Giúp tôi giải toán


Đặng Quỳnh Ngân 17/10 lúc 14:59

a là nghiệm của đa thức f(x) thì f(a) = 0

còn x = -1;1 k phải là nghiệm nên f(-1);f(1) khác 0

bn thay x = a (đk nguyêm) ; = 1; =1 vào là tìm dc

Nguyen ngoc dat 17/10 lúc 15:04

Trước hết bạn nên nhớ tính chất này (được suy ra từ định lí Bê - du hay ng` ta thường gọi nó là hệ quả của đlí Bê - du) 

Nếu đa thức f(x) có a là nghiệm thì khi phân tích ra nhân tử, f(x) chắc chắn có một thừa số là x - a 

Cái này rất dễ chứng minh, bạn dựa Bê - du: " Số dư trong phép chia f(x) cho x - a đúng bằng f(a)" 

Khi a là nghiệm của f(x) thì f(a) = 0 \Rightarrow f(x) chia hết cho x - a \Rightarrow f(x) = (x - a). B(x) 

Bây giờ đến phần chứng minh phần chính của định lí nghiệm đa thức : Nghiệm nguyên của đa thức(nếu có) phải là ước của hệ số tự do. 

Thật vậy giả sử đa thức aoxn+a1xn−1+a2xn−2+...+an−1.x+anaoxn+a1xn−1+a2xn−2+...+an−1.x+an với các hệ số a0→an∈Za0→an∈Z, có nghiệm x = a (a∈Z)(a∈Z) 

Thế thì cần chứng minh a là ước của anan 

Thật vậy: Theo hệ quả của định lí Bê - du ta có : 

aoxn+a1xn−1+a2xn−2+...+an−1.x+an=(x−a)(b0xn−1+b1xn−2+b2xn−3+...+bn−1)aoxn+a1xn−1+a2xn−2+...+an−1.x+an=(x−a)(b0xn−1+b1xn−2+b2xn−3+...+bn−1) 
trong đó b0→bn−1∈Zb0→bn−1∈Z

Hạng tử bậc thấp nhất ở VP là −a.bn−1−a.bn−1, hạng tử bậc thấp nhất VT là anan 

Do vậy nếu đồng nhất 2 đa thức trên ta sẽ có : 

−abn−1=an−abn−1=an tức là a là ước số của anan

không hiểu chỗ nào thì hỏi mình . 

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 17/10 lúc 11:46

Mình làm theo cách lớp 9 :

Áp dụng định lí Vi-et ta có \(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{b}{a}\\x_1.x_2=\frac{c}{a}\end{cases}}\)

Vì a khác 0 nên ta có :  

\(\frac{Q\left(x\right)}{a}=x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=x^2-\left(x_1+x_2\right).x+x_1.x_2=\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)\)

\(\Rightarrow Q\left(x\right)=a\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)\)

Ha Chi Duong 15/10/2016 lúc 13:20

Đúng!

Trần Thùy Dung CTV 19/10 lúc 19:11

Theo cách lớp 7 được không Ngọc :]

Trịnh Văn Đại 09/10/2016 lúc 19:30

4 số lẻ ltiếp là 
2k+1;2k+3;2k+5;2k+7(k thuộc N) 
tổng là: 
2k+1+2k+3+2k+5+2k+7 
=8k+16 
=8(k+2) 
Vậy tổng của 4 số lẻ liên tiếp thì hết cho 8

Nguyễn Trần Thành Đạt 09/10/2016 lúc 19:32

Ta đặt 4 số lẻ liên tiếp là a+1;a+3;a+5;a+7

Ta có: (a+1)+(a+3)+(a+5)+(a+7)

=a+1+a+3+a+5+a+7

=(a+a+a+a)+(1+3+5+7)

=4a+16

Mà: 16 chia hết cho 8

=> 4x+16 chia hết cho 8

=> Ta có kết luận: Tổng 4 số lẻ liên tiếp chia hết cho 8

Phan Văn Hiếu 09/10/2016 lúc 15:46

Đặt a = x1000  , b = y1000. Theo bài ra ta có : a + b = 6,912 và a2 + b2 = 33,76244

       => x3000 + y3000 =   a3 + b3 = ( a+b)3 – 3ab ( a + b)

                mà:  3ab = 3\(\frac{3\left(a+b\right)^2-\left(a^2+b^2\right)}{2}\)

=>  a3 + b3 = (a +b)3 – 3 \(\frac{3\left(a+b\right)^2-\left(a^2+b^2\right)}{2}\left(a+b\right)\)

=> Thay số tính trên máy ta được: x3000 + y300184,9360067

Phan Văn Hiếu 09/10/2016 lúc 18:10

bạn có thể làm theo ntn 

mk cũng đặt a = x1000 ; b = y1000

x2000 + y2000 = a2+b2

\(\left(a+b\right)^2=6,912^2\)

\(a^2+2ab+b^2=47,775744\)

\(ab=7,006652\)

\(a^3+b^3=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

thay số ta đc kq như trên

Trịnh Hồng Quân 09/10/2016 lúc 16:40

bạn ơi phần mà mình chưa hiểu

Trần Thùy Dung CTV 08/09/2016 lúc 19:41

\(2x^3-1=15\)

\(\Leftrightarrow2x^3=15+1=16\)

\(\Leftrightarrow x^3=\frac{16}{2}=8\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Thay \(x=2;\)ta có :

\(\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=\frac{2+16}{9}=\frac{18}{9}\)

\(\Leftrightarrow\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{y-25}{16}=2\\\frac{z+9}{25}=2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y-25=32\\z+9=50\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y=57\\z=41\end{cases}}\)

Vậy ...

hà quốc việt 13/11/2014 lúc 22:03

* A = x2 - 3x + 5suy ra x2 - 3x + 5 -A = 0 suy ra 9 - 20 + 4A >=  0 suy ra

A>= 11/4 xảy ra khi x = 3/2

* Tương tự x2 - 4x +B = 0suy ra 4 - B>= 0 suy ra B<=4 .vậy ko có GTNN của B

Mr Lazy 12/08/2015 lúc 07:40

\(1.\text{ }f\left(1\right)=a_n+a_{n-1}+...+a_1+a_0\)

\(2.\)

+Trường hợp 1: n chẵn

\(f\left(-1\right)=a_n-a_{n-1}+...-a_1+a_0\)

\(\Rightarrow a_n+a_{n-2}+...+a_0-\left(a_{n-1}+a_{n-3}+...+a_1\right)=f\left(-1\right)\)

Mà \(\left(a_n+a_{n-2}+...+a_0\right)+\left(a_{n-1}+a_{n-3}+...+a_1\right)=f\left(1\right)\)

Cộng theo vế, ta được \(a_n+a_{n-2}+...+a_0=\frac{f\left(1\right)+f\left(-1\right)}{2}\)

Trừ theo vế, ta được: \(a_{n-1}+a_{n-3}+...+a_1=\frac{f\left(1\right)-f\left(-1\right)}{2}\)

+Trường hợp 2: n lẻ.

Làm tương tự, ta được:

\(a_n+a_{n-2}+...+a_3+a_1=\frac{f\left(1\right)-f\left(-1\right)}{2}\)

\(a_{n-1}+a_{n-3}+...+a_0=\frac{f\left(1\right)+f\left(-1\right)}{2}\)

Bùi Thị Vân Quản lý 05/10/2016 lúc 17:31

Thay x = 0 vào x . P(x + 2 ) = ( x2 - 9 )P(x) ta có:
   0.P( 0 + 2 ) = (4 - 9). P(0) suy ra 5. P(0) = 0 hay P(0) = 0. Vậy x = 0 là nghiệm của đa thức.
Thay x = 3 vào x . P(x + 2 ) = ( x2 - 9 )P(x) ta có:
   3.P(5) = (9 - 9 ).P(3) suy ra P(5 ) = 0 . Vậy x = 5 là nghiệm của đa thức P(x).
Tương tự với x = - 3 ta có:
-3. P(-1) = (9 - 9). P(-3) suy ra P(-1) = 0. Vậy x = -1 cũng là nghiệm của đa thức P(x).
Vậy đa thức P(x) có ít nhất 3 nghiệm là: 0; 5; -1.
b, Giả sử P(x) có nghiệm nguyên là a. Khi đó sẽ có đa thức g(x) để: P(x) = g(x) (x - a).
    P(1) = (1-a).g(1) là một số lẻ suy ra 1- a là số lẻ .Vậy a chẵn.
   P(0) = a  .g(0) là một số lẻ , suy ra a là số chẵn.
a không thể vừa là số lẻ, vừa là số chẵn. Ta có mâu thuẫn. 
Vậy ta có ĐPCM.
  

Ngô Thị Nhật Hiền 07/04/2015 lúc 22:12

\(A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013\)

\(=\left(x^2+y^2+1+2x+2y+2xy\right)-1-2y+y^2-4y+2013\)\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y^2-2.y.3+9\right)-9+2012\)

\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\)

mà \(\left(x+y+1\right)^2,\left(y-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\ge2003\)

\(\Rightarrow Min\left(A\right)=2003\)

Nguyen Hai Dang 17/10 lúc 20:02

còn thiếu: khi y=3 và x= -y-1

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: