Giúp tôi giải toán


thururu 20/11/2016 lúc 08:55

Nếu tất cả đều là chó thì tổng số chân là : 36 * 4 = 144 ﴾ chân ﴿

Số gà là : ﴾ 144 ‐ 100 ﴿ : 2 = 22 ﴾ con ﴿

Số chó là : 36 ‐ 22 = 14 ﴾ con ﴿

ĐS : Gà : 22 con Chó : 14 con

Nguyễn Lê Thanh Ngân 20/11/2016 lúc 07:21

dễ

lớp 4 ko tinh

Vũ Khánh Linh 03/11/2016 lúc 21:24

ten dang nhap cua ban la gi de minh ket ban

Vũ Khánh Linh 03/11/2016 lúc 21:21

nhung cau la ai to ko biet

hajime 03/11/2016 lúc 21:03

có phải ban là vũ linh lớp 5a trường kim long b ko t-h-a-o đây nếu trả lời mink làm cho.

Nguyễn Thế sơn 21/10/2016 lúc 20:09

Cách 1:

(Cách giải quen thuộc)

Rõ ràng 36 con không thể là gà cả (vì khi đó có 2 x 36 = 72 chân!), cũng không thể là chó cả (vì khi đó có 4 x 36 = 144 chân!).

Bây giờ ta giả sử 36 con đều là chó cả (đây là giả thiết tạm), thì số chân sẽ là: 4 x 36 = 144 (chân).

Số chân dôi ra là: 144 - 100 = 44 (chân)

Sở dĩ như vậy là vì số chân của mỗi con chó hơn số chân của mỗi con gà là: 4 - 2 = 2 (chân).

Vậy số gà là: 44:2 = 22 (con).

Số chó là: 36 - 22 = 14 (con).

Cách 2:

Ta thử tìm một giả thiết tạm khác nữa nhé.

Giả thiết, mỗi con vật được "mọc" thêm một cái đầu nữa ! khi đó, mỗi con có hai đầu và tổng số đầu là:

2 x 36 = 72 (đầu)

Lúc này, mỗi con gà coá hai đầu và hai chân , Mỗi con chó có hai đầu bốn chân. Vởy số chân nhiều hơn số đầu là:

100 - 72 = 28 (cái)

Đối với gà thì số chân bằng số đầu, còn đối với chó có số chân nhiều hơn số đầu là:

4 - 2 = 2 (cái)

Suy ra số chó là:

28:2 = 14 (chó)

Số gà là: 36 - 14 = 22 (gà).

Cách 2:

Bây giờ ta giả thiết một tường họp thật vô lí nhé! Ta giả thiết mỗi con vật đều bị "chặt đi" một nửa số chân. Như vậy, mỗi con chó chỉ còn có hai chân và mỗi con gà chỉ con một chân. tổng số chân cũng chỉ còn một nửa, tức là:

100 : 2 = 50 (chân 0.

Bây giờ, ta lại giả thiết mỗi con chó phải "co" một chân lên để mỗi con vật chỉ có một chân, khi đó 36 con vật có 36 chân. Như vậy, số chân chó phải "co" lên là:

50 - 36 = 14 (chân). Vì mỗi con chó có một chân "co" nên suy ra có 14 con chó.

Vậy số gà là: 36 - 14 = 22 9con).

Cách 4:

Gợi ý : Giả sử mỗi con gà "mọc thêm" 2 chân, khi đó cả 36 con đều có 4 chân và tổng số chân là:

4 x 36 = 144 (chân)...

Mời các bạn tiếp tục đọc lập luận, đồng thời xét xem điều giả thiết tạm thời này dựa vào cách giải nào đã biết).

