Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2015

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
Trương Đức Mạnh
10 điểm
Mo Mam
10 điểm

Có 1859 người đã làm bài

[{"N":7,"a":3,"type":1,"first":90566},{"so1":98061,"so2":5},{"so2":7,"numZeros":4,"so1":9450000},{"idx":4,"so1":2,"so2":16,"so3":56,"help":false},{"so2":1,"so1":42},{"type":8,"so4":1,"so3":30,"so2":6,"so1":118},{"so2":9,"so1":72},{"type":6,"op1":2,"op2":0,"so1":7,"so2":2,"so3":85},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#119dff","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"eventID":7,"startH":7,"startM":56,"endH":9,"endM":46,"durationH":1,"durationM":50}]
[[90571,90576,90581,90586,90591,90596],"490305","1350000",{"ans2":"7"},{"ans1":"42","ans2":"0"},"738",{"ans0":"72:9","ans1":"8"},{"A":"7","B":"14"},"42",{"hour":"8","min":"56"}]