Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục - Toán lớp 1

00 : 00
Điểm
0
Hôm nay, bạn còn 12 lượt làm bài tập.