Hà Văn Duy 23/10/2016 lúc 09:51

Giả sử 36 con là con chó :  36 x 4 =144[chân]                                                                                                                                                       Số chân dư ra là : 144 - 100 = 44 [chân]                                                                                                                                                               Sử dĩ số chân 1 con chó hơn số chân 1 con gà số chân là                                                                                                                                        4 - 2 =2 [chân]                                                                                                                                                                                                  Số con gà là  44 :2 = 22 [con]                                                                                                                                                                    Số con chó là 36-22=14[con]

hajime 02/11/2016 lúc 19:28

                              Giả sử tất cả 36 con đều là gà ,thì mỗi con chó đã bị giảm đi :

                                                             4 - 2 = 2 (chân)

                              Tổng số chân của 36 con là :

                                                             36 * 2 = 72 (chân)

                             Tổng số chân đã bị giảm đi là:

                                                            100 - 72 = 28 (cái)

                             Có số con chó là :

                                                            28 : 2 = 14 (con)

                             Có số con gà là :

                                                           36 - 14 = 22 (con)

                                                                 Đ/S : 22 con gà

                                                                         14 con chó

thururu 20/11/2016 lúc 09:06

Gỉa sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là: 6 x 18 = 108 ﴾ tấn ﴿

Số tấn so với thực tế dôi ra là: 108 ‐ 101 = 7 ﴾ tấn ﴿

Số tấn dôi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn.

Số xe 5 tấn là: 7 : ﴾ 6 ‐5 ﴿ = 7 ﴾ xe ﴿

Số hàng do 7 xe 5 tấn chở là: 5 x 7 = 35 ﴾ tấn ﴿

Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là: 101 ‐ 35 = 66 ﴾ tấn ﴿

Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là: 106 ‐ ﴾ 4 x 7 ﴿ = 78 ﴾ bánh ﴿

Số xe 6 tấn là: 18 ‐ 7 = 11 ﴾ xe ﴿

Giả sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là: 6 x 11 = 66 ﴾ bánh ﴿

So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là: 78 ‐ 66 = 12 ﴾ bánh ﴿

12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh.

Vậy số xe 8 bánh là: 12 / ﴾ 8‐6 ﴿= 6 ﴾ xe ﴿

Số xe 6 bánh là: 11 ‐ 6 = 5 ﴾ xe ﴿

 Đáp số: 7 xe 4 bánh chở 5 tấn 5 xe 6 bánh chở 6 tấn 6 xe 8 bánh chở 6 tấn xe 4 bánh chở 5 tấn 5 xe 6 bánh chở 6 tấn 6 xe 8 bánh chở 6 tấn

Dương Quang Tiến 22/10/2016 lúc 16:21

Gỉa sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là: 
6 x 18 = 108 ( tấn ) 
Số tấn so với thực tế dôi ra là: 
108 - 101 = 7 ( tấn ) 
Số tấn dôi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn. 
Số xe 5 tấn là: 
7 : ( 6 -5 ) = 7 ( xe ) 
Số hàng do 7 xe 5 tấn chở là: 
5 x 7 = 35 ( tấn ) 
Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là: 
101 - 35 = 66 ( tấn ) 
Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là: 
106 - ( 4 x 7 ) = 78 ( bánh ) 
Số xe 6 tấn là: 
18 - 7 = 11 ( xe ) 
Gỉa sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là: 
6 x 11 = 66 ( bánh ) 
So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là: 
78 - 66 = 12 ( bánh ) 
12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh. 
Vậy số xe 8 bánh là: 
12 : ( 8-6 ) 6 ( xe ) 
Số xe 6 bánh là: 
11 - 6 = 5 ( xe ) 
Đáp số: 
7 xe 4 bánh chở 5 tấn 
5 xe 6 bánh chở 6 tấn 
6 xe 8 bánh chở 6 tấn

Dương Quang Tiến 22/10/2016 lúc 16:14

 Mình bỏ câu đó

Việt Nguyễn 20/10/2016 lúc 14:42

Gọi số ván thắng là a, số ván thua là 20-a

Bạn đó đạt đc số điểm là: 10.a

Bạn đó bị trừ số điểm là: 5.(20-a)

Theo đề bài ta có:

10.a - 5.(20-a) =50

10.a - (5.20 -5.a) = 50

10.a - 5.20 + 5.a = 50

10.a - 100 +5.a = 50

(10.a + 5.a) - 100=50

(10.a + 5.a) = 50 + 100

15.a  = 150

a = 150 : 5

a = 10

Vậy số ván thắng là: 10 ván

Số ván thua là: 20 - 10 = 10 ván 

Trần Thị Thùy Dương 19/10/2016 lúc 22:39

An thắng 5 ván

Trần Gia Đạo 20/10/2016 lúc 00:39

Nếu An thua 20 ván thì được số điểm mất đi llà : 5 x 20 = 100 điểm

Thay một ván thua bằng 1 ván thắng thì An có thêm  số điểm là : 10 + 5 = 15 điểm

Số ván An thắng là : (100 + 50) : 15 = 10 ván

Phan Hà 31/07/2015 lúc 07:48

Giả sử 20 câu đều đúng thì số điểm là:    20  x  10    =  200 (điểm)

Số điểm sẽ tăng so với thực tế là:             200  -  148  = 52 (điểm)

Câu trả lời đúng nhiều hơn câu trả lời sai là:  10   +  3  =  13 (điểm)

Số câu sai là   :                                                 52  :  13  =  4 (câu)

Số câu đúng là:                                                20   -   4   = 16 (câu)

Đặng Phương Thảo 31/07/2015 lúc 07:48

Gọi số câu trả lời đúng là a

Thí sinh trả lời 20 câu nên số câu sai là 20 - a

Số điểm được cộng của thí sinh đó 10 . a

Số điểm bị trừ cuả thí sinh đó 3 . (20-a) = 60 - 3.a

Tổng điểm của thí sinh là: 

       10 . a - (60 - 3.a) = 148

=> 10 . a - 60 + 3.a = 148

=> (10 + 3) .a = 60 + 148

=> 13.a = 208

=> a = 16

=> Số câu trả lời đúng là 16

Số câu trả lời sai là:

20 - 16 = 4 (câu)

ĐS:_____________________

Trần Đức Bảo 04/10/2016 lúc 18:07

2 tên khủng bố qua, 1 tên về

1 tên khủng bố qua, 1 dân Syria qua, 1 tên về

2 dân Syria qua, 1 tên khủng bố về

2 tên khủng bố qua, 1 tên về

2 tên còn lại qua.

K mình nha

Lã Bách Khoa 29/10/2016 lúc 21:01

2 tên IS qua, 1 tên về

2 tên IS qua, 1 tên về

2 dân Syria qua, 1 tên IS về, 1 dân Syria về

2 dân Syria qua, 1 tên IS về

2 tên IS qua, 1 tên IS về

2 tên IS qua

Đỗ Văn Hoài Tuân 12/06/2015 lúc 17:25

1 thếp giấy và 1 quyển vở giá 12000 đồng => 4 thếp giấy và 4 quyển vở giá: 12000 * 4 = 48000 (đồng)

Vì giá tiền 4 thếp giấy trừ 12000 đồng bằng 5 quyển vở => 9 quyển vở giá: 48000 - 12000 = 36000 (đồng)

1 quyển vở giá: 36000 : 9 = 4000 (đồng)

1 thếp giấy giá: 12000 - 4000 = 8000 (đồng)

Đáp số: 1 quyển vở: 4000 đồng

            1 thếp giấy: 8000 đồng

trieu dang 28/05/2015 lúc 10:07

Lớp có 5 tổ, số người mỗi tổ bằng nhau nên số học sinh chia hết cho 5.

Số học sinh chia hết cho 5, nhỏ hơn 50 và lớn hơn 40 nên số học sinh là 45 HS.

