Giúp tôi giải toán


Trịnh Thành Công Hôm qua lúc 09:54

Gọi số sách cần tìm là a(400<a<500)\

     Vì a:12;15;18

             Suy ra \(a\in BC\left(12,15,18\right)\)

Ta có:12=22.3

          15=3.5

         18=2.32

BC(12;15;18) là:22.32.5=180

                    B(180) là:[0,180,360,540,...]

                Mà số sách trong khoảng từ 400 đến  500 quyển.

Suy ra số sách đó là 360 quyển

Phạm Hữu Đang 02/12 lúc 11:43

24 = 23 . 3

180 = 22 . 32 . 5

BCNN(24;180) = 23 . 3. 5 = 360

=> BC(24;180) = B(360) = { 360;720;1080;... }

các phần tử đó là { 360;720;1080 ,... }

Nguyễn Quang Đức 01/12 lúc 18:10

Ta có BCNN(a,b).ƯCLN(a,b)=12.2=24=a.b

Từ BCNN(a,b)=12 => 12 chia hết cho a, 12 chia hết cho b => (a,b)=(1;12);(2;6);(3;4) và ngược lại

Mà ƯCLN(a,b)=2 => (a;b)=(2;6)

Vậy a=2, b=6

Jemmy Linh 26/11/2016 lúc 20:46

Vì a:18(dư11)=>(a+7)chia hết cho18{nếu bạn không hiểu bước này mình giảng cho:thay vì ta lấy a-11 chia hết cho 18 thì ta lấy a+7 cũng chia hết cho 8(11+7=18 chia hết cho18}

   a:20(dư 13)=>(a+7)chia hết cho20(bước này cũng làm như bước trên)

   a:24(dư 17)=>(a+7)chia hết cho 24(bước này cũng làm như những bước trên)

\(\Rightarrow\left(a+7\right)\in BC\left(18;20;24\right)\)

\(18=2.3^2\)

\(20=2^2.5\)

\(24=2^3.3\)

BCNN(18;20;24)=23.32.5=360

BC(18;20;24)=B(360)={0;360;720;1080;...}

Mà 700<a<750

=>a=720

eevuieevui 26/11/2016 lúc 11:08

mình viết sai đề nên mới hỏi

sorry

hosion 25/11/2016 lúc 20:30

23850 là đúng nhất lk ai ma tìm ra số khác mình bái làm sư phụ

truong thi cam vy 23/11/2016 lúc 19:52

Hàng 2 xếp thấy chưa vừa ⇒ Số vịt chia 2 dư 1 (1)
Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con ⇒ Số vịt chia 3 dư 1 (2)
4 hàng xếp vẫn chưa tròn ⇒ Số vịt không chia hết cho 4 (3)
Hàng 5 xếp thiếu 1 con mới đầy ⇒ số vịt chia 5 dư 4 (4)
Xếp thành hàng 7 đẹp thay ⇒ số vịt chia hết cho 7 (5)
————-
Từ điều kiện (4) và (1) ⇒ số vịt là 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, … (số có tận cùng là 9)
Số đó chia hết cho 7 ⇒ số có tận cùng là 9 mà chia hết cho 7 phải là: 7 x 7 = 49, 7 x 17 = 119; 7 x 27 = 189 (thế thôi vì số vịt <200)
Kiểm tra điều kiện không chia hết cho 4 và chia 3 dư 1 thì số vịt là 49; 119 (loại vì chia 3 dư 2), 189 (loại vì chia hết cho 3).

Đáp số: 49 con vịt

k nha

Nguyen ngoc dat 23/11/2016 lúc 19:54

Hàng 2 xếp thấy chưa vừa => Số vịt chia 2 dư 1   (1)

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con => số vịt chia 3 dư 1     (2)

4 hàng xếp vẫn chưa tròn => Số vịt không chia hết cho 4   (3)

Hàng 5 xếp thiếu 1 con mới đầy => số vịt chia 5 dư 4     (4)

Xếp thành hàng 7 đẹp thay => số vịt chia hết cho 7       (5)

-------------

Từ điều kiện (4) và (1) => số vịt là 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ... (số có tận cùng là 9)

số đó chia hết cho 7 => số có tận cùng là 9 mà chia hết cho 7 phải là: 7 x 7 = 49, 7 x 17 =  119; 7 x 27 = 189  (thế thôi vì số vịt <200)

Kiểm tả không chia hết cho 4 và chia 3 dư 1 thì số vịt là 49; 119 (loại vì chia 3 dư 2), 189 (loại vì chia hết cho 3).

Đáp số: 49 con vịt

hue phuong cute 23/11/2016 lúc 20:04

gọi số con vịt là a (con) (a thuoc N*)

vì xếp số vit theo hàng 7 thì vừa đủ hàng nên a chia hết cho 7 suy ra x thuộc B(7) ma a<200 nen x thuoc{0;7;14;21;28;35;42;49;56;63;70;77;84;91;98;105;112;119;126;133;140;147;154;161;168;175;182;196}

vì a ko chia hết cho 2, cho 4, cho 5 ,cho 3 nên suy ra a thuộc {7,49,77,91,119,133,161}

vì a chia cho 5 (dư 4) nên chữ số tận cùng là 4 hoặc 9

suy ra a thuoc {49,199}

mà a chia cho 3 (dư 1) nên tổng các chữ số của a chia cho 3 dư 1

suy ra a=49

vậy có 49 con vịt

truong thi cam vy 23/11/2016 lúc 19:32

Hàng 2 xếp thấy chưa vừa ⇒ Số vịt chia 2 dư 1 (1)
Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con ⇒ Số vịt chia 3 dư 1 (2)
4 hàng xếp vẫn chưa tròn ⇒ Số vịt không chia hết cho 4 (3)
Hàng 5 xếp thiếu 1 con mới đầy ⇒ số vịt chia 5 dư 4 (4)
Xếp thành hàng 7 đẹp thay ⇒ số vịt chia hết cho 7 (5)
————-
Từ điều kiện (4) và (1) ⇒ số vịt là 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, … (số có tận cùng là 9)
Số đó chia hết cho 7 ⇒ số có tận cùng là 9 mà chia hết cho 7 phải là: 7 x 7 = 49, 7 x 17 = 119; 7 x 27 = 189 (thế thôi vì số vịt <200)
Kiểm tra điều kiện không chia hết cho 4 và chia 3 dư 1 thì số vịt là 49; 119 (loại vì chia 3 dư 2), 189 (loại vì chia hết cho 3).

Đáp số: 49 con vịt

k nha bn

Vũ Thu Hà 23/11/2016 lúc 19:31
= 49 con vịt
Phạm Đức Duy 22/11/2016 lúc 16:30

331 chia b dư 11 => 331 - 11 = 320 chia hết cho b => b thuộc Ư(320) (b > 11)

711 chia b dư 31 => 711 - 31 = 680 chia hết cho b => b thuộc Ư(680) (b > 31)

=> b thuộc ƯC(320 ; 680)

Ta có :

\(\text{320 = }2^6.\text{ 5}\)

\(680=2^3.5.17\)

=> ƯCLN(320 ; 680) = \(2^3.5\)= 40

ƯC(320 ; 680) = Ư(40) = {1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 ; 40}

Vì b > 31 nên b = 40

VẬY B = 40

k nha

Le Kha Chau 23/11/2016 lúc 18:29

Ta có :

2 = 2

3 = 3

4 = 2 . 2

5 = 5

6 = 2.3

7 =7

BCNN(2;3;4;5;6;7) = 2.2.3.5.7 = 420

Nguyễn Thành Dương 21/11/2016 lúc 12:29

Đáp số bằng 2520 

Nguyễn Văn Đức 20/11/2016 lúc 20:57

                                        Giải:

   Ta có: 2=2

             3=3

             4=22

             5=5

             6=2x3

             7=7

BCNN(2,3,4,5,6,7)=22x3x5x7=420

Việt Anh 20/11/2016 lúc 20:22

Chiéc thứ nhất chạy nhanh sau : 30 ngày x2=60'= 1h Để nhanh lên đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua : 24x30=720 ngày-tương tự như thế :Chiéc thứ hai chạy chậm sau : 20 ngày x 3=60'= 1h Để chậm lại đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua :24x20=480 ngay ỨCNN củ 480 &720 là 1440 Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đếu chỉ giờ chính xá

Công chúa sinh đôi 20/11/2016 lúc 19:59

Chiéc thứ nhất chạy nhanh sau : 30 ngày x2=60'= 1h Để nhanh lên đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua : 24x30=720 ngày-tương tự như thế :Chiéc thứ hai chạy chậm sau : 20 ngày x 3=60'= 1h Để chậm lại đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua :24x20=480 ngay ỨCNN củ 480 &720 là 1440 Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đếu chỉ giờ chính xác đúng nha tk nhé

Phạm Duy Quý 19/11/2016 lúc 21:05

ta có :                                                                                                                                                                                               x -  13 chia hết cho 20;25;30                                                                                                                                                             suy ra x -13 thuộc BC ( 20;25;30) =(0;300;600;900;...)                                                                                                                            vậy x \(\in\) ( 13,313;613;913 ; .......)                                                                                                                                                 trong đó 613 : 45 = 13 dư 28                                                                                                                                                                  suy x = 13                                                                                                                                                                               vậy số hs của trường đó là 613 hs    

Vũ Quang Tiến 16/11/2016 lúc 21:10

Bạn kia làm sai rồi

Cứ 60 năm thì năm Ất Dậu lại được lặp lại.

Vậy năm Ất Dậu liền sau nó là năm : 2005 + 60 =2065

Nhớ k mình nha

nguyentruongan 16/11/2016 lúc 21:00

uk la nam 

2005+12=2017 do bn minh ko chac lam

Le Kha Chau 23/11/2016 lúc 18:30

60 năm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: