Phép trừ dạng 13-5, 33-5, 53-15 - Toán lớp 2

00 : 00
Điểm
0
Hôm nay, bạn còn 12 lượt làm bài tập.