* Ta dùng pp "Giả thiết tạm để giải)

Giả sử cả lớp mỗi HS đều trồng được 4 cây thì số cây trồng được là:

45 x 4 =180 (cây)

Số cây hụt đi là:

220 - 180 = (40 cây)

Số cây chênh lệch giữa HS trồng 6 cây và 4 cây là:

6 - 4 = 2 cây

Số học sinh trồng 6 cây là: 

40 : 2 = 20 HS

Số học sinh trồng 4 cây là:

45 - 20 = 25 HS

ĐS: 20 HS; 25 HS

thien ty tfboys 28/05/2015 lúc 10:08

 Lớp có 5 tổ mà số học sinh mỗi tổ bằng nhau nên số học sinh là 1 số chia hết cho 5 

Mặt khác số học sinh ít hơn 50 nhưng nhiều hơn 40 => số học sinh của lớp là 45 học sinh 
Giả sử tất cả các bạn trồng 4 cây đều trồng được 6 cây khi đó số cây trồng được là: 
6x45=270( cây )
Cứ thấy 1 bạn 4 cây bằng 1 bạn 6 cây thì số cây tăng lên:

6 - 4 = 2 ( cây )
Vậy số học sinh trồng đuọc 4 cây là:

(270-220) : 2 = 25 ( bạn )
Số bạn trồng được 6 cây là: 45 - 25 = 20 ( bạn )

DS:  20 BAN

Phạm Ngọc Thạch 03/08/2015 lúc 16:15

Cách 1.
Giả sử 36 con đều là gà cả. Như vậy, số chân đếm được sẽ là :
36 x 2 = 72 (chân)
Số chân hụt đi là :
100 - 72 = 28 (chân)
Sở dĩ số chân bị hụt đi như vậy là do khi giả thiết 36 con là gà cả thì mỗi con chó bị hụt đi mất 2 chân.
Số chó là :
28 : 2 = 14 (con)
Số gà là :
36 - 14 = 22 (con)
Đáp số : 22 con gà và 14 con chó.
Cách 2.
Giả sử 36 con đều là chó cả. Như vậy, số chân đếm được là :
36 x 4 =144 (chân)
Số chân thêm ra là :
144 -100 = 44 (chân)
Sở dĩ số chân tăng thêm như vậy là vì khi giả thiết 36 con đều là chó cả thì mỗi con gà được tăng thêm 2 chân.
Số gà là :
44 : 2 = 22 (con)
Số chó là :
36 - 22 = 14 (con)
Đáp số : 22 con gà và 14 con chó.
Cách 3.
Giả sử mỗi con gà co lên 1 chân và mỗi con chó co lên 2 chân. Như vậy số chân giảm đi một nửa. Số chân đếm được lúc này là :
100 : 2 = 50 (chân)
Bây giờ ta giả sử mỗi con chó co tiếp một chân nữa. Như vậy mỗi con chó còn một chân và số chân đếm được lúc này là 36 cái.
Số chân rút đi là :
50 - 36 = 14 (chân)
Sở dĩ rút đi 14 chân là vì mỗi con chó co một chân. Vậy số chó là :
14 : 1 = 14 (con)
Số gà là :
36 - 14 = 22 (con)
Đáp số : 22 con gà và 14 con chó.

HeroZombie 21/02/2016 lúc 12:44

Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

Một trăm chân chẵn 

Hỏi có bao nhiêu con gà?bao nhiêu con chó?

Phan Nguyen Tuan Anh 05/08/2015 lúc 07:29

22 chân gà và 14 chân chó 

Mình có học rồi

trần như Hiệp sĩ 06/05/2015 lúc 13:23

 

Giả sử tất cả đều là trứng gà thì số tiền sẽ là:

2500 x 50 = 125 000 (đồng)

Số tiền nhiều hơn:

125000 – 119000 = 6 000 (đồng)

Giá tiền mỗi trứng gà hơn mỗi trứng vịt là:

2500 – 2200 = 300 (đồng)

Số trứng vịt là:

6000 : 300 = 20 (trứng vịt)

Số trứng gà là:

50 – 20 = 30 (trứng gà)

Đáp số:   20 trứng vịt  ;  30 trứng gà

**** nhé

lê trung nhân 06/12/2014 lúc 15:45

30 người yêu

50 người ghét

nguyen thi huong giang 09/12/2014 lúc 20:25

50 nguoi ghet

30 nguoi yeu

Nguyễn Ngọc Linh Chi 5c 26/03/2016 lúc 19:41

Cách 1.  Giả sử tất cả đều người yêu và cau đều bổ 3;

Số miếng cau bổ 3 là : 15 x 3 = 45 (miếng)

Số miếng cau thiếu : 80 - 45 = 35.(miếng)

Thiếu 35 là đã đem cau bổ 10 bổ thành 3 nên mỗi quả hụt 7 miếng

Cau bổ 10 là 35 : 7 = 5 (quả)

Số người ghét là : 5 x10 = 50 (người)

Số người yêu là  : (15 - 5 ) x 3 = 30 (người)

Cách 2.  Giả sử tất cả đều người ghét và cau đều bổ 10;

Số miếng cau bổ 10 là : 15 x 10 = 150 (miếng)

Số miếng cau thừa : 150 - 80 = 70.(miếng)

Thừa 70 miếng là đã đem cau bổ 3 bổ thành 10 nên mỗi quả thừat 7 miếng

Cau bổ 3 là 70 : 7 = 10 (quả)

Số người yêu là : 10 x 3 = 30 (người)

Số người ghét là  : (15 - 10 ) x 10 = 50 (người)

Cách 3.  Giả sử có 7 người ghét, 8 người yêu (giả định khoảng một nửa)

Ta có tổng số miếng cau cần có là : 7 x 10 + 8 x 3 = 94 (miếng)

Số miếng cau thừa : 94 - 80 = 14.(miếng)

Vì câu thừa 14 miếng nên ta phải bớt số cau bổ 10 chuyển sang số cau bổ 3. Mà mỗi một lần bớt 1 quả cau bổ 10 thêm 1 quả cau bổ 3, số miếng cau giảm là : 10 - 3 = 7 (miếng)

Số cau bổ 10 cần giảm là : 14 : 7 = 2 (quả)

Vậy cau bổ 10 là : 7 - 2 = 5 (quả)

Số người ghét là : 5 x 10 = 50 (người)

Số người yêu là : (8 + 2) x 3 = 30 (người)

Hoặc : 80 - 50 = 30 (người)

Cách 4. Số người ghét là số chia hết cho 10 mà tổng số người chia hết cho 10 nên số yêu vừa chia hết cho 10 vừa chia hết cho 3.

Từ 10 đến 80 chỉ có 30 và 60 là số vừa chia hết cho 10 vừa chia hết cho 3.

*Nếu số người yêu là 60, ta có số cau là : 60 : 3 = 20 (quả) loại vì số cau >15

*Nếu số người Yêu là 30 người => số người ghét là 80 - 30 = 50 (người)

Thử lại : 30 : 3 + 50 : 10 = 15 (quả) thỏa mãn

Vậy số người yêu là 30 ; số người ghét là 50

Cách 5. Gọi số quả cau bổ 3 là X và số quả cau bổ 10 là Y

Ta có :  3 x X + Y x 10 = 80 (1)

và X + Y = 15 (2) Nhân cả 2 vế (2) cho 3 ta có : 3 x X + 3 X Y = 45 (3)

Lấy (1) - (3) ta có 7 x Y = 35

                               Y = 35 : 7 = 5

Vậy số người ghét là : 5 x 10 = 50 (người)

Số người yêu là : 80 - 50 = 30 (người)

Hoặc : (15 - 5) x 3 = 30 (người)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: