạo nếp, như sau :

Nếp : !     !     !  325kg

Tẻ :   !     !     !     !

Nhìn vào sơ đồ trên, ta thấy hiệu số phần bằng nhau là :

3 - 2 = 1 ( phần )

Số kg gạo nếp sau khi thay đổi là :

325 : 1 x 2 = 650 ( kg gạo )

Số kg gạo tẻ sau khi thay đổi là :

650 + 325 = 975 ( kg gạo )

Số kg gạo tẻ lúc đầu cửa hàng có :

975 + 25 = 1000 ( kg gạo )

Vì khi bán đi 25 kg gạo thì số kg gạo nếp sẽ không thay đổi nên vẫn là 650 kg gạo.

Đáp số : Lúc đầu cửa hàng có 1000 kg gạo tẻ và 650 kg gạo nếp.

Nguyễn Phưoưng Thảo 05/12/2014 lúc 18:29

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

trangloe 05/12/2014 lúc 18:12

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

Nguyễn Thị Ngọc Linh 09/10/2016 lúc 11:57

mẹ 40

con 10

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: