Số tròn chục trừ đi số có một chữ số - Toán lớp 2

00 : 00
Điểm
0
Hôm nay, bạn còn 12 lượt làm bài tập.