Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 3430 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":9,"so2":6},{"seed1":1,"seed2":8,"so1":18,"so2":66},{"so":5,"missed":0},{"so1":43,"so2":54,"idx":6},{"so1":11,"so2":1},{"sIndex":0,"cIndex":0,"color":"#fdff31"},{"gio":12,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":12,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":25,"A":[2,5],"convert":1}]
["100","15","84","5",{"ans1":"43+54=97","ans2":"97"},"12","3","12:30","12",["2","5"]]