Giúp tôi giải toán


Nguyen Thuy Linh 4 giờ trước (14:24)

Có 9 cách chọn chữ số hàng nghìn

Có 8 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 7 cách chọn chữ số hàng chục

Có 6 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Vậy có tất cả số số có 4 chữ số khác nhau là:

9 x 8 x 7 x 6 = 3024 (số)

Đặng Hoàng Long 4 giờ trước (14:18)

c1 các chữ số nằm trong khoảng từ 0->9 
ta có : chữ số hàng trăm có 9 cách chọn ( khác 0 ) 
chữ số hàng chục có 9 cách chọn ( khác chữ số hàng trăm đã chọn ) 
chữ số hàng đơn vị có 8 cách chọn khác chữ số hàng chục và hàng trăm đã chọn 
=> số các số có 3 chữ sô khác nhau là : 9.9.8=648

c2             goi cac chu so co 3 chu so la abc,ta co 
a co 9 cach chon (tu 1 den 9) 
b co 9 cach chon (tu 0 den 9 nhung co 1so trung voi a) 
c co 8 cach chon (tu 0 den 9 nhung co 2 so trung voi a,b) 
vay co tat ca cac so co 3 chu so la : 9*9*8= 648  

Nguyen Thuy Linh 4 giờ trước (14:17)

Có 9 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 8 cách chọn chữ số hàng chục

Có 7 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Vậy có số số có 3 chữ số khác nhau là:

9 x 8 x 7 = 504 (số)

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 18:40

N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0 .

What : cái j .

Nụ cười bỏ quên Hôm qua lúc 19:47

what là cái gì còn gì gì

shi nit chi 23/10 lúc 21:56

ko ai tra loi duoc cau 2

dau

chuc cca bn hc gioi1

nha@

hihi

Hồ Quỳnh Nhi 23/10 lúc 19:46

90.ab là j bạn

Nguyễn Quang Trung CTV 23/10 lúc 16:58

Gọi số cần tìm là : abc . Khi đó số mới là : ab2c

Theo bài ra ta có: abc x 9 = ab2c

=> (100a + 10b + c) x 9 = 1000a + 100b + 20 + c

=> 900a + 90b + 9c = 1000a + 100b + 20 + c

=> 8c = 900a + 90b + 20

=> 8c = 90.ab + 20

KO hỉu nha bạn 

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 18:53

Gọi số cần tìm là abc ( a>0)

Theo bài ra ta có : 

a2bc = abc * 9 

a*1000+200+b*10+c=(a*100+b*10+c)*9

a*1000+200+b*10+c=a*900+b*90+c*9

a*100+200=b*80+c*8

Rotten Girl 23/10 lúc 15:32

số nguyên tố:73

hợp số:635,1431,119

k mik nha

Nguyễn Quang Thành 23/10 lúc 15:32

1431,635,119 là hợp số

73 là nguyên tố

Nguyễn Tiến Dũng 23 giờ trước (19:47)

Tất cả đều là số nguyên tố trừ số 635

Nguyễn Tiến Dũng 23 giờ trước (19:46)

Gọi số cần tìm là ab ( a;b < 10)

Theo bài ra ta có : 

ab +(a+b)=83

a*10+b+a+b=83

a*11+b*2=83

-Nếu a=8 thì a*11=88 

=> a<8

-Nếu a=5 và b có giá trị lớn nhất bằng 9 thì a*11+b*2=5*11+9*2=73

=> a>5

Vậy a = 6 hoặc 7

-Nếu a=6 thì a*11+b*2 = 6*11+b*2

                   6*11+b*2 = 83

                   66+b*2    = 83

                        b*2    = 83-66

                       b*2    = 17 ( loại vì không thể tìm được b )

- Nếu a=7 thì a*11 +b*2 = 7*11 + b*2

                                     77+b*2 = 83

                                          b*2 = 83-77

                                          b*2 = 6 

                                          b    = 6/2

                                          b    = 3

Vậy số cần tìm là 73

Nguyễn Hoàng Long 24/10 lúc 21:31

số đó là 73

Vũ Thị Minh Huyền 23/10 lúc 10:07

Số abc đó là 935

Đậu lương 23/10 lúc 14:06

ta có   

abc = 100a + 10b + c

ab = 10a + b

suy ra : abc + ab + a = 100a + 10b + c + 10a + b + a = 1037

a@olm.vn Quản lý 23/10 lúc 13:20

abc + ab + a = 1037

<=> (100a + 10b + c) + (10a + b) + a = 1037

<=> 111a + 11b + c = 1037   với a, b, c là các chữ số từ 0 đến 9, a khác 0

Ta có \(11b+c\le11.9+9=108< 111\) 

Vậy nên nếu \(1037=111.a+\left(11b+c\right)\)

Suy ra (11b + c) là số dư và a là thương của phép chia số 1037 cho 111

1037 chia 111 có thương là 9 và dư là 38 => a = 9 và 11b + c = 38

Tương tự, c < 10 < 11 suy ra b là thương và c là số dư của phép chia số 38 cho 11

=> b = 3; c = 5 (vì 38 chia 11 được thương 3 dư 5)

Vậy a = 9, b = 3, c = 5

At the speed of light 19/10/2016 lúc 11:58

778-77

=701

tk nhé

ai k mình mình k lại

Magic Super Power 19/10/2016 lúc 11:43

778-77

=778-1-77+1

=(777-77)-1

=700-1

=699.

OOOĐỒ DỐI TRÁ OOO 19/10/2016 lúc 11:48

lộn

xin lỗi nhae

kq là 699 đó

ngonhuminh 21/10/2016 lúc 11:23

câu tạo số

ab=10a+b

99=100-1

ab.99=ab.(100-1)=(10a+b)(100-1)

1000a+100b-10a-b

cấu tạo số tổng các sô 

1000a+100(b-1)+100-ab

a(b-1)+100-ab

Asuna Yuuki 19/10/2016 lúc 20:37

Số chẵn có hai chữ số có thể chia hết cho 2 là :

10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; ..... ; 98.

Số chẵn có hai chữ số chia hết cho 4 là :

12 ; 16 ; 20 ; 24 ; .... ; 96

Cô nàng Thiên Bình 19/10/2016 lúc 20:57

Số chẵn có 2 chữ số chia hết cho 2 là :  10;12;14;16;18;...;98

Số chẵn có 2 chữ số chia hết cho 4 là:12;16;20;24;28;...;92;96

Nguyen ngoc dat 19/10/2016 lúc 20:45

Số chẫn nào có hai chữ số có thế chia hết cho 2?

Số chẫn nào có hai chữ số có thế chia hết cho 4?

Số chẵn có hai chữ số có thể chia hết cho 2 là :

10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; ..... ; 98.

Số chẵn có hai chữ số chia hết cho 4 là :

12 ; 16 ; 20 ; 24 ; .... ; 96

nhé !

Việt Anh 18/10/2016 lúc 16:58

Theo bài ra:chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị bằng 1/3 chữ số hàng chục.

\(\Rightarrow\)Chữ số hàng trăm có thể bằng:9;6;3.

Nếu chữ số hàng trăm là 3 thì chữ số hàng chục là:3:3=1, chữ số hàng đơn vị là: 1:3=0(dư1) nên loại.

Nếu chữ số hàng trăm là 6 thì chữ số hàng chục là:6:3=2, chữ số hàng đơn vị là: 2:3=0(dư2) nên loại.

Nếu chữ số hàng trăm là 9 thì chữ số hàng chục là: 9:3=3, chữ số hàng đơn vị là: 3:3=1 nên nhận.

Trong các trường hợp trên chỉ có trường hợp 3 là nhận.

Vậy số cần tìm là:931.

Kirito 18/10/2016 lúc 16:22

Ta có :

abcd2 = abcd + 51059

=> 10abcd + 2 = abcd + 51059

=> 9abcd = 51057

Suy ra : => abcd = 5673

Nguyen ngoc dat 18/10/2016 lúc 16:24

khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải một số có 4 chữ số thì số đó tăng thêm 51059 đơn vị.Tìm số đó

Ta có :

abcd2 = abcd + 51059

=> 10abcd + 2 = abcd + 51059

=> 9abcd = 51057

Suy ra : => abcd = 5673

nhé !

Nguyen Anh Tuan 18/10/2016 lúc 16:28

abcd2 = abcd + 51059
abcd x 10 + 2 = abcd + 51059

abcd x 9 = 51059 - 2

abcd x 9 = 51057

abcd       = 51057 : 9

abcd       = 5673

Nguyen ngoc dat 18/10/2016 lúc 15:50

gọi số cần tìm là abcd .

ta có :

ab + 1188 = abcd

ab + 1188 = ab x 100 + cd

1188 + cd = ab x 99

suy ra ab = 12

và cd = 00

đ/s : 1200

nhé ! 

Kirito 18/10/2016 lúc 15:50

Gọi số phải tìm là abcd. Xoá đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị ta được số ab

Theo đề bài ta có : abcd – ab = 4455 

100 x ab + cd – ab = 4455

cd + 100 x ab – ab = 4455 

cd + 99 x ab = 4455

cd = 99 x (45 – ab) 

Ta nhận xét tích của 99 với 1 số tự nhiên là 1 số tự nhiên nhỏ hơn 100. Cho nên 45 – ab phải bằng 0 hoặc 1. 

- Nếu 45 – ab = 0 thì ab = 45 và cd = 0. 

- Nếu 45 – ab = 1 thì ab = 44 và cd = 99.

Số phải tìm là 4500 hoặc 4499

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: